Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Обсяг, організація та методики дослідження»

Під другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження.

Рішення завдань дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

Загальний задум і стратегія емпіричного дослідження зумовлені комплексною психолого-акмеологічного підходу до розробки поставленої в дисертації наукової проблеми. Організація збору вихідних даних будувалася на основі порівняльного методу в двох його формах - у формі «подовжнього» (лонгитюдного, динамічного) і «поперечного» (порівняльного) зрізів.

Вибір методів дослідження, за допомогою яких були отримані основні наукові результати, визначався характером дослідницьких завдань. При цьому пріоритет був відданий тим психологічним тестам, які позитивно зарекомендували себе при обстеженні різних контингентів спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств і використовуються спортивними психологами. На основі класифікації Б.Г.Ананьева всі методи дослідження були поділені на організаційні, емпіричні, обробні та інтерпретаційні. З емпіричних методів для вирішення конкретних завдань дослідження застосовувалися такі їх різновиди: опитування (анкетування, інтерв'ю, бесіда), психологічне тестування, спостереження, аналіз результатів діяльності, експертна оцінка, математико-статистичні методи обробки отриманих емпіричних даних.

Крім того, для вирішення завдань дослідження були розроблені спеціальні анкети, які дозволили в структурованому вигляді отримати вихідні дані для оцінки ефективності спортивної діяльності та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств.

Для реалізації поставлених завдань нами було проведено комплексне дослідження, яке включало теоретичний аналіз проблеми психологічної готовності, психодіагностичне обстеження спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з подальшою оцінкою рівнів і компонентів їхньої психологічної готовності і успішності діяльності в екстремальних ситуаціях.
Психологічне обстеження проводилося з дотриманням вимог професійної психодіагностики. Використовувалися групова (особистісні опитувальники, інтелектуальні тести, психомоторні тести тощо) і індивідуальна (бесіда, експертні оцінки та ін) форми обстеження.

Оцінка розподілу спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств за рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях виконана у 217 осіб, з них у 98 спортсменів виконано аналіз взаємозв'язку психологічної готовності з досвідом міжнародної змагальної діяльності. Взаємозв'язок психологічної готовності з успішністю діяльності, а також багатовимірний аналіз внеску основних компонентів психологічної готовності виконаний за результатами експертної оцінки цих параметрів у 117 спортсменів.

Для вирішення завдання виявлення психологічних особливостей особистості у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним рівнем психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, а також розробки багатомірної математичної моделі прогнозування довготривалої психологічної готовності було виконано психологічне тестування 78 спортсменів.

У ході обстеження використовувалися бесіда, спостереження, а також загальноприйняті і добре зарекомендували себе в психодіагностики тести.

Для оцінки інформативності психологічних експрес-тестів і розробки математичної моделі прогнозування оперативної психологічної готовності було виконано психологічне тестування 138 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств за допомогою експрес-тестів САН, РДО, колірний тест, діагностика функціонального стану, реактивна тривожність, Прогноз-2.

Перевірка ефективності цього алгоритму виконана на контрольній вибірці спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Формування психологічної готовності спортсменів виконано на вибірці з 236 спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.
Таким чином, загальний обсяг обстежених склав 786 спортсменів силових єдиноборств.

Основні напрямки, обсяг і методики дослідження в узагальненому вигляді наведено в табл. 1.

Загальний обсяг обстежених дозволив: по-перше, сформувати досить репрезентативні вибірки, що дозволяють отримати об'єктивну і достовірну інформацію про рівень психологічної готовності, успішності спортивної діяльності, рівні сформованості основних компонентів психологічної готовності, по-друге, розробити математичні моделі прогнозу довгострокової і оперативної психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях і, нарешті, по-третє, розробити на представницьких вибірках науково-обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів до діяльності в екстремальних ситуаціях.

Статистична обробка матеріалів дослідження виконана за допомогою стандартних пакетів прикладних програм «STATIGRAPHICS», «STATISTIKA 5.0», що забезпечують виконання загальноприйнятих одновимірних статистик і багатовимірних математико-статистичних методів, адекватних завданням дослідження.

Таблиця 1

Основні напрямки, обсяг і методики дослідженняТаким чином, в процесі дослідження використовувався комплекс психологічних методик психодіагностики, призначених для психологічного аналізу особливостей особистості та психологічного стану спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Обсяг, організація та методики дослідження» "
 1. « Обсяг, організація та методики дослідження »
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей
 2. СИФІЛІС
  Кінг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження, пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
 3. ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
  МЕТА ЗАНЯТТЯ. Освоїти параметричні методи оцінки достовірності результатів статистичного дослідження та оволодіти методикою розрахунку помилок середніх і відносних величин, довірчих меж цих величин, методикою розрахунку достовірності різниці середніх і відносних величин. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ. Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою
 4. Основні публікації за темою дисертації
  Монографії і глави в монографіях 1. Психологічний супровід особистості в умовах мінливої ??соціальної реальності / Под ред. М.І. Постніковою. Монографія. Архангельськ. Поморський університет. 2007. (14,18 д.а.). 2. Постнікова М.І. Психологічні аспекти відносин між поколіннями в сучасному російському суспільстві / Гуманітарні проблеми сучасності: людина і суспільство. Гол. 6. Під
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 6. ЗМІСТ
  Передмова 18 Ч А С Т Ь I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСТВА Глава 1. Організація акушерської допомоги в Росії. - В. І. Кулаков, О. Г. Фролова 20 1.1. Амбулаторна акушерська допомога 20 1.1.1. Загальні принципи роботи 20 1.1.2. Лікувально-профілактична допомога вагітним 28 1.1.2.1. Антенатальна програма спостереження вагітних
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько -гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з послідовністю проведення статистичного дослідження, навчити самостійного складання плану і програми статистичного дослідження, правильному визначенню одиниці спостереження та облікових ознак, ознайомити з методикою збору матеріалу його обробки та аналізу. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ На початку заняття викладач дає визначення
 9. непараметричних методів оцінки достовірності результатів статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ. Критерій відповідності (ХІ-КВАДРАТ)
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: Засвоїти методику обчислення та використання критерію відповідності для визначення достовірності розбіжності між кількома порівнюваними групами досліджуваних явищ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє
 10. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека