ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя, Авто - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і постановка проблеми дисертаційного дослідження. Радикальні перетворення всіх сфер життєдіяльності російського суспільства, перехід країни на нові економічні основи, перетворення Збройних сил, здійснюване в складних соціально-економічних умовах, обумовлюють значне зростання ряду проблем, пов'язаних з реформуванням суспільства і армії.

Скорочення Збройних сил РФ породжує гостру соціальну проблему, пов'язану з адаптацією до нових умов життя і діяльності громадян, звільнених з військової служби та опинилися на ринку праці. Більшість звільнених військовослужбовців, перебувають у працездатному віці і мають високий освітній рівень. Вони готові реалізувати свій потенціал в цивільних умовах, стати важливою опорою економічних реформ, але в більшості випадків освічені й працездатні громадяни в силу ряду причин виявляються незатребуваними на ринку праці і потрапляють в групу соціального ризику.

Положення кадрових військовослужбовців ускладнюється низкою обставин:

- звільненим з військової служби доводиться кардинально міняти всі сфери своєї життєдіяльності (професійну, побутову, соціально-психологічну) уже в зрілому віці , що часто призводить до виникнення фрустрирующих ситуацій і переживання конфліктів;

- на відміну від тих, хто позбувся роботи у цивільному житті, значна частина осіб, звільнених з військової служби, або не має цивільної спеціальності або за час служби отримало вузькоспеціалізовану військово - професійну підготовку;

- становище професійних військовослужбовців (офіцерів і прапорщиків), звільнених з військової служби, на ринку праці посилює їх вік, так як сьогодні роботодавці віддають перевагу молодим фахівцям;

- досить високий рівень освіти та професійної кваліфікації військовослужбовців, звільнених у запас, не відповідає профілю цивільних спеціальностей.

Перераховані обставини загострюють внутрішньоособистісні і міжособистісні конфлікти, призводять до проблем у родині, сприяють розвитку різних психологічних аномалій (алкоголізації, депресії), найчастіше вимагають медичного втручання.

Тому, складається ситуація вимагає розробки та реалізації низки радикальних заходів, перш за все, по зміні соціального статусу військовослужбовців та членів їх сімей, закріпленого законодавством, щодо пріоритетного розвитку соціальної роботи з ними в закритому військовому соціумі, по пошуку і використання потенціалу не тільки державної та відомчої соціальної політики щодо цієї специфічної групи населення, але і по реалізації конкретних практичних заходів щодо психологічного забезпечення переходу військовослужбовців до цивільного життя.

Актуальність теми цього дослідження зумовлена ??також наступним:

- гострою потребою подальшої розробки теорії психологічної адаптації різних категорій громадян до кризових соціально-економічних і політичних умов життя;

- динамікою змін психічного стану військовослужбовців після їх звільнення з військової служби та завданням формування у колишніх військовослужбовців адекватного ставлення до необхідності адаптації до нових умов життєдіяльності;

- необхідністю глибокого аналізу та оцінки ролі адаптаційного потенціалу військовослужбовців, які звільняються в запас;

- зрослим практичним значенням психолого-педагогічної підготовки військовослужбовців у процесі адаптації до цивільного життя.

Особливу актуальність проблеми додає та обставина, що протікання соціально-психологічної адаптації до нових для військовослужбовців умов цивільного середовища після закінчення військової служби вимагає від особистості максимальної активності.

Стан наукової розробленості проблеми дослідження.

Теоретико-методологічні основи досліджень адаптації, особистості відображені у вітчизняній науці в кінці 60 - середині 70-х п. ХХ в. У роботах Д.А. Андрєєвої, С.Д. Артемова, Т.Г. Дічева, І.А. Мілославова, Л.М. Растова, Є.В. Шорохової і ряду інших.

Наприкінці 70 - початку 80-х рр.. в наукових працях Г.А. Горошідзе, Н.А. Єршової, І. Калайкова, С.В. Кинелева, Н.Є. Шафажінской досліджувалися питання світоглядно-гносеологічного характеру, проблеми загальної теорії адаптації та биосоциальной природи людини. Істотно розкриваються основні аспекти проблеми психологічної адаптації особистості та її закономірностей у різних видах діяльності, в дослідженнях А.А. Алдашева, Т.В. Барлас, Л.М. Вільдавской, М.А. Дмитрієвої, М.А. Іванової та Н.А. Тишова. Спроба створити єдину теорію соціально-психічної адаптації особистості була зроблена в монографії А.А. Налчаджяном (1988).

У вітчизняній військовій науці окремі аспекти адаптації військовослужбовців розглядалися в працях А.В. Барабанщикова, А.Д. Глоточкін, Л.Ф. Залізняка, В.Л. Марищук, В.Ф. Перевалова, Я.В. Подоляка, Е.П. Утлік, Н.Ф. Феденко та інші. Спеціальні дослідження проблем адаптації різних категорій військовослужбовців до умов служби в армії проводилися військовим педагогом С. Кабеле (1975), військовими соціологами Л.Г. Єгоровим (1976), А.С. Страданченковим (1994), військовими психологами В.Я. Яблонко (1982), Ж.Г. Сенокосова (1989), В.І. Буянова (1996). З позицій психологічної науки вивчалися також окремі аспекти адаптації військовослужбовців, звільнених у запас.

Соціалізацію військовослужбовців запасу як соціально-психологічну проблему розглядав у своїй дисертації Ю.В. Медведєв (1994). Дисертація Б.Є. Шелеста (1997) присвячена соціальній адаптації офіцерів запасу. Соціально-педагогічні умови адаптації колишніх військовослужбовців та членів їх сімей досліджуються в дисертаційних роботах І.Г. Скороходовою (1998) і І.В. Дмитрієва (1999).

Однак проведені дослідження не дозволяють побачити адаптацію колишніх кадрових військовослужбовців як частина цілісного процесу становлення та розвитку їх особистості, освоєння ними всього різноманіття соціальних відносин, пов'язаних з військовою службою та її завершенням, і не дозволяють повною мірою всі питання сучасної психологічної практики підготовки звільняються в запас військовослужбовців до цивільного життя.

Таким чином, проблемою даного дослідження є визначення ролі адаптаційного потенціалу особистості в психологічній підготовці до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються в запас.
Рішення даної проблеми і становить мету дослідження.

Об'єктом дослідження виступають військовослужбовці, що звільняються в запас зі Збройних сил РФ.

Предмет дослідження - адаптаційний потенціал в психологічній підготовці до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються в запас.

У відповідності з метою, об'єктом і предметом дослідження було висунуто ряд припущень, що виступили як гіпотез дослідження:

- успішність адаптації до умов цивільного життя може бути забезпечена шляхом цілеспрямованої психолого-педагогічної підготовки військовослужбовців, які звільняються в запас;

- систему психологічної підготовки можна побудувати, якщо виявити ступінь адаптаційних можливостей особистості через оцінку рівня розвитку психологічних характеристик, найбільш значимих для регуляції психічної діяльності і процесів адаптації;

- психологічні особливості особистості взаємопов'язані і становлять одну з інтегральних характеристик психічного розвитку особистості адаптаційний потенціал; актуалізація цього потенціалу - суть психологічної підготовки військовослужбовців до умов цивільного життя.

Поставлені гіпотези і мета викликали необхідність вирішення наступних завдань:

1. На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми адаптації простежити генезу, стратегії і механізми процесу адаптації військовослужбовців, звільнених у запас.

2. Дослідити особливості динаміки військовослужбовців, які звільняються в запас.

3. Виявити адаптаційні можливості особистості через оцінку рівня розвитку психологічних характеристик, найбільш значимих для регуляції психічної діяльності і процесу адаптації до цивільного життя.

4. Проаналізувати та оцінити роль адаптаційного потенціалу військовослужбовців у процесі адаптації.

5. Використовуючи методи статистичного аналізу оцінити ступінь впливу факторів соціально-культурного середовища на особистісний адаптаційний потенціал.

6. Побудувати модель психологічної підготовки до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються в запас, і показати шляхи її практичної реалізації.

Методологічною основою дослідження з'явилися уявлення про активний характер взаємодії особистості та соціального середовища (Л.С. Виготський, А.В. Петровський), про єдність свідомості і діяльності (А. Н. Леонтьєв С.Л . Рубінштейн), про психічних функціях в контексті особистісних утворень (К.К. Платонов), суб'єкті психічної діяльності (Б.Г. Ананьєв А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов), а також особистісний, соціально-діяльнісний підходи ( А.В. Барабанщиків, Л.Ф. Железняк, Н.Ф. Феденко)

Теоретичну основу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розглядаються наукові основи психології особистості і соціальних груп (К. А. Абульханова-Славська, А.Г. Асмолов, А.Б. Орлов), уявлення про цілісність індивідуальності й особистості (В.В. Столін, А.Б. Орлов), дослідження ціннісно-смислових орієнтацій і духовно-моральних основ особистості (Г.М. Андрєєва, А. Маслоу), сутності соціально-психологічних процесів (Ф. Александер, Г.Є. Журавльов, Є.В. Шорохова, А.А. Налчаджан, А.Г. Маклаков).

У роботі використовувався комплекс методів збору первинної інформації, спрямованої на вирішення поставлених завдань і перевірку висунутих гіпотез, що включає теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження, анкетне опитування, інтерв'ю, метод експертних оцінок, бесіду.

Для аналізу та інтерпретації отриманих даних застосовувалися різні математичні та статистичні методи обробки інформації.

Емпіричну базу дослідження склали статистичні дані Міністерства оборони РФ, результати психологічних і соціологічних досліджень, проведених вітчизняними і зарубіжними вченими, матеріали періодичної преси, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій. Дисертація спирається також на результати конкретного психологічного дослідження адаптації офіцерів запасу, проведеного автором в органах і військах Північно-Кавказьких регіональних управлінь, військово-навчальних закладах та установах центрального підпорядкування. Одночасно вивчалася робота органів соціального захисту населення з офіцерами запасу в місцях їх компактного проживання в містах Ростовської області.

Дослідження проводилося з 2000 по 2004 рік і складалося з 4 етапів.

На першому етапі дослідження була сформульована тема дослідження, обгрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, завдання та гіпотези, намічені основні етапи, обрані методи збору інформації та обробки даних.

На другому етапі - проводився теоретичний аналіз і осмислення проблеми, вивчалася вітчизняна та зарубіжна література з теми дослідження.

На третьому етапі (емпіричне дослідження) дана розгорнута характеристика контингенту, що брав участь в експерименті; були визначені рівні психологічної адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас, весь експериментальний масив піддався методу статистичної обробки; здійснено аналіз психологічних труднощів адаптації, причин їх виникнення, а також умов, що сприяють процесу психологічної адаптації.

На четвертому етапі здійснювалася обробка та інтерпретація отриманих даних, апробація і впровадження результатів дослідження, сформульовані практичні рекомендації та виконано оформлення дисертаційної роботи.

Наукова новизна дослідження визначаються сукупністю результатів рішення, поставлених у дисертації завдань і в узагальненому вигляді полягає в тому, що:

- виявлено адаптаційні можливості особистості через оцінку рівня розвитку психологічних характеристик, найбільш значимих для регуляції психічної діяльності і процесу адаптації до цивільного життя;

- проаналізована і оцінена роль адаптаційного потенціалу військовослужбовців у процесі адаптації;

- показано особливості, протиріччя і фактори соціокультурного середовища, що впливають на адаптаційний потенціал військовослужбовців, звільнених у запас;

- розроблена модель психологічної підготовки військовослужбовців до цивільного життя та рекомендації щодо її реалізації в психологічній практиці.

Теоретична значимість дослідження визначається тим, що на підставі подань про суб'єктивно-діяльнісної парадигми та ідей психології цілісної індивідуальності здійснено систематизацію знань і психологічних теорій з проблеми психологічної адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя, а також теоретично обгрунтовано основні напрями підвищення адаптаційного потенціалу військовослужбовців, звільнених у запас, як визначального фактора процесу адаптації до цивільного життя.


Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення роботи органів військового управління та соціальних служб з надання соціальної та психологічної допомоги звільняються військовослужбовцям, при розробці регіональних та місцевих програм, покликаних сприяти підвищенню інтеграції військовослужбовців у громадянську середу. Матеріали дисертації можуть слугувати основою для підготовки відповідних розділів навчальних курсів з психологічним і педагогічним дисциплінам, а також для проведення лекційно-просвітницької роботи.

  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні результати роботи обговорювалися на засіданні кафедри психології та безпеки життєдіяльності Таганрозького державного радіотехнічного університету (м. Таганрог, 2004); різні аспекти змісту дисертації, її висновки та науково-методичні рекомендації обговорювалися на нарадах керівного складу військових частин та установ, в яких проводилися дослідження. За темою дисертації були зроблені доповіді та повідомлення на наукових конференціях: 7-й Міжнародній науковій конференції «Розвиток та професійне становлення молоді в освітніх системах» (2002); Всеросійської науково-практичної конференції «Розвиваюча особистість у системі вищої освіти Росії» (2002); Другий Всеросійської Internet-конференції (з міжнародною участю) «Потенціал особистості: комплексна проблема» (2003); XLIX науково-технічної та науково-методичної конференцій професорсько-викладацького складу, аспірантів і співробітників Таганрозького державного радіотехнічного університету (2003); на науково-методичних семінарах з психології та безпеки життєдіяльності та на постійно діючому науково-методологічному семінарі ад'юнктів, аспірантів і здобувачів ТРТУ.

  Достовірність і обгрунтованість результатів дослідження науково забезпечуються вихідними теоретико-методологічними позиціями; використанням емпіричних, експериментальних і теоретичних методів, адекватних цілям і завданням дослідження; репрезентативністю і достатнім обсягом вибірки; поєднанням якісного та кількісного аналізу отриманих даних; застосуванням методів математичної статистики.

  Основні положення, що виносяться на захист:

  1. Особистісний адаптаційний потенціал визначає успішність адаптації, військовослужбовців, які звільняються в запас, а цілеспрямована психологічна підготовка сприяє розкриттю внутрішніх резервів особистості та підвищення її адаптаційного потенціалу;

  2. Адаптаційні можливості індивіда багато в чому залежать від психологічних особливостей особистості, що визначають можливість адекватної регуляції функціонального стану людини в різноманітних умовах життя і діяльності. Чим значніше адаптаційні можливості особистості, тим вище ймовірність нормального функціонування та ефективної діяльності при зміні зовнішніх умов життя;

  3. Психологічні особливості особистості, що визначають можливість успішної адаптації взаємопов'язані між собою і складають інтегральну характеристику психічного розвитку - особистісний адаптаційний потенціал. Показники особистісного потенціалу містять інформацію про відповідність або невідповідність психологічних характеристик особистості динаміці зовнішніх умов життєдіяльності;

  4. Особистісний адаптаційний потенціал дозволяє диференціювати всіх військовослужбовців за ступенем стійкості до впливу зовнішніх психоемоційних стресорів, що визначає доцільність використання даної інтегральної характеристики розвитку особистості в розробці та реалізації системи психологічної підготовки до цивільного життя військовослужбовців, які звільняються в запас.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, глави теоретичного дослідження, двох розділів власних досліджень по темі, висновків та списку літератури з 229 найменувань.

  Робота викладена на 174 сторінках машинописного тексту, містить 7 таблиць, 15 малюнків та програми.

  У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, показані ступінь і характер її розробленості; визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження; сформульовані гіпотези і положення, що виносяться на захист; приведені методологічна і теоретична основи дослідження; розкриті наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації.

  У першому розділі «Адаптація звільняються в запас військовослужбовців, до умов цивільного середовища, як психолого-педагогічна проблема», представлений всебічний аналіз теорії адаптації, розглянуто сучасні підходи у вивченні проблеми адаптації, охарактеризовано фактори, що впливають на процес адаптації.

  У другому розділі «Впливу середовищних факторів на адаптаційний потенціал військовослужбовців, які звільняються в запас», визначено значення особистісного потенціалу військовослужбовців, звільнених у запас; за результатами проведеного факторного і кореляційного аналізу зроблена оцінка впливу факторів соціокультурного середовища на особистісний адаптаційний потенціал.

  У третьому розділі «Психолого-педагогічна підготовка військовослужбовців звільнених у запас», охарактеризована психологічна сутність і роль особистісного потенціалу в адаптації військовослужбовців, які звільняються в запас, запропонована модель психологічної підготовки військовослужбовців до цивільного життя, розроблено рекомендації щодо реалізації цієї моделі і підвищенню адаптаційного потенціалу особистості.

  У висновку узагальнюються основні результати дослідження, намічаються перспективи подальшої розробки даної проблеми. 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ"
 1.  Загальна характеристика роботи
    Загальна характеристика
 2.  Загальна характеристика роботи
    Загальна характеристика
 3.  Загальна характеристика роботи
    Загальна характеристика
 4.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5.  Цироз печінки
    Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 6.  Реферат на тему: АКУШЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ
    Мета заняття: вивчити і практично освоїти методи діагностики вагітності, обстеження вагітних, різні методи визначення терміну вагітності та пологів. Студент повинен знати: ознаки вагітності (сумнівні, ймовірні, достовірні), зміна величини матки в залежності від терміну вагітності, розміри великого таза, чотири прийоми зовнішнього акушерського дослідження, поняття "малий
 7.  ПРИВАТНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
    Визначення, цілі, завдання та методи приватної медичної мікробіології. Тема: Бактерії - збудники інфекційних хвороб 1.1. Грампозитивні коки Еволюція кокковой групи бактерій. Їх загальна характеристика. 1.1.1. Стафілококи. Таксономія. Біологічні властивості. Характеристика токсинів і ферментів патогенності. Патогенез стафілококових інфекцій, їх роль в госпітальних
 8.  1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
    Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 9.  Репродуктивні органи репродуктивної системи
    1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
 10.  ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
    Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
 11.  СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ Нейроендокринної регуляції Менструального циклу
    Проблема репродуктивного здоров'я людини набуває в по-останню роки все більшого значення і стає проблемою медико-соціальної. При вирішенні питань регуляції народжуваності розглядаються дві абсолютно протилежні ситуації: з одного боку - значна частина населення планети потребує надійних і сучасних засобах контрацепції, з іншого - мільйонам подружніх пар вимагається
 12.  Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах
    В даний час невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода під час вагітності та в пологах є кардіотокографія (КТГ). Моніторного спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості анті-і интранатальной діагностики, дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики ведення вагітності та пологів і тим самим знижувати показники перинатальної
 13.  Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
    Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 14.  Оцінка ступеня тяжкості гестозу
    Критерії оцінки 9.8.1.1. Оцінка клінічних симптомів Оцінка ступеня тяжкості гестозу відноситься до непростих питань, особливо якщо пацієнтка надходить в пологовим будинок у важкому стані і немає даних про вихідний стан її здоров'я. Найчастіше така ситуація виникає, коли вагітна жінка не відвідує жіночу консультацію. В оцінці ступеня тяжкості гестозу не завжди слід
 15.  Захворювання щитовидної залози і вагітність
    Анатомія і фізіологія щитовидної залози Щитовидна залоза являє собою невеликий орган масою 15-20 г, має форму метелика і розташовується на шиї спереду від трахеї і знизу від гортані. Вона складається з двох часток розміром до 4 см в довжину і 2,5 см в ширину, з'єднаних перешийком. Нерідко у молодих і худих людей щитовидну залозу можна побачити. Прощупується вона у більшості людей, за
 16.  Стафілококової інфекції
    Річард M. Локслі (Richard M. Locksley) Стафілококи, з яких золотистий стафілокок відноситься до найбільш важливих патогенних агентів для людини, являють собою стійкі грампозитивні бактерії, що мешкають на шкірних покривах. При порушенні цілісності шкірних покривів або слизових оболонок під час операції або в результаті травми стафілококи можуть потрапляти в підлеглі тканини і
 17.  Арбовірусная ІНФЕКЦІЇ
    Джей П. Санфорд (Jay P. Sanford) Більшість вірусних інфекцій людини протікає або безсимптомно, або у вигляді неспецифічних захворювань, що характеризуються лихоманкою, нездужанням, головними болями і генералізованими миалгиями. Подібність клінічної картини захворювань, викликаних різними вірусами, такими як міксовіруси (грип), ентеровіруси (поліовірус, вірус Коксакі, вірус ECHO),
 18.  Рикетсіозах
    Теодор Е. Вудворд (Theodore E. Woodward) Вступ. Рикетсіози людини викликаються мікроорганізмами, що відносяться до сімейства Rickettsiaceae. Рикетсії - це внутрішньоклітинні паразити, за розміром приблизно рівні бактеріям і зазвичай спостерігаються при мікроскопічному дослідженні у вигляді поліморфних кокових бактерій. Патогенні для людини рикетсії здатні розмножуватися в одному або
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека