Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»

План:

1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни.

2. Зв'язок етики та психології.

3. Основні поняття дисципліни.

4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні.

Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога»

Література:

1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка).

2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков, И.Б.Гриншпун, Н.С.Пряжников; Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

3. Квинн В. Прикладная психология. - СПб: Изд-во «Питер», 2000. - С.115.

4. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 384с.

5. Братусь Б.С. Должное неизбежно связано с сущим // Человек. - 1998. - № 4.

6.Братусь Б.С. Психологія и этика. Возможна ли нравственная психология? // Человек. - 1998. - № 1.

7. Возможна ли нравственная психология? [Материалы обсуждения проблемы соотношения психологии и этики] // Человек. - 1998. - № 2-3.НЕ 1.2. Етичні проблеми у психології

План:

1. Психологічна деонтологія та її основні напрямки.

2. Рівні етичних проблем у психології.

3. Головний «етичний парадокс» психології.

Домашнє завдання: Окресліть проблему моральності у психології. У чому полягає моральне підґрунтя особистості?

Література:

1. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков, И.Б.Гриншпун, Н.С.Пряжников; Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

2. Влияние современной американской психологии на практическую психологию в России. Сб. интервью / Под ред. М.Котэ, А.Г.Лидерса. - М.: Специальное приложение к «Журналу практического психолога», 1998.

3. Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. - М.: Институт психологии РАН, 1994. - С. 129-133.

7. Психологічна деонтологія (інтерв'ю з директором Українського науково-методичного центру психології та соціальної роботи В.
Г.Панком) / Психолог. - 2004. - №43(139). - С.2-4.НЕ 1.4. Проблема загальнолюдських цінностей у психології

План:

1. Поняття цінностей та ціннісних орієнтацій у психології. Класифікація цінностей.

2. Підходи до розуміння загальнолюдських цінностей.

3. Головний етичний орієнтир психолога-практика

Домашнє завдання: 1) Охарактеризуйте цінності, які, на Вашу думку, є найважливішими у роботі психолога; 2) Які професійні цінності практичного психолога визначатимуть, на Вашу думку, його діяльність в Україні найближчим часом?

Література:

1. Бойко В.Ю. Типология ценностных позиций и состояние кризисного сознания // Ценности социальных групп и кризис общества. Сб.научн.тр.-М.:ИФАИ,1991. - С.59-73.

2. Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С. Шардлоу.-К.,1996. -206с.

3. Іванцев Л.І. Співвідношення усвідомлюваного-неусвідомлюваного у ціннісних орієнтаціях особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. - К., 2004, т.VI, в.2. - С.120-126.

4. Климов Е.А. Общечеловеческие ценности глазами психолога профессиоведа // Психологический журнал. Т.14. - 1994. - №4. - С.130-136.

5. Осадько О.Ю. Взаємозв'язок самооцінки і ціннісних орієнтацій особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2004. - Т.6. - Вип.1. - С.240-245.

6. Светличный А.Л. Ценностно-смысловая сфера личности и особенности её конфликтности: Дис...канд.психол.наук. - Харьков, 1997. - 160с.

7. Стасько О.Г. Особливості цінностей суб'єкта та їх роль у розвитку його психіки //Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб.наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України - К., 2004, т.VI, в.4. - С.309-316.

8. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. - С.259-337.

9. Ingarden R. O odpowiedzialnosci i jej podstawach ontycznych, [w] Ksiazeczka o czlowieku. - Krakow, 1972.

10. Ingarden R. Wyklady z etyki. - Warszawa. 1989. - Wyklady krakowskie. Wyklady XIII i XIV.
НЕ 1.5. Етика спілкування у роботі практичного психолога

План:

1. Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес.

2. Парадигма спілкування у сучасній культурі.

3. Відкритість-замкненість, монологічність-діалогічність у роботі практичного психолога.

4. Моральні виміри спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов).

5. Культура спілкування та етикет психолога.

6. Конфлікти та асертивна поведінка у професійній діяльності психолога

Домашнє завдання: 1) Чи впливає культура спілкування на результати діяльності практичного психолога? Обґрунтуйте свою думку; 2) Дайте характеристику бар'єрам спілкування у процесі взаємодії типу «психолог-клієнт», «психолог-досліджуваний». Окресліть шляхи їх подолання.

Література:

1. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / Под ред. И.Б.Гриншпуна. - 3-е изд., стер. - М. - Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. - 464с.

2. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений.-М. 1988.- 319с.

3. Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. - СПб.: Б.С.К., 1997.

4. Бороздина Г.В. Психологія делового общения. - М., 2000.

5. Браим И.Н. Этика делового общения. - Мн., 1994.

6. Горянина В.А. Психологія общения: Учеб. пособие. - М., 2002.

7. Добрович А. Общение: наука и искусство. - М., 1980.

8. Доценко Е.Л. Психологія манипуляции: феномены, механизмы, защита. - М., 2000.

9. Красникова Е.А., Смоленцев Ю.М. Этика деловых отношений. - СПб., 1992.

10. Леонов Н.И. Психологія делового общения: Учеб. пособие. - Воронеж, 2002.

11. Лукьян Я.А. Барьеры общения. Конфликты. Стресс. - Мн., 1986.

12. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. - 384с.

13. Потылико Г.И. Этико-психологические основы общения. - М., 1988.

14. Сафьянов В.И. Этика общения. - М., 1991. - С.123-156.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  модулю. 2. Контрольні питання до модулю
 2. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 3. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У
 4. Історія становлення етичних кодексів психолога у світі та в Україні
  Як ми вже зазначали, діяльність психолога-професіонала пов'язана з так званим «людським фактором», тому вона вимагає слідувати певним нормам, які регламентують у першу чергу взаємостосунки з клієнтами та колегами, своєрідному «кодексу честі» професіонала. Від того, як побудує свою роботу психолог, залежать долі його клієнтів. Тому він особливо відповідальний у виборі моральної позиції, принципів,
 5. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 6. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  модулю. 2. Контрольні питання до модулю 2. Тематика рефератів та доповідей: 1. Поняття «моралі» у працях філософів Античності (М.1, НЕ 1.1). 2. Етичні вчення Древнього Сходу. Конфуціанство та даосизм, брахманізм і буддизм про моральні основи життя (М.1, НЕ 1.1.) 3. Гуманізм як основний принцип етики епохи Ренесансу. Роль ідей гуманістів у професійній діяльності практичного
 7. ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я
  Спосіб життя включає в себе основну діяльність людини, куди входять трудова, соціальна, психоінте-лектуальна діяльність, рухова активність, спілкування й побутові взаємини. Значний внесок у визначення структури способу життя зробив російський академік Ю. Лисицин (1987). Поряд із виробничою, соціальною та фізичною активністю було сформульовано й доведено роль так званої медичної активності та
 8. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
  Валеологія - комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя. Валеологію як науку про здоров'я індивідуума, суспільства
 9. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 10. Основні поняття дисципліни
  Оскільки психологи знаходять все більше і більше механізмів впливу на поведінку людини, природним чином постає питання етичності подібного роду впливів на іншу людину. Одні вважають, що це обмежує свободу особистості. Інші заявляють, що з допомогою обумовлення наш світ стане кращим, оскільки люди не будуть здійснювати небажаних та егоїстичних вчинків, і бачатимуть у можливості цілеспрямованої
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека