Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Військова психологія і педагогіка в професійній діяльності офіцера Військово-морського флоту, 2004 - перейти до змісту підручника

Обсяг і структура курсу

Вивчення дисципліни проходить протягом одного семестру в обсязі 80 годин, з яких: 36 годин відведено лекційним заняттям, 44 годин - проведення семінарських і практичних занять, колоквіумів та самостійної роботи під керівництвом викладача (групових теоретичних занять). Форма підсумкового контролю - диференційований залік за результатами проміжного контролю, здійснюваного на семінарах, в ході колоквіумів та практичних занять.

У ході навчального збору студенти відпрацьовують питання практичної психології та педагогіки - вивчають психологічні особливості особистості одного з військовослужбовців із складанням його психологічної характеристики, досліджують взаємини у військово-морському підрозділі, організовують і проводять заняття з суспільно-державної підготовки та інформування особового складу, здійснюють вирішення низки завдань морально-психологічного забезпечення.

Структура курсу передбачає послідовне включення студентів у систему психолого-педагогічних знань. Для цього у введенні і перша розділі курсу передбачено ознайомлення учнів із сутністю основних психолого-педагогічних категорій, що надалі дозволить здійснювати процес навчання більш продуктивно.

Питання психології та педагогіки розглядаються одночасно в областях їх практичного дотику. Кожен з розділів передбачає вивчення конкретного психологічного явища у взаємозв'язку з відповідним педагогічним процесом і покликаний отримати відповіді на три питання: у чому сутність розглянутого психологічного (педагогічного) явища; якими психологічними методами і спеціальними методиками його можна вивчати (діагностувати) і як цим явищем можна управляти (формувати, розвивати, змінювати); в яких сферах професійної діяльності офіцера ВМФ можливе застосування отриманих психолого-педагогічних знань.

Програма курсу складається з вступу і трьох розділів. У вступі розглядаються методологічні питання психології та педагогіки. У I-му розділі розкриваються психологічні аспекти військово-професійної діяльності офіцера ВМФ. У II-му розділі вивчаються теоретичні та прикладні питання військової педагогіки. У III-му розділі передбачено вивчення основ морально-психологічного забезпечення повсякденної діяльності підрозділів ВМФ.

У ході вивчення курсу передбачено проведення лекцій, семінарських, практичних і групових занять, а також обов'язкової самостійної роботи студентів у навчальний та позанавчальний час. Найбільш важливі питання практичної психології та педагогіки відпрацьовуються в ході навчального збору.

Лекції є одним з найважливіших видів навчальних занять і складають основу теоретичного навчання. Вони покликані дати студентам систематизовані основи психолого-педагогічних знань, розкрити

сутність, види і характеристики розглянутих явищ, озброїти знаннями змісту і методики їх вивчення і управління ними; розкрити стан і перспективи психолого-педагогічних досліджень у розглянутій області; сконцентрувати увагу учнів на вузлових питаннях їх подальшої військово-професійної діяльності.

На семінарських заняттях передбачено поглиблення і розширення наявних знань з досліджуваної проблеми, формування і розвиток психолого-педагогічного мислення студентів, визначення обсягу і напрямів застосування навчальної інформації у діяльності офіцера Військово-морського флоту.

У ході проведення колоквіумів вирішуються завдання поглиблення, систематизації та закріплення знань з досліджуваної теми, а також контролю за повнотою їх засвоєння.

Основний навчальної метою практичних занять виступає формування у учнів первинних умінь вивчення психологічних особливостей особистості військовослужбовців і підлеглих колективів (груп військовослужбовців), їх професійної та психологічної підготовки, а також інформаційно-виховної роботи з ними.

Групові теоретичні заняття проводяться в передбачене розкладом занять час з метою розширення і поглиблення знання передбаченого програмою навчального матеріалу методом самостійної роботи під керівництвом викладача.

Під час самостійної роботи студентів у позанавчальний час передбачається розширення і поглиблення знань, отриманих на попередніх лекційних заняттях на основі вивчення рекомендованої наукової, навчальної та методичної літератури, розробки доповідей та підготовки повідомлень за темами семінарських занять.

Найбільш підготовлені студенти, що володіють творчим мисленням і проявили інтерес до психолого-педагогічної проблематики, за погодженням з провідним викладачем можуть виконувати наукові дослідження початкового рівня у формі написання реферату та інших видів військово-наукової діяльності.

При проведенні деяких групових занять, відпрацювання тим пропущених занять, а також для оперативного консультування студентів при вивченні курсу застосовуються доступні комп'ютерні навчальні та контролюючі технології.

Якість засвоєння слухачами навчальної програми оцінюється за спеціально розробленими критеріями в ході поточного контролю.

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється викладачем на всіх видах групових занять опитувальних, дискусійним, пошукових та тестовим методами, а також методом виконання практичних завдань.

Критеріями оцінки навчально-пізнавальної діяльності студентів (усних відповідей) на семінарських заняттях виступають:

"відмінно" - студент вивчив обов'язкову і додаткову літературу, оволодів змістом навчальної теми - твердо знає сутність, види і характеристики розглянутого психологічного (педагогічного) явища, володіє методикою його вивчення та управління ним, впевнене визначає область і послідовність застосування наявних знань у своїй майбутній військово-професійної діяльності;

"добре" - студент вивчив обов'язкову літературу, оволодів змістом навчальної теми - твердо знає сутність, види і характеристики розглянутого психологічного (педагогічного) явища, а також послідовність його вивчення та управління ним, може самостійно визначити професійну значущість теми заняття; "задовільно" - студент вивчив обов'язкову літературу і оволодів основним змістом навчальної теми - знає сутність, види і характеристики розглянутого психологічного (педагогічного) явища.

Для оцінки фіксованих виступів (доповідей та повідомлень) студентів на семінарських заняттях викладач керується такими критеріями:

"відмінно" - цілі фіксованого виступу досягнуті, його зміст доведено до студентів навчального взводу в повному обсязі у встановлений планом проведення заняття час, структурні елементи (вступ, основна частина, висновок) логічно пов'язані, виступаючим виконані вимоги принципу наочності навчання.

За кожен з нижче наведених недоліків оцінка за фіксований виступ знижується на один бал:

- НЕ досягнута одна з цілей фіксованого виступу;

- вміст доведено до слухачів не в повному обсязі або з порушенням встановлених часових меж;

- структурні елементи виступу логічно не пов'язані;

- виступаючим не виконані вимоги принципу наочності навчання.

Для здійснення поточного контролю рівня сформованості в учнів первинних навичок і умінь застосовується метод виконання практичних завдань. У цьому випадку використовується як методика

виставлення оцінки на основі встановлення співвідношення кількості правильно виконаних завдань до їх загального числа, так і спеціально розроблені критерії.

Для оцінки повноти та якості виконання практичних завдань на аудиторних заняттях, з урахуванням високої професійної значущості виконуваної роботи, викладач керується такими

критеріями:

"відмінно" - виставляється при значеннях коефіцієнта засвоєння (співвідношення правильно виконаних завдань до їх загального числа) - 1.0; "добре" - при значеннях коефіцієнта від 0.9 до 0.99; "задовільно" - при значеннях від 0.8 до 0.89.

Оцінка повноти та якості виконання практичного завдання в ході навчального збору студентів здійснюється із застосуванням таких критеріїв:

"відмінно" - робота оформлена відповідно до існуючих вимог, складена в повному обсязі; кожне з описаних явищ психіки військовослужбовця та психології колективу вивчено не менше ніж двома методами; при вивченні військовослужбовця використовувалися всі вивчені студентами методи і психодіагностичні методики; у студента є весь первинний матеріал вивчення військовослужбовця і колективу.

Тут же використовуються критерії зниження оцінки за помилки (недоліки), допущені при виконанні практичного завдання.

На один бал оцінка знижується за кожне з таких порушень:

- в оформленні характеристики допущено один відступ від існуючих вимог;

- характеристика складена не в повному обсязі (але не менше ніж на 75 відсотків);

- не все (але не менше ніж 75 відсотків) явищ особистості вивчені двома методами;

- вивчення військовослужбовця здійснено із застосуванням не всіх (але не менше ніж 75 відсотків) методів;

- студентом представлений не весь (але не менше ніж 75 відсотків)

первинний матеріал вивчення військовослужбовця.

На два бали оцінка знижується за кожне з таких порушень:

- при оформленні роботи допущено 2 відступи від існуючих вимог;

- характеристика складена не в повному обсязі (але не менше ніж на 50 відсотків);

- не все (але не менше ніж 50 відсотків) явищ особистості вивчені двома методами;

- вивчення військовослужбовця здійснено із застосуванням не всіх (але не менше ніж 50 відсотків) методів;

- студентом представлений не весь (але не менше ніж 50 відсотків) первинний матеріал вивчення військовослужбовця;

- виконана робота представлена ??на перевірку несвоєчасно.

У разі перевищення студентом хоча б однієї з вимог, що знижують оцінку на два бали, йому виставляється оцінка "незадовільно".

У той же час оцінка виконаного на навчальному зборі практичного завдання може підвищуватися на 1-2 бали у випадку якщо студентом застосовані самостійно вивчені методики.

Підсумковий контроль рівня вивчення курсу (підсумкова оцінка) здійснюється за рейтинговою методикою на основі врахування кількості балів, набраних у всіх формах попередніх занять, навчальної активності студента, обсягу та якості виконаної ним наукової роботи при позитивних оцінках, отриманих на всіх видах проміжного контролю (семінарах, колоквіумах і практичних заняттях).

При формуванні рейтингу, визначального підсумкову оцінку, враховуються середні бали оцінок, отриманих студентами на семінарських заняттях (К1) і колоквіумах (К2), середня оцінка сформованості психолого-педагогічних навичок (К3), а також оцінки повноти та якості відпрацювання завдання на навчальному зборі (К4) і стану конспекту лекцій (К5). Крім того враховується ступінь активності учнів на заняттях (К6) і виконана наукова робота (К7).

Значення К1-4 визначаються по вище наведеним критеріям. При аналізі стану конспекту лекцій слухача (К5) оцінка "відмінно" виставляється, якщо зміст прочитаної лекції відображено в конспекті повністю і доповнено в години самостійної підготовки, студентом зроблені необхідні записи, що відображають зміст додатково вивченого навчального матеріалу і всіх фіксованих виступів, конспект ведеться акуратно, з виділенням (підняттям) структурних елементів навчальної теми.

Оцінка стану конспекту лекцій знижується на один бал за кожен з наступних недоліків:

- зміст прочитаної лекції відображено в конспекті не повністю або НЕ доповнено в години самостійної підготовки;

- студенти не зроблені записи, що відображають зміст додатково вивченого навчального матеріалу або не всіх фіксованих виступів;

- конспект ведеться не акуратно або без виділення (підняття) структурних елементів навчальної теми .

Кожній з складових рейтингу, що відображають рівень навчальної підготовки слухачів, присвоюється відповідний статус, рівний: К1, 2,3,4 - 0.22, К5 - 0.12.

Значення перших п'яти складових (К1-5) з урахуванням їх статусу підсумовуються і множаться на коефіцієнт активності К6, який визначається за кількістю групових занять, на яких відзначена активність слухача. При цьому вихідною величиною для розрахунку коефіцієнта активності прийнято значення 1.0, що відбиває активність на

75% всіх форм навчальних занять. За зазначену викладачем активність на кожному наступному занятті до коефіцієнта активності додається

0.1. У результаті значення К6 може досягти 1.3.

Крім того в рейтингу враховується обсяг і якість виконаної студентом наукової роботи (К7). До їх числа відносяться реферативні дослідження, а також доповіді та повідомлення на конференціях і планових навчальних заняттях. При цьому критеріями оцінки виступають такі показники.

1). Для рефератів:

1 рейтинговий бал - реферативное дослідження оцінено "відмінно";

0.5 рейтингових бали - реферативное дослідження оцінено "добре";

0.2 рейтингових бали - реферативное дослідження оцінено

  2). Для доповідей і повідомлень:

  0.2 рейтингового бала - зроблені доповідь або повідомлення оцінені вищим для даного заняття балом;

  0.1 рейтингових бали - зроблені доповідь або повідомлення оцінені на бал нижче вищого балу.

  Для визначення значення К7 оцінки всіх складових сумуються і додаються в рейтинг.

  В результаті, формула підсумкового рейтингу набуває вигляду:

  Підсумковий рейтинг=[(0.227 (К1 + К2 + К3 + К4) +0.12 К5] хК6 + К7.

  У разі якщо підсумковий рейтинг (сума рейтингових балів) складе величину, рівну 4.45 і вище - студенту виставляється оцінка «відмінно».

  При його показнику від 3.45 до 4.44 - оцінка «добре», а при значенні від 3.0 до 3.44 - «задовільно».

  Студентам, що отримали оцінку "незадовільно", протягом семестру представляється час для додаткового вивчення курсу та проходження контрольного співбесіди (здачі заліку). У цьому випадку

  набрані раніше рейтингові бали не враховуються і підсумкова оцінка виставляється по результату, показаному на заліку.

  У разі отримання студентом оцінки "задовільно" за рішенням начальника Військово-морський кафедри № 1 йому може видаватися додаткове навчально-дослідне завдання (Уіз) у формі реферативного дослідження, доповіді чи повідомлення з метою вдосконалення його знань з вивченого курсу і підвищення рейтингового показника. У цьому випадку підсумкова оцінка виставляється з урахуванням включення в підсумковий рейтинг балів, отриманих за виконану Уіз, оцінену у відповідності з викладеними раніше критеріями.

  При вивченні курсу використовуються документи, що регламентують службову діяльність офіцера Військово-морського флоту як організатора і керівника професійної підготовки та морально-психологічного забезпечення функціонування військово-морського підрозділу, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі психології та педагогіки, а також їхніх військових галузей, методичні рекомендації з організації та проведення професійної підготовки та морально-психологічного забезпечення, проблемам військової дисципліни в частинах і підрозділах ВМФ, що публікуються в періодичній та спеціальної військової печатки, відповідна навчальна, науково-популярна та військово-мемуарна література.

  Література, рекомендована студентам до кожного групові заняття, поділяється на дві групи: основну та додаткову.

  У списку основної літератури вказуються джерела, що містять обов'язкову для вивчення навчальну інформацію, необхідну для формування мінімуму психолого-педагогічних знань: розуміння

  сутності, видів і характеристик досліджуваного явища, методики її вивчення та управління ім. До неї, як правило, відносяться підручники, навчальні посібники, матеріали лекцій та документи міністерства оборони Росії, керівництва ВМФ, що регламентують діяльність офіцерського складу у досліджуваній області психолого-педагогічної діяльності.

  Рекомендована додаткова література дозволяє студентам розширити знання навчальної теми в області, насамперед, їх практичної спрямованості. В її список переважно включаються навчально-

  методичні посібники, роботи зарубіжних авторів, публікації в періодичних виданнях, науково-популярні та інші статті. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Обсяг і структура курсу"
 1.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
    ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО
 2.  ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ формованого У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ
    ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ формованого У СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
 3.  Зв'язки показників зрілості концептуальних структур хімії і показників хімічних здібностей
    Для обгрунтування положення про ментальні структурах як носіїв властивостей суб'єкта необхідно оцінити вплив факторів (у нашому випадку показників зрілості концептуальних структур) на ряд залежних змінних (показників спеціальних здібностей хіміків). Експериментальна вибірка - 372 студента другого курсу хімічного факультету навчалися у одних і тих же викладачів. Одна підгрупа
 4.  Структура та обсяг дисертації
    Структура та обсяг
 5.  Постановка проблеми і організація експериментального дослідження
    Якщо виділені нами закономірності розвитку концептуальних структур хімії та хімічних здібностей відповідає реальності, то організація формуючого експерименту за програмою, розробленою відповідно до закономірностями становлення даних структур повинна привести до більш високому зростанню показників спеціальних здібностей порівняно з навчанням, що не враховує дані закономірності.
 6.  Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002
    Викладаються теоретико-методологічні та практичні питання за програмою курсу. Глави та розділи підручника за структурою і змістом відповідають державному освітньому стандарту з дисципліни "Акмеологія". Рекомендовано Навчально-методичною радою РАГС для слухачів різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, що вивчають навчальний курс "Акмеологія". Видання
 7.  Реферат. Історія вірусології, 2003
    Білоруський державний університет Біологічний факультет ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ. Реферат студента 3
 8.  РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ за формою і ВИДІВ РОБІТ
    Факультет: сільськогосподарський Кафедра: хірургії. терапії та акушерства Семестр: 6, 7, 8, 9 і 10. Розподіл по семестрах Таблиця
 9.  Суб'єктивні очікування студентів від майбутнього курсу
    (Уважно прочитайте питання і дайте письмові відповіді на них.) 1. Що вивчає психологія? 2. Що таке психіка? 3. Які Ваші мотиви вивчення психології: а) мотиви пов'язані із спілкуванням, в) це мотиви, які стосуються майбутньої професійної діяльності, с) це мотиви самопізнання, д) це пізнавальні мотиви? 4. Позначте на
 10.  ГЕМАТОЛОГІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ хіміопроменеве лікування З Темодалом У ДВОХ РЕЖИМАХ
    Осинов І.К., Мусабаєвим Л.І., Чойнзонов Е.Л., Нечитайло М.Н. НДІ онкології СО РАМН, м. Томськ Завдання дослідження: Оцінити гематологічну токсичність двох режимів химиолучевой терапії (ХЛТ) з Темодалом у хворих злоякісними гліомами головного мозку. Матеріали і методи: У 55 хворих (37 чоловіків і 18 жінок), середній вік - 45,5 ± 2,6 років, з діагнозом АА - 30 хворих і МГБ - 25 на
 11.  Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н.. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2005
    Навчально-методичний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і покликане заповнити недостатній обсяг інформації, дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У роботі представлені наступні розділи: «Фізіологічні проби
 12.  Дослідження зв'язків між показниками загальних і спеціальних хімічних здібностей у підлітків і студентів
    Дослідження включало 2 етапи: на першому - вивчався процес формування концептуальних структур хімії у підлітків 14 - 15 років, на другому - особливості концептуальних структур хімії у студентів другого курсу (19 років) хімічного факультету. 1. Кореляційний аналіз зв'язків показників інтелекту і часу диференціювання хімічних понять показує, що в процесі формування
 13.  Навчально-методичний посібник

   . Алергія. Медіаторний тип ГНТ. Методи діагностики, 2009

    Відображені питання класифікації, иммунопатогенеза медиаторного типу ГНТ. Докладно розглядаються характеристики, схеми постановки і застосування сучасних ме-тодов діагностики. Призначено для студентів 2-го курсу всіх
 14.  ВИСНОВОК
    Курс «Основи теорії і практики виховної діяльності (Психолого-педагогічні основи професійної діяльності військового психолога)» представляють собою систему знань і практичних рекомендацій з організації та здійснення військово-педагогічного процесу в підрозділах ВМФ, професійної діяльності офіцера - військового психолога. Оволодіння змістом курсу, а також вироблення
 15.  ПОТРЕБА В РІДИНИ
    Базальне кількість введеної рідини повинна становити приблизно від 1 до 1,2 мл / ккал. До цього обсягу додають об'єм рідини, що втрачається хворим з шлунково-кишкового тракту та інших джерел патологічних втрат. При олігурії базальний об'єм рідини повинен становити 750-1000 мл плюс об'єм, рівний втрат з сечею і обсягом інших визначених втрат. При серцевій недостатності рідина
 16.  ВСТУП
    Даний навчальний посібник адресований слухачам, які навчаються за програмою «Викладач вищої школи». Воно виступає орієнтиром самостійного вивчення сучасних поглядів на психолого-акмеологические проблеми як потенціал інноваційного вищої професійної освіти в рамках курсу «Психолого-акмеологическое знання в системі вищої професійної освіти». Вивчення матеріалів,
 17.  Введення
    Метою вивчення дисципліни є придбання студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері морфології і фізіології мікроорганізмів, фізіологічних основ раціонального харчування, виробничої санітарії та гігієни. Крім освітнього значення, вивчення дисципліни сприяє формуванню наукових уявлень про здоровий спосіб життя. У результаті вивчення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека