Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
Наступна »
Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації обумовлена ??тим, що в нових економічних умовах господарюючим організаціям необхідно сконцентрувати зусилля на захисті власної функціональної і структурної цілісності, а забезпечення їх безпеки від факторів зовнішньої і внутрішньої загрози повинно бути делеговане організаційної керуючої системі.

В умовах нової соціальної та організаційної дійсності з'являються нові загрози і виклики, що пов'язані з:

? різким розширенням ріскогенних середовища проживання;

? зміною логіки формування соціального простору (від територіального принципу до мережевого);

? посиленням підпорядкування соціального порядку потужною і не має зворотного зв'язку вертикалі влади міжнародних фінансових політичних інститутів;

? негативним впливом мережевого і потокового характеру глобальних ризиків (тероризм, кримінал) на територіальну організацію громадської безпеки;

? зміною соціальної структури суспільства, де індивідуальне та групове поведінка набуває захисний характер.

Безпосередньо на корпоративну безпеку організації впливають різні причини: технологічні (одночасна небувала мобільність і концентрація ресурсів); психологічні (поява нових форм і засобів впливу на індивідуальну, групову та масову свідомість, у тому числі нових технологій ЗМІ, комп'ютерних технологій тощо); соціально-культурні (поява і зростання нових форм міфологічної свідомості людини).

У концептуальному плані зростання ролі систем безпеки в сучасних умовах обумовлено, з одного боку, викликами економічної реальності сучасної Росії, з якими стикаються організації, з іншого боку, - такими соціальними тенденціями, як демократизація суспільства та лібералізація економіки та ринку праці; зміна сутності контролю за персоналом; підвищення ролі управління персоналом в управлінні організацією; формування уявлень про персонал організації як про її головному акмеологічному капіталі та обгрунтування необхідності в максимальній професійної самореалізації та безперервному особистісно-професійному зростанні для кожної людини.


Ефективне управління неможливе без реалізації дієвих способів забезпечення безпеки на всіх рівнях ієрархії соціально-професійних систем, серед яких провідна роль належить корпоративної безпеки. Сьогодні актуальні принципово інші, ніж раніше вимоги до системи корпоративної безпеки організації: від способів адекватного реагування на загрози та виклики до забезпечення потенціалу та механізмів їх запобігання. Саме така поведінка робить організацію гнучкою і невразливою. Діяльність сучасної успішної організації спирається на загальну систему соціокультурних і морально-етичних цінностей, яка виступає як головний орієнтир у регуляції організаційної активності. Тільки в цьому випадку в організації створюється основа для забезпечення корпоративної безпеки та реалізації високих культурних стандартів професійної діяльності.

Міждисциплінарні дослідження корпоративної безпеки пропонують різноманіття трактувань, загальний вектор яких дозволяє розглядати корпоративну безпеку як систему заходів, спрямованих на захист організації від зовнішніх і внутрішніх загроз. По суті, це забезпечення системи захисту професійної діяльності людини і організації в цілому, вибудовування бар'єрів, покликаних блокувати небезпечні особистісні та професійні прояви. Такого роду діяльність ефективна, але сама першопричина загроз корпоративної безпеки організації залишається без уваги.

При цьому наукові дослідження та практика управління виробництвом і професійними взаємодіями переконливо свідчать, що значні резерви зростання продуктивності праці та продуктивності життєдіяльності організації в цілому закладені у відносинах між працівниками організації та управлінськими кадрами. Ці відносини мають істотний вплив на результативність спільної діяльності, інтерес до роботи, відношення до професії й організації. Іншими словами, існує фундаментальне протиріччя між функціональним відношенням керівної системи до персоналу організації як до ресурсу, який належить ефективно використовувати, і роз'єднаністю інтересів, цінностей в континуумі «людина - організація».
Саме це протиріччя і викликає загрози корпоративної безпеки організації.

Крім цього фундаментального протиріччя, в основі проблеми корпоративної безпеки організації лежать також протиріччя між:

? існуючим підходом до розуміння корпоративної безпеки організації як системі ефективного захисту, що сприяє професійним, особистісним і іншим проявам людини і, з іншого боку, необхідністю забезпечувати стабільність організації як підстава її постійної продуктивної життєдіяльності;

? необхідністю забезпечення безпеки організаційних систем і недостатньою вивченістю їх психолого-акмеологічних характеристик;

? нагальною необхідністю організаційно-управлінської практики у впровадженні системи забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації та відсутністю концепції, що пояснює з позицій акмеології як науки про вершинних досягненнях сутність, структуру, закономірності та механізми даного феномена.

Існуючі протиріччя в процесі забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації, невизначеність у науковому описі її психолого-акмеологічних властивостей вказують на те, що об'єктивно потрібно всебічний аналіз цього феномена.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ "
 1. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 2. Загальна характеристика роботи
  Загальна характеристика
 3. ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 4. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 5. Реферат на тему: АКУШЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ І ПОРОДІЛЬ
  Мета заняття: вивчити і практично освоїти методи діагностики вагітності, обстеження вагітних, різні методи визначення терміну вагітності та пологів. Студент повинен знати: ознаки вагітності (сумнівні, ймовірні, достовірні), зміна величини матки в залежності від терміну вагітності, розміри великого таза, чотири прийоми зовнішнього акушерського дослідження, поняття "малий
 6. ПРИВАТНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  Визначення, цілі, завдання та методи приватної медичної мікробіології. Тема: Бактерії - збудники інфекційних хвороб 1.1. Грампозитивні коки Еволюція кокковой групи бактерій. Їх загальна характеристика. 1.1.1. Стафілококи. Таксономія. Біологічні властивості. Характеристика токсинів і ферментів патогенності. Патогенез стафілококових інфекцій, їх роль в госпітальних
 7. 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
  Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 8. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
 9. ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
  Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
 10. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ нейроендокринної регуляції менструального циклу
  Проблема репродуктивного здоров'я людини набуває в по-останню роки все більшого значення і стає проблемою медико-соціальної. При вирішенні питань регуляції народжуваності розглядаються дві абсолютно протилежні ситуації: з одного боку - значна частина населення планети потребує надійних і сучасних засобах контрацепції, з іншого - мільйонам подружніх пар вимагається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека