Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
І. В. Вачков, І. Б. Гріншпун, Н. С. Пряжников. Введення в професію «психолог», 2004 - перейти до змісту підручника

Наука й інші способи пізнання

Зі сказаного могло скластися враження, що наука - це деякий ізольований від інших спосіб пізнання світу, що забезпечує при цьому найбільшу вірогідність і ефективність пізнання.

Це так лише до певної міри, в багатьох відносинах наука пов'язана з іншими формами пізнання; що ж стосується достовірності, то в ряді випадків наука - в сформованою традицією підходу до неї - змушена визнати їх пріоритет.

Розглянемо це докладніше.

Крім наукового способу освоєння дійсності, прийнято виділяти буденне пізнання, художнє пізнання і релігійне пізнання.

Буденне пізнання - це пізнання, здійснюване нами в повсякденному життєвій практиці. Американський психолог Д. Келлі взагалі вважав можливим уподібнити будь-якої людини вченому: щоб жити, ми повинні спиратися на певні виявлені нами закономірності життя; при взаємодії з чимось новим ми спираємося - хоча й не завжди їх формулюємо - на певні гіпотези.

Наприклад, при зустрічі з новою людиною несвідомо можемо виходити з того, що він добрий або, навпаки, хоче нам нашкодити.

Ці гіпотези ми перевіряємо практикою, при непідтвердження міняємо їх і діємо відповідно. Дійсно, схожість є, більше того, іноді вважають, що наука і народилася з повсякденного досвіду і являє собою свого роду «впорядкований здоровий глузд».

Є, однак, і суттєві відмінності. У життєвому досвіді ми спираємося переважно на емпіричні узагальнення, тобто на узагальнення, засновані на безпосередньо спостережуваних або пережитих властивості предметів і явищ, тоді як наука орієнтована на теоретичні узагальнення, що опираються на приховані істотні властивості, що виходять за рамки безпосереднього спостереження і потребують введення деяких додаткових принципів (тих самих гіпотез узагальнюючого характеру, про які ми говорили).

Кілька огрубляя ситуацію, можна навести такий приклад: кит і акула для нас ближче, ніж кит і дикобраз, хоча в зоологічній систематиці, заснованої не так на зовнішніх ознаках (форма тіла, наявність плавників) або спільності середовища проживання, а на теорії походження видів, це не так.

Наступна відмінність: житейський досвід по перевазі індивідуальний, наука ж прагне до універсальності знання.

Далі, житейський досвід орієнтований в першу чергу на практичний ефект; наука ж значною мірою (особливо це стосується так званої «чистої» науки) орієнтована на знання як таке, на знання як самостійну цінність.

Нарешті, в житті ми, як правило, не виробляємо і не обговорюємо спеціально методів пізнання; в науці ж це, як уже говорилося, принципово.

Сказане не означає жорсткого протиставлення; ми позначили лише загальні тенденції, хоча можна знайти приклади, в яких це розходження дуже умовно.

Від мистецтва (художнього методу) науку відрізняє те, що вона, як правило, прагне до максимально знеособленому знання (хоча обмовимо відразу, що в психології це не завжди так), тоді як для мистецтва основним є орієнтація на унікальну особистість творця, його суб'єктивне бачення світу - саме це найчастіше становить основний інтерес художнього творіння.


Крім того, прийнято підкреслювати раціоналізм, інтелектуалізм науки на противагу образно-емоційного характеру художньої творчості.

Разом з тим і ці безперечні відмінності у багатьох випадках достатньо умовні. Багато вчених (наприклад, А. Ейнштейн) підкреслювали роль образно-естетичних переживань у процесі вчинення наукових відкриттів і побудови теорій. У тому ж, що стосується наук про людину, мистецтво часто давало безпосередній імпульс науковим роздумів (не випадково, наприклад, екзистенціалізм формувався багато в чому як художня література), так само як і наука відкривала нові грані для можливостей художнього освоєння світу (наприклад, психоаналіз, про який мова піде нижче, вплинув на таких класиків мистецтва, як письменник Г. Гессе, художник С. Далі, кінорежисер Ф. Фелліні).

Від релігії науку відрізняє, насамперед, готовність (не завжди, втім, реалізована) до самоспростування - аж до базових принципів, в той час як релігійне знання - в рамках тієї чи іншої конфесії зазвичай спрямоване на затвердження і підтвердження вихідних догматів, символу віри. Разом з тим на практиці це протиставлення не завжди очевидно: в основі наукових уявлень завжди лежать деякі постулати - положення, прийняті без доказів і найчастіше недоведені, і часто вчені явно або неявно відстоюють їх, захищаючи свої теорії від критики так, як якщо б істинність цих положень була безперечна.

Важливо й інше протиставлення: в релігійному знанні світ розглядається як прояв божественних задумів і сил, в той час як у науці він розглядається - навіть за умови релігійності вченого - як відносно самостійна реальність, яку можливо обговорювати як таку (найбільш очевидно це проявляється, зрозуміло, в матеріалістичної науці).

Відзначимо, однак, що відносно наук про людину, зокрема, психології, релігійні шукання мають особливе значення і часто виявляються глибше і тонше, ніж традиційно-науковий підхід (досить згадати таких релігійних мислителів, як В. С. Соловйов, Н. А. Бердяєв, С. Л. Франк, Н. О. лососем та ін.) Вкажемо і на те, що проблеми віри, релігійної свідомості надзвичайно важливі для ряду найбільших психологів світу не тільки в плані їх особистого існування, але і в побудові психологічних теорій та психотерапевтичних систем {У. Джеймс, К. Г. Юнг, К. Роджерс, В. Франкл та ін.)

Таким чином, наука виступає як один з видів пізнання, що володіє своєю специфікою. Надалі про психологію ми будемо говорити в рамках уявлень про науковому методі пізнання, хоча часто нам доведеться робити при цьому численні застереження: грані між психологією і мистецтвом, психологією і релігією іноді настільки умовні, що під час обговорення деяких психологічних концепцій «відхід» від наукової строгості неминучий.

Зрозуміло, знання, що виробляються наукою, не можна вважати абсолютними. Закони формулюються в рамках певних теорій; теорії ж являють собою спроби цілісного уявлення щодо закономірностей і істотних властивостей певних областей дійсності і виникають на базі гіпотез, тобто припущень щодо цих зв'язків і властивостей.
Строго кажучи, гіпотези загального плану, що претендують на пояснення універсального характеру, практично неможливо підтвердити остаточно; навіть якщо весь доступний для огляду досвід людства підтверджує правомірність гіпотези, це не означає її універсальною достовірності - завжди є ймовірність появи нових даних ,

їй суперечать, і тоді гіпотеза повинна бути переглянута. Те ж і з теорією; вона являє собою систематизований опис, пояснення і передбачення явищ у певній галузі на базі широко подтверждаемой базової гіпотези, вона існує до тих пір, поки не накопичується певна кількість суперечать їй даних, що вимагають перегляду теорії аж до відмови від неї. Власне, розвиток науки в основному і представляє розвиток і зміну теорій; чесний учений (або група вчених), що створює теорію, завжди усвідомлює її імовірнісний, «неабсолютний» характер. Разом з тим нові теорії охоплюють все більшу кількість явищ і все більш надійно служать практиці; це дозволяє говорити про зростаючу достовірності знання, чим і визначається прогрес у науці. (При цьому досить часті ситуації «повернення» старих і вже ніби відкинутих теорій - вони переосмислюються на новому рівні і відкриваються новими, досі потаєними сторонами і можливостями.)

Не слід думати, що наука обмежується « чистим теоретизуванням ». Розвиток наукового знання означає вихід на нові області явищ та їх співвіднесення з вихідними уявленнями, тобто нові взаємодії зі світом.

Неможливість пояснити дані в рамках наявних уявлень породжує пізнавальне протиріччя, що становить проблему (зазвичай вона формулюється у вигляді питання); далі формулюється гіпотеза, тобто гаданий відповідь на це питання, обгрунтований в рамках вихідної теорії; для перевірки гіпотези організовується отримання емпіричних (тобто досвідчених) даних, надалі оброблюваних і інтерпретованих. Окреслені пункти (постановка проблеми, формулювання гіпотези, отримання емпіричних даних, обробка, інтерпретація) являють собою основні етапи наукового дослідження, в рамках якого реалізуються методи дослідження, тобто обгрунтовані нормовані способи його здійснення. Вдосконаленню методів дослідження в науці приділяється спеціальна увага, так як для просування в пізнанні необхідна впевненість у достовірності отриманих даних, а значить, в оптимальності способу їх отримання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наука й інші способи пізнання "
 1. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 2. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 3. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 4. Ветеринарія в епохи Середньовіччя та Відродження (V-XVII століття)
  У 410 році н.е. Рим упав під натиском варварів. Це час прийнято вважати початком епохи Середньовіччя. У Європі спостерігався застій науки і занепад знань про різноманітність живої природи, в тому числі і про причини хвороб тварин. Розпочався реакційний період всевладдя і мракобісся католицької церкви. Тисячолітня культура античності була зруйнована НЕ варварами, а раннім християнством. За
 5. Ветеринарія Росії до XVIII століття
  Розвиток ветеринарії в цей період можна простежувати по рукописних робіт. У Х11 - Х1У століттях у Києві з'явилися переклади з латинської та грецької мов збірок відомостей про тварин, анатомії тварин, написаної Андрієм Везалієм, підручників і посібників з фармакопеї, інших книг з природознавства. Іван III ( 1462-1505) заснував у Москві друкарню, де була надрукована, перекладена
 6. Цілі і завдання викладання дисципліни
  Ветеринарна хірургія - одна з клінічних дисциплін, що формують ветеринарного лікаря - фахівця широкого профілю. Ветеринарна хірургія підрозділяється на ряд самостійних курсів, які вивчаються протягом п'яти семестрів: оперативна хірургія з основами топографічної анатомії - 6 і 7 семестри, загальна хірургія - 8 семестр і приватна хірургія - 9 і 10 семестри. Окремо
 7. Передмова
  Мета цього видання - познайомити російського читача з невідомої йому, по суті, світової установ охорони практикою і теорією - Натуральной Гігієною, яка зародилася і оформилася в США в XIX столітті і в подальшому отримала розвиток у багатьох країнах світу. Література з Натуральной Гігієні обширна. До книги ж включені лише дві роботи видатного представника цього напряму -
 8. ВСТУП
  Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки « вибуху »науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 9. Модні системи живлення
  Достовірно відомо, що в російській кухні малося велика кількість овочевих, круп'яних і молочних страв, тих, що в Нині так цікавлять прихильників низькокалорійного вегетаріанського харчування. Відомі імена вчених, філософів, письменників, що не споживали м'яса. Це Піфагор, Епікур, Платон, Плутарх, Вольтер, Байрон, Бернард Шоу, Ілля Рєпін, Лев Толстой та ін Одні мотивували відмову від м'ясної їжі
 10. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека