Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Калюжний А.С.. Психологія міжособистісного спілкування, 2004 - перейти до змісту підручника

Модель переконливого впливу

В основі переконливого впливу лежить рефлексивно-гуманістична концепція і заснована на ній практика, яка успішно використовується ефективними управлінцями (менеджерами) в країні і за кордоном. Головний її зміст полягає в культивуванні неруйнівних способів взаємодії, впливу, розвитку і саморозвитку. Сутність такого впливу проявляється у прагненні командира до співтворчості з підлеглими, яке забезпечується постійним розвитком розуміння ним широти і зростаючого різноманіття (поліфонії) індивідуальних цінностей внутрішнього і зовнішнього життя кожного учасника спілкування. І тільки на основі їхнього бачення, шанобливого ставлення до них здійснюється активний вплив на помисли і вчинки військовослужбовців.

В рамках такої моделі виявляються здатність командира (начальника) генерувати творчі заснування в повсякденних стосунках з військовослужбовцями і з їх допомогою ефективно впливати на підлеглих. При цьому за допомогою переконливого впливу на творчої основі забезпечується включення в процес управління і засвоєння військовослужбовцями як необхідних нормативних регламентацій (законів, статутних вимог, наказів тощо), так і скарбів культури (загальнолюдських, військових цінностей, традицій та ін), витісняючи авторитарно-бюрократичні стереотипи спілкування керівника з підлеглим. Тут вноситься цінність набуває значимий зміст для кожного суб'єкта військового праці.

Дана приваблива ідея може бути ефективно реалізована за допомогою самовдосконалення, рефлепрактікі та інших ефективних як традиційних, так і інноваційних підходів до оволодіння сучасною культурою спілкування. Вони забезпечують поєднання продуктивного досвіду з новими рішеннями, взаємозбагачення та взаєморозуміння. Зокрема, представляється можливість безконфліктно витісняти стереотипи байдужості, роз'єднаності, безвідповідальності; здійснювати адаптацію військовослужбовців до динамічно мінливих умов військової служби, а їх начальників - до нових підходів в управлінській діяльності; стверджувати менталітет офіцера як командира (начальника) нової формації та ін

Сучасна військова психологія і педагогіка, використовуючи досвід вирішення даного питання в акмеологической практиці, пропонує для повсякденної діяльності офіцера сучасні модель, алгоритм і технологію переконливого впливу. Дослідження показали, що в армійських і флотських умовах вони ефективні і доступні кожному офіцеру, який творчо ставиться до виконання своїх обов'язків. Вони виступає важливим засобом у вирішенні завдань військової служби, особливо, якщо їх вимоги не збігаються з інтересами і потребами підлеглих.

Спираючись на концепцію переконливого впливу (А.Ю.Панасюк), вітчизняними військовими психологами розроблена модель переконливого управлінського впливу, яка представлена ??на схемі № 2 (стор. 25). У рамках запропонованої моделі головна мета переконливого впливу полягає в утворенні нової психологічної позиції у підлеглого (судження, погляду, відносини, домагання, установки і т.
д.) на решаемую проблему. Ця нова позиція, якщо вона не збігається з колишніми стереотипами військовослужбовця, може бути сформована за участі його начальника, який опанував таким засобом, як переконують вплив.

Модель об'єднує сукупність ієрархічно пов'язаних елементів переконливого впливу, які реалізуються офіцером відповідно до зазначеного алгоритмом. Дана модель, як показали результати експерименту, дозволяє командиру більш продуктивно вирішувати завдання не тільки чисто общенческого характеру, а й найскладніші проблеми військової служби.

Найважливішою відмінною рисою переконливого впливу є вихідна управлінська ситуація, яка містить протиріччя в позиціях суб'єктів військової служби (начальника і підлеглого) по вирішувати питання. Тут командиру не треба домагатися, щоб матрос, старшина або мічман відмовився від власної позиції або цінності. Марним і неефективним може виявитися навіювання, маніпулювання, особистий приклад, прохання і навіть наказ. У таких ситуаціях доцільно використовувати переконують вплив. Його основне призначення полягає в утворенні нової психічної позиції у підлеглого (судження, погляду, відносини, домагання, установки і т.д.), яка характеризує його нове відно-шення до розв'язуваної проблеми. Сформована до моменту переконливого впливу позиція підлеглого відображає його внутрішні цін-ності, потреби. Доведено, що цього психологічного освітньої-ня достатньо для виникнення і прояви цілком певної поведінки.Схема № 2. Модель переконливого управлінського впливуНова психологічна позиція підлеглого відрізняється від колишньої. Вона може бути сформована в результаті здійснення переконливого впливу відповідно до найбільш прийнятним алгоритмом. Його реалізація командиром в процесі спілкування дозволяє послідовно досягти:

- сприйняття підлеглим переконливого впливу і тієї інформації, яку воно несе, тобто формування у нього первинного образу повідомленої цінності отдаваемого розпорядження (наказу), поряд з наявними власними ціннісними оцінками;

- розуміння підлеглим інформації переконливого впливу, що припускає дійсне осягнення змісту і значення отриманого розпорядження (наказу). Результатом такого розуміння повинно з'явитися придбання знання про розпорядження (наказі), яке міститься в переконливого впливу. У свідомості військовослужбовця це знання набуває характеру переконання;

- прийняття змісту інформації переконливого впливу (інтеріоризації зовнішніх цінностей). Воно виступає як процес включення цінності отриманого від командира розпорядження (наказу) в структуру особистісних цінностей. У зв'язку з винятковим місцем і роллю «прийняття» в досягненні успішності переконливого впливу важливо його розглянути більш детально.


Феномен «прийняття» (акцепціі) передбачає врахування і використання всіх його умов, факторів і механізмів в контексті цілісного переконливого впливу. Вони охоплюють наступне коло питань. Військовослужбовець включає у власну систему цінностей наказ (розпорядження) начальника, якщо він відповідає таким умовам: наказ (розпорядження) чи не суперечить вже існуючим у нього цінностям; виникла в результаті нова орієнтація дозволяє краще задовольнити його інтереси і потреби; освіту атракції (тяжіння, залучення) між командиром і підлеглим. Зазначені умови реально діють у вигляді чинників прийняття наказу (розпорядження): синергізм (разом діючих) зовнішніх і внутрішніх цінностей; стимулювання результатом прийняття пропонованих вимог власної задоволеності (задоволення, комфортності); формування дієвої залежного зв'язку між начальником і підлеглим в його інтересах.

Зазначені умови і чинники «прийняття» детермінують психологічний механізм військовослужбовця: співвіднесення цінностей наказу з власною системою цінностей викликає або його блокування (захист, невжиття наказу або розпорядження), або акцентує його, утворюючи необхідну ціннісну орієнтацію на виконання наказу.

Цей механізм ідентифікації забезпечує трансформацію зовнішніх цінностей, що містяться в наказі, в структуру особистісних цінностей. Якщо результат виконання наказу буде реальним задоволенням власних потреб, то військовослужбовець виявить до нього особливий інтерес.

Отже, механізм прийняття наказу в чому визначається мистецтвом командира донести до підлеглого позитивну для нього установку, яка посилить атракцію між ними Це призводить до виникнення нових ціннісних орієнтації військовослужбовця у бік завдань, що вирішуються в процесі військового праці, і підсилює конгруентність (суміщення) завдань військової служби та особистих інте-сов В результаті прийняття підлеглим цінності, що міститься в переконливого впливу, досягається мета управлінського впливу. Таким чином, сприйняття, розуміння і прийняття переконливого впливу - це складові його алгоритму.

Технологія переконливого впливу по своїй суті виражає системне управлінське вплив одного військовослужбовця на іншого, яке досягається застосуванням взаємопов'язаної послідовності прийомів, технік, методів безпосереднього та опосередкованого впливу для забезпечення найбільш ефективного вирішення завдань військової служби. Така технологія повинна відповідати вимогам високої уніфікованості, експансивності (швидка і широка розповсюджуваність), продуктивності, практичної доцільності та доступності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Модель переконливого впливу "
 1. Висновок
  Отже, на практиці спілкування офіцера представляється доцільним і привабливим використання переконливого впливу. Воно, як свідчать результати дослідження, виступає важливим засобом у вирішенні завдань військової служби. Ці завдання не завжди збігаються з інтересами і потребами підлеглих. Подолання даної неадекватності і досягнення найбільшої конгруентності (збігу службового та
 2. Оволодіння практикою переконливого впливу
  Для офіцера можуть бути корисними деякі практичні рекомендації, дотримання яких сприяє »оволодінню практикою переконливого впливу . У практиці діяльності командира переконують вплив має органічно присутнім у всій комунікації управління. Тут воно розвивається за певними етапами, варіантам, висловлює характер взаємодій командира і підлеглих. В
 3. Технологія спілкування
  Один із продуктивних і перспективних підходів, що свідчить про високий рівень військово-професійної компетентності офіцера, полягає в практичному використанні ефективних технологій взаємодії з військовослужбовцями, і, перш за все, з підлеглими. Тут системно проявляються цілеспрямованість, комунікабельність, результативність, коректність і інші сторони спілкування керівника.
 4. Апаратура для холтерівського моніторування
  холтерівського магнітофони невеликі за розмірами, живляться від батарей (змінюваних або перезаряджаються) і використовують стандартні магнітофонні касети або магнітну стрічку на котушках. Розміри магнітофонів можуть бути різними, у найбільш компактних моделей вони складають 9 х 12,5 х 4 см, у інших же - лише ненабагато більше; вага також різний, у більшості моделей він не перевищує 450 г (рис. 1.2, а і
 5. Інформаційна модель планування навчального процесу
  Інформаційна модель планування навчального
 6. Розробка інформаційної моделі планування навчального процесу
  Розробка інформаційної моделі планування навчального
 7. Акмеологическая модель інформаційного супроводу формування культури здоров'я студентів педагогічного ВУЗу
  Акмеологическая модель інформаційного супроводу формування культури здоров'я студентів педагогічного
 8. Економічні кордону охорони здоров'я та фактори, що їх визначають
  Визначити чіткі межі охорони здоров'я як однієї з галузей економіки країни надзвичайно важко у зв'язку з тим, що багато видів діяльності, пов'язані з підтримкою і зміцненням здоров'я, не відносяться безпосередньо до медицині, до професійної лікарської діяльності, складової основу охорони здоров'я як галузі. Тому, визначаючи економічні кордони охорони здоров'я зробимо
 9. Акмеологические технології розвитку аутопсихологической компетентності
  Акмеологические технології розробляються в рамках моделі предмета акмеології, що відбиває перехід від реального стану, якості та рівня розвитку особистості (і її професіоналізму) до майбутнього ідеального. Дана модель включає інтегральну характеристику наявного стану та потенціалу особистості, алгоритмів і способів його розвитку, образу майбутнього стану, очікування контрольних механізмів і
 10. Модель фахівця з А.К. Маркової
  Людина в праці у міру вдосконалення з простого виконавця, працівника перетворюється на суб'єкта праці, що ставить і реалізує свої цілі в праці, далі в фахівця , кваліфіковано виконує працю на основі спеціальної підготовки, пізніше в професіонала, який здійснює свою працю на основі його високих стандартів; іноді людина розвивається і далі, стаючи творцем, новатором в
 11. Додаток 2
  Модель професійної діяльності психолога військової частини {foto75} {foto76} {foto77} {foto78} {foto79} {foto80} {foto81} {foto82} {foto83} {foto84} {foto85} {foto86}
 12. Приклади прийняття рішень, що ведуть до незадовільних заходам в критичних ситуаціях
  Чому важливо зрозуміти абстрактні ідеї науки про пізнання? Що корисного може отримати з цього матеріалу практикуючий анестезист? Ця модель процесу мислення анестезиста повинна допомогти йому визначити, яка система дій буде успішною і яка неуспішною при виконанні анестезії. В табл. 1.3 наведені приклади того, як модель процесу прийняття рішень дозволяє зрозуміти витоки ментальних помилок.
 13. Метод переконання
  Метод переконання у вихованні-це шлях впливу на знання навчають для роз'яснення фактів і явищ суспільного і особистого життя, формування поглядів. Метод переконання є провідним у виховній роботі. Уміло користуватися словом зобов'язаний каждийпедагог. Не можна безвідповідально кидатися словами, що містять великий сенс , не можна повторювати часто загальні фрази. Слово може бути найбільшою
 14. Структурна модель ДНК Дж. Уотсона і Ф. Кріка
  ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота - біологічна макромолекула, носій генетичної інформації у всіх еукаріотичних клітинах. Тривимірна модель просторової будови двухцепочечной ДНК була описана в 1953 р. Дж. Уотсоном і Френсісом Криком. Відповідно до цієї моделі молекула ДНК складається з двох полінуклеотидних ланцюгів, які утворюють праву спіраль (гвинтову лінію) щодо однієї і
 15.  Класифікація діагностичних моделей
    Діагностика - Розділ медицини, что вівчає методи та принципи встановлення діагнозу (діагноз - розпізнання). Це особливий вид лікарської ДІЯЛЬНОСТІ, что має Багато схожого з науковим пізнанням. Лікар є суб'єктом, а Хворий - об'єктом Пізнання. Во время Дослідження хворого лікар будує модель хвороби, якові зіставляє з ЕТАЛОН - нозологічною формою, описів мовою сучасної науки. Більш конкретній
 16.  Експертні висновки на роботу
    Робота присвячена актуальній темі - адаптації у жорсткій психологічної середовищі військових строкової служби та впливом стресових факторів тривалого характеру. У теоретичній частині роботи автором виділені закономірності емоційно-поведінкових реакцій при стресі і розглянуті 2 форми прояву агресії - ауто-і гетероагрессія - як закономірні реакції реагування організму, спрямовані
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека