Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008 - перейти до змісту підручника

Загальні умови медико-психологічної підготовки

Медико-психологічна підготовка є складовою частиною всієї системи (програми) підготовки космонавтів до космічних польотів. Основні компоненти медико-психологічної підготовки пронизують всі види професійної підготовки.

Кінцевим результатом медико-психологічної підготовки космонавтів є формування сильної, активної, цілеспрямованої особистості, стійкої в моральному і психологічному плані до впливу специфічних чинників професійної діяльності та володіє високим рівнем інтелектуального розвитку, органічно пов'язаним єдністю комплексу професійних знань , практичних навичок і умінь, необхідних для успішного виконання польотного завдання в космосі.

Головна умова медико-психологічної підготовки полягає в тому, щоб сукупністю соціально-психологічних, інженерно-психологічних, психолого-педагогічних і медико-психологічних заходів, методів і засобів забезпечувати заданий рівень працездатності космонавтів на всіх етапах космічної підготовки і в самому космічному польоті. Починаючи з етапу професійного та медико-психологічного відбору, заходи медико-психологічної підготовки здійснюються протягом усього періоду професійного становлення та активної діяльності космонавтів. Ця вимога динамічності медико-психологічної підготовки тісно пов'язане з необхідністю системного комплексного підходу в реалізації відповідних заходів.

Теоретична підготовка з основ космічної психології повинна поєднуватися з практичним ознайомленням космонавтів з умовами, моделирующими більшою чи меншою мірою комплексність впливу специфічних факторів космічного польоту. Вивчення індивідуальних психологічних якостей і властивостей космонавтів має здійснюватися в нерозривному зв'язку з ознайомленням їх з виявленими результатами обстежень, з виробленням рекомендацій, спрямованих на подальше вдосконалення професійно-значущих особистісних властивостей і якостей.

Псіхокорректірующая психолого-педагогічна спрямованість цього ознайомлення приймає діяльні активні форми цільової підготовки за умови цілеспрямованого залучення космонавтів у різні тренування і випробування з пред'явленням екстремальних впливів.

Важливою умовою цільової психологічної підготовки є дотримання принципу планомірного і послідовного ускладнення умов тренувально-випробувальної діяльності космонавтів, виходячи з індивідуальних особливостей та етапів професійної підготовки.

Разом з тим принципово важливим є штучно-створювана максимальна концентрація «психологічних труднощів» для кандидатів у космонавти на етапах відбору, коли вирішуються переважно експертні завдання. Надалі, у міру успішного проходження етапів відбору та загальнокосмічної підготовки поряд з експертними завданнями головна увага приділяється психопрофілактичних заходам і консультативно-методичної допомоги. Останній напрям медико-психологічної підготовки, що отримало назву «психологічної підтримки», має винятково важливе значення для навчання космонавтів принципам і засадам психопрофілактики на етапі екіпажної підготовки та практичної реалізації в космічному польоті.


Психопрофилактика (грец. psyche - душа і prophylaktikos - запобіжний) - область клінічної психології, завданням якої є надання спеціалізованої допомоги практично здоровим людям з метою запобігання нервово-психічних і психосоматичних захворювань, а також полегшення гострих психотравматичні реакцій.

У зв'язку з цим слід зазначити, що облік індивідуальних особливостей, досвіду, знань та інших особистісних властивостей і якостей космонавтів також є одним з основних умов ефективної реалізації загальної системи заходів щодо підвищення нервово-психічної стійкості і вдосконаленню згаданих якостей. Індивідуалізація підготовки передбачає колективні форми її здійснення з організацією змагальної атмосфери, створення рівних для всіх космонавтів умов цього змагання.

Чітке визначення конкретних завдань медико-психологічної підготовки у відповідності з цілями і завданнями, особливостями програм майбутнього космічного польоту характеризує принцип адекватності, відповідності змісту підготовки її цілям.

Даний принцип передбачає використання попереднього досвіду медико-психологічної підготовки, ретельне вивчення сильних і слабких сторін в особистісних особливостях космонавтів у загальній системі групових відносин в екіпажі і розробку конкретних заходів їх перспективного вдосконалення.

У реалізації заходів психологічної підготовки істотне значення має активізація самостійності, ініціативності, творчого ставлення самих космонавтів до своєї підготовки і формуванню у них соціальних цілей, ціннісних орієнтації, високої мотивації на участь у польоті і прагнення до співробітництва.

Дане правило, що є основною умовою формування високого почуття відповідальності та усвідомленості своїх дій, вчинків, поведінки, широко перекриває можливості всіх конкретних методів медико-психологічної підготовки і забезпечується всією системою суспільних, ідеологічних і політичних впливів на космонавтів в процесі підготовки до польоту.

Визначальним правилом-умовою успішної реалізації заходів психологічної підготовки є цілеспрямованість, обгрунтованість проведення цих заходів, виходячи з обліку динамічного контролю індивідуальних особливостей і динаміки розвитку окремих показників психологічних властивостей.

Таким чином, психологічна підготовка грунтується на можливо більш повному знанні особистості космонавта, його сильних і слабких психологічних рис, тобто на динамічному вивченні та контролі психологічних особливостей. Це вивчення, по суті, має бути безперервним процесом, починаючи з етапу відбору кандидатів у космонавти і протягом усього часу професійної діяльності космонавтів. Цей принцип динамічності медико-психологічного вивчення, що полягає в повторності, багатократності і етапності проведення медико-психологічних досліджень, заснований на методологічних позиціях вітчизняної психології, що розглядає становлення й розвиток особистості в нерозривному зв'язку з трудовою діяльністю і суспільними відносинами.


Динамічне вивчення особистості космонавтів, його індивідуальних особливостей, професійно-значущих властивостей і якостей передбачає комплексний підхід у використанні самих різних методичних засобів і прийомів психологічних досліджень. Це правило комплексності медико-психологічних досліджень передбачає єдність і органічну зв'язаність використання як лабораторних методів і модельних експериментів, так і натурних випробувань.

Сформована в даний час методологія медико-психологічного вивчення космонавтів, яка довела свою життєвість і перспективність у вирішенні завдань ефективної підготовки космонавтів до космічних польотів, пред'являє ряд вимог до практикуються методів дослідження. Ці вимоги полягають у наступному:

- застосовувані методи - прийоми, методики повинні бути теоретично обгрунтованими, зручними в практиці їх використання, інформативними і адекватними цілям їх конкретного застосування;

- практикуються методи повинні володіти можливостями багаторазового застосування і забезпечувати виявлення достовірної динаміки зміни досліджуваних показників, а також можливостями перспективного прогнозування цієї динаміки;

- матеріали досліджень повинні бути добре формалізуються в кількісних і якісних виразах для можливого їх зіставлення , порівняння, статистичної обробки, систематизації, демонстрації, популяризації і т. д.

В інтерпретації та оцінці матеріалів досліджень істотну роль відіграє принцип системності аналізу різних показників психофізіологічного, психологічного, особистісного та соціально-психологічного характеру. Правильне розуміння співвідношення і взаємини цих показників з виділенням реальних практичних результатів професійної підготовки та морально-психологічних характеристик сприятиме найбільш об'єктивного розуміння психологічних особливостей космонавта й ефективного проведення заходів медико-психологічної підготовки.

Медико-психологічне дослідження повинне бути спрямоване на ознайомлення самих космонавтів з результатами дослідження та вироблення рекомендацій, спрямованих на розвиток і вдосконалення професійно-значущих властивостей і якостей. Це найважливіша умова єдності психодіагностики, психопрофілактики та психокорекції медико-психологічних досліджень має точно дотримуватися на всіх етапах космічної підготовки при використанні всіх можливих і доцільних в цих умовах методів дослідження.

Психокоррекция - цілеспрямована зміна поведінки здорової людини, що потребує наданні психологічної допомоги, за допомогою методів психологічного впливу на нього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні умови медико-психологічної підготовки "
 1. Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
  Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 2. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 3. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 4. Амбулаторна акушерська допомога
  1.1.1. Загальні принципи роботи В системі охорони материнства та дитинства первинна медико-санітарна допомога завжди займала особливе місце. В умовах реформування охорони здоров'я передбачається ще більше посилення ролі амбулаторно-поліклінічної служби, збільшення обсягу допомоги на цьому етапі, в тому числі за рахунок розширення переліку послуг у стаціонарах денного перебування та впровадження в них
 5. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації. I. Загальні питання 1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій,
 6. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря »(ф. 025-4/у-88); -« Талон амбулаторного пацієнта »(Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); -« Єдиний талон
 7. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 8. ВСТУП
  В історично склалася сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
 9. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 10. Психосексуальна і статева культура
  Якщо у тварини секс є закономірним підсумком реалізації інстинкту продовження роду, то у людини він значною мірою придбав соціальне значення і має культурологічний нюанс. Суть сучасного процесу полягає в тому, що в середині XX в. Західну Європу, Скандинавію, США захлеснула сексуальна революція. Вона означає, що Гедонічна частина сексу (задоволення бажань)
 11.  Загальні принципи обстеження дітей
    У зв'язку із збільшенням кількості дітей з відхиленнями у розвитку виникла необхідність організації спеціальних консультативних центрів, що здійснюють обстеження таких дітей, а також дошкільних установ, в яких діти можуть отримати кваліфіковану медичну, дефектологічну та психологічну допомогу. В даний час зросла кількість дітей зі складною структурою дефекту (поєднанням
 12.  Система організації медичної допомоги
    Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 13.  Основи економіки охорони здоров'я
    Для визначення поняття «економіка охорони здоров'я», перш за все, слід дати загальне уявлення про поняття «економіка». Існує кілька значень терміна «економіка» (Словник-довідник менеджера, 1996): 1. Сукупність виробничих відносин історично визначеного способу виробництва, що переважають у тій чи іншій країні або в різний час, наприклад, ринкова економіка,
 14.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 15.  Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
    Зростаюче значення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 16.  ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМ ДИТИНОЮ, ЗА ДИТИНОЮ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ МАТЕРІ І ДИТИНОЮ-інвалідом віком до 16 РОКІВ
    Стаття 17. Право на допомогу по догляду за хворою дитиною, за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері. Право на допомогу по догляду за дитиною, якій не виповнилося 14 років, по догляду за дитиною віком до 3 років у разі хвороби матері мають працюючі мати або батько або інший працюючий родич, фактично здійснює догляд за дитиною, а також працюючі
 17.  ДЕМОГРАФІЯ, ЇЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіння методами розрахунку демографічних показників, аналізу демографічної ситуації та розробки заходів щодо її поліпшення. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ: Студенти самостійно готуються до практичного заняття за рекомендованою літературі і виконують індивідуальне домашнє завдання. Викладач протягом 10 хвилин перевіряє правильність виконання домашнього завдання і вказує на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека