ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня
Лекції. Військова психологія, 2008 - перейти до змісту підручника

Морально-психологічний стан особового складу і його динаміка

Навчальні питання:

1. Сутність морально-психологічного стану особового складу.

2. Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стануУ сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану.

Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В.П.Кашіріним: морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів відносно стійке і обмежене за часом стан мобилизованности і налаштованості психіки військовослужбовців та психології військових колективів на вирішення поставлених бойових завдань, ступінь психологічної готовності і здатності виконати ці завдання.

МПС виступає результатом активізації та актуалізації сприйнятих і засвоєних, внутрішньо прийнятих особовим складом сенсу війни, бойових дій, військово-професійних, політичних, моральних, правових, естетичних, загальнокультурних цінностей, інтересів, установок, позицій, поглядів. Все це в сукупності і складає зміст, доданки, компоненти МПС.

В.П. Каширін відзначає, що як явище духовне, морально-психологічний стан проявляється в конкретних реальних формах індивідуально-та соціально-психологічних явищ.

До числа таких явищ належать:

а) умонастрої військовослужбовців, стан раціональної сфери їхньої психіки в даний момент або за певний проміжок часу, що виникають як результат існуючих в психології військового колективу суджень, думок, раціональних відносин, установок і т.д.;

б) індивідуальні та групові емоційні стани як сукупність співпереживань, які опанували особовим складом у зв'язку з тими чи іншими подіями, фактами і т. д.;

в) стан вольової мобилизованности, готовності, налаштованості і рішучості діяти відповідно з політичними і моральними цінностями нашого суспільства, інтересами народу при виконанні військового обов'язку.

Морально-психологічний стан (МПС) має певну структуру, в якій можна виділити три нерозривно пов'язані, взаємодіючі групи елементів:

1.
Моральні, що відображають уявлення про війну, її характері, цілі і сутності. У поширюваних державними органами ідеях відображаються суспільні потреби народу і армії. Ці потреби виступають конкретними мотивами діяльності збройних сил по захисту Батьківщини;

2. суспільно-психологічні, індивідуально-психологічні елементи (патріотизм і інтернаціоналізм, бойові традиції, соціальні настрої і почуття, рівень розвитку рис характеру, темперамент, воля до перемоги, готовність до самопожертви ...);

3. елементи професійного плану, що підрозділяються на три підгрупи: військово-професійної підготовки (рівень військово-технічних знань, ступінь оволодіння своєю військовою спеціальністю), дисциплінованості (точність і якість виконання бойових наказів і т.д.), взаємин (з командирами, підлеглими, місцевим населенням та ін.)

«Морально-психологічний стан військ визначається: глибоким усвідомленням військовослужбовцями цілей війни; духовно-моральної готовністю до виконання бойових завдань і твердою волею до перемоги; психологічною стійкістю; високим професіоналізмом і фізкабінет-чеський підготовленістю; ефективністю системи управління, вірою в своїх командирів (начальників); постійною і цілеспрямованою роботою з вироблення і нарощуванню морально-бойових якостей; своєчасним і всебічним матеріально-побутовим забезпеченням військ, задоволенням потреб і запитів військовослужбовців; якісною організацією відновлення боєздатності військ, включаючи психологічну реабілітацію та відновлення духовних сил »Ю.Н.Арзамаскін, Л.А.Бублік. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах Росії. М. ВУ. 2002. стр. 118

Не можна здійснити психологічний аналіз МПС не розглянувши спонукальні та виконавчі механізми бойової діяльності воїна, тобто психологічного механізму регуляції бойової поведінки.

Якщо виконавчі механізми криються в придбаних знаннях, навичках, уміннях, майстерності особового складу, його дисциплінованості, тобто тобто у військово-професійному компоненті, то в основі спонукальних механізмів лежить мотівацонно-потребностная сфера особистості та її базова основа - система цінностей і рівень домагань.

Говорячи про мотиваційно-потребностной сфері, насамперед, слід мати на увазі:

- яке значення маю відбуваються події для їх учасників;

- в якому відношенні він перебуває до подій (добровільно бере участь або з примусу);

- який зміст вкладає військовослужбовець в конкретну бойову ситуацію.


Друге місце в спонукальних механізмах регуляції бойової діяльності займають мотиви. М.І. Дьяченко виділив наступні групи мотивів:

- широкі соціальні (любов до Батьківщини, ненависть до ворога, почуття військового обов'язку та ін)

- колективно-групові (почуття бойового товариства, групові традиції, страх втратити повагу товаришів по службі і т.д.);

- індивідуально-особистісні (бажання відзначитися, отримати нагороду; почуття помсти; прагнення отримати матеріальну винагороду і т.д.

В.П. Каширін виділяє в структурі МПС два компоненти - військово-професійний і морально-політичний, пропонує систему показників для кожного з них (вони представлені в його методиках у вигляді суспільно-політичних, соціально-моральних і професійно-діяльнісних об'єктивних вимог, норм, правил, виражених у Конституції Росії, військової присяги, військових статутах, наказах, і критерії у вигляді оцінюваної за спеціальною шкалою ступінь вираженості розуміння, згоди, прийняття цих вимог.Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стану.

При оцінці МПС, необхідно дотримуватися вироблену і перевірену на практиці оціночну «траєкторію», що включає наступні стадії:

1. Формулювання цілей оцінки МПС.

2. Визначення предмета оцінки.

3. Вибір показників, що характеризують предмет.

4. Встановлення критеріїв оцінки показників.

5. Визначення відповідних методів оцінки.

6. Формування оцінного виводу.

Висновки:

1. Таким чином, морально-психологічний стан є відображенням поточного стану цільового психологічного ресурсу військовослужбовців, їх готовності і здатності ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання.

2. Вивчення МПС здійснюється за допомогою традиційних методів збору психологічної інформації.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Морально-психологічний стан особового складу і його динаміка "
 1. Лекції. Військова психологія, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І. І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 4. понятійно-ТЕРМІНАЛОГІЧЕСКІЙ АПАРАТ акмеології
  Представлення базового категоріального апарату акмеології в строгій і обгрунтованою, внутрішньо несуперечливої ??системи понять і визначень дозволяє вирішувати завдання як теоретичного, так і практичного плану, пов'язаних з особистісно-професійним розвитком, використовувати більш продуктивно акмеологическое знання в системі вищої професійної освіти. Таким чином, розробка
 5. ВСТУП
  На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення. У зв'язку з
 6. дегенеративні захворювання нервової системи
  Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 7. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив , що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 8. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології . С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека