Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом, 2010 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Дослідженню психологічних механізмів подолання життєвих труднощів присвячена велика кількість робіт, виконаних у рамках широкого напрямку, пов'язаного з проблемою адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності (К.А.Абульханова-Славська, Л.Г.Дікая, В.А.Бодров, А.Б . Леонов та ін.) Актуальність напрямки обумовлює стійкий дослідницький інтерес до феномену адаптаційного потенціалу особистості (Д.А.Леонтьев, А.Г.Маклаков, А. А. Реан, І.Н.Сімаева). Визначилися різні підходи до його вивчення: особистісно-орієнтований (досліджує взаємозв'язок стилів і стратегій подолання стресу, та індивідуальних особливостей особистості) (Л.І.Анциферова, Дж.Аверілл, Г.Вайллант, С.Кобаза, П.Л.Райс, Р . Уайт, Н.Хаан), проблемно-орієнтований (який акцентував залежність використовуваних стратегій подолання від вимог середовища) (В.А.Бодров, Дж.Метлін), когнітивний (який розглядає подолання стресу у зв'язку з оціночними процесами) (Р.Лазарус, С . Елдвін), ресурсний (розкриває зміст резервів подолання стресу) (Д.Навон, Д.Гофер, П.Вонг). Загальним у даних напрямках досліджень є розгляд механізмів подолання життєвих труднощів на основі теорії особистості. Успішність подолання стресу розглядається як обумовлена ??особистісними характеристиками. При цьому практично у всіх роботах, виконаних на цю тему, вказується на участь впорається поведінки в адаптаційних процесах, що дозволило В.А.Бодрову (2006) виділити феномен подолання як особливість особистості.
У зв'язку з цим характеристики подолання закономірно можуть розглядатися у складі адаптаційного потенціалу особистості.

Незважаючи на очевидну значимість адаптаційного потенціалу особистості в механізмі психологічної адаптації, його особливості та структурна організація залежно від конкретних умов життєдіяльності практично не вивчалися. Виявлене протиріччя послужило підставою для формулювання наукової проблеми, зміст якої полягає в необхідності дослідження особливостей і структури адаптаційного потенціалу особистості, що знаходиться в ускладнених умовах життєдіяльності. Рішення даної проблеми актуально для загальної психології та психології особистості, оскільки дає можливість розширити уявлення про механізми адаптації особистості до різних життєвих умов. Практична актуальність визначається необхідністю розробки технологій психологічної підготовки до подолання важких життєвих ситуацій.

Як об'єкт дослідження виступають складові особистісного адаптаційного потенціалу військовослужбовців за призовом (як осіб, що знаходяться в ускладнених умовах життєдіяльності), а предметом дослідження? його особливості та структурна організація.

Мета роботи: виявлення особливостей і структури особистісного адаптаційного потенціалу осіб, які перебувають в ускладнених умовах життєдіяльності (на прикладі військовослужбовців за призовом).

Гіпотезу дослідження склало таке припущення:

Особливостями особистісного адаптаційного потенціалу військовослужбовців за призовом, що знаходяться в ускладнених умовах життєдіяльності, повинні бути вираженість показників адаптивності, впорається поведінки і властивостей, що забезпечують комунікативні якості і інтернальність особистості, а також їх об'єднання в єдину структуру.


У відповідності з метою та висунутим припущенням вирішувалися такі теоретичні та емпіричні завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз робіт, виконаних у напрямі дослідження адаптаційного потенціалу особистості, в цілях необхідного теоретичного обгрунтування проведеного дослідження.

2. Виявити характер психологічних труднощів служби в армії як основних стрес-факторів, концентруючи адаптаційний ресурс особистості юнаків-військовослужбовців.

3. З'ясувати вираженість властивостей, що забезпечують адаптивність особистості, що знаходиться в ускладнених умовах життєдіяльності (на прикладі військовослужбовців за призовом).

4. Виявити особливості структурної організації особистісного адаптаційного потенціалу військовослужбовців шляхом порівняльного аналізу результатів дослідження взаємозв'язків показників, отриманих в групах військовослужбовців та допризовників (старшокласників і студентів).

5. На основі отриманих результатів сформулювати рекомендації до здійснення психологічної підготовки військовослужбовців та допризовників.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ "
 1. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 2. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 3. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 4. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 6. Реферат на тему: АКУШЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ
  Мета заняття: вивчити і практично освоїти методи діагностики вагітності, обстеження вагітних, різні методи визначення терміну вагітності та пологів. Студент повинен знати: ознаки вагітності (сумнівні, ймовірні, достовірні), зміна величини матки в залежності від терміну вагітності, розміри великого таза, чотири прийоми зовнішнього акушерського дослідження, поняття "малий
 7. ПРИВАТНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  Визначення, цілі, завдання та методи приватної медичної мікробіології. Тема: Бактерії - збудники інфекційних хвороб 1.1. Грампозитивні коки Еволюція кокковой групи бактерій. Їх загальна характеристика. 1.1.1. Стафілококи. Таксономія. Біологічні властивості. Характеристика токсинів і ферментів патогенності. Патогенез стафілококових інфекцій, їх роль в госпітальних
 8. 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
  Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 9. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
  Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
 11. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ нейроендокринної регуляції менструального циклу
  Проблема репродуктивного здоров'я людини набуває в по-останню роки все більшого значення і стає проблемою медико-соціальної. При вирішенні питань регуляції народжуваності розглядаються дві абсолютно протилежні ситуації: з одного боку - значна частина населення планети потребує надійних і сучасних засобах контрацепції, з іншого - мільйонам подружніх пар вимагається
 12. Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах
  В даний час невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода під час вагітності та в пологах є кардіотокографія (КТГ). Моніторні спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості анті-і интранатальной діагностики, дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики ведення вагітності та пологів і тим самим знижувати показники перинатальної
 13. Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
  Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 14. Оцінка ступеня тяжкості гестозу
  Критерії оцінки 9.8.1.1. Оцінка клінічних симптомів Оцінка ступеня тяжкості гестозу відноситься до непростих питань, особливо якщо пацієнтка надходить в пологовим будинок у важкому стані і немає даних про вихідний стан її здоров'я. Найчастіше така ситуація виникає, коли вагітна жінка не відвідує жіночу консультацію. В оцінці ступеня тяжкості гестозу не завжди слід
 15. Захворювання щитовидної залози і вагітність
  Анатомія і фізіологія щитовидної залози Щитовидна залоза являє собою невеликий орган масою 15-20 г, має форму метелика і розташовується на шиї спереду від трахеї і знизу від гортані. Вона складається з двох часток розміром до 4 см в довжину і 2,5 см в ширину, з'єднаних перешийком. Нерідко у молодих і худих людей щитовидну залозу можна побачити. Прощупується вона у більшості людей, за
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека