ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Андрєєв А.Н.. Оптимізація педагогічного процесу з фізичної культури військового авіаційно-інженерного ВУЗу, 2005 - перейти до змісту підручника

Оптимізація педагогічного процесу у вузі як головна умова в підготовці майбутнього фахівця

Відомо, що поняття «оптимізація» стосовно учбово-виховному процесу традиційно перебуває у сфері дослідження педагогіки. Напрямок останніх за часом досліджень у цій області змістилося в сторону педагогічної психології, що пов'язано з потребою аналізу механізмів оптимізації педагогічної діяльності. Це означає, що поняття «оптимізації» має дві сторони прояву: власне педагогічну та психологічну. Таким чином, розгляд оптимізації педагогічної діяльності з точки зору педагогічної психології нам представляється як сукупна картина погляд на дане явище, існуючи на стику наукових дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Введення в науковий обіг поняття «оптимізація» пов'язане з з'явилася необхідність вдосконалення форм і методів організації навчальної діяльності. Термін «оптимізація» сходить до дієслова «оптимізувати» через прикметник «оптимальний», вперше зафіксованому в приватних словниках в нашій країні і за кордоном на початку 60-х рр.. двадцятого століття і трактуватися як «складати, прораховувати програму, найбільш прийнятну модель організації чого-небудь». Будучи словом латинського походження, «оптимізація» визначається як вибір найкращого (оптимального) варіанта завдання з безлічі можливих за даних умов (38, с. 348).

Оптимізація педагогічного процесу, створена на базі нових технологій включає в себе наступні структурні складові: цілі навчання і діагностично задані плановані результати навчання; зміст навчання; засоби діагностики і контролю стану результатів навчання; методи навчання; організація навчального процесу; засоби навчання; навчають; викладач; результат діяльності - досягається рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Проектування нових педагогічних технологій передбачає оптимізацію навчального процесу як конкретної психолого-педагогічної концепції навчання, тобто орієнтацію на кінцевий результат. Оптимізація, на наш погляд, - нові технології навчання, які визначають в свою чергу розробку і використання нових методів навчання - концентроване, модульне, контекстне та інші види навчання.

Серед сучасних методів навчання заслуговує увагу «навчання у співпраці». При проектуванні та моделюванні якості підготовки фахівців неможливо обійтися тільки заданими критеріями стандартів, показниками знань, умінь і навичок. Необхідний джерело достовірної інформації про всі станах, засобах і умовах функціонування кожного елемента педагогічної системи. Необхідна можливість вимірювання значення показників якості освітнього процесу. Це досягається шляхом організації системного моніторингу якості освіти.

Системний моніторинг передбачає оцінку якості контингенту студентів, професійних освітніх програм, рівня наукової та навчальної підготовленості викладацького та навчально-допоміжного складу, стану науково-дослідних робіт та їх зв'язку з змістом навчальних курсів.Рис. 1.

Модель забезпечення якості навчання фізичної культури у військовому авіаційно-інженерному вузі

.Контроль спрямований на виявлення освітніх та навчальних помилок, прорахунків, проблем. Контролінг - це управління майбутнім для забезпечення тривалого функціонування системи. Контролінг являє собою таку форму організації управління освітнім процесом і його якістю, коли контроль і управління з боку поступається місцем самоконтролю і самоврядуванню, коли підвищується відповідальність кожного суб'єкта та об'єкта освітнього процесу за його результат.

На малюнку 2 показано, що контролінг повинен в себе включати.Рис 2.

Схема організації контролінгуЗ часу першої появи у вітчизняній педагогічній літературі одним з найважливіших принципів НОТ є принцип оптимізації - забезпечення вибору оптимальних варіантів діяльності в конкретних умовах. Термін «оптимальний» - найкращий означає: найбільш відповідний певним умовам і завданням варіант діяльності. Отже оптимізація педагогічного процесу - це вибір найкращого з можливих його для даної конкретної ситуації (35, с.479).

Принцип оптимізації вимагає в кожному конкретному випадку вибору найкращого варіанту плану діяльності, тобто найкращого варіанту змісту методів, засобів, форм навчання і виховання, чіткого нормування витрат часу, зусиль, створення оптимальних умов для діяльності (навч -но-матреіальних, гігієнічних, морально-психологічних і естетичних), вмілого стимулювання та регулювання дій походу самого навчально-виховного процесу, оперативного контролю та обліку навчальної роботи. Інакше кажучи, принцип оптимальності вимагає, щоб кожен елемент організації праці курсантів та викладачів досяг не просто кілька кращого, ніж раніше, а саме максимально можливого, найкращого для даної ситуації - оптимального рівня.

Оптимізація виключає гіперболізацію то одних, то інших методів роботи, недооцінку окремих прийомів, методів і засобів навчання і виховання, перебільшення ролі шаблонних, трафаретних методичних розробок, які не враховують конкретних умов і можливості курсантів та викладачів даного військового вузу, факультету, групи; вона веде до творчого обгрунтуванню педагогічного процесу на його науковій основі до пошуку найкращих варіантів його організації.

Ідея оптимальності обов'язково передбачає усунення перевантаження курсантів та викладачів навчальної роботи, вимагає забезпечення оптимального рівня труднощі, оптимального темпу навчання і виховання, оптимального обсягу самостійної роботи.

Оптимальність є таким принципом, яким висуває вимоги раціональність, розумності, почуття міра в застосуванні всіх інших принципів НОТ. Загальна теорія оптимального управління в певній мірі може служити основою для розвитку ідей оптимізації педагогічного процесу у вищій військовій школі і зокрема процесу фізичного виховання.

Багато викладача вищої військової школи досить високу наукову кваліфікацію і тому можуть будувати навчальний процес не стереотипно, не шляхом проб і помилок, а шляхом наукового обгрунтування творчого вибору, пошуку, дослідження його оптимальних варіантів. Саме в науковому пошуку і полягає сутність оптимізації.

Поліпшення якості навчання і виховання у вищій військовій школі залежить від багатьох факторів: від рівня науково-методичної та ідейнополітіческой підготовки викладачів і командирів підрозділів, від уміння викладачів оптимально організовувати свою діяльність, від стану навчально-матеріальної бази , від дотримання у військовому вузі гігієнічних нормативів службової діяльності, відпочинку, харчування, курсантів та викладачів, від морально-психологічного клімату в педагогічному колективі, від ступеня взаємодії педагогів з командирами-вихователями та молодшими командирами. Організм військового вузу настільки складний (для нього важливо суворе узгодження всіх ланок), що найменше гіперболізація одного з них або недооцінка іншого негайно позначається на результатах. Тому в педагогіці велике значення має системний підхід до вдосконалення всіх сторін педагогічного процесу при одночасному виділенні особливо актуальних завдань для певного періоду і вибору оптимальних варіантів їх рішень.

Оптимізація фізичного виховання не представляє собою якийсь особливий метод або прийом. Це цілеспрямований підхід до викладача до побудови педагогічного процесу на основі закономірностей і принципів теорій і методики фізичного виховання, свідомий науково-обгрунтовано (а не стихійний, не випадкова) вибір найкращого для конкретних умов, ситуацій варіантів побудови занять і навчального процесу в цілому.

Критерії оптимальності: це ознака, на підставі якого здійснюється порівняльна оцінка можливих рішень (альтернатив) і вибір найкращого з них.

Критерій оптимальності допомагає викладачеві обгрунтовувати своє рішення щодо вибору найкращих в даній ситуації форм і методів навчання і виховання структури занять, системи занять і т. д.

Критеріями оптимізації в фізичному вихованні курсантів, можуть бути:

1. Ефективність і якість рішення освітньо-виховних завдань з урахуванням професійної спрямованості фізичного виховання.

2. Необхідно - виправдані витрати часу курсантів та викладачів на досягнення намічених результатів.

3. Доступні витрати зусиль курсантів і викладачів на досягненні намічених результатів за відведений час.

Оптимізація фізичного виховання передбачає ряд взаємопов'язаних дій викладача:

-комплексне планування найбільш важливих завдань освіти, виховання і розвитку на основі їх раціонального поєднання;

-конкретизацію завдань навчання рухових дій на основі вивчення реальних можливостей (фізичної, спортивно-технічної підготовленості та умов для навчання);

-вибір оптимальної логічної послідовності вивчення різних рухів з урахуванням позитивного перенесення рухових навичок і фізичних якостей;

-вибір оптимальних методів виховання фізичних якостей з урахуванням віку, фізичної підготовленості, програмного матеріалу, часу і місця занять;

-вибір оптимального змісту навчальних занять стосовно до конкретних задач та умов.
Дотримання міри співвідношення навчальних занять з різним вмістом і домінуванням одного з них;

-визначення оптимальних навантажень з урахуванням фізичної та професійної працездатності в умовах НОТ;

-вибору найбільш раціональних методів і засобів викладання, стимулювання і контролю. Внесення необхідних оперативних корективів та їх застосування на занять;

-створення сприятливих умов і морально-психологічного клімату на заняттях;

- виявлення відповідності результатів реальним можливостям курсантів і витрат часу на їх фізичну підготовку.

Таким чином, функції фізичного виховання у вищій військовій школі багатогранний, визначається ця багатогранність необхідність всебічного розвитку курсантів і виявляється вона в осиковому в трьох напрямках: по-перше, у забезпеченні високого рівня виховання фізичних якостей, придбанні умінь, навичок, знань, необхідних для успішного виконання майбутньої професійної діяльності, високого ступеня навчально-трудової активності, збереження та зміцнення здоров'я, по-друге, в залученні курсантів до систематичних занять фізичною вправами, активної участі фізкультурно-спортивного життя, по-третє, у сприянні розвитку суспільно значущих рис характеру, соціальної активності, формуванні духовного світу, морального та естетичного розвитку особистості курсанта.

Завдання, поставлені проблеми фізичного виховання у військовому вузі, реалізуються за допомогою планування і організації навчального матеріалу, які можуть мати різноманітні підстави і підходи.

Питання оптимізації фізичного виховання курсантів, впровадження наукових принципів планування, широкого використання сучасних засобів навчання вимагають подальшого, творчого їх вивчення і розвитку, в плані методичної та науково-дослідної роботи. турі поняття «оптимізація», вона розглядалася багатьма дослідниками.

У педагогіці поняття «оптимізація» пов'язане через визначення «оптимальне» - найкраще з можливих в конкретних умовах - з поняттям «діяльність».

З ряду певних метою оптимізації чітко повинні бути виділені два загальних критерію оптимізації: максимально можливі результати в даних умовах; мінімальна витрата часу і нервового напруження (163, с. 61). Як видно з останнього визначення, названі критерії оптимізації є критеріями оптимізації за Ю.К. Бабанському (23, с.77), що визначає оптимізацію в ряду понять педагогічної психології.

У контексті визначення педагогічної сутності поняття «оптимізація» К. К. Платонов відзначає наявність зв'язку педагогічної психології та психології управління. При цьому завдання психології управління - оптимізація взаємодії суб'єктів управління і об'єктів управління (163, с. 116). Поняття «суб'єкт управління» і «об'єкт управління» відносяться до системи понять педагогічної психології в контексті управління навчально-виховним процесом, власне навчально-пізнавальної та психолого-педагогічною діяльністю учнів і викладачів. Таким чином, оптимізація взаємодії суб'єкт управління психолого-педагогічною діяльністю (викладачів) і об'єктів управління навчально-пізнавальною діяльністю (курсантів) входить до складу завдань педагогічної психології.

Проблеми і сутність поняття «оптимізація» в педагогіці розглядаються також і в зв'язку з особливостями процесу навчання фізичній культурі.

Напрями оптимізації системи навчання фізичній культурі визначаються в педагогічному плані діяльнісної концепції засвоєння (А.Н. Леонтьєв, А.А. Леонтьєв). Для засвоєння предмета фізичної культури особливий інтерес представляють наступні положення:

-фізична культура включена в різні види людської діяльності взагалі і мотивується ними;

-дії можуть на певній стадії засвоєння ставати операціями і, навпаки, операції можуть переводитися на рівень свідомого дії, що в ході навчального процесу дасть можливість окремо освоювати на свідомому рівні рухові навички.

  Педагогічна сутність процесу оптимізації викладання фізичної культури має на увазі облік педагогічної концепції навчальної діяльності, що передбачає вирішення навчаються навчальних завдань як одиниць навчальної діяльності (248, с. 41). Навчальна завдання включає оволодіння певними способами дії, в результаті якого відбувається розвиток учня в рівні його облученности і сформованості окремих сторін його діяльності. Тому навчальна діяльність як оптимізаційна розглядається в єдності її компонентів: навчальної задачі, навчальних дій для її реалізації, дій з контролю за її рішенням і оцінки ступеня засвоєння дій. Така структура навчальної діяльності стосовно до нашого дослідження є основною структурною моделлю діяльності викладача фізичної культури, реалізація якої є основною умовою оптимізації педагогічної діяльності.

  Оптимізація навчання фізичну культуру у військовому авіаційно-інженерному вузі може розглядатися з декількох сторін: з позиції викладача, з позиції курсанта, з позиції знаходження внутрішніх резервів оптимізації навчання (85, с. 164). Ми розглядаємо два аспекти цієї проблеми: оптимізацію навчання з позиції викладача і з точки зору організації самого процесу викладання. Новизна полягає в специфіці нашого дослідження стосовно до умов воєнного авіаційно-інженерного вузу. Очевидно, що основні положення педагогічної теорії процесу оптимізації є універсальними. Але це не дає права механічно переносити їх в сферу діяльності військового вишу, ніж, власне, і викликана необхідність проведення нашого дослідження.

  Оптимізація процесу фізичної культури з позиції викладача полягає у всебічному аналізі його педагогічної діяльності, зокрема, психологічному аналізі заняття з фізичної культури.

  Сутність процесу оптимізації навчання з фізичної культури складається:

  -У зміні самої організації навчання за рахунок введення циклічності в цей процес;

  -У більш точному визначенні безпосереднього об'єкта навчання рухових навичкам - в умовах реалізації практичної ланцюга навчання;

  -В здійсненні особистісно-діяльнісного підходу в навчанні фізичної культури (85, сс.164-202).

  Кожна з названих складових процесу оптимізації навчання фізичній культурі є найбільш універсальною в плані змісту. При цьому всі складові вимагають уточнення стосовно умов навчання фізичній культурі у військовому авіаційно-інженерному вузі.

  У більш широкому сенсі ми, ймовірно, можемо говорити про оптимізацію процесу навчання фізичній культурі і про умови оптимізації педагогічної діяльності викладача фізичної культури.

  Виходячи з цього, ми визначаємо основна умова оптимізації педагогічної діяльності викладача фізичної культури, що складається у виробленні та реалізації структурної моделі викладання фізичної культури, заснованої на принципах і критеріях оптимальності. Педагогічна діяльність в рамках такої моделі обов'язково орієнтована на принципи особистісно-діяльнісного підходу і наукової організації педагогічної праці.

  Це означає, що виникаючі педагогічні завдання в навчанні фізичної культури вирішуються засобами практичної педагогіки поєднуючи педагогічну теорію і практику навчання (218.)

  В системі педагогічної діяльності оптимізація широко розглядалася Ю.К. Бабанским (18; 20). На його думку, методологічною основою оптимізації є діалектичної системний підхід до оцінки можливих рішень завдань навчання, які забезпечує вибір найкращого варіанту для відповідних умов (18, с.55).

  Однак поняття «оптимізація» розглядалося деякими дослідника до Ю.К. Бабанського. Так. І.Т. Огородніков розуміє під оптимізацією виявлення оптимальних поєднань різних методів навчання, які відноситься, на його думку, до найважливіших аспектів оптимізації процесу навчання (150, с.56). І.І. Дьяченко вважає, що оптимізація - це вибір найбільш ефективного (у межі оптимального) варіанта керованого процесу відповідно до заданих критеріями, що, за твердженням Ю.К. Бабанського, явяется більш широкої трактуванням ідей оптимізації процесу навчання (79, с.19; 18, сс.56-57). Т.А. Ільїна визначає оптимізацію як ступінь відповідності оранізаціонной боку системи тим цілям, для досягнення яких вона створена. При цьому оптимальність, досягнута для одних умов, може не мати місця при інших умовах (91, сс.16-17).

  На підставі перелічених точок зору, Ю.К. Бабанський дає найбільш загальне визначення оптимізації процесу навчання: таке управління, яке організовується на основі всебічного врахування закономірностей, принципів навчання, сучасних форм і методів навчання, а також особливостей даної системи, її внутрішніх і зовнішніх умов з метою досягнення найбільш ефективного (у межі оптимального) функціонування процесу з точки зору заданих критеріїв (18, с.
 57).

  Поряд з визначенням поняття «оптимізація процесу навчання» ми знаходимо визначення поняття «оптимізація педагогічної праці», також сформульоване Ю. К. Бабанський: «науково обгрунтований вибір і здійснення найкращого для даних умов варіанта завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання з точки зору певних критеріїв »(23, с.

  72).

  Одночасно з Ю.К. Бабанским проблему оптимізації педагогічної діяльності всебічно розглядає І.П. Раченко (176; 178). Відмінність, однак, полягає в тому, що І.П. Раченко досліджує питання оптимізації в контексті створеної ним системи принципів наукової організації педагогічної праці (Нопт) (175). Він вважає, що оптимізація - процес реалізації одного з найважливіших принципів Нопт - принципу відносності (176, сс.162-163). Показуючи багатоаспектність цілісної педагогічної діяльності, І. П. Раченко відзначає, що основною її теоретичної концепції є концепція Нопт, на основі якої створюють свою педагогічну технологію, в тому числі і інтегративну педагогіку, що реалізується в подальшій розробці ідей організаційного розвитку (175).

  Своїх новітніх дослідженнях І.П. Раченко визначає поняття «оптимізація» як процес знаходження екстремуму (глобального максимуму або мінімуму) певної функції або вибору найкращого (оптимального) варіанта з безлічі мозможних (177, з .37).

  Говорячи про співвідношення понять, «оптимізації», «організація» і «Нопт», І.П. Раченко зазначає, що терміни «оптимізація» і «організація» як загальнонаукове виникли давно. Зміст їх змінювалося в міру розвиток наук, зараз же вони обмежено входять в такі галузі наукових знань, як теорія організації, теорія управління і теорія систем (175).

  Досліджуючи сутність феномену оптимізації, І.П. Раченко вважає, що найбільш надійний спосіб знаходження найкращого варіанту - це порівняльна оцінка всіх можливих варіантів (альтернатив). При цьому якщо немає вибору, то можлива і оптимізація (175, с.82).

  Ю.К. Бабанський і М.М. Поташник вважають, що оптимізація є одним з найважливіших принципів Нопт, який вимагає вибору оптимального (найбільш ефективного для даних умов) варіанта діяльності (21, с.23; 175, с.76). Водночас, за твердженням І.П. Раченко, поняття «оптимізація» може бути розглянуто в широкому сенсі, наприклад, оптимізація навчально-виховного процесу, і вузькому - як процес здійснення принципу оптіміальності в системі інших принципів Нопт. Таким чином, Нопт об'єднала в цілісність поняття «оптимізація» і «організація» (175, с.77).

  У середині 1980-х рр.. у науковій літературі з'являється ряд публікацій (монографій, дисертацій, статей), присвячених розробці проблеми оптимізації процесу навчання / фізичної мови у вищих навчальних закладах спортивної і не спортивної спрямованості освіти.

  Так, Б.Г. Акчурін вважає, що в теорії оптимізації навчання найбільш повно представлений комплексний підхід до навчально-виховному процесу. Спираючись на принципи і критерії оптимальності Ю.К. Бабанського і його визначення системи навчання як «оптимізаційної діяльності», Б.Г. Акчурін визначає умови оптимізації процесу викладання фізичної культури у вузі (36, сс.32-42), розділяючи їх на оптимізацію змісту рухових навичок випускників даного типу вузів, засобів і форм навчання фізичній культурі. При цьому мається на увазі системно-діяльнісний підхід до реалізації положень теорії оптимізації.

  Поняття «оптимізація» розглядається у вітчизняній педагогічній літературі з двох позицій: як процес вибору та реалізації найкращого варіанту вирішення педагогічних завдань в даних умовах і як якесь стан, характеризує всі інваріанти системи цілісної педагогічної діяльності.

  Дослідження та аналіз джерельної бази показує, що поняття «оптимізація» в наукових роботах на сьогоднішній день ще не досить повно освітлено. Це стосується в першу чергу до області досліджень педагогічної психології. Зважаючи на наявність очевидно протиріччя - одночасно розуміючи феномен оптимізації як процес, стану, критерію та принципу-виникає проблема оптимізація в педагогічної психології: системність і однозначність трактування даного поняття.

  Традиційне педагогічне розуміння оптимізації нерозривно пов'язане з поняттями діяльності, діяльнісної концепції засвоєння А.Н. Леонтьєва, і здійсненням особистісно-діяльнісного підходу в процесі навчання. Іншим словами, оптимізація, в педагогічному сенсі, це - процес. Це виявляється на рівні смислових і позиційних поєднань терміну «оптимізація» з термінами «діяльність» і «процес навчання». Однак, незважаючи на наявність явних ознак процесу, оптимізація в педагогіці не розглядається як характеристика педагогічного змісту її принципів. З чого ми робимо опосередкований висновок про неопрацьованості педагогічних принципів процесу оптимізації як таких.

  Одночасно, педагогічна сутність поняття «оптимізація» обумовлена ??її органічна зв'язком з науковою організацією педагогічної праці, трактуванням її як критерію та принципу Нопт (по Ю.К. Бабанському). Водночас, І. П. Раченко вважає принципом Нопт НЕ оптимізацію, а оптимальність, причому здійснення цього принципу відбувається в процесі оптимізації. Цілком очевидно, що в останньому випадку постає питання про принципи процесу оптимізації. З одного боку, ця проблема вирішується в системі принципів Нопт, розроблених І.П. Раченко. З іншого боку, це зовсім не виключає, а, навпаки, пропонує виявлення і розробку сукупності відносно самостійних принципів процесу оптимізації. Ці принципи позначені в роботах І.П. Раченко (176, сс. 162 - 165) і Ю.К. Ба-Банско (18, сс. 58-64), хоча останній відноситься їх до критеріїв оптимізації: ефективність і якість процесу навчання, витрата часу педагогів та учнів.

  Таким чином, суть проблеми оптимізації в педагогіці зводиться до несистемному її розгляду, відсутності єдиного підходу до критеріїв, класифікації і дослідженню окремих аспектів. Нарешті, специфіка лімітрофного стану даного поняття вимагає відповіді на питання: чи є оптимізація процесом або принципом; які критерії педагогічної оптимізації в цілісній педагогічній діяльності. Грунтуючись на висновку про те, що оптимізація обумовлює здійснення принципу оптимальності в системі принципів Нопт, ми відзначаємо, що наше дослідження не мало б сенсу, якби воно не поглиблювало і не розширювало концепції Нопт в частині її педагогічного змісту.

  Ми вважаємо, що принцип оптимальності здійснюється не тільки в системі принципів Нопт, але в процесі оптимізації будь-якої конкретної навчально-пізнавальної та педагогічної діяльності в тому числі діяльності викладача фізичної культури військового авіаційно-інженерного вузу. Зважаючи на очевидну приналежності феномена оптимізації до ряду явищ процесуального властивості, ми вважаємо за можливе визначити відносно самостійні педагогічні принципи процесу оптимізації:

  1) мінімально допустимі витрати часу, сил, коштів і нервового напруження учасників освітнього процесу;

  2) досягнення максимально можливих результатів у рівнях розвитку і навченості курсантів в освітньому процесі.

  3) Соціально-педагогічна ефективність резервів діяльності суб'єктів освітнього процесу.

  Як видно з визначення названих принципів, вони є результатом узагальнення і розвитку двох концептуальних підходів до проблеми оптимізації - власне педагогічного та організаційно-психологічного (принципи Нопт І.П. Раченко). Проте новим тут є розгляд процесу оптимізації з позиції особистісно-діяльнісного та организацион-но-діяльнісного підходу, при якому ми виявляємо педагогічну сутність і зміст принципів Нопт, видів діяльності складових ЦПД викладача фізичної культури, умов і факторів її успішної реалізації.

  Сформульовані принципи є найбільш загальними їх розгортання здійснюється в ході дослідження педагогічних умов оптимізації діяльності викладача фізичної культури. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Оптимізація педагогічного процесу у вузі як головна умова в підготовці майбутнього спеціаліста"
 1.  Висновок
    оптимізації педагогічного процесу з фізичної культури військового авіаційно-інженерного вузу являє собою спробу осмислення процесу формування професійної готовності курсантів як цілісної технологічної системи, що має специфічну структурну спрямованість, елементи якої підпорядковані певним закономірностям. Глобалізація і конвергенція російської освіти
 2.  Психолого-акмеологическое супровід професійної підготовки держслужбовців
    оптимізації особистісно-професійного розвитку за рахунок активізації аутопсихологической ресурсу особистості в системі професійної перепідготовки пропонується модель психологічного супроводу професійної діяльності держслужбовця. Розробка даної моделі базувалася на узагальненні вітчизняного досвіду в галузі організацій та функціонування психологічної служби в системі
 3.  Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
    оптимізації людського існування і одна з основних умов щастя людини. «Здоров'я людини - це головна цінність життя. Його не купиш, його треба зберігати, зберігати, покращувати змолоду, з перших днів життя ... ». Л.Н. Толстой вустами Андрія Болконського говорив, що «у світі є лише дві абсолютні цінності: чиста совість і здоров'я ...». Широке міжнародне визнання одержало
 4.  Роль інформації у формуванні культури людини і суспільства
    оптимізації та підвищення ефективності, а також постійного оновлення матеріально-технічної бази освітніх установ. Г.М. Коджаспірова і К.В. Петров (2002) відзначають, що в даний час розвиваються наступні напрямки Ніто: - універсальні інформаційні технології (текстові редактори, графічні пакети, системи управління базами даних, процесори електронних таблиць,
 5.  Акмеологические умови і принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному ВУЗі
    оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога є організація педагогічного процесу з урахуванням виявлених інформаційних потреб студентів у питаннях здоров'я. Нами виявлено такі інформаційні потреби майбутніх педагогів у питаннях здоров'я. Як показали результати проведеного опитування, 97,7% студентів відчувають потребу в
 6.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    оптимізації їх особистісно-професійного становлення і дозволяє вивчати характер цього становлення, невичерпності і многовершинная розвитку, шляхів використання прихованих і нереалізованих можливостей людини, визначаючи випереджальну, конструктивну спрямованість у співвідношенні акмеології з суміжними психологічними дисциплінами. 3. Пріоритетним завданням як акмеології, так і сучасного
 7.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
    оптимізації цього процесу. Таке уявлення про досліджуваному процесі дозволило виділити як необхідні і достатні наступні компоненти акмеологической моделі: ціннісно-цільовий, змістовний, інструментальний, технологічний, критериально-результативний і рефлексивний. Ціннісно-цільовий компонент визначає систему вимог до особистості та діяльності викладача вищої
 8.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    оптимізації існуючих форм, методів і засобів бойової та психологічної підготовки, режиму життєдіяльності військовослужбовців. Залежно від об'єкта обстеження розрізняють індивідуальну і групову психодіагностику, яка може розглядатися і як відносно самостійний вид діяльності психолога, і як один з етапів діяльності психолога у вирішенні певного завдання. У
 9.  Загальна характеристика процесу навчання
    оптимізації. Слабкою - істотне обмеження можливостей засвоєння теоретичних знань; складність розробки методичного забезпечення (докладні орієнтування із зазначенням суворій послідовності виконуваних операцій); формування у курсантів та слухачів стереотипних розумових і моторних дій на шкоду розвитку їх творчого потенціалу. У 60-ті роки XX століття працями Б. Ф.
 10.  Технологія навчання: сутність, змістовна характеристика і структура
    оптимізацію навчального процесу за допомогою технічних та інформаційних засобів навчання. Аналіз визначень, наведених у різних наукових і навчально-методичних джерелах (64 джерела) показує, що більшість дослідників сходяться на тому, що технологія навчання пов'язана з оптимальним побудовою і реалізацією навчального процесу з урахуванням гарантованого досягнення дидактичних цілей.
 11.  Психологічні релізери успішної професійної адаптації викладачів-службовців вищих військових навчальних закладів
    оптимізацію функціонування організму, але і підтримку збалансованості в системі "організм-середовище". Процес адаптації реалізується кожного разу, коли в системі "організм-середовище" виникають значимі зміни, і забезпечує формування нового гомеостатичного стану, що дозволяє досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Оскільки організм і
 12.  Засоби та способи професійної адаптації викладачів-службовців військового вузу (на прикладі цивільних кафедр Армавірського військового авіаційного інституту)
    оптимізації прийняття та реалізації рішення за рахунок активізації особистісного ресурсу і розвинена аутопсихологической компетентності. Проблема професійної адаптації цивільних викладачів до діяльності в умовах військового вузу з неминучістю ставить питання про формування у них аутопсихологической компетентності. Інакше кажучи, потрібно сформувати оптимальні адаптаційні стратегії
 13.  ВСТУП
    оптимізації процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів, формування їх готовності до вивчення психологічних особливостей військовослужбовців, врахування цих особливостей в індивідуально-виховної роботи. Найбільш відповідальним (але в сучасних умовах недостатньо ефективно реалізованим) ланкою є організація виховної роботи у позанавчальний час. Найбільш
 14.  Системоутворююча роль військового виховання в процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів
    оптимізації навколишнього середовища, її збереження та відновлення. Фізичне виховання спрямоване на формування фізичної сили, витривалості, валеологической культури, орієнтації на здоровий спосіб життя, здатності протистояти шкідливим звичкам. Естетичне виховання спрямоване на формування естетичної культури, смаків, ідеалів, естетичних відносин до військових ритуалів, військової
 15.  Проектування процесу психолого-педагогічної підготовки курсантів військово-інженерного вузу
    оптимізація адаптаційного процесу, мотивація до оволодіння психолого-педагогічної компетентності, формування військово-професійної спрямованості та ін.) Серед методів управління психологічною підготовкою курсантського колективу та особистості виділимо вербальні методи (переконання, навіювання, консультація) і практичні методи (вправи, тренування, методи аварійних ситуацій, стресових
 16.  Умови оптимізації педагогічної діяльності викладача фізичної культури
    оптимізації педагогічної діяльності викладача фізичної культури ми пов'язуємо з розробкою і реалізацією структурної моделі діяльності викладача. Принципи здійснення цієї моделі спираються на індивідуальні особливості викладачів та організаційно-педагогічні особливості освітнього процесу. Іншими словами, реалізація структурної моделі діяльності викладача
 17.  Вихідні положення до побудови моделі здоров'я курсантів військового авіаційно-інженерного вузу як критерію оцінки ефективності педагогічного процесу у сфері фізичної культури
    оптимізації розкладу навчальних занять і самостійної роботи курсантів та організації робочого місця викладачів і курсантів. Четвертим педагогічним умовою, що формує валеологические потреби курсантів, є принципи валеологічної освіти. Це цілісність розгляду проблем здоров'я, безперервність самої освіти, його міждисциплінарність, діяльнісний та
 18.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
    оптимізації розвитку військово-професійної спрямованості особистості курсантів вузів. Практична значущість дослідження Теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження доведені до конкретних рекомендацій і запропоновані в якості підстави для організації соціально-психологічного супроводу розвитку військово-професійної спрямованості особистості курсантів. Розроблено
 19.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    оптимізація умов праці та побуту перетворилася на норму діяльності державних підприємств та установ. У зв'язку з великим обсягом промислового і цивільного будівництва з метою забезпечення попереджувального санітарного нагляду, в 1933 р. була створена Всесоюзна державна санітарна інспекція (ВГСІ). Таким чином, в 30-і роки в Україні склалася чітка система державного
 20.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    оптимізацію системи діяльності та способу діяльності суб'єкта, вона виключає стихійний, випадковий характер діяльності, мінімізує помилки і "відмови", знижує "ціну" здійснення діяльності. У трактуванні конструктивного компонента був витягнутий урок і принциповий висновок з оптимального і помилкового досвіду всієї інженерної психології. Організаторський компонент діяльності висловлював
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека