ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи

У вирішенні завдань психологічної роботи беруть участь різні суб'єкти, кожен з яких виконує свої специфічні функції. Разом з тим ефективність цієї роботи забезпечується лише спільними, скоординованими зусиллями всіх її суб'єктів.

Це зумовлює необхідність поєднання двох рівнів організації і здійснення заходів психологічної роботи:

перший - рівень застосування методів і технологій спеціального психологічного дослідження та впливу, які здійснюються кваліфікованими спеціалістами;

другий - рівень заходів, які реалізуються посадовими особами в рамках організаторської, навчально-бойової, виховної роботи на підставі врахування інформації, отриманої від психологів-фахівців.

Таким чином, особливого значення набуває проблема взаємодії заступників командирів з виховної роботи (психолога) з командирами, які згідно зі Статутом внутрішньої служби Збройних сил України відповідають за виховання і навчання підлеглого особового складу (табл. 16-1). Адже слід спеціально акцентувати увагу на особливості взаємодії командира і його заступника з виховної роботи (психолога), яка обумовлена необхідністю «руху» між ними інформації психологічного характеру задля якісного виконання поставленого завдання та збереження при цьому психічного здоров'я військовослужбовців. Успіх психологічної роботи визначатиметься бажанням командира використовувати цю інформацію в інтересах справ та його вмінням її кваліфіковано застосувати. Кожному із них слід пам'ятати, що ця інформація є інформацією особливого характеру, бо вона стосується конкретної людини, її життя і здоров'я, долі і життєвих перспектив, внутрішнього світу. Тому невміле або неетичне її використання може заподіяти більше шкоди,

Табл. 16-1.

Специфіка взаємодії командира і заступника з виховної роботи (психолога)

ніж користі. Ця обставина має орієнтувати всіх суб'єктів психологічної роботи на дотримання етичних норм діяльності, бо психологічна діяльність - це одна найвідповідальніших професій, де необхідно неухильно дотримуватися норм професійної етики.


Згідно з «Етичним кодексом психолога» (ухваленим на І установчому з'їзді психологів України 18 грудня 1990 р.) офіцери як суб'єкти психологічної роботи мають;

- забезпечувати конфіденційність психологічної інформації, яка стосується клієнта, не допускати її оприлюднення;

- вміти зберігати довіру підлеглих, правильно орієнтуватися у внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктах;

- не застосовувати таких психологічних технологій, які можуть заподіяти шкоду психіці клієнта;

- не застосовувати адміністративних заходів щодо військовослужбовця на основі отриманої про нього психологічної інформації без її всебічного і ретельного аналізу;

- поважати особисту гідність і недоторканність особистості кожної людини (найповніше відображені у Загальній декларації прав людини);

- не примушувати військовослужбовців проходити психічне обстеження або брати участь у корекції їхнього життєвого стилю, особистісних і індивідуальних рис, поведінки без їхньої добровільної згоди на це проходження;

- провідним правилом роботи суб'єктів психологічної роботи має бути принцип «не зашкодь».

У зв'язку з цим виникає проблема відповідальності командира як суб'єкта психологічної роботи. Вивчення й аналіз статутів, керівних документів дає можливість сформулювати найзагальніші положення, які розкривають права та обов'язки командирів щодо організації психологічної роботи у підрозділі (частіші) (рис. 16-1 і 16-2).

Командир мае право

*знайомитися з основними результатами дослідницької та психотерапевтичної роботи, яку здійснює психолог

*запитувати необхідну психологічну інформацію у вищих психологічних служб

*особисто отримувати психологічну допомогу у вигляді психологічної діагностики, консультування і психотерапевтичного впливу

Практичний досвід свідчить, що психологічна робота у військах буде ефективною, якщо командир особисто цікавитиметься запланованими заходами, відповідатиме за її керівництво й організацію на основі пропозицій посадових осіб, які відповідають за здійснення цієї роботи, ставитиме завдання підлеглим щодо планування відповідних заходів, підтримки здорового морально-психічного стану особового складу, згуртування військових підрозділів, поліпшення військової дисципліни й правопорядку.


Отже, психологічна робота у військовій частині й підрозділі спрямована на оптимізацію психологічних умов життєдіяльності особового складу, які сприяють підвищенню ефективності функціонування психіки військовослужбовців і перебігу різних соціально-психологічних явищ військового колективу під час виконання специфічних завдань військової діяльності. Ефективність цієї роботи залежить, з одного боку, від творчої взаємодії ЇЇ суб'єктів, а з іншого - від діяльності фахівців психології.

Обов'язки командира як суб'єкта психологічної роботи

*консультуватися з психологом про можливі психічні наслідки своїх дій і рішень, які зачіпають інтереси особового складу

*опиратися у здійсненні кадрової політики на результати професійно-психологічного відбору військовослужбовців

*при плануванні заходів бойової й мобілізаційної готовності, бойової підготовки та інших видів діяльності особового складу передбачати їх психологічне забезпечення

*контролювати діяльність своїх підлеглих з проблем реалізації ними завдань психологічної роботи

*забезпечувати участь психолога в організації несення вартової служби, бойового чергування

*оптимально використовувати ефективні форми психологічної роботи

*під час провадження повсякденної діяльності особового складу передбачати заходи зміцнення психічного здоров'я воїнів

*знати основні психічні показники і критерії різних видів діяльності особового складу

Рис. 16-2. Обов'язки командира як суб'єкта психологічної роботи
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи"
 1. Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
  В організації та здійсненні психологічної роботи, що охоплює широкий спектр проблем життєдіяльності Збройних сил України, ключове місце посідають військові психологи. їхні посади впроваджені починаючи з батальйонної ланки. У батальйоні (лінійному й окремому) і полку (на кораблі 1 рангу) психологічну роботу провадять офіцери-психологи: - в батальйоні - офіцер з морально-психологічної підготовки
 2. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 3. Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
  Військовий підрозділ, сформований з воїнів з різними індивідуально-психічними особливостями, розв'язує різноманітні службово-бойові завдання. На якість розв'язання цих завдань безпосередньо впливають різноманітні соціально-психологічні явища, які мають місце у життєдіяльності військового колективу. Безумовно, в діяльності будь-якого колективу мають місце різні конфлікти. У принципі, до позитивних
 4. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 5. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 6. Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
  В діяльності посадових осіб щодо профілактики суїцидальної поведінки має бути чітка система роботи. Вона має включати найрізноманітніші заходи безпосереднього й опосередкованого впливу командирів (начальників), вихователів і медичних працівників на військовослужбовців, у поведінці яких спостерігається суїцидальний ризик або помітні окремі елементи його вияву. Спершу у військовому підрозділі
 7. Вдосконалення системи роботи командирів
  Шляхи вдосконалення системи роботи командирів (начальників) ЗІ зміцнення військової дисципліни та правопорядку - це основні напрями посилення дієвості позитивного впливу командирів, штабів, фахівців органів виховних структур на воїнів відповідними управлінськими, організаційними, педагогічними, соціально-психологічними та іншими заходами, Ця система роботи має бути обґрунтована відповідно до
 8. Розвиток здібностей у військовослужбовців у ході військово-професійної діяльност
  Як відомо, центральним завданням, яке покликаний вирішувати офіцер спільно з іншими командирами, є підготовка воїна-професіонала, тобто військовослужбовця, готового і здатного виконувати бойове завдання. Успішність виконання цього завдання здебільшого залежить від певних властивостей воїна, що визначаються поняттям «здібності». У сучасній психології та протягом усієї історії її розвитку можна
 9. Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
  Як спосіб діяльності психологічна робота включає взаємозв'язані методи - психологічне проектування і психологічну корекцію. Психологічне проектування полягає в прогнозуванні психологічного змісту майбутньої бойової діяльності, передбаченні її психічних наслідків і закладанні оптимальних психологічних умов здійснення. Смисл психологічного проектування полягає у передбаченні всієї сукупності
 10. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  Зважаючи на екстремальний характер бойової діяльності особового складу, слід наголосити на необхідності вивчення такої риси характеру особистості воїна, як нервово-психічна нестійкість. Під НПН розуміють схильність воїна до зривів нервової системи при значних фізичних, психічних та інших навантаженнях. Поняття «НПН» поєднує патологічні та перед патологічні особливості особистості, що знижують
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека