Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог »
« Попередня Наступна »
А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009 - перейти до змісту підручника

Наукова психологія

Протягом багатьох століть науково-психологічні знання накопичувалися в рамках філософії, біології, медицини, педагогіки, соціології та інших наук, пов'язаних з вивченням людини. У другій половині XIX століття психологія стала самостійною наукою. З тих пір вона розробила велику кількість власних методів наукового пізнання, спрямованих на дослідження фактів, закономірностей і механізмів психічного життя.

Наукова психологія спирається на емпіричні наукові факти, тобто факти, одержувані дослідним шляхом. Це відрізняє психологію як науку від філософського пізнання людини за допомогою міркувань і логічних умовиводів.

Науково-психологічні факти характеризуються об'єктивністю, тобто незалежні від суб'єктивної думки чи позиції вченого. Об'єктивність науково-психологічним дослідженням надає використання таких методів, як систематизовані спостереження, експерименти, моделювання, аналіз документів.

Наукові психологічні знання раціональні і усвідомлені.

Все це сприяє надійності, можливості перевірки висновків, зменшує їх упередженість і суб'єктивність. Використання емпіричного і логічного доказу істинності науково-психологічних знань надає їм особливу вагомість. Методи науки забезпечують більшу надійність і доказовість одержуваних знань.

У науковій психології існують надійні і перевіряються способи вимірювання психічних явищ. Отримання в експериментах і тестах кількісних даних про психічні явища стало найважливішим методологічним принципом науково-психологічного дослідження.

У науковій психології широко використовуються методи математичної обробки емпіричних даних, що забезпечує більшу достовірність висновків дослідження.

Для наукової психології характерна систематичність. Вона прагне до систематичного опису всього світу психічних явищ людини, його особистості або якоїсь сфери його психічного життя. Тому в психології надається велике значення побудови теорій і класифікацій психологічних феноменів.

Унаслідок узагальненості одержуваних у науковій психології знань вона широко спирається на абстрактні поняття і загальні наукові категорії, такі як, наприклад, діяльність, індивід, особистість, спілкування, здібності, стрес та ін У наукових поняттях відображаються найбільш істотні властивості предметів і явищ, загальні зв'язки і відносини між ними.

Система способів і прийомів, за допомогою якої здійснюється процес пізнання у науці, називається методом.

Методи психологічних досліджень - це ті прийоми та засоби, які використовуються для отримання достовірних відомостей про психічні явища. Специфіка останніх полягає в тому, що вони недоступні для зовнішнього сприйняття. Це створює серйозні труднощі при їх вивченні. До другої половини XIX в. психологія використовувала єдиний метод - самоспостереження, який не дозволяв отримати об'єктивну картину досліджуваних психічних явищ. Надалі, з відкриттям першого психологічних лабораторій, стали використовуватися технічні прилади і пристрої, що дозволяють досліднику ставити і проводити психологічні експерименти. Завдяки застосуванню методів природничих і точних наук отримані факти стали відрізнятися достовірністю і об'єктивністю. Сучасна психологія має безліччю методів дослідження. Розглянемо найбільш важливі з них.

Спостереження - це досить простий метод психологічного дослідження. У його основі лежить той факт, що психічні явища виявляються в зовнішньому поводженні людини: у діях, в русі, у вчинках, у мові, в міміці, в жестах та ін Сприймаючи і фіксуючи їх, психолог має можливість робити припущення про лежать в їх основі психічних явищах: особливості уваги, емоційний стан, риси характеру і т.д. Основний недолік цього методу полягає в дуже низькій вірогідності отриманих результатів. Тому він дозволяє лише формулювати попередні гіпотези, що вимагають ретельної перевірки за допомогою інших методів дослідження. Проте він є чи не найпоширенішим у реальному дослідницькій практиці. Спостереження має декілька варіантів. Зовнішнє спостереження - спосіб збору даних про психологію і поведінку людини шляхом прямого спостереження за ним з боку. Внутрішнє спостереження, або самоспостереження, використовуване тоді, коли психолог фіксує протікають в його свідомості психічні процеси.

Опитування являє собою метод, при використанні якого людина відповідає на ряд поставлених йому питань. Опитування буває усним і письмовим. Письмове опитування може проводитися з великою кількістю людей. Найбільш поширена його форма - анкета. Вільний опитування - різновид усного або письмового опитування, коли перелік поширених питань та можливих відповідей не обмежений певними рамками. Такий метод схожий з бесідою, при якій можна досить гнучко змінювати тактику дослідження, зміст запитань, отримувати на них нестандартні відповіді. Будь-які форми опитування не позбавлені тих же самих недоліків, що і методи спостереження.

Використання тестів дозволяє отримати точну кількісну та якісну оцінку психологічних особливостей людини. Більшість тестів є стандартизованими і мають необхідні нормативи. Це дає можливість оцінювати рівень сформованості у людини відповідних психічних функцій, тобто ставити психологічний діагноз. Тести бувають трьох видів: тести-опитувальники, тести-завдання і проективні тести. Тест-опитувальник представляє систему заздалегідь продуманих питань, з відповідей на які можна судити про психологічні якості піддослідних. Тест-завдання націлений на оцінку дій людини. У ньому пропонується серія спеціальних завдань, за підсумками виконання яких судять про наявність чи відсутність і ступеня розвитку у людини досліджуваних якостей. При використанні цих тестів випробуваний може свідомо вплинути на результати, спотворити або прикрасити їх. Тому для отримання більш об'єктивної інформації про психологічні і поведінкових особливостях людей використовують проективні тести. В їх основі лежить метод проекції, коли людина, відповідаючи на поставлені певним чином питання або виконуючи завдання, відображає у відповідях свої приховані особистісні властивості.

Тести широко використовують у практиці для педагогічної діагностики, профвідбору та для вирішення інших завдань.

У сучасній психології існують сотні різноманітних тестів, використання яких вимагає хорошої теоретичної та спеціальної підготовки.

Експеримент (від лат. Experimentum - проба, досвід) - метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджуються явища дійсності. Експеримент здійснюється на основі теорії, визначальною постановку завдань та інтерпретацію його результатів. Експеримент є основним методом у науці в цілому і в психології ділових відносин зокрема.

Головна мета наукової психології - пошук нових психологічних знань про внутрішній світ людей. Наукова психологія спирається на емпіричні наукові факти, тобто факти, одержувані дослідним шляхом. Це відрізняє психологію як науку від філософського пізнання людини за допомогою міркувань і логічних умовиводів. Крім зазначених у науковій психології також широко використовуються методи математичної обробки емпіричних даних, що забезпечує більшу достовірність висновків дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова психологія "
 1. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 2. Про СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА
  Як відомо, спеціальність психолога входить до числа професій сфери «людина-людина». І вона припускає, що опанувала нею людина на рівні мотиваційно-емоційному буде ставитися до іншої людини як до найвищої цінності. На рівні пізнавальному він проявить здатність капітально орієнтуватися в загальному, особливому й одиничному, що характеризує психіку людей, і добре знати причини, які
 3. Самоактуалізація в контексті життєвого шляху людини
  Розглянувши історію розробки, структуру та основні елементи теорії самоактуалізації, а так само деякі теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з цією теорією і її практикою, необхідно зупинитися на питанні про місце процесу самоактуалізації в життєвому шляху людини. Нас цікавитиме загальна характеристика життєвого шляху людини і значення понять, що застосовуються для його
 4. Види професійної деят-ти психолога
  Психологія являє собою цілу систему наук і сфер практичної психологічної діяльності . Її можна розділити на два основних напрямки: наукову і практичну психологію. Вони істотно розрізняються за основним цілям професійної діяльності. Основна мета наукової психології полягає в пізнанні психології людей науковими методами. Основна мета практичної психології
 5. Наукова деят-ть професі. психологів
  Наукова психологія - одна з найважливіших сфер діяльності професійних психологів. Психологи, які працюють в галузі наукової психології, проводять наукові дослідження психічних явищ, закономірностей психічних процесів, станів, властивостей. Особливістю наукових досліджень психіки є об'єктивність і велика достовірність психологічних знань. Дослідження спрямовані на пошук нових
 6. Особен-ти Наук. життєвої психології
  Наукова психологія спирається на емпіричні наукові факти, тобто факти, одержувані дослідним шляхом. Науково-психологічні факти характеризуються об'єктивністю, тобто незалежні від суб'єктивної думки вченого. Наукові психологічні знання раціональні і усвідомлені. Використання емпіричного і логічного способів доведення істинності науково-психологічних знань надає їм особливу
 7. Компоненти профес.псіхолога
  На сьогоднішній день поняття професіоналізму та його основних структурних компонентів у вітчизняній психології праці є недостатньо розробленим. Найважливіша якість психолога - професійна компетентність. Вона включає в себе професійні знання, уміння, навички та здібності. До числа характеристик професійної компетентності також відносять: діапазон професійних
 8. Введення
  ХТО ТАКИЙ ПСИХОЛОГ? ЩО ТАКЕ ПСИХОЛОГІЯ? Психологія в останні роки стала наукою, затребуваною самим життям. Однак слово "психологія" все ще оповите завісою таємниці для тих, кому не доводилося стикатися з психологами на практиці. Психологів цінують, поважають, але в повсякденному житті побоюються, вважаючи, що психолог "наскрізь бачить людину" навіть в простій розмові. При цьому утрудняються
 9. Види психологічних знань
  Накопичення психологічних знань відбувалося в різних науках і сферах людської діяльності, - скрізь, де потрібні були знання про душевний світі і поведінці людей. На думку одних авторів, слово "психологія" з'явилося в літературі в XVI столітті, на думку інших - в XVIII. Думки істориків з приводу того, як виникло слово "психологія", розходяться. У буквальному перекладі з грецької воно означає
 10. Наукова психологія
  Третім джерелом психологічних знань є наука. Протягом багатьох століть науково-психологічні знання розвивалися в рамках філософії, медицини, педагогіки та інших наук. У другій половині XIX століття психологія стала самостійною наукою і протягом XX століття накопичила величезну кількість знань. Наукова психологія спрямована на пошук закономірностей психічних явищ, користується
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека