Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Софіїну В. Н.. Психолого-акмеологические основи формування професійної компетентності фахівців у системі навчально-науково-виробничої інтеграції, 2007 - перейти до змісту підручника

Наукова новизна результатів дослідження

Дане дисертаційне дослідження є міждисциплінарним , що базується на сучасних педагогічних, психологічних, акмеологічних та соціально-професійних концепціях. Розроблено психолого-акмеологічна концепція формування професійної компетентності студентів і фахівців з використанням комп'ютерних технологій і методів імітаційного моделювання на основі нового технологічного та змістовного забезпечення навчально-науково-виробничої інтеграції.

Встановлено, що основними структуротворними компонентами професійної компетентності фахівця з вищою технічною освітою є: диференційно-психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна, акмеологічна, управлінська, спеціальна та інформаційно-технологічна компетентність.

Визначено і змістовно психологічно охарактеризовано рівні розвитку професійної компетентності: мінімальний, низький, середній, високий, найвищий, що характеризуються динамікою змін відповідної професійної діяльності від реалізації однозначних алгоритмів та інструкцій до оволодіння системою загальноінженерних знань, формування творчості та ініціативності.

Розроблено освітня система організації професійно орієнтованої самостійної роботи студентів, в якій забезпечується єдність і спадкоємність її цілей, «спиралеобразное» розвиток основних компонентів професійної компетентності, поступове оволодіння професійними моделями діяльності, що сприяють формуванню професійної компетентності.

Розроблено загальну для технічних вузів модель побудови освітньої системи професійно орієнтованої творчої самостійної роботи студентів, що враховує оволодіння професійними моделями діяльності та розвиток професійної компетентності.

Узагальнення отриманих результатів дозволило розробити стратегію розвитку професійної компетентності у студентів в процесі виконання творчої самостійної роботи. Основні риси цієї стратегії: 1) конкретизація цілей діяльності студентів у кожному виді творчої самостійної роботи і розробка схеми взаємодії цілей, що забезпечує досягнення головної мети освітньої системи, 2) розробка загального підходу до системи завдань, що моделюють творчу діяльність студентів і забезпечують розвиток професійної компетентності; 3 ) об'єднання завдань у систему на основі навчального, наукового та професійного єдності; 4) формування основних вимог до системи завдань, що виконують розвиваючу і навчальну функції і сприяють подоланню студентами труднощів при оволодінні професійними вміннями; 5) вибір певної форми організації роботи студентів; такою вдалою формою є студентські конструкторські бюро, де завдяки оптимальному поєднанню колективних та індивідуальних способів вирішення професійних завдань створюються хороші умови для формування організаторських і комунікативних умінь, позитивних мотивів діяльності та розвитку професійної компетентності.

Визначено, що основними закономірностями ефективного процесу формування професійної компетентності в системі навчально-науково-виробничої інтеграції є єдність і оптимальне поєднання дослідницьких і виробничих завдань, мотиваційного та пізнавального контексту детермінації, оптимальне поєднання в методах навчання та освоєння професії образної і вербальної складових, єдність індивідуальних і колективно-командних форм організації навчально-виробничої діяльності, побудова цілеспрямованого і в той же час гнучкого алгоритму навчального та виробничого процесу.


Встановлено, що об'єктивними факторами, що сприяють формуванню професійної компетентності при організації самостійної роботи студентів, є: 1) організація системи безперервного підвищення кваліфікації фахівців; 2) залучення співробітників у процес управління; 3) інвестиції в дослідження, впровадження інноваційних технологій; 4) впровадження системи менеджменту якості; 5) організація командної роботи; 6) впровадження стратегічних методів управління; 7) відкритість інформації, створення системи управління знаннями в організації.

Суб'єктивними факторами, інтегруючими елементи моделей компетентності та забезпечують продуктивність професійної діяльності фахівця в інноваційному виробництві, виступають наступні професійно важливі якості: якості, що відображають ставлення до роботи (відповідальність, працездатність, сумлінність, орієнтація на якість і результат діяльності); якості, що характеризують стиль поведінки і діяльності (цілеспрямованість, старанність, гнучкість поведінки, ініціативність); якості, що відносяться до інженерно-організаторської діяльності (інноваційність, організаторські здібності, управління ресурсами, організація роботи в команді, системний підхід до вирішення проблем, професійні знання, широта кругозору); соціально-психологічні якості (робота в команді, лояльність, гнучкість поведінки, ділове спілкування, соціальна проникність); емоційно-вольові якості (наполегливість, самоконтроль, рішучість).

Показано, що оволодіння професійними моделями діяльності сприяє виконання студентами в процесі творчої самостійної роботи реальних завдань в умовах виробничої обстановки, в якій широкий клас завдань вирішується в науковому колективі фахівців і студентів різних спеціальностей. Об'єднання колективних та індивідуальних способів розв'язання професійно значущих завдань успішно забезпечується в студентському конструкторському бюро. При цьому відбувається розширення числа пізнавальних і соціальних мотивів діяльності студентів.

Встановлено, що важливою умовою розвитку професійної компетентності фахівця виступає інтеграція систем «вуз», «технопарк», «виробництво».

Створено систему психолого-педагогічних методів, що формують професійну компетентність фахівців, і експериментально обгрунтована її ефективність. Ця система орієнтована на саморозвиток і формування широкої загальнокультурної і общепрофессіональной основи особистості, вона включає: наукові методи (самостійне проведення досліджень); методи моделювання (імітаційні моделі, моделювання виробничих ситуацій); наочні методи (образне відображення з використанням засобів машинної графіки,); практичні методи (самостійне виконання студентами госпдоговірних робіт).

Розроблено систему завдань, заснована на міжпредметних зв'язках, на використанні коштів імітаційного моделювання та комп'ютерних технологій для формування професійної компетентності. Ця система включає: 1) завдання для розвитку творчої самостійної роботи студентів з урахуванням еволюціонування образів від чуттєво-наочних до символічних різного ступеня узагальненості безпосередньо в процесі імітаційного моделювання; 2) завдання для розвитку основних компонентів професійної компетентності та навчання ефективним методам роботи в команді, формування команди та управління виробничим колективом, побудовані за модульним принципом і розраховані на весь період навчання, освоєння професії та підвищення кваліфікації.


Обгрунтовано і реалізована система наукових принципів, що сприяє оптимальному навчанню методам моделювання: принцип системності та цілісності, проблемності, творчої спрямованості, позитивної мотивації, безперервності і поступовості формування, єдності індивідуалізації та соціалізації.

Виділено професійно значущі якості особистості фахівця, що забезпечують успішність професійної діяльності: відповідальність, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, готовність до ділового спілкування, сумлінність, старанність, толерантність, лояльність, організаторські здібності, управління ресурсами і організація командної роботи, об'єктивність, соціальна проникливість. При організації системи неперервної професійної освіти у вузі і на виробництві слід звертати увагу на формування цих якостей.

Виявлено сформовані недоліки в організації творчої самостійної роботи, в якій нерідко спостерігається відсутність системного підходу і наступності цілей діяльності студентів у курсовому проектуванні, НДРС та дипломному проектуванні. Надмірна індивідуалізація тим завдань і методично необгрунтоване використання комп'ютерних технологій (КТ) призводять до того, що спілкування між студентами в процесі виконання роботи практично відсутня. Використання в навчальному процесі КТ без урахування великої ролі образних компонентів у мисленні людини ускладнює аналіз отриманих результатів і негативно позначається на розвитку творчого мислення у студентів.

Показано, що структурні компоненти освітньої системи «Творча самостійна робота студентів» при традиційній організації існують окремо від функціональних компонентів. Відсутність єдності цілей курсового проекту, навчально-і науково-дослідних робіт і дипломного проекту, невизначеність основних понять, недооблік педагогами формування функціональних компонентів системи призводить до стихійної організації творчої самостійної роботи студентів, тому її можливості при підготовці фахівців використовуються не повністю. Відсутність єдності проміжних цілей освітньої системи негативно позначається на формуванні професійної компетентності у студентів, у ряді випадків студенти не розуміють практичної значущості виконуваної ними роботи, з'являються негативні мотиви, діяльність студентів стає узкомотівірованной.

Встановлено, що одним із шляхів усунення існуючих недоліків у підготовці фахівців для сучасного виробництва є організація процесу навчання, що враховує: 1) особливості діяльності інженера в сучасному наукомістка виробництві і труднощі, що мають у студентів при оволодінні професійними вміннями ; 2) поступове оволодіння професійними моделями діяльності при виконанні в курсовому проекті навчально-і науково-дослідних роботах і дипломному проекті системи взаємопов'язаних завдань, що забезпечують «спиралеобразное» формування професійних умінь; 3) поєднання індивідуальних форм діяльності в ТСР з груповою; 4) більш ранню професійну спрямованість в ТСР; 5) проблемний характер завдань, що сприяє розвитку пізнавальної активності; 6) спрямоване формування мотивів, що сприяють успішності професійної діяльності; 7) в завданнях для ТСР - розвиток образних компонентів мислення у студентів; 8) спрямований розвиток в ТСР професійної компетентності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукова новизна результатів дослідження "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  науково-практичної конференції з міжнародною участю« Актуальні аспекти психосоматичних досліджень »(м. Томськ 2005 р.). Публікації. За результатами дисертації опубліковано 12 наукових робіт. Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 151 сторінці машинописного тексту, ілюстрована 23 таблицями і 9 рисунками, складається з вступу, 3 розділів, висновків, практичних
 2. Р
  науково-дослідних ветеринарних інститутах та відділи Р. в республіканських, крайових і обласних ветеринарних лабораторіях. У навчальний план ветеринарних вузів і факультетів включений курс Р. На базі МВА проводяться всесоюзні наукові конференції з використання радіоізотопів та іонізуючих випромінювань у ветеринарії та тваринництві. Матеріали по Р. публікуються в періодичній сільськогосподарської
 3. Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
  науково-медичному трактаті "Алліма" вперше в медичній літературі того часу висвітлені питання гігієни вагітних та догляду за дитиною, наведені основи загальної гігієни, гігієни харчування і т.п. Дослідженням трудової діяльності займався Г. Галілей, аналізуючи механіку роботи м'язів при ходьбі і підйомі по сходах. Він висловив логічне судження, що м'язи ніг стомлюються у зв'язку з
 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  наукової новизни, аналізується об'єкт і предмет дослідження, визначається мета і завдання роботи, відбивається інформаційна база, методи збору матеріалу і проведення дослідження, якими користувався студент при написанні контрольної роботи. Обсяг введення 1-2 сторінки. Основна частина роботи присвячена огляду теоретичних положень з обраної проблематики і може включати від трьох до п'яти
 5. Основні розділи вчення про вищої нервової діяльності
  науковим розробкам, пов'язаним з уточненням ролі цілюще -охоронного гальмування при різних формах нервової патології, зазначеного вперше І.П. Павловим при фізіологічному аналізі шизофренії та деяких інших нервово-психічних захворювань. Грунтуючись на ряді експериментальних робіт, проведених в його лабораторіях, Е.А. Асратян сформулював три основні положення, що характеризують
 6. ВСТУП
  наукової конференції «Екологія, радіація, здоров'я» (Семипалатинськ, 1998 р.); Республіканської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів ЮКГМА (м. Шимкент, 1998 р.); засіданні товариства неврологів Південно-Казахстанської області (м. Шимкент, 1998 р.); спільному засіданні кафедр нервових хвороб, професійних хвороб ЮКГМА та медичного факультету МКТП (м. Шимкент, 1999 г .).
 7.  Введення
    новизна і практична цінність роботи: За допомогою методу метілчувствітельной ПЛР із статистичними GC-багатими праймерами було виявлено 7 GC-багатих фрагментів ДНК довжиною від 300 до 1200 пар основ, п'ять з яких (більше двох третин) мають властивості CpG-острівців. З п'яти виявлених CpG-острівців два виявилися неподання в опублікованих версіях генома людини: фрагмент 26 був
 8.  Розробка теоретико-правової моделі розвитку законодавства у сфері охорони здоров'я Росії
    наукових досліджень, присвячених правовому регулюванню різних напрямків медичної діяльності, прагнули продемонструвати, що результати їх досліджень, рекомендації будуть корисні не тільки для наукового розуміння, але й можуть бути використані в побудові загальної структури медичного законодавства. Багато фахівців - дослідники в галузі цивільного, кримінального,
 9.  "Акме" в художньо-творчої діяльності
    наукова проблема, що вимагає глибокого аналізу. У суміжних наукових галузях вона стоїть також дуже гостро. Наприклад, в психології творчості і мистецтвознавстві давно дискутується питання про здібності до художньо-творчої діяльності, критерії обдарованості і відповідно методи їх визначення. Опубліковано чимало цікавих досліджень, висловлюються різні, часом навіть протилежні
 10.  Феномен "технологія"
    наукового і технічного знання. Досить предметно в науковій літературі описані моделі технологій по типу відносин із соціальними явищами. Найбільш значною у вітчизняній літературі нам представляється робота В.Н. Іванова "Соціальні технології в сучасному світі". Існуючі моделі соціальних технологій, в основному, спираються на концептуальні підходи болгарських вчених М.Маркова,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека