ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А . А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Багатовимірна оцінка основних компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю діяльності в екстремальних ситуаціях»

В 4-му розділі дисертації наведено теоретичні основи та результати багатовимірної математико-статистичної оцінки внеску основних компонентів психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в успішність їх змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Були розраховані регресійні моделі залежності успішності змагальної діяльності від рівня вираженості основних компонентів психологічної готовності в загальній вибірці спортсменів силових єдиноборств, а також у спортсменів з високим, середнім і низьким рівнем успішності діяльності в складних, напружених ситуаціях.

Встановлено, що в загальній вибірці спортсменів найбільш значущими були вольовий і типологічний компоненти психологічної готовності, сумарне значення їх діагностичних коефіцієнтів регресії склало 0,451. Отже, від рівня розвитку вольових рис характеру, від того, наскільки у спортсменів виражені типологічні риси характеру, сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів (типологічний компонент), майже наполовину залежить кінцевий результат успішної змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

За даними багатовимірного аналізу найбільший внесок у забезпечення успішності змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств належить мотиваційному, вольовому і типологічному компонентам, сумарний внесок яких склав 69%. Отже, від того, наскільки спортсмени проявляють мотивацію до діяльності, рішучість, сміливість, вольові якості, пізнавальну активність у підготовці до майбутніх змагань, а також володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками, самовладанням і витримкою, в значній мірі залежить успішність змагальної діяльності в екстремальних умовах.

Регресійна модель залежності успішності змагальної діяльності від рівня вираженості основних компонентів психологічної готовності по загальній вибірці спортсменів силових єдиноборств виглядала наступним чином (табл. 7):Z=0,211 * Х1 +0,2288 Х2 +0,185 * Х3 +0,153 * Х4 +0,223 * Х5,

де Z - успішність змагальної діяльності,

Х1 - рівень вираженості мотиваційного компонента,

Х2 - рівень вираженості вольового компонента,

Х3 - рівень вираженості когнітивного компонента,

Х4 - рівень вираженості регуляторного компонента,

Х5 - рівень вираженості типологічного компонента.

0,211; 0,228; 0,185; 0,153; 0,223 - коефіцієнти регресії відповідних

компонентів психологічної готовності, приведені до одиниці.Таблиця 7

Співвідношення значущості, рівня вираженості і внесок компонентів психологічної готовності в успішність змагальної діяльності

в загальній вибірці спортсменів

Х1 - Х5 - рівні сформованості основних компонентів готовності

0,211, 0,228 ...... 0,223 - коефіцієнти регресії відповідних

компонентів готовності, приведені до одиниціЦе вказує на високу задіяність резервів психічних функцій, так як включення мотиваційного, вольового і типологічного компонентів є відображенням високої напруги психічної діяльності в період виконання змагальної діяльності і веде до швидкого виснаження емоційно-вольової сфери особистості і зривів психічної діяльності.

Ці дані вказують на резерви зростання професіоналізму спортсменів, який може бути підвищений за рахунок вдосконалення сформованості когнітивних і регуляторних компонентів психологічної готовності, внесок яких (за даними базової регресійній моделі) відносно невисокий (18 і 13% відповідно ).

Багатовимірна оцінка вкладу компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях показала, що у спортсменів з високим рівнем успішності діяльності найбільш значущими (виходячи з значень коефіцієнтів регресії) були вольовий і типологічний компоненти, сума їх діагностичнихкоефіцієнтів склала 0,416, а їх сумарна вага (частка в успішності діяльності в екстремальних ситуаціях) дорівнює 44%. Значимість інших компонентів психологічної готовності трохи нижче, проте ці відмінності мало виражені.

Отже, спортсмени з високою успішності змагальної діяльності досягають її за рахунок сформованості всіх компонентів психологічної готовності. Резерви професіоналізму у цих спортсменів силових єдиноборств полягають у підвищенні значущості регуляторного та когнітивного компонентів.

У спортсменів силових єдиноборств із середнім рівнем успішності діяльності також найбільш значущими були вольовий і типологічний компоненти (0,451), внесок яких в успішність діяльності дорівнює 47%. Вкрай малий внесок в успішність змагальної діяльності в цій групі спортсменів привносить регуляторний (14%) компонент.

У спортсменів силових єдиноборств з низьким рівнем успішності діяльності найбільш задіяні типологічний (26%), мотиваційний (22%) і вольовий (24%) компоненти. Сумарна вага коефіцієнтів регресії трьох цих компонентів склав 0.705, а їх внесок в успішність діяльності в екстремальних ситуаціях дорівнював 72%.

Отже, спортсмени з низьким рівнем успішності змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях успіху досягають за рахунок високої задействованности вольового, типологічного та мотиваційного компонентів психологічної готовності. У цієї групи спортсменів силових єдиноборств слабо сформовані і мають малий внесок в успішність діяльності такі компоненти психологічної готовності, як когнітивний (16%) і регуляторний (12%).

Таким чином, результати багатовимірної математико-статистичної оцінки вираженості п'яти основних компонентів психологічної готовності до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях вказують на резерви зростання професіоналізму спортсменів силових єдиноборств, що знаходяться на різних рівнях успішності змагальної діяльності. Багатовимірна оцінка вкладу основних компонентів психологічної готовності дозволила деталізувати значимість і Парціальний внесок цих компонентів в успішність змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Багатовимірна оцінка основних компонентів психологічної готовності у спортсменів силових єдиноборств з різною успішністю діяльності в екстремальних ситуаціях» "
 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність проблеми дослідження обумовлена ??необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001; Волков І.П., 2002;; Горєлов А.А., Крилов І . Д.,
 2. Методологічна основа дослідження
  загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості спортсмена. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов), екстремальної психології (А.М.Столяренко, В.Л.Маріщук, К.К.Платонов), спортивної психології і
 3. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  На основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 4. «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  У першому розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга, напруженість). Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики,
 5. «Обсяг, організація та методики дослідження»
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психологічного дослідження , що включав вивчення психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, психолого-акмеологічних якостей особистості і результатів ефективності спортивної діяльності 786
 6. ВИСНОВКИ
  Психологічна готовність спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях повинна розглядатися як багатокомпонентне психолого-акмеологическое освіту і оперативне психічний стан, який проявляється у двох основних формах - довгострокової і оперативної, має п'ятикомпонентну динамічну структуру, між компонентами якої існують
 7. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Для підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації: 1. Керівникам спортивних колективів, тренерському складу, спортивним психологам при підборі спортсменів для направлення на міжнародні змагання необхідно оцінювати рівень їх опера-тивної і
 8. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бобрищев А.А. Феноменологія і екстрена корекція психологи -чеський готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств / / Вісник Костромського державного університету ім.Некрасова. Серія психологічні науки. (Акмеологія освіти) - 2005. - N4. - Т.11. - С.234-239 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК, редакція
 9. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану . Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 10. «Концептуальні засади та результати оцінки психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  У третьому розділі дисертації представлені матеріали теоретичного аналізу і результати емпіричних досліджень, присвячені обгрунтуванню концептуальних засад та методики експертної оцінки рівнів вираженості і компонентів довготривалої психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На основі аналізу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека