Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Визначення кількісних і якісних характеристик джерел забруднення атмосфери

1.4.1 . Визначення разового значення потужності викиду (г / с)

1. При визначенні параметрів джерел забруднення атмосфери (ІЗА) слід враховувати тривалість викиду забруднюючих речовин.

У розрахунках приземних концентрації забруднюючих речовин із застосуванням нормативної методики розрахунку ОНД-86 [6] повинні використовуватися потужності викидів ЗР в атмосферу. М (г / с), віднесені до 20-ти хвилинному інтервалу часу.

Згідно з приміткою 1 до п.2.3. ОНД-86. це вимога відноситься до викидів ЗВ, тривалість, Т, яких менше 20-ти хвилин. T (c) <1200 (1.1) Для таких викидів значення потужності, М (г / с), визначається таким чином: M=Q/1200 (1.2) де Q (г) - сумарна маса ЗВ, викинута в атмосферу з розглянутого джерела забруднення атмосфери (ІЗА) протягом часу його дії Т.

У тих випадках, коли при інвентаризації викидів визначається середня інтенсивність надходження ЗВ в атмосферу з розглянутого ІЗА під час його функціонування, Мн (г / с) , (тобто в період часу Т), значення Q (г) розраховується за формулою: Qг=Mн - Т (1.3) тут Т - в секундах.

Наприклад, для ІЗА, тривалість викиду певного ЗВ (наприклад, SO2) з якого становить 5 хвилин (300 сек.) При середній інтенсивності надходження ЗВ в атмосферу, Мн=0,5 г / с, величина Q дорівнює: Q=0,5 - 300=150 г, (1.4) Величина визначається при інвентаризації та яка у розрахунках забруднення атмосфери потужності викиду становитиме: М=150/1200=0,125 г / с (1.5) Примітка: Для ІЗА. час дії яких, Т, менше 20 хвилин, значення яка у розрахунках потужності викиду ЗВ. М (г / с), менше виміряної (за час Т) інтенсивності надходження цього ЗВ в атмосферу, Мн (г / с) співвідношення М (г / с) і Мн (г / с) дається формулою: М=Т (с) / 1200 - Мн (1.6) 2. Певний при використанні інструментальних методів обсяг газоповітряної суміші (ГВП) необхідно привести до фактичних параметрах ГВП, що надходить в атмосферу. Наприклад, якщо обсяг газоповітряної суміші, приведений до нормальних умов, Vн=2,3 м3 / с, а фактична температура ТГ=120? С, то значення обсягу газоповітряної суміші складе: (1.7) Примітка: При реальних діапазонах зміни тиску і температури ГВП зневага впливом тиску при визначенні викидів ЗР у рамках процедури інвентаризації вносить в оцінку параметрів викидів ЗВ похибка меншу, ніж зневага впливом температури.

3. При використанні інструментальних методів визначення разових значень концентрацій ЗР у викидах виконується шляхом відбору і подальшого аналізу ряду проб, або шляхом проведення ряду вимірювань за допомогою відповідного газоаналізатора.

Разове значення потужності викиду ЗВ, мЗв (г / с), для організованого ІЗА розраховується за результатами визначення концентрацій цього ЗВ і параметрів ГВС на виході з ІЗА за формулою: (1.8) де:

- визначена за результатами вимірювань концентрація ЗР у газоповітряної суміші на виході з ІЗА: маса ЗВ, віднесена до кубометру сухий ГВП при нормальних умовах;

Тг (? С) - температура ГВП на виході з ІЗА;

V1 (м3 / c) - повний обсяг ГВП (включаючи обсяг водяної пари), що викидається в атмосферу з гирла ІЗА за 1 секунду при температурі ГВП, Тг (° С);

- концентрація парів води в ГВП на виході з ІЗА: маса водяної пари, віднесена до кубометру сухий ГВП при нормальних умовах.

Кt - коефіцієнт, що враховує тривалість,? (Хв), викиду; він визначається за формулою: (1.
9) Четвертий співмножник у формулі (1.8) враховується тільки для ІЗА, у яких Тг? 30? С.

4. Якщо при проведенні вимірювань концентрація ЗВ, присутнього (відповідно з технологічним процесом) у викидах ІЗА, виявилася менше нижньої межі виявлення, встановленого в застосовуваної методикою, то слід підібрати для вимірювань чутливішу методику.

У тому випадку, коли концентрація цього ЗВ виявилася менше нижньої межі діапазону визначення найбільш чутливої ??методики вимірів:

- концентрація вважається рівною половині нижньої межі діапазону вимірювання методики, якщо він не менш 0,5 ПДКр.з., де ПДКр.з. - Значення гранично допустимої концентрації вимірюваного ЗВ в повітрі робочої зони;

- концентрація ЗВ покладається рівною нулю, якщо нижній діапазон методики її вимірювання менше 0,5 ПДКр.з.

5. При використанні розрахункових методів значення характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу визначаються за розрахунковими формулами, викладених у відповідних методиках [13].

Методики по розрахунковому визначенню виділень (викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря від різних виробництв включаються до переліку документів, рекомендованих до застосування Ростехнадзором у встановленому порядку.

При використанні визначеного розрахункового методу треба упевнитися, що вибрані для розрахунку питомі технологічні показники виділень і викидів відповідають саме тому технологічного устаткування, сировини (матеріалів), які використовуються на даному підприємстві (цеху, дільниці).

Як правило, розрахункові методи використовують одне значення питомої виділення (викиду), яке являє собою середнє значення, віднесене до одиниці сировини, продукції, часу роботи устаткування і т.д.

Якщо розрахункова методика містить кілька значень питомих виділень (викидів) або діапазон їх зміни, то для визначення разової потужності виділення (викиду) (г / с) слід брати найбільше значення.

За відсутності у розрахункових методиках конкретних формул для визначення максимальних разових виділень (викидів) (г / с), їх значення розраховуються, виходячи не з значень річного витрати сировини (матеріалів), а встановлюються, виходячи з максимальної витрати сировини (матеріалів) в одиницю часу (як правило, не більше години) при максимальній продуктивності процесу.

Розрахунок виділень (викидів) проводиться з урахуванням можливих відмінностей у роботі виробництв, ділянок, агрегатів і т.п. при різних режимах роботи, зокрема, на різних стадіях багатостадійних технологічних процесів.

При використанні розрахункових методів слід також враховувати тривалість роботи джерела, коли воно менш 20 хвилин (наприклад, при зварювальних роботах) і температуру викидається пилогазоповітряної суміші (при цьому мається на увазі, що витрати повітря вентиляційними установками, встановленими у виробничому приміщенні, згідно з наявними на ці установки паспортами (сертифікатами), віднесені до нормальних умов).

1.4.2. Визначення валового значення викиду (т / г)

1. Результати визначення валового викиду (т / рік) повинні характеризувати сумарний річний викид з урахуванням нестаціонарності викидів в часі.

Значення сумарного річного викиду певного ЗВ з розглянутого ІЗА розраховується як сума річних викидів цього ЗВ з ІЗА при всіх режимах його роботи.

Значення річного викиду ЗВ з ІЗА при певному режимі роботи ІЗА розраховується виходячи з середньої потужності викиду цього ЗВ з розглянутого ІЗА при даному режимі і сумарної тривалості (у годинах) роботи ІЗА в даному режимі протягом року.


При виробничому процесі циклічного характеру і роботі з конкретною, характерною для даного виробництва навантаженням, річний викид кожного ЗВ розраховується виходячи з числа повторень розглянутого виробничого циклу за рік і середньорічний величини викиду розглянутого ЗВ для одного виробничого циклу.

При використанні розрахункових (балансових) методів річні значення виділилася від джерела виділення (ІВ) і викинутої з ІЗА маси ЗВ визначаються, виходячи з розрахункових середніх значень виділень і викидів розглянутого ЗВ (г / год або г / кг), визначених по витраті сировини, матеріалів, енергії тощо або за отриманою продукції (полупродукціі) і т.д., і тривалості (у годинах) роботи ІВ або ІЗА протягом року або витрати сировини, матеріалів, енергії тощо, виробленої продукції (полупродукціі) і т.д. за рік.

2. Річний викид ЗВ (т / рік) від всього підприємства розраховується як сума річних викидів цього ЗВ з ІЗА підприємства, якщо всі джерела працюють досить рівномірно.

Значення валового (річного) викиду ЗВ з ІЗА при певному, k-м, режимі викидів ІЗА, Мk, рік (т / рік), розраховуються за формулою: (1.10) де - середня потужність викиду цього ЗВ з розглянутого ІЗА, при k-му режимі його роботи;

tk, рік (годину) - сумарна тривалість (у годинах) роботи ІЗА в k-м режимі протягом року.

Значення сумарного валового (річного) викиду певного ЗВ з розглянутого ІЗА, Мгод, розраховується як сума річних викидів цього ЗВ з ІЗА при всіх режимах його роботи: (1.11) тут Nреж - число режимів викиду розглянутого ІЗА .

3. При виробничому процесі циклічного характеру і роботі з конкретною, характерною для даного виробництва навантаженням, валовий (річний) викид деякого ЗВ може бути розрахований за формулою: (1.12) де Nц - число повторень розглянутого виробничого циклу за рік;

(тонн) - середньорічна величина викиду розглянутого ЗВ для одного виробничого циклу, що розраховується за формулою: (1.12а) тут Nст - число стадій технологічного процесу, при яких виділяється

розглядається ЗВ;

(тонн) - середньорічна величина сумарного викиду розглянутого ЗВ в ході g-й стадії,

4. При використанні розрахункових (балансових) методів валові (річні) значення виділилася від ІВ маси ЗВ, Qгод (т / рік), і викинутою з ІЗА маси ЗВ, Мгод (т / рік), визначаються за формулами: (1.13) (1.14) ( 1.15) (1.16) де Qч і Мч, Qкг і Мкг - розрахункові середні значення виділень і викидів розглянутого ЗВ (г / год, г / кг, г / од. енергії), визначені по витраті сировини, матеріалів, енергії і т.п . або за отриманою продукції (полупродукціі) і т.д.;

tраб - тривалість (у годинах) роботи ІВ або ІЗА протягом року.

ВКГ - витрата (в кілограмах, од. Енергії) сировини, матеріалів, енергії тощо за рік або кількість виробленої продукції (полупродукціі) і т.д.

Значення Qгод і Мгод для певного ІЗА пов'язані співвідношенням: (1.17) де K (2) (%) - середнє експлуатаційне значення ступеня очищення застосовуваного ГОУ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення кількісних та якісних характеристик джерел забруднення атмосфери "
 1. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 2. К
  + + + каверна (від лат . caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 3. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 4. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 5. Введення
  В даний час нормативно-методична база щодо охорони атмосферного повітря продовжує розвиватися на основі науково-дослідної та методичної діяльності НДІ Атмосфера з обгрунтування та розвитку методичних аспектів охорони атмосферного повітря. Це стосується широкого кола питань: процедури інвентаризації викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з використанням як
 6. Загальні положення
  1. У Федеральний заколемо «Про охорону атмосферного повітря» [1] вперше (у порівнянні з раніше діючим Законом «Про охорону атмосферного повітря») введена стаття, що стосується інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря. Відповідно до статті 22 «Інвентаризація викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел» цього ФЗ і ст. 121 ФЗ №
 7.  Методи визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів забруднюючих речовин в атмосферу
    1. Для визначення кількісних і якісних характеристик виділень і викидів ЗР у атмосферу використовуються інструментальні та розрахункові (розрахунково-аналітичні) методи. Інструментальні методи є превалює для джерел з організованим викидом забруднюючих речовин в атмосферу (ГОСТ 17.2.3.02-78). До основних джерел з організованим викидом відносяться: - димові та
 8.  Облік нестаціонарності викидів
    1. Для правильного розрахунку як максимальних разових викидів (г / с) від окремих виробництв і підприємства в цілому, на основі яких визначається ступінь негативного впливу на атмосферне повітря, так і валових (річних) викидів (т / рік), значення яких служать вихідними даними для визначення розмірів плати за викиди, особлива увага повинна приділятися оцінці ступеня нестаціонарності
 9.  Рекомендований склад і зміст «Звіту з інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства»
    «Звіт по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства» (далі по тексту «Звіт з інвентаризації») повинен включати наступні розділи: - Титульний лист; - Відомості про розробника і список виконавців; - Реферат; - Зміст. Введення. 1. Загальні відомості про підприємство. 2. Короткий опис технологічного процесу
 10.  Облік залпових та аварійних викидів в атмосферу
    1. Залпові викиди, як порівняно нетривалі і зазвичай у багато разів перевищують за потужністю середні викиди, присуши багатьом виробництвам. Їх наявність передбачається технологічним регламентом та обумовлено проведенням окремих (специфічних) стадій певних технологічних процесів (наприклад, очищення поверхонь котлів і пускові операції на котлах в теплоенергетиці, стадія
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека