ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст і умови формування, 2011 - перейти до змісту підручника

Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна

В результаті синтезу теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД (що включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД: а) базова підсистема, утворена взаємозв'язками компонентів, що складають психологічний фундамент усвідомленого вибору підприємництва як способу самодостатнього, незалежного та відповідального розпорядження власним життям, працею і його результатами, самозабезпечення умов самореалізації; б) орієнтаційна підсистема, утворена взаємозв'язками компонентів, інтегруючих особистісні особливості, що визначають усвідомлене прийняття / неприйняття особистістю підприємницької діяльності і себе в ній; в) операциональная підсистема, що включає «Компетентнісний» компоненти, що інтегрують різні знання, вміння, здібності, необхідні для підприємницької діяльності, ділового спілкування та розвитку її суб'єкта, що забезпечують гнучкість і багатоваріантність поведінки. Сформульовано критерії сформованості ЛГПД, на підставі яких описані її рівні та відповідні їм типи. Емпірично підтверджена інваріантність концептуальної моделі на матеріалі конкретної сфери підприємництва (аграрного підприємництва). Вперше отримані емпіричні дані про особистісні детерминантах ефективності діяльності підприємців-аграріїв, експериментальне підтвердження зв'язку ефективності діяльності підприємців-аграріїв з констеляції в структурі їх особистості таких особистісних особливостей, як: толерантність до невизначеності, інтернальність,

мотивація досягнення , мотивація творчого внеску (установки на інновації та креативність), ціннісні орієнтації, інтерес до змісту підприємницької діяльності, привабливість іманентних підприємницької діяльності сторін і відсутність амбівалентності у ставленні до неї, прогностична здатність, рефлексивність і готовність до ризику.
Виявлено специфічна для аграріїв негативна кореляція страху відкидання в мотивації афіліації і схильності пояснювати добробут людей здатністю порушувати норми закону і моралі з привабливістю для них підприємницької діяльності, з самооцінкою спроможності до підприємництва, з особистісними змінними, що входять до компоненти базової підсистеми ЛГПД. Розкрито інтегральний механізм формування ЛГПД студента як взаємодія механізмів економіко-суб'єктної переорієнтації особистості, самоприйняття, самопроектування і самоконструірованія у підприємницькій діяльності. Розроблено модель формування ЛГПД студента в період навчання у вузі і психологічна технологія формування ЛГПД в навчальному процесі, ефективність якої підтверджена результатами формуючого експерименту. Апробована авторська анкета, що дозволяє оцінювати привабливість для особистості підприємницької діяльності, самооцінку здатності до цієї діяльності, виявляти привабливість / неприйнятність для особистості іманентних підприємницької діяльності сторін і наявність амбівалентності у ставленні до цієї діяльності.

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що отримані в дослідженні результати і висновки поглиблюють розуміння особистісної детермінації підприємницької діяльності та психологічних закономірностей формірованіяЛГПД. Розроблено концептуальні підстави формування ЛГПД майбутнього фахівця, теоретичні моделі, що отримали експериментальне підтвердження: концептуальна модель ЛГПД і модель формування ЛГПД студента в період його навчання у вузі. Розкрито психологічні механізми формування ЛГПД студентів, втілені в психологічній технології, позитивний ефект якої до

казан в реальному навчальному процесі ВНЗ. Розроблено теоретичну модель особистості підприємця-аграрія і теоретичні підстави формування ЛГПД студентів-аграріїв з урахуванням особливостей цього студентського контингенту.


Практична значимість дослідження полягає в можливості застосування його результатів у системі вищої освіти, в програмах підвищення кваліфікації фахівців і керівників, у програмах підтримки ділової активності безробітних (малого та середнього бізнесу) в рамках діяльності служб зайнятості. Розроблена технологія формування ЛГПД, успішно інтегрована в навчальний процес і діяльність психологічної служби аграрного вузу, може бути трансльований в освітній процес підготовки різних фахівців. Запропоновано (і емпірично апробована) авторська анкета, що дозволяє оцінювати привабливість для особистості підприємницької діяльності, самооцінку здатності до неї, виявляти амбівалентне ставлення до цієї діяльності.

Достовірність і обгрунтованість результатів дослідження забезпечуються вихідними методологічними позиціями, опорою на фундаментальні теорії вітчизняної та зарубіжної науки, застосуванням валідного психологічного інструментарію, репрезентативною вибіркою дослідження, організаційної схемою констатуючого і формуючого експериментів з порівняльним аналізом ходу і результатів дослідження в експериментальних і контрольних групах, застосуванням адекватних статистичних методів обробки отриманих даних і перевірки гіпотез.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна "
 1. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
 2. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. Дисертаційна робота виконана як міждисциплінарне дослідження, яке перебуває на стику акмеології, загальної та соціальної психології, медицини, психології розвитку, психології особистості і педагогіки. Розглянуто генезис дослідження розвитку професійного, у тому числі индивидного і психічного, здоров'я. Визначено предметно-онтологічний статус розвитку професійного здоров'я: воно
 3. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Доказово представлено, що характер труднощів у професійній діяльності вчителя визначає рівень його професіоналізму і надає значущий вплив на якісні та кількісні показники праці вчителя. 2. Показано, що виникнення труднощів детермінується з одного боку, новими педагогічними завданнями, які мають високу ступінь невизначеності, а з іншого боку,
 4. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Представлені наукові результати реалізації акмеологічного підходу, який синтезує дослідження в галузі філософії, педагогіки, антропології, андрагогіки, загальної, соціальної та педагогічної психології, психології розвитку та вікової психології, психології праці, психології та педагогіки вищої школи, що забезпечує основу для вирішення великої наукової проблеми розробки акмеологічної
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  У дисертації диференціюється акмеологический ресурс як загальне особистісне явище, що характеризується респонсівно-регулятивним, ціннісно -смисловим, емоційно-чуттєвим, самореалізующе-саморозвиватися, суб'єктно-діяльнісних аспектами, з одного боку, і акмеологический ресурс психологічного здоров'я як особистісно-соціальне явище з інтерактивно-діалогічним, культурно-спадкоємних,
 6. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  Дисертаційна робота виконана як психолого-акмеологическое дослідження, має інтегративний характер і знаходиться на стику філософії, загальної та соціальної психології, акмеології, психології безпеки, психології управління, політології, соціології, юриспруденції, соціального управління, педагогіки та інших галузей наукового пізнання. Показано, що єдине проблемне простір з
 7. Методи дослідження
  При виявленні генези поглядів і уявлень, що відображають історико-психологічні основи еліт, застосовувався проблемно-хронологічний метод. Характеристика історико-філософських, соціально-політичних, культурологічних, психологічних ідей, що відображають найважливіші положення психологічної концепції еліт, проводилася з опорою на порівняльно-історичний метод. У пошуку та розкритті шуканого
 8. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 9. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 10. ВІДПОВІДАЛЬНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ антимікробних препаратів у ветеринарній медицині
  Стаття 6.10.1. Мета Справжні рекомендації стосуються відповідального та безпечного застосування антимікробних препаратів ветеринарного призначення для захисту здоров'я людини і тварин. Особливі обов'язки покладаються на Компетентні органи, що відповідають за реєстрацію та контроль груп, зайнятих у виробництві, дистрибуції та використанні антимікробних препаратів ветеринарного призначення.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека