Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2005 - перейти до змісту підручника

Загальні положення

1. Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться для кожного діючого, що реконструюється, будується або проектованого підприємства або іншого об'єкта, що має стаціонарні джерела забруднення атмосфери [1,3].

2. Метою нормування викидів забруднюючих речовин від об'єкта, від якого вони надходять в атмосферу, є забезпечення дотримання критеріїв якості атмосферного повітря, що регламентують гранично допустимий вміст у ньому шкідливих (забруднюючих) речовин для здоров'я населення та основних складових екологічної системи, а також умови неперевищення показників гранично допустимих (критичних) навантажень на екологічну систему та інших екологічних нормативів. При нормуванні викидів враховуються технічні нормативи викидів (ТНВ) і фонове забруднення атмосферного повітря.

3. Гранично допустимий викид - норматив гранично допустимого викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для стаціонарного джерела забруднення атмосферного повітря з урахуванням технічних нормативів викидів і фонового забруднення атмосферного повітря як максимальний викид (даного джерела), що не приводить до порушення гігієнічних та екологічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих (критичних) навантажень на екологічні системи, інших екологічних нормативів [1].

4. Тимчасово погоджений викид - тимчасовий ліміт викиду шкідливого (забруднюючої) речовини в атмосферне повітря, який встановлюється для діючих стаціонарних джерел викидів з урахуванням якості атмосферного повітря та соціально-економічних умов розвитку відповідної території з метою поетапного досягнення встановленого гранично допустимого викиду [1].

5. Як випливає з п. 3 даного розділу, нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає врахування не тільки гігієнічних, але й екологічних нормативів якості атмосферного повітря.

Згідно [1], екологічний норматив якості атмосферного повітря - це критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферному повітрі, і при якому відсутня шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

В даний час нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу засноване на необхідності дотримання гігієнічних критеріїв якості атмосферного повітря населених місць. Разом з тим, як показують результати ряду досліджень, різні рівні забруднення атмосферного повітря по-різному впливають на різні складові екосистеми (рослинність і лісові насадження, сільськогосподарські угіддя різних видів, грунт, вода, фауна і т.д.). При цьому нерідко для збереження цих компонентів екосистеми необхідні більш жорсткі критерії якості атмосферного повітря, ніж для атмосферного повітря населених місць.

Для деяких шкідливих речовин відомі спроби встановлення разових екологічні норм (ПДКр.е.) їх допустимого вмісту в атмосферному повітрі. Вперше вони досить успішно використовувалися при проводилися розрахункових оцінках навантажень на деревну рослинність музею-садиби Л.Н. Толстого «Ясна Поляна».

Необхідність врахування екологічних нормативів в рамках робіт з нормування слід визначати в розрізі кожного підприємства, враховуючи:

- місце розташування підприємства по відношенню до конкретного рівня і виду екосистеми;

- зону впливу викидів в атмосферу підприємства.

Екологічні нормативи якості атмосферного повітря будуть встановлюватися і переглядатися Ростехнадзором [3].

6. Нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) для кожного, j-го, забруднюючої речовини (ЗВ), що надходить в атмосферу від об'єкта, встановлюються виходячи з вимоги неперевищення концентрацій, Спр, j, цього ЗВ, створюваних викидами розглянутого об'єкта в атмосферному повітрі, квот концентрацій , встановлених для об'єкта:

де (х, у) - координати довільної точки місцевості поза екозахисних зони об'єкта;

Примітка: Під екозахисних зоною (Езз) розуміється територія навколо об'єкта, поза якою вплив об'єкта на навколишнє середовище (без урахування впливів інших об'єктів) не приведе до перевищення екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, граничної (критичної) навантаження.

Cдпр, j (x, y) - значення квоти концентрації, яка може створюватися викидами j-го ЗВ від розглянутого об'єкта в точці з координатами (х, у), визначене за допомогою рекомендованої до застосування методології визначення допустимих вкладів об'єктів у забруднення атмосферного повітря на основі зведених розрахунків забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту [7,19].

Виконання умови (2.1) перевіряється для всіх ділянок місцевості, розташованих за межами екозахисних зон об'єктів, що роблять шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Для діючих об'єктів (підприємств та ін) умова (2.1) перевіряється поза територій існуючих для них Езз, а для об'єктів, розташованих у сформованій житловій забудові - на кордоні найближчої житлової забудови та зон масового відпочинку населення , на територіях розміщення лікувально-профілактичних установ тривалого перебування хворих і центрів реабілітації.

Примітка: У рамках проекту нормативів ПДВ для діючих об'єктів виконується оцінка достатності наявного розміру Езз, при цьому коригування цього розміру проводиться без урахування фону і троянди вітрів.

Для знову споруджуваних і проектованих об'єктів (підприємств та ін) співвідношення (2.1) перевіряється поза меж Езз, встановлених при їх проектуванні.

6.1. До впровадження в даному місті (населеному пункті) системи зведених розрахунків забруднення атмосфери і визначення допустимих вкладів (квот концентрацій) при нормуванні викидів забруднюючих речовин в атмосферу для кожного j-го забруднюючої речовини, що надходить в атмосферу від об'єкта, перевіряється умова:

де:

Спр, j (мг/м3) - приземна концентрація j-го ЗВ, створювана викидом розглянутого об'єкта, розрахована за затвердженою в установленому порядку методикою розрахунку;

ПДКгj (мг/м3) - гранично допустима концентрація розглянутого j-го речовини в атмосферному повітрі населених місць;

ПДКеj (мг/м3) - гранично допустима концентрація розглянутого j-го шкідливого речовини в атмосферному повітрі для певного виду екологічної системи (лісові насадження, рослинність, сільськогосподарські угіддя різних видів, грунту і т.д.);

ПДНj - гранично допустима (критична) навантаження на навколишнє природне середовище;

q'уф, j (в частках ГДК ;) - що враховується фонова концентрація цієї речовини, створювана викидами інших об'єктів.

Значення Спр, j мають бути віднесені до того ж тимчасовому інтервалу осереднення, що і ПДКj.

Примітка: 1. Останнім часом в деяких проектах нормативів ПДВ даються пропозиції щодо встановлення нормативу ПДВ для шкідливої ??речовини, викиди якого в атмосферу формують рівні приземних концентрацій на кордоні житлової зони, що перевищують ГДК з урахуванням фону.

При цьому вказується, що таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що внесок викидів даного підприємства по цій речовині у забруднення атмосфери незначний (як правило - до 20%), і далі даються різного виду довільні формули для оцінки цього вкладу.

Такі обгрунтування не можна вважати правомірними, тому що основна умова встановлення нормативу ПДВ (див. формулу 2.2. розділу 2.1. справжнього Посібники) не виконується, та які у цих випадках вищезазначені рішення суперечать положенням чинної законодавчо-нормативній базі з охорони атмосферного повітря.

2. Дане примітка не відноситься до ситуації, коли розрахункові приземні концентрації шкідливої ??речовини, що формуються викидами даного підприємства в житловій зоні,? 0,1 ГДК.

6.1.1. Для зон масового відпочинку населення, територій розміщення лікувально-профілактичних установ тривалого перебування хворих і центрів реабілітації, до яких пред'являються підвищені екологічні вимоги, кількісний критерій, зазначений у формулі (2.2), замінюється на 0,8 [42].

Згідно [42] в житловій зоні і на інших територіях проживання повинні дотримуватися гігієнічні критерії якості атмосферного повітря (ГДК) і 0.8 ГДК - в місцях масового відпочинку населення, на територіях розміщення лікувально-профілактичних установ тривалого перебування хворих і центрів реабілітації.

Примітка: До місць масового відпочинку населення слід відносити території, виділені в генпланах міст, схемах районного планування і розвитку приміської зони, рішеннях органів місцевого самоврядування для організації курортних зон, розміщення санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, баз туризму, дачних і садово-городніх ділянок, організованого відпочинку населення (міські пляжі, парки, спортивні бази та їх споруди на відкритому повітрі).

6.2. Виконання умови (2.1 і 2.2) досить перевіряти в межах зони впливу викидів в атмосферу розглянутого j-го ЗВ від об'єкта.

До зони впливу викидів певного j-го ЗВ від об'єкта відносяться всі території, розташовані всередині зовнішнього кордону цієї зони впливу, яка визначається як замкнута лінія на місцевості, поза якою для будь-якої точки місцевості протягом всього часу викиду від об'єкта розглянутого j-го ЗВ виконується умова:

6.3. При використанні для розрахунку величин qпр, j нормативної методики ОНД-86 розраховуються максимальні разові приземні концентрації. В (2.4) при цьому використовуються значення разових ПДКj (осредненних за 20-ти хвилинний інтервал): ПДКм.р. або ОБРВ.

Для речовин, для яких гігієнічні та екологічні критерії встановлені тільки щодо середньодобових гранично-допустимих концентрацій, ПДКс.с, для розрахунку величини Спр, j величина qпр, j в (2.3), як правило, визначається за формулою:

Примітка: Використання, у розглянутому випадку, інших методів оцінки величини qпр, j, що враховують можливі зміни співвідношення між середньодобовими і максимальними разовими концентраціями для конкретних ситуацій, можливо на основі додаткових досліджень за погодженням з НДІ Атмосфера.

6.3.1. При використанні «Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств» ОНД-86 [6], розрахунками визначаються разові концентрації, що відносяться до 20-30 хвилинному інтервалу осереднення, що відповідає ПДКм.р.. Для речовин, що мають тільки середньодобові гранично-допустимі концентрації ПДКс.с., обов'язково їх використання відповідно до п.8.1 ОНД-86:

0,1 - С? ПДКс.с.,

де С - максимальне значення разової концентрації.

При цьому забезпечується дотримання п. 2.3 СанПіН № 2.2.1/2.1.1.1032-01 «Гігієнічні вимоги до забезпечення якості атмосферного повітря населених місць» [42], введеного замість СанПіН 2.1.6.983-00 , в частині використання при розрахунках ступеня забруднення атмосфери ПДКс.с. для речовин, що мають тільки середньодобові ГДК,

7. Нормативи викидів конкретного об'єкта встановлюються для умов його нормального функціонування з урахуванням перспективи розвитку.

Для підприємств - це умови регламентної завантаження обладнання і його експлуатації, а також нормального стану систем і пристроїв вентиляції та пилогазоочисного обладнання. При цьому, для діючих підприємств, може враховуватися фактична найбільша завантаження обладнання за останні 2-3 роки і можливості її зміни в період дії встановлених нормативів.

7.1. Нормативи ПДВ (ВСВ) встановлюють для кожного конкретного стаціонарного джерела забруднення атмосфери (ІЗА) та об'єкта в цілому (а також його окремих функціональних частин за умови їх розташування на відстані один від одного на відстані більшій, ніж розміри зони впливу їх викидів).


Встановлювані нормативи ПДВ (ВСВ) ЗВ характеризуються такими величинами:

- максимально разове значення, г / с;

- валове значення , т / рік.

7.1.1. Максимально разові значення (г / с) ПДВ (ВСВ) ЗВ.

Для окремого ІЗА цей норматив характеризує викид ЗВ за одну секунду, отриманий осреднением за той 20-хвилинний інтервал часу роботи джерела, протягом якого з цього ІЗА може викидатися найбільша допустима маса ЗВ.

Величина ПДВ (ВСВ) в м / с для підприємства (об'єкта) в цілому визначається як викид ЗВ за одну секунду, отриманий осреднением за той 20-хвилинний інтервал часу, протягом якого може викидатися найбільша допустима маса ЗВ із сукупності одночасно працюючих джерел даного підприємства.

7.1.2. Річні (т / рік) значення ПДВ (ВСВ) ЗВ.

Для окремого ІЗА цей норматив характеризує найбільший допустимий сумарний річний викид ЗВ за умови дотримання технологічних обмежень на джерела виділення (агрегати, пристрої і т.д.), від яких розглянутий ІЗА відводить ЗВ.

  Для підприємства (об'єкта) в цілому річне значення ПДВ кожного ЗВ визначається як найбільший допустимий сумарний річний викид ЗВ від усіх ІЗА підприємства за умови дотримання технологічних обмежень як на всі джерела виділення (агрегати, пристрої і т.д.), підприємства, так і на роботу підприємства в цілому.

  Примітка: У тому випадку, коли з технологічних (регламентних) умов роботи підприємства не слідують додаткові обмеження на роботу сукупності (або окремих наборів) агрегатів, установок тощо, річний ПДВ (ВСВ) ЗВ підприємства розраховується як сума річних ПДВ (ВСВ) ЗВ всіх ІЗА цього підприємства.

  Якщо з технологічних умов роботи підприємства слідують додаткові обмеження на роботу сукупності (або окремих наборів) агрегатів, установок тощо, річний ПДВ (ВСВ) ЗВ підприємства може бути менше суми річних ПДВ (ВСВ) ЗВ всіх ІЗА цього підприємства.

  Як типовий приклад такої ситуації можна навести роботу підприємства, коли відповідно до технологічного регламенту підприємства частину агрегатів і пристроїв знаходиться в резерві.

  Для кожного окремого агрегату норматив річного ПДВ (ВСВ) ЗВ встановлюється за умови його нормальної роботи протягом усього року (з урахуванням, природно, часу, необхідного на профілактичний огляд, ремонт, та інші особливості експлуатації даного агрегату)

  При встановленні нормативу річного ПДВ (ВСВ) ЗВ для підприємства в цілому необхідно враховувати додаткову вимогу на рівні підприємства про резервування частини агрегатів, що призводить до того, що завжди (або більшу частину часу) якісь з агрегатів (як правило, заздалегідь неясно: які саме) знаходяться в резерві, тобто не працюють і від них немає викиду ЗВ. Таким чином, сумарний час роботи сукупності агрегатів підприємства (а, отже, і можливий викид ЗВ) менше того сумарного часу (і викиду ЗВ), яке вони могли б опрацювати без наявності вимоги резервування частини з них.

  До аналогічних ситуацій призводять і:

  - Обмеження по ресурсах, використовуваним підприємством (сировині, паливу, і пр.), коли ресурси, якими може розташовувати підприємство, менше тих ресурсів, які в змозі використати всі агрегати підприємства, а розподіл цих ресурсів між агрегатами (установками і пр.) заздалегідь точно невідомо, може змінюватися рік від року і (або) не впливає на функціонування підприємства;

  - Такі ж обмеження за обсягом виробленої продукції;

  - І т.д.

  8. При проведенні робіт з нормування викидів слід враховувати передові досягнення науки і техніки в галузі раціонального і комплексного використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища та оцінювати рівень екологічності наявного технологічного обладнання та установок. При цьому необхідно передбачати впровадження більш сучасних технологій і технічних засобів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу на основі технічних нормативів викидів [1, 4], що характеризують рівень екологічності застосовуваної технології. Для тих виробництв, процесів, установок і т.д., для яких є затверджені в установленому порядку технічні нормативи викидів (ТНВ), нормативи ПДВ повинні встановлюватися з урахуванням ТНВ, а нормативи ВСВ за умови дотримання ТНВ.

  9. Гранично допустимі викиди для конкретного стаціонарного джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та юридичної особи в цілому або його окремих виробничих територій з урахуванням усіх джерел викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря даної юридичної особи або її окремих виробничих територій, фонового забруднення атмосферного повітря і технічних нормативів викидів встановлюються територіальними органами Ростехнагляду при наявності санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність цих гранично допустимих викидів санітарним правилам.

  10. Є випадки, коли нормативи ПДВ не досягаються в результаті перевищення критеріїв якості атмосферного повітря по групі речовин, що володіють комбінованим шкідливою дією, причому, що превалює внесок у це перевищення вносять не всі речовини групи, а окремі з них (т.зв. «основні») . Тому розробляються заходи спрямовані на забезпечення необхідного зниження викидів «основних» речовин. Після реалізації заходу за рахунок зниження викидів «основних» речовин показник забруднення повітря по групі стає? 1.

  У зв'язку з цим при розробці пропозицій за нормативами викидів рекомендується класифікувати викиди «основних» речовин як ВСВ, а інших речовин у групі - як ПДВ.

  Іноді буває, що в результаті реалізації такого заходу поряд з необхідним зниженням викидів «основних» речовин незначно знижуються і викиди інших речовин, що входять до групи. Однак, якби знижувалися викиди тільки інших речовин групи, то показник забруднення не зменшився б до 1.

  Тому, доцільно в ситуації, що розглядається, як згадано вище, класифікувати викиди інших речовин як ПДВ і передбачити коригування цих нормативів ПДВ після реалізації запланованих заходів.

  11. При розробці передпроектної та проектної документації на будівництво нових об'єктів і реконструкцію (розширення) існуючих слід також враховувати викиди в атмосферу, давати оцінку їх впливу на навколишнє середовище та пропозиції за нормативами викидів від джерел, які будуть діяти після введення об'єкта в експлуатацію, а також діють тільки в період будівництва нового або реконструкції існуючого виробництва (об'єкта).

  11.1. До складу розділу «Охорона повітряного басейну району розташування об'єкта від забруднення» проектної документації на будівництво нових і реконструкцію (розширення) діючих об'єктів включаються пропозиції за нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ).

  Пропозиції по нормативам ГДВ в проектній документації базуються на розрахункових методах визначення виділень (викидів) в атмосферне повітря або на даних про викиди виробництв (об'єктів) - аналогів.

  Примітка. На етапі будівництва об'єкта, враховуючи тимчасову обмеженість цього етапу, можливе встановлення ВСВ для окремих шкідливих речовин у випадках відсутності технічних можливостей зниження викидів цих речовин.

  11.2. На етапі будівельно-монтажних робіт для лінійних об'єктів (автомобільні і залізні дороги, прокладка трубопроводів і т.д.), на яких роботи ведуться, як правило, з послідовним по певних дільниць просуванням від дільниці до дільниці, рекомендується наступний порядок оцінки впливу на атмосферне повітря викидів від використовуваної дорожньо-будівельної техніки, обладнання та транспортних засобів:

  - Вибирається один з однотипних ділянок ведення будівельно-монтажних робіт, найбільш близько розташований до житлових зон, для якого виконуються оцінки максимальних разових викидів і створюваних ними приземних концентрацій;

  - Для всіх ділянок лінійного об'єкта розраховуються валові викиди за період будівельно-монтажних робіт.

  11.3. Якщо підприємство виконує роботи не на одній виробничій території, а на об'єктах, розташованих у різних районах (містах) міста (області) (наприклад, фарбувальні або зварювальні роботи), то можна рекомендувати, виходячи з обсягів виконаних робіт за минулі 2-3 роки і планів на наступні роки, провести розрахунки приземних концентрацій на прикладі одного з характерних об'єктів, розташованого найближче до житловій зоні, визначивши таким чином допустимий викид (в г / сек). Потім визначити річний (валовий) норматив ПДВ (в т / г) як суму річних викидів (т / рік) на всіх майданчиках за розглянутий період (з урахуванням пункту 7.1).

  12. Розрахунки забруднення атмосфери для встановлення нормативів викидів (ПДВ, ВСВ) для діючих і проектованих об'єктів виконуються за методикою ОНД-86. Відповідно до п.5 «Положення про нормативи викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів на нього» [4] при визначенні нормативів викидів застосовуються методи розрахунків розсіювання викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферному повітрі, у тому числі зведених розрахунків, затверджувані Федеральною службою Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгидрометом) за погодженням з Госкомекологіі (в даний час з Ростехнадзором).

  В даний час єдиним загальноросійським документом щодо розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі є ОНД-86 [6]. Використання інших методів розрахунку розсіювання і в т.ч., викладеного в розділі 4.3.5 «Рекомендацій з обліку вимог по охороні навколишнього середовища при проектуванні а / доріг і мостових переходів» [51], не представляється можливим. Цей метод не затверджений Росгидрометом, функцією якого є його розгляд і затвердження. Те ж саме стосується розділу 4 «Методики контролю забруднення атмосферного повітря в околицях аеропорту» [52] і деяких інших документів.

  Примітка: «Галузева методика розрахунку приземної концентрації забруднюючих речовин, що містяться у викидах компресорних станцій магістральних газопроводів. Галузеве додаток 1 до ОНД-86 »[69] поширює область застосовності ОНД-86 на джерела викидів в атмосферу газової галузі, для яких характерні великі небезпечні швидкості вітру (порядку 20 м / с і більше).

  Що стосується викидів метану, стравливаемого через свічки з початковими швидкостями, близькими до звукових, то кілька років тому Газпромом розпочато роботу із залученням фахівців з атмосферної дифузії з підготовки спеціального документа для розрахунку забруднення повітря від такого роду джерел. Був підготовлений проект відповідного документа, проте, роботи були припинені. Тому, до завершення розробки спеціального документа для розглянутого випадку рекомендуємо звертатися до ГГО ім. А.І. Воєйкова.

  13. В даний час для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферу від суднових енергетичних установок транспортних суден, суден портфлота та інших плавзасобів є один документ: «Методика розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу морських портів» (Л., 1986 р.) і для розрахунку викидів від тепловозів - «Методика проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах залізничного транспорту (розрахунковим методом)» (М., 1992 р.).

  Проведені НДІ Атмосфера оцінки достовірності одержуваних за цими методиками розрахункових значень разових викидів (г / с) показали, що по оксидах азоту ці значення необгрунтовано завищені, і при проведенні розрахунків забруднення атмосфери фіксуються розрахункові концентрації діоксиду азоту та оксиду азоту не відповідають фактичному стану забруднення атмосферного повітря , зумовленого викидами зазначених вище плавзасобів і тепловозів.


  У зв'язку з цим НДІ Атмосфера рекомендує до виходу нових (уточнених) методик не включати в розрахунки розсіювання викиди оксидів азоту від енергетичних установок транспортних суден, суден портфлота та інших плавзасобів, а також тепловозів, що експлуатуються на виробничій території підприємств.

  При встановленні нормативів викидів для таких об'єктів доцільно класифікувати викиди цих речовин такий спосіб;

  - Якщо за результатами основного розрахунку забруднення атмосфери оксидами азоту визначений норматив ПДВ, то і викид оксидів азоту від транспортних суден, суден портфлота та інших плавзасобів, а також тепловозів приймається як норматив ПДВ, якщо - норматив ВСВ, то і викид оксидів азоту від транспортних суден , судів портфлота та інших плавзасобів, а також тепловозів приймається як норматив ВСВ.

  14. Якщо підприємство перейшло в підпорядкування іншій юридичній особі, але профіль і обсяги виробництва не змінилися, то немає необхідності розробляти новий проект нормативів ПДВ до закінчення терміну дії наявного проекту. У цьому разі здійснюється тільки переоформлення Дозволу на викид.

  15. Якщо в новій методиці розрахунку виділень (викидів) є речовини, які не враховувалися в діяла раніше методикою (наприклад, бенз (а) пірен), то їх облік доцільно виконати після закінчення терміну дії проекту нормативів ПДВ. В окремих випадках органи з охорони навколишнього середовища, виходячи з екологічної обстановки в місті (регіоні), мають право рекомендувати провести коригування діючого проекту нормативів ПДВ в цілях включення до нього нових шкідливих речовин.

  Норматив ПДВ (ВСВ) об'єкта вважається порушеним якщо:

  - Фактичне значення валового викиду (т / рік) для об'єкта в цілому у розглянутий рік більше, ніж встановлена ??величина ПДВ (ВСВ) в т / рік;

  - Фактичне значення максимально разового викиду (г / с) з будь-якого ІЗА об'єкта або об'єкта в цілому вище встановлених величин ПДВ (ВСВ) в м / с;

  - Не виконуються обмеження, встановлені як нормативні, на значення якого-небудь з інших нормованих параметрів викидів будь-якого ІЗА об'єкта або об'єкта в цілому.

  Примітка: Можливі ситуації, коли збільшення максимально разових викидів на одному або декількох ІЗА компенсується зменшенням таких викидів на інших ІЗА або зміною інших параметрів ІЗА. У цих випадках для прийняття рішення про дотримання встановлених нормативів ПДВ (ВСВ) в м / с, підприємство має подати до територіальних органів з охорони навколишнього середовища обгрунтування, засноване на результатах розрахунку забруднення атмосфери, що відображають дану ситуацію.

  16. В окремих випадках в територіальних органах з охорони навколишнього середовища при розгляді проекту нормативів ПДВ (ВСВ) підприємства і особливо прийнятті рішення про затвердження нормативів ПДВ (ВСВ) можуть виникати такі ситуації:

  -В проекті для ряду речовин запропоновані нормативи ВСВ на існуючий стан, а для досягнення по цим речовинам нормативів ПДВ передбачені заходи, які не потребують зниження викидів, в тому числі:

  -Більш ефективний облік рассеивающей здатності атмосфери,

  -Оптимізація режимів роботи джерел,

  -Передислокація джерел на промллощадке;

  -В проекті для ряду речовин визначені нормативи ПДВ з терміном досягнення більш 5 років або взагалі не запропоновані нормативи ПДВ.

  Для першої ситуації рекомендується проведення розрахунків забруднення атмосфери при фактичних параметрах джерел шляхом зміни викидів на величину, необхідну для забезпечення дотримання критеріїв якості повітря з урахуванням фонового забруднення. Ця величина ПДВ враховується при визначенні плати за забруднення навколишнього природного середовища, виходячи із установленого нормативу ВСВ на існуючий стан.

  Примітка: Формула 8.8 ОНД-86 дозволяє розрахувати разове значення ПДВ (г / с) тільки для одиночного джерела за умови, що «Сф» менше ГДК. При цьому під «Сф» розуміється фонове забруднення, створюване всіма іншими джерелами, в т.ч. та іншими джерелами даного підприємства.

  Тому використання цієї формули на практиці для більшості підприємств, що мають багато джерел, не представляється реальним.

  У разі, коли термін досягнення нормативів ПДВ щодо окремих речовин перевищує 5 років, природопользователь повинен представити обгрунтування, що враховує технічні та економічні можливості підприємства. При наявності такого обгрунтування доцільно пропозиції підприємства по цим речовинам розглядати як нормативи ПДВ.

  Відсутність у проекті пропозицій за нормативами ГДВ для будь-яких речовин не можна вважати правильним, так як це суперечить чинним законодавчим і методичним документам. У випадках відсутності технічних рішень для досягнення нормативу ПДВ рекомендується визначати норматив ПДВ способом, описаним вище.

  17. Нормативи ПДВ (ВСВ) вводяться в дію дозволу на викиди шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферу.

  Дозвіл на викид (РВ) видається при необхідності виконання заходів щодо досягнення нормативів ПДВ - на 1 рік; при дотриманні нормативів ПДВ (якщо не намічається реконструкція, розширення виробництва, зміна його технології) - на 2-3 роки; для підприємств, що мають викиди забруднюючих речовин тільки 3-го і 4-го класів небезпеки, за відсутності планів реконструкції, розширення виробництва, зміни його технології (з збільшенням викидів), допускається видача дозволу на викид на строк до 5 років [68].

  18. У діючій нормативно-методичної документації з охорони атмосферного повітря не описана процедура продовження Дозволи на викид. Тому рішення з цього питання органи з охорони навколишнього середовища приймають самостійно.

  Можна відзначити один з найбільш поширених випадків продовження Дозволи на викид; термін дії проекту нормативів ПДВ закінчився і, отже, закінчився термін дії РВ. Однак, підприємство не завершило розробку нового проекту ГДВ. У цьому випадку доцільно продовжити РВ на термін завершення розробки нового проекту ГДВ за наявності договору на його розробку, оформленого в установленому порядку з організацією-розробником. Зазвичай термін продовження не повинен перевищувати 1 рік.

  Останнім часом в практику повітряохоронного діяльності починає входити продовження РВ для підприємств, на яких в минулий період не відбулося жодних змін у режимі роботи, технології виробництва і його обсягах. У цьому випадку Дозвіл на викид може бути продовжено на термін до 5 років, якщо підприємство подає відповідне обгрунтування, іноді доцільно провести інспекторську перевірку цього підприємства і на основі її результатів прийняти рішення про продовження РВ і його терміні дії.

  19. Керівництво роботами з нормування викидів на території суб'єктів Росії здійснюється територіальними органами Ростехнагляду (головними організаціями) спільно з федеральними органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до їх компетенції.

  20. Розробка гранично допустимих і тимчасово узгоджених викидів забезпечується юридичною особою, що має стаціонарні джерела викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря, на основі проектної документації (відносно вводяться в експлуатацію нових і (або) реконструйованих об'єктів господарської та іншої діяльності) і даних інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря (відносно діючих об'єктів господарської та іншої діяльності).

  21. Розробка нормативів викидів може виконуватися організаціями, що спеціалізуються в галузі охорони атмосфери (головними відомчими організаціями, ген проектувальниками), а також іншими організаціями, що мають відповідну кваліфікацію та досвід виконання таких робіт.

  22. Загальне методичне забезпечення робіт з нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу здійснюється Науково-дослідним інститутом охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера) Ростехнагляду.

  23. Для підприємств, що мають джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, що підлягають нормуванню [1], розробляються пропозиції щодо встановлення нормативів ПДВ (ВСВ) в рамках проекту нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) для підприємства.

  24. У Додатку 1 [15] наведено рекомендований об'єм і зміст проекту нормативів ПДВ в залежності від категорії підприємства. Однак, в [15] та інших документах відсутні роз'яснення про методологію визначення категорії підприємства. Тому розробники проектів ПДВ для цього використовували різні способи. Однак, всі вони мали ряд недоліків, до основних з яких слід віднести: відсутність оцінки впливу викидів підприємства на формування рівня максимальних приземних концентрацій та обліку стану забруднення атмосферного повітря міста, обумовленого викидами сукупності підприємств та автотранспорту. В останні роки для визначення категорії підприємств рекомендувалося використовувати [14]. До теперішнього часу НДІ Атмосфера на основі результатів практичної апробації [14] допрацював цю методологію і уточнені рекомендації щодо визначення категорії підприємства наведені у Додатку б даного Посібника.

  До останнього часу основною метою визначення категорії підприємства було вирішення питання про обсяг і зміст проекту нормативів ПДВ.

  Проте в даний час завдяки повсюдному використанню комп'ютерної техніки в проектних роботах необхідність коригування обсягу проекту ПДВ в більшості випадків неефективна.

  Визначення категорії підприємства як джерела негативного впливу на атмосферне повітря необхідно:

  - Для загальної оцінки екологічної безпеки міста (регіону) в частині оцінки стану викидів і забруднення атмосферного повітря;

  - При розробці природоохоронних рішень з метою обгрунтування перспективних планів розвитку міст і промислових комплексів;

  - Для визначення пріоритетності проведення державного контролю за охороною атмосферного повітря на підприємствах.

  Поряд з цим в рамках проекту нормативів ПДВ категорія підприємства враховується при визначенні виду виробничого контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів і необхідності регулювання викидів у періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ).

  25. У роботах щодо встановлення нормативів викидів діючого об'єкта виділяються кілька основних етапів:

  - Аналіз даних інвентаризації джерел забруднення атмосфери (ІЗА) об'єкта і формування таблиці параметрів викидів для розрахунків забруднення атмосфери;

  - Оцінка впливу існуючих викидів ЗВ від об'єкта на забруднення атмосферного повітря;

  - Розробка пропозицій щодо проведення заходів з метою зменшення впливу викидів ЗВ від об'єкта на забруднення атмосфери;

  - Оцінка впливу викидів ЗВ від об'єкта на забруднення атмосфери після проведення повітряохоронних заходів;

  - Складання пропозицій за нормативами ПДВ (ВСВ) та іншим нормативам параметрів викидів об'єкта (при необхідності);

  - Розробка плану-графіка контролю за дотриманням нормативів викидів об'єкта і заходів щодо регулювання викидів у періоди несприятливих метеорологічних умов (НМУ);

  - Затвердження нормативів ПДВ (ВСВ) і видача Дозволи на викид. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Загальні положення"
 1.  Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
    загальні призначення, рекомендовані для домедичної етапу, і додатково до них проводять симптоматичне лікування важкого контингенту хворих, дотримуючись принципів синдромальной корекції. Промивання шлунка проводиться у всіх випадках прийому токсичних речовин дитиною через рот відразу після отруєння або, по можливості, в найбільш ранні терміни, в положенні сидячи, дітям з порушенням свідомості і
 2.  Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
    положень, що враховують сучасні досягнення науки та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я в області охорони здоров'я матері і дитини. Основні інструкції наказу наведені нижче. Так, значно змінено підходи до виписки породіль та новонароджених дітей. Тепер це визначається станом здоров'я матері і дитини, соціально-побутовими умовами сім'ї, а не жорсткими єдиними
 3.  II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
    положення В I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку плоду.
 4.  . Загальні положення
    спільні риси. ^ Інфікування плода та новонародженого може бути викликане як гострою інфекцією матері, так і активацією хронічної, персистуючої інфекції під час вагітності. ^ Велика частина захворювань вагітних, що призводять до внутрішньоматкової інфекції, протікає в латентній або субклінічної формі. ^ Активація персистуючої інфекції можлива при будь-якому порушенні гомеостазу в організмі
 5.  Загальні положення щодо профілактики внутрішньоутробного інфіці-вання
    Профілактика внутрішньоутробної інфекції знижує частоту і тяжкість ускладнень вагітності, пологів, а також несприятливих перинатальних наслідків. До профілактичних заходів у пацієнток групи ризику по розвитку ВУІ відносяться: - підготовка до планованої вагітності; - обмеження сексуальної активності під час вагітності (при наявності інфекції у подружжя); - дотримання особистої
 6.  Загальні положення
    положення захищає його від імунного впливу. При хронізації вірусної інфекції сповільнюються або повністю припиняються процеси реплікації - вірус «засинає». При цьому подальше його поширення в організмі припиняється або різко зменшується. Цей період інфекційного процесу характеризується станом латенции та / або персистенції вірусу. Активізація збудника в подальшому можлива
 7.  Загальні положення
    Серед бактеріальних захворювань під час вагітності велику питому вагу займають стани, пов'язані з порушеннями нормальної мікрофлори сечостатевих шляхів, зокрема з розвитком бактеріального вагінозу. Організм людини і населяє його мікрофлора є складовими частинами єдиної екологічної системи, що знаходиться в стані динамічної рівноваги. У свою чергу на ці компоненти
 8.  Родоразрешение при гестозі
    положення Вибір методу і часу для розродження при гестозі залежить насамперед не тільки від ступеня тяжкості гестозу у вагітної, а й від акушерської ситуації та стану плода. У всі часи акушери вважали, що обережне і дбайливе розродження через природні родові шляхи є найбільш сприятливим для матері та плоду. Однак для цього необхідні умови: -
 9.  Загальні положення
    Поєднання міоми матки і вагітності відноситься до непростої проблеми. З одного боку, вагітність і пологи у пацієнток з міомою матки протікають без особливих ускладнень, з іншого - можуть виникати ситуації, що вимагають дострокового і оперативного розродження з подальшим видаленням матки. Результатом ускладненої вагітності може бути народження незрілого, хворої дитини з порушенням фізичного та / або
 10.  Швидкі і стрімкі пологи
    становища. Швидкі і стрімкі пологи відносяться до однієї з форм такожгіпердинамічні дисфункції скоротливої ??діяльності матки, коли розвивається надмірно сильна скорочувальна активність матки. Пологи такого типу характеризуються крайней збудливістю міометрія, високою частотою сутичок (більше 5 за 10 хв), яка називається тахісістоліей. Амплітуда сутички підвищується з 70 до 100 мм рт.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека