Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2005 - перейти до змісту підручника

Визначення поняття «здоров'я». Ознаки і показники індивідуального здоров'я

Відповідно до Статуту Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) під здоров'ям розуміється «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

При цьому під фізичним здоров'ям розуміється поточний стан функціональних можливостей органів і систем організму.

Психічне здоров'я розглядається як стан психічної сфери людини, що характеризується загальним душевним комфортом, що забезпечує адекватну регуляцію поведінки і обумовлене потребами біологічного і соціального характеру.

Соціальне здоров'я розуміється як система цінностей, установок і мотивів поведінки в соціальному середовищі.

Однак визначення поняття здоров'я, дане експертами ВООЗ, не розкриває мета його збереження і важливість для людини. З точки зору цільової функції здоров'я, В.П.Казначеев (1975) дає наступне визначення даного поняття: «Здоров'я - це процес збереження і розвитку біологічних, психічних, фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній тривалості його активного життя».

Виходячи з цього визначення, метою здоров'я є: «забезпечення максимальної тривалості активного життя».

Аналіз існуючих визначень понять здоров'я дозволив виявити шість основних ознак здоров'я.

1. Нормальне функціонування організму на всіх рівнях його організації - клітинному, гістологічному, органному та ін Нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, що сприяють індивідуальному виживанню і відтворенню.

2. Динамічна рівновага організму, його функцій і факторів зовнішнього середовища або статична рівновага (гомеостаз) організму і середовища. Критерієм оцінки рівноваги є відповідність структур і функцій організму навколишніх умов.


3. Здатність до повноцінного виконання соціальних функцій, участь у соціальній діяльності та суспільно корисній праці.

4. Здатність людини пристосовуватися до постійно мінливих умов існування в навколишньому середовищі (адаптація). Здоров'я ототожнюють з поняттям адаптація, так як, щоб система могла зберігатися, вона повинна змінюватися, пристосовуватися до змін, що відбуваються в навколишньому середовищі.

5. Відсутність хвороб, хворобливих станів і хворобливих змін.

6. Повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його єдності, саморегуляції і гармонійної взаємодії всіх його органів.

Вважають, що оцінку здоров'я слід проводити в динаміці для кожної окремої людини, відповідно до його індивідуальними особливостями і поточним станом. Поняття індивідуального здоров'я відбиває здоров'я, властиве конкретній людині. Його оцінюють по персональному самопочуттю, наявності або відсутності захворювань, фізичному стану і т.д. Для повного уявлення, врахування індивідуальних показників здоров'я людини в даний час виділяють вісім основних груп показників індивідуального здоров'я (таблиця 1), значна частина їх може бути виражена кількісно, ??що дозволяє отримати сумарну величину рівня здоров'я, крім того, динаміка показників індивідуального здоров'я дозволить судити про стан і перспективи здоров'я даної людини.Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ'ЯДля індивідуальної оцінки здоров'я дітей і підлітків використовують угруповання дітей за станом здоров'я, розроблену С.М . Громбах та ін В основу угруповання покладено стан здоров'я організму, що оцінюється за відсутності або наявності функціональних порушень, морфологічних відхилень, хронічних захворювань і ступеня їх тяжкості.


Виділено наступні групи здоров'я:

I група - здорові;

II група - здорові з функціональними і деякими морфологич-

ськими відхиленнями, функціональними відхиленнями після перенесених захворювань, які страждають частими гострими захворюваннями, що мають нару-ня зору середніх ступенів;

III група - хворі з хронічними захворюваннями в компенсованому стані, а також діти з фізичними вадами, значними наслідками травм, що не порушують, однак, пристосовності до праці і іншим умовам життя;

IV група - хворі з хронічними захворюваннями в субкомпенсированном стані, що утрудняють пристосування до праці і іншим умовам життя ;

V група - хворі в декомпенсованому стані, інваліди I і II груп.

Для характеристики стану здоров'я дитячих і підліткових контингентів прийняті наступні показники:

- захворюваність за зверненнями визначається шляхом врахування всіх випадків захворювань за рік на 100 обстежуваних дітей та підлітків;

- індекс здоров'я - питома вага осіб, абсолютно не хворіли за рік у відсотках до числа обстежених;

- кількість часто хворіючих дітей протягом року. Цей показник визначається у відсотках відношенням часто хворіючих дітей до числа обстежених. При цьому часто болеющими вважають тих дітей, які протягом року хворіли чотири рази і більше;

- патологічна ураженість або хворобливість - поширеність хронічних захворювань, функціональних відхилень у відсотках до загального числа обстежених. Виявляється в результаті поглиблених медичних оглядів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення поняття «здоров'я». Ознаки і показники індивідуального здоров'я "
 1. Основні поняття валеології
  Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 2. Валеологічний аналіз здоров'я і хвороби
  Поняття здоров'я є центральним у валеології, в той час як хвороба - в медицині. Мабуть, саме це і визначає принципову відмінність цих двох найважливіших галузей людинознавства. Незважаючи на багатовікові спроби вивчення здоров'я людини, воно досі залишається поняттям ідеальним, оскільки не має чітких критеріїв оцінки. Очевидно, саме тому досі немає чіткого загальноприйнятого
 3. ПЕРЕДМОВА
  В курсі "Основи медичних знань та здорового способу життя" розглядаються проблеми здоров'я учнів різних вікових груп, ознаки його порушення, етапи формування, фактори, що визначають здоров'я, роль вчителя у формуванні здоров'я, здорового способу життя і профілактики захворювань, а також питання надання першої допомоги при невідкладних станах. Здоров'я вносить істотний
 4. Дослідження та оцінка деяких показників нервової системи та психічного здоров'я людини
  Мета роботи: закріпити теоретичні знання про нервово-психічному здоров'ї людини; оволодіти методикою дослідження деяких показників нервової системи за допомогою фізіологічних проб; оволодіти навичками роботи з психодіагностичними тестами, визначальними деякі з показників стану психічного здоров'я. Зміст 1. Проведіть дослідження і дайте оцінку діяльності
 5. Здоров'я та фактори, що його визначають
  Здається, що все дуже просто, - лікар обстежив пацієнта, отримав об'єктивні (і суб'єктивні) результати, зіставив з «еталоном» і зробив висновок: «Ви здорові» або «Ви хворі». Однак насправді все вкрай складно. Недарма кажуть, що «лікування - це мистецтво». Воно залежить не тільки від глибоких і всебічних знань лікаря, але не в останню чергу від його інтуїції. Судження лікаря
 6. Основні поняття валеології
  Валеологія (від грец «valeo» - здоров'я) - наука про здоров'я та здоровий спосіб життя. Об'єктом інтересу цієї науки є людина, як цілісна, саморегулююча система, а не набір органів. Людський організм - це єдність фізико-хімічних, енергетичних і емоційних компонентів. А здоров'я - це найдорожчий скарб, чим може володіти людина. Як відомо, здоров'я - не тільки
 7. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 8. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її становлення
  Відомо, що реалізація репродуктивної функції може бути здійснена тільки при досягненні організмом статевої зрілості. Для правильного уявлення про функціонування зрілої репродуктивної системи необхідно знати, які процеси відбуваються в репродуктивній системі на етапі її становлення, які особливості характеризують функціональну активність її структурних елементів, якими є
 9. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
 10. . Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи жіночого організму в період згасання її функції
  Статеве дозрівання і настання менопаузи представляють собою два критичних періоду в житті жінки. Перший з них характеризується активацією, другий - припиненням функції гонад. 169 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Як формування, так і виключення циклічної функції гонад тягне за собою цілий ряд істотних змін в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека