ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А.Н.Глушко. Основи психометрії, 1994 - перейти до змісту підручника

НАДІЙНІСТЬ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ ТЕСТУ

Надійність різнорідного тесту визначається із застосуванням методу надійності окремих завдань, обчисленням коефіцієнта Кьюдера-Річардсона (GFKuder , MWRichardson, 1937). Така надійність обчислюється за даними одноразового застосування тесту, але замість сумарних показників двох половин використовуються дані про виконання випробовуваними кожного завдання.

Для повного розуміння обчислень наводимо варіант розрахунку надійності окремого завдання за формулою Кьюдера-Річардсона:де N - число завдань у тесті; бх - дисперсія первинних оцінок тесту; р - індекс складності завдань; g=1-р; (р і g - представляють частку випробовуваних, відповідно впоралися і не впоралися з завданням).

Таблиця 10.

Визначення коефіцієнта надійності методом Кьюдера-Річардсона

(n=50, бх=8,01, N=16)Оскільки в процесі розробки тесту величина р - фіксується для визначення труднощі кожного завдання, цей метод визначення надійності вимагає лише незначних додаткових обчислень. Будь коефіцієнт надійності можна інтерпретувати у відсотках дисперсії показників визначається різними джерелами. Так, коефіцієнт надійності дорівнює 0,7 показує, що 70% дисперсії результатів тесту залежить від істинної дисперсії по вимірюваному властивості, а 30% - від дисперсії помилки. Частка «істинної» дисперсії в результатах тесту і істинними результатами вільними від випадкових помилок. Ця кореляція називається ІНДЕКСОМ НАДІЙНОСТІ, що дорівнює кореню коефіцієнта надійності

. Квадрат індексу надійності, який може інтерпретуватися, як відсоток істинної дисперсії. Дисперсія помилки включає неоднорідність завдань тесту, тимчасові показники, зміна стану піддослідних, вплив тренування і інші фактори. Для практики коефіцієнт надійності дозволяє обчислити значення істинного бала за конкретною методикою. Оскільки всі типи надійності відображають ступінь узгодженості двох незалежно отриманих серій показників, то в якості їх заходи виступає коефіцієнт кореляції.

Якщо повторні результати виконання тесту тими ж випробуваними ідентичні першому, то методика як вимірювальний інструмент точна і максимально надійна. При цьому дисперсія нового розподілу вище вихідного на величину дисперсії помилки виміру. Надійність в цьому випадку можна виразити формулою:де Rn - надійність тесту; Бt - «справжня дисперсія»; бx - емпірична дисперсія оцінок тесту.


Величина помилки вимірювання обернено пропорційна показниками точності вимірювання. Відносну частку дисперсії помилки (бо) легко встановити виходячи з рівняння:При Rn - рівному 0,8 відносна частка стандартної помилки становить

, а емпіричне значення відхилення тестового бала від середнього виявляється завищеним. Для корекції емпіричного значення в практичних дослідженнях застосовується формула:де Х t - справжнє значення тестового бала; Хi - емпіричний бал випробуваного; Rt - коефіцієнт надійності; Х - середнє значення оцінок по тесту.

Наприклад: у випробуваного при обстеженні по тесту Равена визначено показник 6 стенов, середнє значення для шкали дорівнює 4, а надійність=0,7. Підставляючи ці показники у формулу, отримуємо справжнє значення випробуваного по тесту Равена:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "НАДІЙНІСТЬ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ ТЕСТУ"
 1. НАДІЙНІСТЬ
  Надійність методики характеризує точність вимірювання, а також стійкість результатів обстеження до дії випадкових факторів, в першу чергу часу, зміни емоційного стану, особливостей обстановки, стомлення. Надійність характеризує ступінь узгодженості результатів обстеження, незалежно отриманих серій показників у одних і тих же випробовуваних. При суворої стандартизації
 2. НАДІЙНІСТЬ МЕТОДОМ РОЗЩЕПЛЕННЯ
  Надійність можна визначити і при одноразовому застосуванні тесту, користуючись для цього процедурою розщеплення. Ця процедура дозволяє отримати два результату, завдяки разбиению тесту на дві складові частини: на парні і непарні завдання, що забезпечує достатню еквівалентність обох половин. Для визначення надійності обчислюються оцінки успішності рішень, среднеквадратические
 3. Лекція 6 Прояснення свідомості
  Це питання одне з найскладніших, про проясненість свідомості, і що саме мав на увазі Геннадій Андрійович Шичко , формулюючи це питання в дневнічке. Дивіться самі. У людини в голові записані різні помилкові програми: «Алкоголь - добре», «Тютюн - прекрасно», «Їж побільше - будеш здоровим», «Окуляри врятують», «Лікарі допоможуть», «Самому робити нічого не треба». І ось людина приходить на подібні курси
 4. Акмеологическая експертиза
  В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 5. ТЕСТ. ВИМІР ОСОБИСТОСТІ ТЕСТОМ
  Пряма квантификация особистісних параметрів не завжди можлива, в науці тому використовують і непряму квантифікацію, непряме вимірювання особистісних параметрів за допомогою тестів. Що ж таке тест і як їм можна виміряти особистість? Тест / від англ. test - завдання, проба / - метод дослідження особистості, побудований на її оцінкою за результатами стандартизованого завдання, випробування, проби
 6. СТАТИСТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ НАДІЙНОСТІ І валідність тесту І тестові батареї
  Метод тестів полягає в діагностиці (псіхопрогностіке) особистості, її психічних станів, функцій, якостей на основі виконання якого-небудь стандартизованого завдання із заздалегідь визначеною валідність і надійністю. Нами вже розглянуто поняття надійність і валідність. Зупинимося детальніше на аналізі валідності тесту, статистичних основ її обчислення.
 7. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ
  Існують десятки різних варіантів біографічного методу. Тут буде представлений один з них, на наш погляд, найбільш перспективний при створенні експертних систем в психології, акмеології. У всякому разі, ця методика покладена в основу експертної системи PSY. При створенні даної методики ми виходили з того, що в силу внутрішньої активності особистості, її самосвідомості
 8. НА ШЛЯХУ ДО експертні системи З ДІАГНОСТИКИ ціннісні орієнтації особистості: каузометрії І репертуарних ТЕСТИ
  Методика псіхопрогностікі особистості на основі складання таблиць розподілу обтяжує до об'єктивному підходу. Вона має всі властивості традиційних психодіагностичних і псіхопрогностіческіх методів. Зокрема "ці методи забезпечують діагноз / і на його основі прогноз / лише з ймовірнісної точністю, цей діагноз виявляється надійнішим по відношенню до групи випробовуваних, ніж
 9. ДОДАТКИ
  ДОДАТОК N 4 ПРИКЛАД ТЕКСТОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ТЕСТУ КЕТТЕЛЛ ПО ШКАЛОЮ А (товариськість) Імовірнісне вміст фактора А ------------------------------- --- Фактор А=1 Стену: Замкнутий, емоційно холодний. Можливо впертість, невротичность. Бажано підтвердження по 1О шкалою тесту ММРI. Фактор А=2
 10. Термінологічний словник
  Психологія, як будь-яка галузь знань, має свою специфічну термінологію і людині, що входить у світ професійної психології, важливо вміти її правильно розуміти. Труднощі в засвоєнні психологічної лексики пов'язані з трьома обставинами. 1. Багато психологічні поняття використовуються в нашій повсякденній мові. При цьому вони досить багатозначні. У науковій психологічній літературі
 11. Основні методи роботи педагога-психолога
  У своїй роботі педагог-психолог застосовує цілий ряд методів. Поняття «метод» означає сукупність способів і прийомів, що використовуються в роботі. Найбільш використовуваними в психології є спостереження, опитування, інтерв'ю, психодіагностичні тести (вони діляться на кілька груп), експеримент, моделювання, методи корекції та розвитку (в них також виділяють кілька груп), в педагогіці - це
 12. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  Вище ми говорили про методи дослідження, тобто про способи організації роботи, спрямованої на перевірку гіпотези і-згодом-формулювання певних закономірностей щодо зв'язку психічних явищ. Відповідно, ми позначили основні шляхи отримання потрібних даних: звернення до живого спілкування з випробуваними (бесіда), співвіднесення даних про характеристики випробовуваних на основі
 13. Діагностика креативності та оригінальності
  Тест креативності Торранса Короткий тест. Фігурна форма. Скорочений варіант образотворчої (фігурної) батареї тесту креативності П. Торранса являє собою завдання «Закінчи малюнок». Завдання «Закінчи малюнок» являє собою другий субтест фігурної батареї тестів творчого мислення П. Торранса. Тест може бути використаний для дослідження творчої обдарованості дітей,
 14. Оцінка індивідуальних відмінностей
  У багатьох промислово-розвинених країнах широко використовується об'єктивна оцінка індивідуальних відмінностей, особливо відмінностей у когнітивних і інтелектуальних здібностях. У початкових школах дітей часто розподіляють по класах залежно від досягнутого ними успіху при проходженні тестів. Тести на обдарованість чи здібності є частиною процедури надходження в багато коледжі та більшість
 15. Інтуїтивні теорії соціальної поведінки
  Всі ми психологи. Намагаючись зрозуміти інших, ми, подібно неформальним вченим, створюємо власні інтуїтивні теорії соціальної поведінки. При цьому ми зустрічаємося з тими ж основними завданнями, що й представники формальної науки (Nisbett & Ross, 1980). По- перше, ми збираємо дані («Мій друг Кріс вважає, що жінки повинні мати право на аборт»; «У Лі Ямурі найвищі показники в тесті по
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека