ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
Наступна »
Авторефератдіссертаціі на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Гендерні стереотипи в молодіжних засобах масової комунікації, 2008 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Засоби масової комунікації в сучасному світі вважаються базовим елементом соціалізації. Вони є для людини джерелом знань про світ [Н.Н.Богомолова, 2002], дозволяють оцінити своє становище в системі суспільних відносин, які включають в себе гендерну диференціацію та ієрархію [І.С.Клеціна, 2004]. Формування уявлень про соціум обов'язково включає в себе трансляцію такого розуміння маскулінності і фемінності, яке прийнято в даній культурі. Це пояснює зростання кількості робіт, присвячених вивченню образів чоловіків і жінок у засобах масової комунікації [Н.І.Ажгіхіна, 2000; Р.М.Бободжанова, 2006; М.В.Борзова, 2007; Ю.Е.Гусева, 2007; Е . А.Здравомислова, А.А.Темкіна, 2002б; А.В.Кіріліна, 2000; І.Н.Тартаковская, 2000; А.Юрчак, 2002; S.Coltrane, M.Messineo, 2000; D.Gauntlett, 1999 ; R.Horsley, 2000; J.Sharples, 1999 і др.]. Велика увага в цих дослідженнях приділяється змінам в гендерних стереотипах з плином часу. Автори намагаються зрозуміти, чи дійсно образи чоловіків і жінок у засобах масової комунікації стали менш консервативними, або це спроба адаптувати вікові традиції до реалій сьогоднішнього життя, внісши лише незначні зовнішні коригування і залишивши колишньої суть. Відповідь на це питання є важливим не тільки для аналізу загальної динаміки соціальних змін, що відбуваються в російському суспільстві в останні десятиліття, але й для підвищення ефективності програм, спрямованих на досягнення гендерної рівності в нашій країні. Проте на даний момент в російській науці відсутня узгоджена методологічна база та єдиний понятійний апарат, необхідні для проведення теоретичних і емпіричних досліджень з проблеми гендерних стереотипів у засобах масової комунікації.

Крім того, важливо відзначити, що лише в невеликій кількості робіт враховується вікова специфіка аудиторії, на яку орієнтуються ті чи інші мас-медіа. У ході аналізу гендерних стереотипів, трансльованих засобами масової комунікації, увагу зазвичай фокусують переважно на двох вікових періодах - дитинстві і зрілості [Н.Н.Богомолова, 2008; Д.Леміш, 2007; Р.Харріс, 2003]. На рівні емпіричних досліджень фактично ігнорується, що інформація про пристрій навколишнього світу не менш важлива і для молоді. Починаючи з підліткового віку, постійно збільшується коло доступних для самореалізації життєвих сфер, але для успішного включення в систему суспільних відносин необхідно, щоб основні соціальні норми (в тому числі і гендерні) стали внутрішніми регуляторами поведінки людини. Ці норми повинні пройти перевірку, оцінку і необхідну коригування, щоб стати значущими елементами його системи переконань.

Метою теоретико-емпіричного дослідження є аналіз змісту і способів конструювання гендерних стереотипів в засобах масової комунікації.

Об'єкт дослідження - засоби масової комунікації. Об'єктом емпіричного дослідження є тексти публікацій у друкованих виданнях, яким надають перевагу підлітками, юнацтвом і молоддю.

На основі результатів опитування 288 осіб шести різних за віком і статтю груп була відібрана найбільш популярна у даної аудиторії преса: щомісячні журнали «Yes!» І «Cosmopolitan»; тижневик «Молоток» і щоденна газета « Московський Комсомолець ». У дослідженні проаналізовано 312 статей, опублікованих в період з липня 2003 по січень 2004 рр.. Були виявлені й описані 2311 образів чоловіків і 1533 образу жінок.

Предмет дослідження - властивості, функції і зміст гендерних стереотипів, а також особливості образів чоловіків і жінок, що конструюються молодіжної пресою.

Гіпотези дослідження:

1. Основним змістом гендерних стереотипів є уявлення про маскулінності і фемінності.

Гіпотеза-наслідок 1.1. Частіше за інших категорій згадуються психологічні характеристики чоловіків і жінок.

Гіпотеза-наслідок 1.2. Образи жінок і чоловіків конструюються через протилежні психологічні характеристики.


2. Образи чоловіків і жінок у молодіжних виданнях розрізняються значущості категорій, за допомогою яких вони конструюються.

Гіпотеза-наслідок 2.1. При описі жінок категорія зовнішності більш значима, ніж при описі чоловіків.

Гіпотеза-наслідок 2.2. При описі чоловіків категорія соціальних ролей більш значима, ніж при описі жінок.

Основні завдання теоретико-емпіричного дослідження:

1. Розглянути та проаналізувати різні підходи до аналізу системи «підлога / гендер» і розумінню гендерних стереотипів.

2. Охарактеризувати соціально-психологічні функції та властивості гендерних стереотипів.

3. Проаналізувати зміст гендерних стереотипів, які представлені в російських засобах масової комунікації.

4. Проаналізувати зміст описів чоловіків і жінок у друкованих виданнях, популярних у підлітків, юнацтва та молоді.

5. Оцінити значимість категорій, за допомогою яких конструюються образи представників тієї чи іншої статі в молодіжній пресі.

Методологічну і теоретичну основу роботи склали:

1. Конструкціоністскій підхід в соціальній психології [Г.М.Андреева, 2005; К.Герген, 1995; Т.П.Емельянова, 2006; Т.Г.Стефаненко, 2006; Е.В.Якімова, 1999].

2. Концепції, що розглядають систему «підлога / гендер» як задаваемую культурою базу соціальної диференціації і иерархизации суспільства [І.С.Клеціна, 2004; Г.Рубін, 2000; К.Уест, Д.Зіммерман, 1997].

Методи дослідження:

1. Опитування з метою виявлення найбільш бажаних підлітками, юнацтвом та молоддю засобів масової комунікації.2. Контент-аналіз популярних журналів і газет у респондентів даних віків. Це один з найбільш ефективних методів аналізу засобів масової комунікації: він має тривалу історію, добре підходить для порівняльних досліджень, дозволяє аналізувати велику кількість документів і проводити статистичну обробку результатів [Н.Н.Богомолова, Н.Г.Малишева, Т.Г.Стефаненко , 2006]. Математична обробка даних проводилася за допомогою програм SPSS 10.0 і Microsoft Excel.

Наукова новизна роботи.

У дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняній соціальній психології основні положення теорії соціального конструювання гендеру систематизовані у вигляді концептуальної моделі. Виділено та проаналізовано образи чоловіків і жінок, найбільш часто зустрічаються в сучасних російських засобах масової комунікації:

«традиційна західна», «традиційна російська», «радянська» і «нова» маскулінність і фемінність. Розроблена і апробована оригінальна схема контент-аналітичного дослідження гендерних стереотипів у СМЯ.

Теоретична значущість роботи.

Матеріали дисертації заповнюють існуючий пробіл у вивченні засобів масової комунікації як інститутів вторинної гендерної соціалізації. Проведене дослідження вносить внесок у розвиток соціально-психологічного аналізу гендерних відносин і психології масових комунікацій:

В результаті теоретичного аналізу виявлено основні соціально-психологічні властивості і функції гендерних стереотипів, а також запропонована і обгрунтована трехкомпонентная модель їх структури .

Отримані в роботі дані розкривають змістовні особливості гендерних стереотипів в молодіжній пресі і способи їх конструювання.

Практична значимість дослідження.

Проведений аналіз гендерних стереотипів із застосуванням понятійного апарату соціальної психології формує методичну основу для гендерної експертизи засобів масової комунікації, що є необхідним кроком на шляху досягнення соціальної рівності чоловіків і жінок у нашій країні. Розроблений для контент-аналізу категоріальний апарат може бути використаний для вивчення не тільки преси, але й інших засобів масової комунікації. Крім того, знання про зміст гендерних стереотипів у молодіжних виданнях та способах їх конструювання дозволяють краще зрозуміти специфіку інформаційного середовища, яка створюється журналістами для сучасних юнаків та дівчат.
Важливі отримані теоретичні та емпіричні дані і для читання курсів лекцій з гендерної проблематики, а також у підготовці та проведенні тренінгових занять з підлітками та молоддю з проблем сімейних відносин, вибору професії, розкриття і розвитку особистісного потенціалу та ряду інших.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. Методологічною основою для гендерних досліджень у соціальній психології є конструкціоністскій підхід, що дозволяє розглядати роль гендерних стереотипів у формуванні соціальної компетентності індивіда в ході соціалізації. Гендер конструюється в комунікації (в тому числі і масової), що робить вивчення гендерних стереотипів в СМК одним з найважливіших завдань соціально-психологічного аналізу гендерних відносин.

2. Гендерні стереотипи володіють загальними властивостями соціальних стереотипів (узгодженістю, стійкістю, емоційно-оцінним змістом) і виконують універсальні соціально-психологічні та соціальні функції. Основним змістом гендерних стереотипів є розуміння, трактування і репрезентація концептів «маскулінність» і «фемінність».

3. Гендерні стереотипи мають три взаємопов'язаних сторони:

«зерно істини» - об'єктивно притаманні чоловікам і жінкам психологічні та поведінкові характеристики, що відрізняють представників однієї статі від іншого;

атрибутивну - сукупність приписуваних в даній культурі жінкам і чоловікам якостей;

нормативну - система соціальних розпоряджень, спрямованих на конструювання «ідеального» представника тієї чи іншої статі.

4. У засобах масової комунікації гендерні стереотипи конструюються за допомогою категорій, що характеризують особливості чоловіків і жінок як представників великих соціальних груп. У російських СМК найчастіше зустрічаються такі види стереотипів маскулінності / фемінності: «традиційний західний»; «традиційний російський»; «радянський»; «новий».

5. У молодіжних друкованих виданнях значимість категорій, за допомогою яких описуються герої тієї чи іншої статі, різна: при створенні жіночих образів більшу увагу приділяють особливостям зовнішності; при створенні чоловічих - соціальним ролям. Атрибутивний компонент стереотипів маскулінності в цих виданнях близький до «традиційного західному» увазі, а фемінності - до «нового».

Наукова обгрунтованість і достовірність результатів проведеного дослідження забезпечена концептуальним обгрунтуванням методологічної схеми дослідження, апробацією методики на етапі пілотажу, репрезентативністю вибірки, коректним застосуванням сучасних методів математичної статистики для обробки даних.

Апробація роботи проведена на засіданні кафедри соціальної психології факультету психології МГУ імені М.В. Ломоносова (2008 рік). Теоретичні положення і основні результати дослідження були викладені в доповідях на науково-практичному семінарі «Гендерні дослідження як освітня практика: підсумки та перспективи» (Санкт-Петербург, січень і травень 2002 р.), міжнародному конгресі «Соціальна психологія XXI століття» (Ярославль, Вересень 2002), V міжвузівської конференції молодих дослідників з гендерних проблем «Гендерні практики: традиції та інновації» (Санкт-Петербург, листопад 2005), Ломоносовський читаннях (квітень 2006 р.).

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, висновків, списку літератури та додатків. Список використаної літератури включає в себе 220 найменувань, з них 40 англійською мовою. Обсяг основного тексту дисертації становить 147 сторінок. У додатках представлені методичні матеріали дослідження та результати первинної обробки емпіричних даних.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ "
 1. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 2. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 3. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 4. Загальна характеристика педагогічної культури заступника командира частини з виховної роботи
  Загальна характеристика педагогічної культури заступника командира частини з виховної
 5. Загальна характеристика психічних станів
  Загальна характеристика психічних
 6. Додаток 1. Таблиці вікового розвитку.
  Психічний розвиток немовляти (0-1 рік). {Foto10} {foto11} Загальна схема вікового розвитку немовляти (від народження до року) {foto12} Загальна схема вікового розвитку дитини раннього віку (від року до трьох років) {foto13} {foto14} Загальна схема вікового розвитку дитини дошкільного віку (від 3 -х до 7 років) {foto15} {foto16} {foto17}
 7. Юнацький вік (17-18 - 23 роки). Загальна характеристика віку
  Юнацький вік (17-18 - 23 роки). Загальна характеристика
 8. Реферат. Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості, 2011
  Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості Гігієнічна характеристика основних технологічних процесів Підготовчі операції. Власне процеси отримання лікарських речовин. Заключні операції. Загальна характеристика промислових факторів, що визначають умови праці у виробництві ліків Хімічний фактор. Пил Мікроклімат. Шум Гігієна праці у виробництві
 9.  Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини, 2011
    Введення Теоретичні принципи періодизації вікового розвитку Різні авторські періодизації вікового розвитку Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології ступінь життєвого циклу людини Загальна характеристика розвитку людини в
 10.  Методичні рекомендації. Воші людини, 2010
    "Воші людини" (Діагностика, медичне значення, заходи боротьби) (затв. заступником начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ СРСР 5 липня 1990 N 15/6-28) Воші людини. Загальна характеристика вошей. Діагностика видів вошей. Медичне значення вошей. Методи боротьби з вошами. Таблиця для визначення вошей людини. Характеристика життєвих схем вошей людини. Препарати та
 11.  Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл, 2010
    У роботі дана характеристика основних наукових акмеологічних шкіл у психології. Зміст: Введення. Етапи розвитку акмеології як науки. Петербурзька наукова школа Б. Н. Ананьєва. Ідеї ??Н. В. Кузьміної: від психології педагогічної діяльності до акмеології. Висновок. Список літератури. Робота написана без використання інтернету за джерелами зазначеним у списку літератури. У
 12.  ЗАГАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ
    Загальна анестезія - це штучно викликана гипорефлексия з повним виключенням свідомості, больової чутливості і гальмуванням широкого спектру соматичних і вегетативних рефлексів, що досягається за допомогою фармакологічних засобів. Общеанестетіческім ефектом володіють багато фармакологічні засоби, але далеко не всі з них виявляються прийнятними для анестезіологічного забезпечення
 13.  Реферат. Хромосомні хвороби статі (Синдром Тернера, синдром трисомії X), 2009
    Введення Механізм порушень розвитку при хромосомних хворобах Класифікація хромосомних хвороб Загальна характеристика болезнейСіндром Шерешевського - Тернера Синдром трисомії - X Висновок Список використаної
 14.  Заняття 3 СРЕДНЕВКОВАЯ МЕДИЦИНА
    Питання до обговорення: 1. Медичне справу і освіта в Візантії. Історія Візантії. Взаємини християнства та медичної науки. Вклад візантійських вчених у розвиток медицини. Лікарняне справу. Медична освіта. 2. Медицина ісламського Сходу. Загальна характеристика (історія). Досягнення медицини арабо-мовних культури і медицини. Видатні вчені та лікарі Сходу.
 15.  Тема: ВІРУСИ - збудників інфекційних хвороб ЛЮДИНИ
    4.1. ДНК-геномні віруси. 4.1.1. Поксвирусов (сімейство Poxviridae). Загальна характеристика і класифікація. Вірус натуральної віспи. Структура віріона. Антигени. Культивування. Чутливість до дії хімічних і фізичних факторів. Гемаглютинація. Патогенетичні особливості захворювання. Лабораторна діагностика. Внутрішньоклітинні включення (тільця Гварніері). Специфічна
 16.  Тема: ВІРУСИ - збудників інфекційних хвороб ЛЮДИНИ
    4.1. ДНК-геномні віруси. 4.1.1. Поксвирусов (сімейство Poxviridae). Загальна характеристика і класифікація. Вірус натуральної віспи. Структура віріона. Антигени. Культивування. Чутливість до дії хімічних і фізичних факторів. Гемаглютинація. Патогенетичні особливості захворювання. Лабораторна діагностика. Внутрішньоклітинні включення (тільця Гварніері). Специфічна
 17.  Гендерні характеристики особистості
    Комплекс гендерних характеристик особистості включає в себе гендерну ідентичність, маскулінні і фемінні риси особистості, стереотипи і установки, пов'язані з полотіпічнимі формами і моделями поведінки. Окремі гендерні характеристики не завжди тісно взаємопов'язані між собою, оскільки вони залежать від декількох різних факторів. Кожна з гендерних характеристик може мати свою історію
 18.  Курсова робота. Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі, 2010
    Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі "ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім В. І. Розумовського Росздрава. На 5 аркушах розрахунки, графіки показників народжуваності та смертності. Дослідження причин
 19.  Загальна характеристика психологічної війни
    Інформація до роздумів. Знаменитий вислів німецького генерала Карла фон Клаузевіца (1780-1831) "Війна - це продовження політики іншими засобами" давно стало загальновизнаною істиною. "Суть політики - боротьба за владу" - інша аксіома, яка сьогодні теж не потребує підтвердження вченими. Боротьба за владу, динаміка відносин панування і підпорядкування безумовно відноситься до сфери
 20.  Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану підприємств громадського харчування
    Загальна оцінка санітарно-епідеміологічного стану оцінюється в балах за 5 основних факторів санітарно-епідеміологічного ризику виникнення харчових отруєнь та інфекційних захворювань (табл. 17). Стан підприємства громадського харчування оцінюється в балах: - при дотриманні всіх санітарно-гігієнічних правил - 100 балів; - задовільний стан підприємства - 91-100
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека