ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009 - перейти до змісту підручника

Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів

Ще одним поширеним видом діяльності психологів є навчання людей психологічних знань. З початку XX століття університетські та інститутські кафедри були центрами психологічної думки, наукової психології. Професори керували науково-психологічними дослідженнями, а викладацька діяльність була спрямована на виклад своїх концепцій і психологічних поглядів. Мета викладання полягала у поширенні психологічних ідей, в підготовці майбутніх науковців. Педагогічні здібності професора високо цінувалися, однак головною для нього була все ж наукова кваліфікація.

У міру розвитку практичної психології розроблялися форми і методи навчання практичним психологічним знанням та вмінням. Ці знання та вміння вивчалися як студентами, охочими стати практичними психологами, так і людьми, охочими підвищити свою практичну психологічну компетентність.

У той же час професія викладача психології має свою специфіку на відміну від професії психолога-вченого і психолога-практика. Він повинен не тільки мати психологічні знання, а й вміти їх передати студентам. У цьому плані вміння, особистісні якості та здібності викладача психології те саме іншим викладацьким професіям. Щоб бути успішним, він повинен відповідати таким критеріям:

1) мати широку освіченість, обізнаність у різних галузях психологічних знань, а також бути ерудованим в інших науках;

2 ) фундаментально знати викладається предмет;

3) вміти самостійно підбирати навчальний матеріал, визначати оптимальні засоби й ефективні методи навчання;

4) володіти логікою і лексичним багатством мови, виразними засобами спілкування, ораторськими і артистичними здібностями;

5) вміти доступним чином пояснювати навчальний матеріал, щоб забезпечити його розуміння й засвоєння студентами;

6) володіти спостережливістю, вимогливістю і умінням зрозуміти студента;

7) вміти створити мотивацію студентів для засвоєння навчального матеріалу;

8) володіти комунікативними та організаторськими здібностями;

9) володіти педагогічним тактом.

Безумовно, як і в інших видах професійної психологічної роботи, у викладацькій діяльності психолога важливо враховувати індивідуальні особливості своєї особистості.


В даний час в Росії існують широкі можливості для роботи психологів в області навчання психологічних знань. Викладання психології здійснюється як у вищих, так і в середніх навчальних закладах. Психологія викладається на психологічних факультетах університетів і в інших вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку професійних психологів, в педагогічних, медичних, юридичних, технічних і багатьох інших вузах. Психологія часто вивчається учнями в середніх загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах: у школах, гімназіях, ліцеях, професійних училищах.

Обсяг навчального часу, що відводиться на вивчення психології, програми, форми і методи навчання психології в різних типах навчальних закладів розрізняються залежно від цілей і завдань викладання.

Викладання психології студентам, які навчаються за спеціальностями, робота яких безпосередньо пов'язана з людьми. До таких професій належать, наприклад, професії педагога, лікаря, юриста, менеджера, командира військового підрозділу, соціального працівника. Навчання за даними навчальними програмами здійснюється на відповідних факультетах університетів, а також у вищих педагогічних, медичних, юридичних, технічних навчальних закладах, в середніх спеціальних закладах педагогічного та медичного профілю. Викладання психології в цьому випадку направлено на навчання психологічним знанням і вмінням, необхідним даним фахівцям для успішного виконання професійної діяльності. Обсяг навчального часу і кількість навчальних дисциплін з психології, що вивчаються студентами в даних програмах, визначаються необхідністю формування їх професійної психологічної компетентності.

Навчання психологічним знанням та вмінням проводиться у формі лекцій, семінарських та практичних занять, у формі керівництва виконанням самостійних робіт студентів (підготовка спеціальних повідомлень, рефератів і курсових робіт). У середніх спеціальних навчальних закладах, таких як професійні училища, технікуми, коледжі, навчання здійснюється зазвичай у формі уроків, хоча типи уроків можуть бути різними в залежності від завдань навчання, які вони реалізують. Крім того здійснюється викладання психології як загальноосвітнього навчального предмета в багатьох вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, де психологічні знання не є професійно необхідними, а виконують загальноосвітню функцію.
До таких спеціальностей належать, наприклад, професії фізика, хіміка, інженера, технолога.

Навчання психологічним знанням та вмінням поза рамками навчальних програм. Існує велике коло психологічних курсів практичного характеру, які проводяться поза навчальних планів вищих або середніх навчальних закладів. Це, наприклад, курси підвищення кваліфікації практичних психологів з яких-небудь напрямками практичної психологічної роботи (наприклад, по сімейному консультуванню, організаційного консультування, ігротерапії, казкотерапії тощо). Мета навчання досить конкретна - теоретичне і практичне освоєння методу або напрямку практичної психології. Навчання проводять, як правило, практичні психологи, які мають великий досвід роботи в даній області.

Психологічне просвітництво різних категорій людей, яке проводять психологи - вчені та практики, - також є формою навчання психологічних знань. Воно проводиться в установах і організаціях різного типу у вигляді окремих лекцій, семінарів або курсу занять, має цілеспрямований характер залежно від потреб користувачів психологічних знань. Зміст таких навчальних занять націлене на можливість безпосереднього використання для вирішення певних проблем, з якими стикаються люди у своїй професійній діяльності або життя. Заняття носять, як правило, явно виражений практично орієнтований характер. У багатьох випадках кращою формою практичного навчання стають психологічні тренінги різної тематики.

Таким чином, коло навчальних закладів, установ, організацій, форм і методів навчання психології різних категорій людей досить великий. Це дає широкі можливості для роботи психологів у якості викладачів і тренерів, які навчають психологічним знанням, умінням і навичкам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів "
 1. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 2. ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
  З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 3. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 4. Акмеологія в системі наук про професійну діяльність
  Наука про найвищих досягненнях в області професійної майстерності отримала назву "акмеологія ". Слово "акмеологія" сходить до старогрецького "akme", що відбувається, в свою чергу, від слова "axis" ("вістря") і означає: "найвищий рівень чогось, колір, квітуча пора"; "en akmy einai" (бути в акме) означає: "бути в повному кольорі, на вищій мірі розвитку" [1]. Давньогрецькі
 5. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 6. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 7. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу
  Історично першим варіантом тренінгів з'явився соціально-психологічний тренінг (СПТ). Теоретичне обгрунтування СПТ як цілісної системи є досягненням соціальної психології (Л. А. Петровська), акмеології (Н.В. Кузьміна) і дидактики (Г.Д.Кіріллова). Основне завдання соціально-психологічного тренінгу розуміється вітчизняними фахівцями [1] як формування міжособистісної складової
 8. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 9. Акме і професійна діяльність лікаря
  Проблема пошуку сенсу життя займала розуми людей починаючи з давніх часів. Примітно те, що ця проблема не входила в область дослідження якої конкретної науки. Швидше тут можна говорити про особистісному потенціалі кожної людини, яка незалежно від часу свого існування задавав собі питання: «Для чого я живу? У чому сенс мого власного життя? У чому сенс життя людей
 10. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  Робота виконана на базі Шуйського державного педагогічного університету з 2004 р. по 2006 р. Для дослідження інформаційних потреб майбутніх педагогів у питаннях культури здоров'я було опитано 396 студентів ШГПУ. У педагогічному експерименті брало участь 132 людини. Було створено 2 групи: контрольна, чисельністю 71 чоловік і експериментальна, чисельністю 61 чоловік. Для
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека