ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Автореферат дисертації. Особливості професійної самореалізації військового психолога, 2001 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Дисертаційне дослідження присвячене проблемі професійної самореалізації військового психолога.

Актуальність дослідження. Сучасний стан Збройних Сил РФ, збройних сил багатьох держав, свідчить про необхідність і високої значимості в їх життя і діяльності органів соціально-психологічної служби. У штати військових і флотських структур включені військові психологи. Професія військового психолога має ряд особливостей, необхідність вивчення яких вплинула на вибір предмета дослідження. Для суспільства дана професія знаходиться на етапі становлення, запити до неї не завжди відповідають можливостям фахівців. Це створює серйозні проблеми, особливо значущі на етапі професійного становлення. Психолог, що приходить на роботу в армію, відчуває значні труднощі професійної та особистісної адаптації і не може повною мірою застосувати на практиці ті спеціальні знання, вміння та навички, які необхідні у військовій діяльності. Відповідно, задоволеність діяльністю для такого фахівця невисока, що позначається на ефективності його роботи. За даними статистики неукомплектованість кадрів серед військових психологів батальйонної ланки понад 50%. У зв'язку з цим виявлення та аналіз психологічних особливостей, що впливають на професійну самореалізацію військових психологів, представляються актуальними.

В останні роки у Збройних Силах РФ створена психологічна служба, вводиться посада «психолог батальйону». Проте до цих пір в суспільстві по відношенню до військового психолога немає усталених уявлень і очікувань. Вони вельми суперечливі і не завжди збігаються з істинним змістом його професійної діяльності, що визначається нормативами і етичними правилами. Такий стан справ веде до того, що військовому психологу доводиться самому аналізувати проблеми військового підрозділу і формувати адекватний запит на свою діяльність. Це стає необхідним, так як фахівець може реалізовувати власні можливості лише за умови їх затребуваності соціальним оточенням, тобто командуванням. У разі, якщо психологу вдається використовувати для вирішення поставлених перед ним завдань особистісно значущі професійні вміння та навички, він задоволений своєю працею. При цьому його діяльність набуває особистісний сенс, який визначається суб'єктивною системою цінностей. В іншому випадку виникають серйозні труднощі, що заважають професійної самореалізації.

Будь-яка праця ефективний при усвідомленні системи смислів професійної діяльності. Психологу необхідно добре розуміти, що складає специфічний сенс професійної діяльності для нього самого і наскільки його робота необхідна людям, оточуючим його на робочому місці.

У наявній психологічній літературі досить докладно описані особистісні особливості психолога (рівень домагань, самооцінка, самоорганізація, впевненість у собі й інші характерологічні риси), що визначають внутрішні умови професійної самореалізації, а також соціально-суспільні уявлення про його діяльності, що визначають зовнішні умови. Водночас співвідношення між зовнішніми і внутрішніми умовами, що сприяють або перешкоджають його професійної самореалізації, вивчені недостатньо. Практично не вивчена діяльність військового психолога.

Мета дослідження: виявити психологічні особливості, що впливають на професійну самореалізацію військового психолога.

Об'єкт дослідження: професійна самореалізація військового психолога.

Предмет дослідження: професійно-особистісна гармонія військового психолога.

Гіпотеза дослідження. Реформування Збройних Сил висуває серйозні вимоги до свого психологічного забезпечення. Життєдіяльність військовослужбовця здійснюється в екстремальних умовах військової служби, тим самим ставлячи його постійно в ситуації вибору, випробування на міцність духовних і фізичних сил. Професійна діяльність військового психолога протікає в складних і суперечливих умовах. Мається явна розбіжність між рівнем компетентності, що відповідає професійному статусу психолога, і можливостями реалізації цього рівня, які надає йому суспільство.
Ми припустили, що професійна самореалізація військового психолога, визначальна ефективність його діяльності, детермінована гармонійним поєднанням особистісно-значущих і суспільно затребуваних умінь, видів і способів роботи.

Таке поєднання ми назвали «професійно-особистісна гармонія» і припустили, що динамічну відповідність між особистісно-професійною позицією психолога та очікуваннями армії від його діяльності, як професіонала є вирішальним фактором самореалізації фахівця.

Внутрішню складову професійно-особистісної гармонії визначає особистісна значимість професійних видів і способів роботи, що залежить від індивідуальних якостей військового психолога.

Зовнішню складову професійно-особистісної гармонії визначають сформовані під впливом засобів громадської інформації уявлення та очікування окремого військового підрозділу (частини) від діяльності психолога.

У відповідності з метою, гіпотезою і предметом дослідження, були сформульовані наступні завдання:

-Провести теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми професійної самореалізації.

-Розглянути поняття професійно-особистісної гармонії військового психолога як динамічного поєднання між особистісно-значущої позицією спеціаліста та соціальними очікуваннями від його діяльності.

-Вивчити тенденції в перевазі психологами професійних умінь, видів і способів роботи залежно від освіти, робочого стажу, індивідуально-типологічних особливостей.

-Виявити комплекс професійних умінь, видів і способів роботи психолога, найбільш затребуваних Збройними Силами.

-Розробити рекомендації, спрямовані на створення сприятливих умов для професійної самореалізації військового психолога.

Методологічною основою дослідження є теоретичні розробки вітчизняних психологів, зокрема: принцип системного вивчення особистості та діяльності (Б.Г. Ананьєв, П.К. Анохін, Б.Ф. Ломов); принцип розвитку ( Л.І. Анциферова, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, А.В. Запорожець); принцип єдності свідомості і діяльності (С.Л. Рубінштейн). У роботі ми також спиралися на наукові положення про закономірності формування професіоналізму (А.В.Барабанщіков, Е.М. Борисова, А.А. Деркач, М.І. Дьяченко, Е.М. Іванова, Є.А. Клімов, Л . М.Королев, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников та ін); оптимізації умов провадження професійної діяльності (В. Д. Шадриков, П.А.Корчемний, В.Д. Небиліцін , Б.М. Теплов, та ін.)

Методи дослідження. Дослідження проводилося у два етапи: пилотажное і основне. У пілотажному дослідженні використані методи групового фокусированного інтерв'ю та анкетування.

В основному дослідженні застосовувалася оригінальна авторська методика «Професійно-особистісна гармонія» у формі ранжируемого переліку професійних умінь, видів і способів роботи військового психолога. За допомогою цієї методики з'ясовувалася ієрархічна структура діяльності фахівця, що включає різні аспекти його роботи: організаційно-регулятивний, операціонально-технологічний, морально-етичний. Використовувана методика дозволяє визначити ступінь відповідності особистісно значущих умінь тим способам діяльності, які психолог застосовує на практиці.

Інтерпретація результатів дослідження проведена за допомогою експертної групи психологів. Отримані в дослідженні дані оброблені статистичними методами.

Емпірична база дослідження. Вибірку склали психологи Збройних Сил Російської Федерації (всього - 500 осіб), що мають різну освіту (базову психологічну, базове гуманітарне з перепідготовкою з психології), різний стаж роботи в армії, різну ступінь задоволеності своєю професійною діяльністю. Соціальні очікування досліджувалися на вибірці командування Збройними Силами РФ, округів, об'єднань, з'єднань і частин (50 осіб). Експертна група складалася з психологів, які мають стаж роботи 3-10 років, успішних у професійній діяльності (15 осіб).

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження.
Введено нове поняття - «професійно-особистісна гармонія», розкрито його змістовна характеристика, зміст якої полягає у відповідності зовнішніх і внутрішніх

умов професійної діяльності. Даний психологічний феномен визначений і досліджений як основний фактор професійної самореалізації.

Виявлено та вивчено варіативні поєднання зовнішніх і внутрішніх умов, що визначають самореалізацію військового психолога в практичній діяльності. Визначено комплекс найбільш затребуваних Збройними Силами напрямків діяльності військового психолога.

Розроблена і апробована методика дослідження професійно-особистісної гармонії військового психолога. Апробація цієї методики дозволила оцінити ступінь і зміст внутрішніх конфліктів фахівця, що виникають при суперечності між особистісно значущими і затребуваними оточенням видами діяльності. Виявлено спільні та приватні (залежно від терміну служби на посаді, спеціальної освіти і особливостей темпераменту) тенденції в перевагах професійних навчань, видів і способів роботи військового психологами.

Практична значимість дослідження. Виявлені в дослідженні результати дозволяють визначити найбільш кращі форми професійної адаптації психолога на робочому місці. Результати можуть бути використані викладачами вузів, що готують практичних психологів.

Отримані в дослідженні дані і методику діагностики професійно-особистісної гармонії можуть використовувати організатори психологічної служби Збройних Сил, об'єднань і з'єднань при проведенні індивідуальної консультації військового психолога, який відчуває внутрішні конфлікти, пов'язані з професійною діяльністю.

Розроблена в дослідженні методика може допомогти практичним психологам у збройних силах усвідомити проблеми професійної діяльності, оцінити невдачі і успіхи, можливості більш повної самореалізації. Самоаналіз з використанням методики професійно-особистісної гармонії допоможе військовому психологу виявити причини внутрішнього конфлікту, пов'язаного з професійною діяльністю. На підставі цього самоаналізу фахівець може подолати наявне протиріччя з допомогою активного формування адекватних соціальних очікувань у військовому колективі або перегляду свого ставлення до значущих для соціального оточення видами діяльності.

Результати проведеного дослідження застосовуються в роботі психологами Збройних Сил Російської Федерації.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. Наявні протиріччя між професійно-особистісної позицією фахівця і запитами армії до його діяльності перешкоджають професійній самореалізації військового психолога, знижують ефективність його роботи.

2. Основним фактором ефективності професійної самореалізації є професійно-особистісна гармонія, психологічна суть якої полягає у відповідності між найбільш особистісно значущими і найбільш суспільно затребуваними в роботі вміннями, видами і способами роботи фахівця.

3. Професійно-особистісна гармонія являє собою складне інтегральне об'єднання, структура якого включає зовнішню і внутрішню складові. Зовнішня складова професійно-особистісної гармонії визначається сформованими суспільством уявленнями і очікуваннями армії від діяльності психолога. Внутрішня складова визначається особистісної значимістю професійних умінь, видів і способів роботи, яка залежить від індивідуальних особливостей фахівця та рівня його освіти.

4. Гармонійне поєднання зовнішньої і внутрішньої складових є результатом динамічного узгодження, що вимагає певних позитивних зусиль як з боку самого психолога, так і з боку Збройних Сил і суспільства в цілому.

Структура дисертації: Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ "
 1. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 2. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 3. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 4. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 6. Реферат на тему: АКУШЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ
    Мета заняття: вивчити і практично освоїти методи діагностики вагітності, обстеження вагітних, різні методи визначення терміну вагітності та пологів. Студент повинен знати: ознаки вагітності (сумнівні, ймовірні, достовірні), зміна величини матки в залежності від терміну вагітності, розміри великого таза, чотири прийоми зовнішнього акушерського дослідження, поняття "малий
 7.  ПРИВАТНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
    Визначення, цілі, завдання та методи приватної медичної мікробіології. Тема: Бактерії - збудники інфекційних хвороб 1.1. Грампозитивні коки Еволюція кокковой групи бактерій. Їх загальна характеристика. 1.1.1. Стафілококи. Таксономія. Біологічні властивості. Характеристика токсинів і ферментів патогенності. Патогенез стафілококових інфекцій, їх роль в госпітальних
 8.  1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
    Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 9.  Репродуктивні органи репродуктивної системи
    1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
 10.  ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
    Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
 11.  СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ Нейроендокринної регуляції Менструального циклу
    Проблема репродуктивного здоров'я людини набуває в по-останню роки все більшого значення і стає проблемою медико-соціальної. При вирішенні питань регуляції народжуваності розглядаються дві абсолютно протилежні ситуації: з одного боку - значна частина населення планети потребує надійних і сучасних засобах контрацепції, з іншого - мільйонам подружніх пар вимагається
 12.  Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах
    В даний час невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода під час вагітності та в пологах є кардіотокографія (КТГ). Моніторного спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості анті-і интранатальной діагностики, дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики ведення вагітності та пологів і тим самим знижувати показники перинатальної
 13.  Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
    Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 14.  Оцінка ступеня тяжкості гестозу
    Критерії оцінки 9.8.1.1. Оцінка клінічних симптомів Оцінка ступеня тяжкості гестозу відноситься до непростих питань, особливо якщо пацієнтка надходить в пологовим будинок у важкому стані і немає даних про вихідний стан її здоров'я. Найчастіше така ситуація виникає, коли вагітна жінка не відвідує жіночу консультацію. В оцінці ступеня тяжкості гестозу не завжди слід
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека