ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

«Обсяг, організація та методики дослідження»

У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження.

Рішення завдань дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності трудової діяльності 1137 підлітків з делінквентною поведінкою, що працюють на майданчиках спеціалізованого підприємства «Нове покоління».

Загальний задум і стратегія емпіричного дослідження зумовлені комплексною психолого-акмеологічного підходу до розробки поставленої в дисертації наукової проблеми. Організація збору вихідних даних будувалася на основі порівняльного методу в двох його формах - у формі «подовжнього» (лонгитюдного, динамічного) і «поперечного» (порівняльного) зрізів.

Вибір методів дослідження, за допомогою яких були отримані основні наукові результати, визначався характером дослідницьких завдань. При цьому пріоритет був відданий тим психологічним тестам, які позитивно зарекомендували себе при обстеженні різних контингентів підлітків. На основі класифікації Б.Г.Ананьева всі методи дослідження були поділені на організаційні, емпіричні, обробні та інтерпретаційні. З емпіричних методів для вирішення конкретних завдань дослідження застосовувалися такі їх різновиди: опитування (анкетування, інтерв'ю, бесіда), психологічне тестування, спостереження, аналіз результатів діяльності, експертна оцінка, математико-статистичні методи обробки отриманих емпіричних даних.

Крім того, для вирішення завдань дослідження були розроблені спеціальні анкети, які дозволили в структурованому вигляді отримати вихідні дані для оцінки психічного здоров'я підлітків з делінквентною поведінкою, що працюють на спеціалізованому підприємстві «Нове покоління».


Для реалізації поставлених завдань нами було проведено комплексне дослідження, яке включало теоретичний аналіз відхиляється, психодіагностичне обстеження підлітків з делінквентною поведінкою, що працюють на спеціалізованому підприємстві «Нове покоління». Психологічне обстеження проводилося з дотриманням вимог професійної психодіагностики. Використовувалися групова (особистісні опитувальники, опитувальники для вивчення емоційно-вольової та мотиваційної сфери тощо) і індивідуальна (бесіда, експертні оцінки та ін) форми обстеження.

Для вирішення завдання виявлення психологічних особливостей особистості у делінквентна підлітків, а також розробки багатомірної математичної моделі якісного аналізу корекційного втручання було виконано психологічне тестування 1137 підлітків.

У ході обстеження використовувалися бесіда, спостереження, а також загальноприйняті і добре зарекомендували себе в психодіагностики тести.

Для оцінки інформативності психологічних експрес-тестів і розробки математичної моделі прогнозування реабілітаційного потенціалу було виконано психологічне тестування 1137 підлітків з делінквентною поведінкою за допомогою експрес-тестів для оцінки самопочуття, активності і настрою (САН), реактивної та особистісної тривожності (РТ) та основних особистісних властивостей (FPI).

Перевірка ефективності цього алгоритму виконана на контрольній вибірці - 359 підлітків з нормативним типом поведінки, середній вік 16,1 ± 1,5 року.

Таким чином, загальний обсяг обстежених склав 1496 підлітків.

Основні напрямки, обсяг вибірки та методики дослідження в узагальненому вигляді наведено в табл.
1.

Таблиця 1

Основні напрямки, обсяг і методики дослідженняЗагальний обсяг обстежених дозволив: по-перше, сформувати досить репрезентативні вибірки, дозволяють отримати об'єктивну і достовірну інформацію про психологічні особливості підлітків з делінквентною поведінкою, працюючих і проходять соціально-психологічну реабілітацію на майданчиках «Нове покоління», по-друге, розробити математичні моделі прогнозу соціально-психологічної адаптації делінквентна підлітків і, нарешті, по-третє, розробити на представницьких вибірках науково-обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою в умови спеціалізованого підприємства.

Статистична обробка матеріалів дослідження виконана за допомогою стандартних пакетів прикладних програм «SPSS», «STATISTIKA 6.0», що забезпечують виконання загальноприйнятих одновимірних статистик і багатовимірних математико-статистичних методів, адекватних завданням дослідження.

Таким чином, в процесі дослідження використовувався комплекс психологічних методик психодіагностики, призначених для психологічного аналізу особливостей особистості та психологічного стану підлітків з делінквентною поведінкою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Обсяг, організація та методики дослідження» "
 1. СИФІЛІС
  Кінг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження, пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
 2. ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
  МЕТА ЗАНЯТТЯ. Освоїти параметричні методи оцінки достовірності результатів статистичного дослідження та оволодіти методикою розрахунку помилок середніх і відносних величин, довірчих меж цих величин, методикою розрахунку достовірності різниці середніх і відносних величин. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ. Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально -профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 4. ЗМІСТ
  Передмова 18 Ч А С Т Ь I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ АКУШЕРСТВА Глава 1. Організація акушерської допомоги в Росії. - В. І. Кулаков, О. Г. Фролова 20 1.1. Амбулаторна акушерська допомога 20 1.1.1. Загальні принципи роботи 20 1.1.2. Лікувально-профілактична допомога вагітним 28 1.1.2.1. Антенатальна програма спостереження вагітних
 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько -гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з послідовністю проведення статистичного дослідження, навчити самостійного складання плану і програми статистичного дослідження, правильному визначенню одиниці спостереження та облікових ознак, ознайомити з методикою збору матеріалу його обробки та аналізу. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ На початку заняття викладач дає визначення
 7. непараметричних методів оцінки достовірності результатів статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ. Критерій відповідності (ХІ-КВАДРАТ)
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: Засвоїти методику обчислення та використання критерію відповідності для визначення достовірності розбіжності між кількома порівнюваними групами досліджуваних явищ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє
 8. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 9. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін
  І. Т. ШУЛЬЦ (I. Т. SCHULZE) I. ВСТУП ТОЙ факт, що віруси грипу мають здатність агглютинировать еритроцити, відіграв велику роль у розвитку наших уявлень про ці інфекційних частинках. Гемаглютинація виявилася вкрай зручним методом для ідентифікації, очищення і визначення. Концентрації вірусів. Крім того, з (моменту виявлення явища гемагглю-тінаціп 35 років тому
 10. шпаргалка. Пропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією, 2011
  Вітчизняна школа терапевтів (М. Я. Мудров, Г. А. Захар'їн, С. П. Боткін), Сибірська школа терапевтів (М. Г. Курлов, Б. М. Шершевскій, Д. Д. Яблоков). Клінічне мислення, визначення, специфіка. Стиль клінічного мислення і його зміни на різних етапах розвитку наукової медицини. Індукція, дедукція. Різні рівні узагальнення в діагностиці. Клінічні приклади. Симптоми, синдроми,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека