ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження

На основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки , прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств повинна розглядатися як психолого-акмеологічний феномен і багатокомпонентне психологічне утворення, що має складну динамічну структуру, між компонентами якої існують функціональні залежності, які можуть бути оцінені за результатами кваліметрії рівнів їх вираженості та їх критеріїв.

Теоретичною значимістю характеризуються обгрунтовані автором на основі психолого-акмеологічного підходу принципи оцінки, прогнози-вання, екстреної корекції та формування психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств, що включають соціально-орієнтований підхід, принципи комплексності та цілеспрямованості, особистісно -орієнтований підхід, а також принципи об'єктивності, обгрунтованості, динамічності, практичності, компетентності. Ці засади є концептуальною основою для успішного проведення всього комплексу заходів психологічного забезпечення високої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

Виконане дослідження вносить важливий внесок в розвиток концептуальних основ і методичних особливостей оцінки, прогнозування, екстреної корекції та формування психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації.

Визначено феноменологія і зміст понять оперативної і довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Обгрунтовано психолого-акмеологічна технологія (методика, рівні, критерії) експертної оцінки довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

На основі результатів емпіричного дослідження вперше виявлено рівні вираженості і особливості структури основних компонентів психологічної готовності у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств з різним досвідом участі в міжнародних змаганнях і спортивними досягненнями.
Виконана багатовимірна психолого-акмеологічна оцінка вкладу основних компонентів (мотиваційного, вольового, когнітивного, регуляторного, типологічного) психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в успішність їх змагальної діяльності. Обгрунтовано комплекс інформативних психодіагностичних тестів для оцінки психологічних якостей особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

Виявлено психолого-акмеологические особливості особистості спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, що забезпечують їх довготривалу психологічну готовність до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Отримані нові емпіричні дані, що характеризують рівні вираженості і психолого-акмеологические особливості структури основних компонентів психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Обгрунтовано психодиагностические алгоритми прогнозування оперативної і довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Обгрунтовано рекомендації щодо екстреної психофізіологічної корекції та формування психологічної готовності у спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств.

До наукової новизни також відноситься запропонована і досвідченим шляхом обгрунтована психолого-акмеологічної програма формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Теоретичну значущість складають виявлення автором психолого-акмеологические закономірності аудіовізуального впливу на психоемоційний стан, інтелектуальні функції, фізичну працездатність, нейрофізіологічні характеристики ЦНС і психологічну готовність спортсменів силових єдиноборств в період змагальної діяльності. Запропоновано та експериментально обгрунтовано новий метод психофізіологічної корекції психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств.

Автором визначені і представлені науково-практичні основи підвищення ефективності та якості підготовки спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних умовах, що включають структурно-функціональну модель, систему оцінки та прогнозу психологічної готовності, екстрену психофізіологічну корекцію психічного стану за допомогою аудіовізуальної дії, особливості психологічної підготовки.


Практична значущість дисертаційного дослідження полягає в тому, що отримані результати сприяють підвищенню ефективності психолого-акмеологічного процесу оцінки і прогнозування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Результати дослідження мають високу практичну значимість для психологічного відбору спортсменів силових єдиноборств для участі в міжнародних змаганнях, а також контролю та моніторингу їх психічного (психологічного) стану та готовності до змагальної діяльності в екстремальних умовах. На основі результатів дослідження обгрунтовані і експериментально апробовані на репрезентативних вибірках психологічні технології експертної оцінки та психодіагностичного прогнозу психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи оцінки та прогнозування довгострокової і оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Велику науково-практичну значимість мають результати дослідження, присвячені обгрунтуванню екстреної психофізіологічної корекції психічного стану за допомогою аудіовізуальної дії та застосування програмно-апаратного комплексу «Міраж».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова новизна і теоретична значущість дослідження "
 1. Р
  + + + рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 2. Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
  У найвідоміших давньогрецьких легендах персоніфікація здоров'я тісно пов'язана з ім'ям доньки бога Асклепія Гігієї (Hуgieia). В античному мистецтві Гигиея зображувалася у вигляді молодої красивої жінки в туніці з діадемою і змією, яку вона годувала з чаші. Ім'я Гігієї дало назву профілактичному напрямку медицини - гігієни. Гігієнічні постулати знайшли відображення в історичних
 3. Основні розділи вчення про вищої нервової діяльності
  Безумовні і умовні рефлекси Елементом вищої нервової діяльності є умовний рефлекс. Шлях будь-якого рефлексу утворює своєрідну дугу, що складається з трьох головних частин. Перша частина цієї дуги, що включає в себе рецептор, чутливий нерв і мозкову клітку, називається аналізатором. Ця частина сприймає і розрізняє весь комплекс потрапляють на організм різних впливів ззовні.
 4. ВСТУП
  Актуальність дослідження Однією з актуальних проблем охорони здоров'я людини в процесі трудової діяльності є раннє виявлення та попередження несприятливої ??дії токсичних речовин на організм. У південних регіонах республіки, де зосереджені підприємства хімічної промисловості, об'єкти навколишнього середовища інтенсивно забруднюються їх промисловими викидами, що не може
 5. "Акме" в художньо-творчій діяльності
  План 1. Вступ (постановка проблеми). 2. Про ракурсі вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 3. Об'єкт, предмет, цілі та завдання вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 4. Базові критерії, що характеризують "акме" в художньо-творчої діяльності. 5. Методологічні принципи дослідження "акме" в художньо-творчої діяльності. 6.
 6. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
  Однією з проблем, від успішного вирішення яких залежать глибина проникнення людства в ще не пізнані ним закономірності розвитку природи, суспільства і людини , фундаментальність що робляться при цьому узагальнень, а також ефективність здійснюваних на їх основі прикладних за своїм характером розробок, є проблема професіоналізму людей, які присвячують своє життя науці. Проблема ця
 7. Актуальність дослідження
  Любов - це одне з понять, визначення якого викликає безліч труднощів у дослідників, починаючи з психоаналізу (інстинкт, афект і т.д.) , до сучасної соціальної психології (Kelley і Berscheid, 1999; Regan і Berscheid, 2004). Психологічна сутність даного феномена не розкрита дотепер. У вітчизняній академічній психології феномену любові до недавнього часу
 8. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У Запровадження обгрунтовуються актуальність досліджуваної проблеми, наукова новизна, теоретична і практична значущість, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, формулюються гіпотези і положення, що виносяться на захист, називаються використані
 9. Емпірична база та етапи дослідження
  Емпіричною базою дослідження є вибіркова сукупність - 2282 спеціаліста різних сфер діяльності: адміністрації Ступинского району Московської області - 13 чол.; будівельної компанії «ТОДЕСіК» (м. Подольськ) - 38 чол; консалтингового агентства «А-лінія» - 47 чол; департаменту кадрового забезпечення МВС РФ - 23 чол.; співробітників медичних установ - 114 чол.; сфери
 10. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека