ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Додаток до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у збройних силах РФ, 1997 - перейти до змісту підручника

Методи соціально-психологічного вивчення особистості

1. Аналіз документів.



Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця.

Аналізуються документи особистої справи (автобіографії, заяви, анкети, характеристики, карти професійного психологічного відбору), різні довідки, відгуки, щоденники, листи, фотографії і т.д. Їх вивчення дозволяє:

по-перше, виявити соціальні передумови до переважного формуванню і закріпленню у військовослужбовця тих чи інших індивідуально-психологічних якостей, що сприяють або гальмують нормальну адаптацію до військової служби, подальше професійне становлення;

по-друге, виділити в навчальної та виробничої діяльності юнаки до призову в армію конкретні прояви (факти), що свідчать про ступінь зрілості, активності різних психічних процесів (функцій), про стійкість певних інтересів, ціннісних орієнтацій, чорт характеру;

по-третє, визначити загальний напрямок і склад методичних прийомів для подальшого дослідження особистісних особливостей військовослужбовця.

Предметом вивчення повинні стати:

- соціальне походження, приналежність до певної етнічної групи, територіальної спільності (село, невеликий, великий чи середній місто), професійної категорії та т . д.;

- особливості безпосереднього соціального оточення - в сім'ї, школі, виробничому колективі, серед однолітків і друзів тощо;

- вміст найбільш бажаною та доступної інформації, що надходить з джерел, що знаходяться за межами найближчого оточення, за допомогою читання книг, газет, журналів, перегляду телепередач, кінофільмів, бесід з людьми певних інтересів, нахилів та здібностей;

- основні події біографії людини, з якими пов'язані найбільш кардинальні перебудови індивідуальних особливостей, зміни напрямку і темпу розвитку її особи.

Важливі відомості про пізнавальних здібностях, рівні нервово-психічної стійкості, військово-професійної спрямованості та окремих професійно важливих якостях військовослужбовця можна отримати з карти професійного психологічного відбору призовника, до якої заносяться результати соціально-психологічного вивчення, психологічного і психофізіологічного обстеження в період приписки та призову (розділи II-IV).

Якщо інформації в документах недостатньо, то слід додатково запросити цікавлять дані про військовослужбовця з місця роботи або навчання, з відділення міліції, від батьків і т.д.



2. Біографічний метод.



Предметом біографічного методу є життєвий шлях людини, в процесі якого формується особистість, відбувається складний процес становлення індивіда, його прилучення до суспільних норм, формування готовності до виконання різних рольових функцій, вироблення індивідуальних цінностей, світогляду, характеру і здібностей людини.

Багатомірність біографії людини, що включає в себе сукупність діяльностей і відносин, ролей і функцій, визначає комплексність методу. Для того щоб охопити все це різноманіття і отримати достовірну інформацію, потрібна система конкретних методів.

Основними джерелами біографічних даних є:

- офіційні біографічні документи (характеристики, автобіографії та ін);

- практичні результати діяльності (активність у громадській роботі, успішність у виконанні різних нормативів і завдань тощо);

- автобіографічні дані (автобіографія, біографічна анкета, бесіда).

Збір біографічного матеріалу починається з вивчення офіційних документів особової справи. Основну мету аналізу документації можна визначити як отримання інформації про біографічних даних, стан здоров'я, моральних і індивідуально-психологічних якостях, військово-професійної спрямованості та підготовленості військовослужбовця.

Робота з документами допомагає скласти попереднє, але доволі цілісне уявлення про обследуемом. Аналіз практичних результатів його діяльності дає можливість отримати інформацію про ступінь сформованості досліджуваних якостей. В автобіографії військовослужбовця необхідно звернути увагу на характер його спілкування з оточуючими, громадську активність, інтереси і схильності, військово-професійну спрямованість. Автобіографія дозволяє простежити цілісну картину життєвого шляху, засновану на спогадах.

Одним з основних методів збору інформації є біографічна анкета, яка в досить повному обсязі дозволяє отримати точні дати і об'єктивні факти життя, оцінити спрямованість, схильності, моральні та інші індивідуально-психологи-етичні якості військовослужбовця, визначити їх відповідність змісту професійної діяльності.

Розширити і уточнити отриманий матеріал можна в ході індивідуальної бесіди.

Біографічні дані, отримані за допомогою різних методів, для полегшення їх подальшого аналізу упорядковуються в хронологічній таблиці.





Використовуючи хронологічну таблицю, проводять динамічний аналіз різних форм активності особистості, розвиток її інтересів і схильностей.

Якісна обробка всього біографічного матеріалу зводиться до інтерпретації та опису особистості за життєвими показниками, до оцінки її спрямованості, характеру, здібностей, схильностей і т.д. Основним завданням інтерпретації життєвого шляху є встановлення послідовності зародження властивостей і особливостей особистості, їх вираженості, обумовленості тими чи іншими факторами біографії.

Основними напрямками інтерпретації біографічного матеріалу є:

- визначення факторів розвитку даного військовослужбовця (середовища розвитку, власної діяльності людини тощо);

- визначення індивідуальних фаз життєвого шляху;

- аналіз структури факторів у кожній фазі;

- виявлення зв'язків між фазами індивідуального розвитку.

Біографічна анкета (варіант)



Анкета спрямована на виявлення та оцінку моральних якостей військовослужбовця, його військової спрямованості, рівня підготовленості, схильність до організаторської діяльності та інших індивідуально-психологічних якостей особистості, їх відповідності змісту професійної діяльності.

Оцінку громадської активності, моральних якостей обстежуваного, його інформованості в питаннях політичного життя можна дати з питань 14, 15, 16, 29, 35 додається анкети.

Рівень військової спрямованості оцінюється за його світоглядної позиції щодо військових професій, представленості тих чи інших мотивів і інтересів, якими керується військовослужбовець при виборі своєї професії (питання 8, 13, 16, 22, 23, 31 , 37).

Вивчення широти спрямованості, яка визначається обсягом особистих інтересів і потреб, забезпечує аналіз відповідей на питання 15,19, 25, 26, 27, 28, 29, 38.

Усвідомленість спрямованості проявляється в точному знанні вимог військової служби до людини і адекватному співвіднесенні цих вимог з власними можливостями і здібностями (питання 31, 36, 37).

Про стійкість професійної спрямованості можна судити за відповідями на питання 4, 5, 6, 7, 12, 24.

Схильність до організаторської роботи дозволяють виявити питання 5, 14, 15, 16, 23, 30, орієнтовані на аналіз досвіду організаторської роботи, принциповості у взаєминах з товаришами, інтересу до постійних контактів з людьми, громадської активності .

Про індивідуально-психологічних якостях особистості можна судити за характеристикою соціально-психологічної адаптації військовослужбовця (питання 9, 10, 11, 30, 32, 33, 34) і пізнавальним інтересам (питання 4, 12, 13 , 17, 18, 19, 29).

Інтереси та можливості. військовослужбовця у сфері фізичної культури і спорту характеризують відповіді на питання 20, 21, 25, 29.



Інструкція:

Товарищи! Уважно прочитайте кожне питання і запишіть відповіді на окремому аркуші паперу. Якщо питання має готові варіанти відповідей, виберіть той з них, який найбільш повно і точно відображає вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів вам не підходить, напишіть свою відповідь. Якщо в ході роботи виникнуть питання, підніміть руку - до вас підійдуть і допоможуть. Працюйте самостійно, швидко і акуратно ".



1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Рік, місце народження.

3. Соціальне походження (з робітників, службовців, військовослужбовців, селян).

4. Освіта (середня, середня спеціальна, незакінчена середня, вища), громадянська спеціальність.

5. Чи маєте трудовий стаж (скільки років, за якою спеціальністю)?

6. Відомості про батька і матері (П.І.Б., вік, освіта, професія).

7. Ставлення батьків до Вашого заклику в армію (неодобр-ня, байдужість, схвалення).

8. Хто з родичів служив (служить) в армії?

9. Відносини з батьками (погані, задовільні, хороші).

10. Як часто проводили вільний час всією родиною разом (дуже рідко, досить часто, майже завжди)?

11. Чи повністю Вас задовольнила навчання в школі, взаємини з товаришами (швидше ні, ніж так; важко точно відповісти; загалом, так)?

12. Чи робили Ви спроби вступити до навчального закладу (в яке, за якою спеціальністю, в якому році)?

13. У роботі яких гуртків Ви брали участь (технічному, літературному, історичному, художньому, "умілі руки", математичному, авіамодельному, військово-прикладних, інших)?

14. Які постійні громадські доручення виконували? Коли?

15. Які нагороди, заохочення Ви отримували? За що ?

16. Чи доводилося Вам виступати по радіо, телебаченню, в пресі, на мітингах і зборах? Як часто?

17. Перерахуйте 3 - 4 шкільних предмета, які Вам подобалися і не подобалися.

18. Вкажіть середній бал атестата.

19. З яких предметів Ви відвідували факультативні заняття (з фізики, математики, історії, літературі , інші)?

20. займалися Ви в спортивній секції? За яким виду спорту?

21. Чи брали Ви в спортивних змаганнях? Яких результатів досягли?

22. Чи подобається Вам заняття з початкової військової підготовки?

23. Які обов'язки Ви виконували, беручи участь у військових іграх?

24 . Назвіть відомих Вам з історії Великої Вітчизняної війни полководців, флотоводців, військових льотчиків, військових інженерів, конструкторів військової техніки.

25. Перерахуйте Ваші захоплення та інтереси.

26 . Назвіть Ваші улюблені книги.

27. Назвіть фільми, які справили на Вас враження.

28. Які телевізійні передачі Ви любите дивитися?

29. Чим Ви займаєтеся з великим інтересом (точними науками, гуманітарними науками, спортом, громадською роботою, оформлювальними роботами, інше)?

30. Чи були Ви лідером в групі і організатором колективних заходів (ні, дуже рідко, іноді, досить часто, часто)?

31. Чи хочете Ви служити в армії? Коли вперше виникло це почуття? У чому причина?

32. Чи часто Ваша думка розходилося з думкою батьків (майже завжди, часто, іноді, ніколи)?

33. Чи часто Ваша думка розходилося з думкою вчителів (майже завжди, часто, іноді, ніколи )?

34. Якщо Ваша думка розходиться з думкою оточуючих, поступаєте Ви згідно Вашим поглядам (завжди роблю те, що сам думаю; коли як; завжди роблю те, що оточуючі)?

35. Вкажіть 2 - 3 найважливіших, на Ваш погляд, події поточного року у міжнародному житті та у внутрішньому житті країни.

36. Які якості особистості, на Вашу думку, розвинені у Вас добре, а які ще слід розвивати, щоб стати хорошим військовим фахівцем?

37. Хто з відомих Вам людей служить для Вас прикладом у житті? Чому?

38. Що, на Вашу думку, складе в ході військової служби найбільшу складність для Вас (беззаперечне підпорядкування, фізичні навантаження, віддаленість від будинку, висока особиста відповідальність, подолання деяких власних негативних звичок нахилів, інше)?



3. Анкетування.



Анкетне опитування - це особливий метод збору первинних даних про людину, часто використовуваний в соціальній психології та соціології.

Анкета - це структурно організований набір питань , кожен з яких логічно пов'язаний з центральним завданням дослідження. Питання анкети можуть стосуватися професійної спрямованості (мотивів, інтересів, захоплень), моральних і психологічних якостей особистості, стилю спілкування і поведінки, характерологічних особливостей та ін

Відомо кілька типів анкет. Анкети, засновані на самооцінці опитуваними своїх властивостей і якостей. Форма відповіді - оцінка в балах ступеня вираженості того чи іншого особистісного властивості, рис характеру (ініціативності, товариськості, тривожності, самостійності та ін.)

При використанні даного методу необхідно враховувати його істотний недолік: високу ступінь суб'єктивності відповідей внаслідок прагнення людини показати себе з кращого боку і приховати недоліки. Використовуючи закриту форму питань з декількома варіантами відповідей (наприклад, ранжируваних за ступенем згоди: "Ні, це зовсім не так, "" Мабуть, так "," Вірно "," Цілком вірно "), можна підвищити інформативну цінність відповідей.

  Оцінка соціально-психологічних, особистісних якостей може проводитися групою експертів. Гідність цього методу анкетування у більшої об'єктивності одержуваних даних, оскільки до складу групи експертів включаються люди, давно і з різних сторін знаючі людини. Проте опитування кількох людей є трудомістким і деколи складно визначити компетентність експертів.

  Ще одним різновидом методу анкетування є анкети, питання яких спрямовані на оцінку опитуваними своїх дій у конкретних життєвих ситуаціях. У результаті обробки даних фахівець-психолог робить висновок про наявність та рівень розвитку у опитуваного індивідуально-особистісних властивостей.

  Існує ряд правил, які визначають особливості створення будь-якого типу анкет:

  - Перед розробкою анкети для підвищення її прогностичності необхідно чітко уявляти мету і завдання майбутнього дослідження;

  - Питання анкети повинні відповідати рівню розвитку і життєвому досвіду опитуваних (віком, освітою, соціальним походженням, національним особливостям і т.п.);

  - У формулюваннях питань має бути якомога менше емоційно значущих слів;

  - Слід уникати можливості оціночних відповідей (таких, як "добре-погано", "сильно-слабо" і т.п.);

  - Формулювання питань повинні бути по можливості нейтральними, а коли цього важко добитися, слід дублювати питання таким чином, щоб вони з різних сторін відображали одне і те ж якість;

  - Анкета повинна володіти достатньою роздільною здатністю, тобто можливістю виявляти якомога більш тонкі відмінності між людьми за ступенем вираженості тих чи інших особистісних властивостей;

  - Анкета повинна бути доступна, тобто опитуваний повинен зрозуміти питання, зуміти згадати про якісь події минулого і вибрати адекватний для нього відповідь;

  - Анкета не повинна бути монотонною і стереотипної. Кількість варіантів відповідей в пропонованих питаннях, як правило, не повинно бути більше 5-6, а розрахунковий час заповнення анкети - не більше 30 хвилин. При розробці анкети використовуються закриті або відкриті запитання.

  Закриті - це така форма питань, на які в анкеті даються заздалегідь сформульовані варіанти відповідей. Перевагами закритих питань є можливість виключити неправильне розуміння питань, порівнянність відповідей, порівняно більш легка форма заповнення відповідей і обробка отриманих даних. Цей варіант побудови питань доцільно використовувати при вивченні солдатів (матросів), а також коли дослідник чітко уявляє собі, які можуть бути відповіді на запропонований питання.

  Відкриті питання - коли опитуваний вільно відповідає на запропоноване запитання без будь-яких обмежень, наприклад, Биогр-фіческой анкети. Дана форма питань переважніше, коли психолог не знає якими можуть бути оцінки досліджуваного явища, хоче отримати пораду з якогось приводу, поглиблену соціально-психологічну характеристику військовослужбовця, відверті самостійні відповіді.

  4. Індивідуальна бесіда.



  Індивідуальна бесіда є одним з найважливіших і найбільш дієвих методів психології, який широко застосовується в різних її областях. Залежно від цілей використання даного методу, бесіда може бути ознайомчої, діагностичної, експериментальної, профілактичної і т.д.

  Основним завданням ознайомчої бесіди військового психолога з військовослужбовцем є первинне індивідуальне знайомство з ним, як з людиною. У ході цієї бесіди, яка, як правило, будується у вигляді вільного розмови двох співрозмовників, взаємну інформацію отримує кожен з них. Інформацію про військовослужбовця, яку цілеспрямовано добуває психолог, необхідно згодом доповнити і розширити за допомогою інших методів вивчення особистості воїна, зокрема біографічної анкети, аналізу документів, спостереження та ін

  Досить поширеним видом бесіди є діагностична бесіда. При вмілому її проведенні психолог може оцінити не тільки потреби, мотиви, схильності, інтереси, риси характеру, пізнавальні процеси, а й виявити глибоко особисті переживання воїна, в тій чи іншій мірі утрудняють проходження військової служби, його думку про стан справ у військовому колективі, про товаришів по службі, командирах і т.д. Результати бесіди допоможуть скласти психологічний "діагноз", на основі якого будується індивідуальна робота з військовослужбовцем і виробляються рекомендації командирам (начальникам).

  Найбільш складним видом індивідуальної бесіди, що вимагає від психолога високого рівня знань, умінь і навичок її проведення, є експериментальна бесіда, яка може бути заключним етапом соціально-психологічного вивчення військовослужбовця, коли психолог вже зібрав і узагальнив отриману іншими методами інформацію про військовослужбовця, виробив декілька робочих гіпотез, що характеризують особу воїна, і в бесіді підтверджує одну з них. Правильно побудована бесіда дозволяє уточнити наявні відомості, оцінити ті сторони особистості, які не вдалося досить вивчити за допомогою застосовуваних методів і тестів. У результаті проведення цієї бесіди створюється остаточний психологічний портрет особистості.

  Будь індивідуальна бесіда не повинна зводитися до безпредметного розмови. Вона є цілеспрямованою формою вивчення військовослужбовців і вимагає дотримання певних умов проведення.

  Одне з перших умов високої ефективності бесіди становить ретельна підготовка до її проведення. До початку бесіди потрібно чітко визначити основну мету, продумати послідовність постановки запитань, вивчити всю наявну інформацію, у тому числі результати психодіагностичного обстеження.

  Інша вимога бесіди - її невимушеність. Необхідно подбати, щоб співбесіду проходило в спокійній і довірчій обстановці, при відсутності сторонніх осіб і не переривалося. Всі питання повинні бути простими і зрозумілими, ставити їх потрібно так, щоб вони сприяли розгортанню єдиного цілісного розповіді військовослужбовця про себе, своєї життєдіяльності, труднощах проходження військової служби.

  Бесіда не повинна вилитися в просте опитування. Попередньо намічені питання не можуть обмежити зміст розмови - вони лише основні орієнтири його загальної спрямованості. Разом з тим доцільно дотримуватися певного плану, особливо початківцю психолога.

  Всю отриману інформацію про особливості особистості обстежуваного, свої висновки слід записувати тільки після проведення бесіди. Слід пам'ятати, що в результаті бесіди важливо не тільки почерпнути потрібну інформацію про військовослужбовця, а й надати на нього позитивне психолого-педагогічекое вплив. На завершення бесіди доцільно висловити побажання, дати корисні поради, що полегшують адаптацію до умов військової служби.



  5. Спостереження.



  Метод спостереження - один з найбільш об'єктивних і надійних методів психології. Він являє собою цілеспрямоване і систематичне вивчення дій, вчинків, поведінки в цілому, ставлення до служби і різних явищ навколишньої дійсності з метою виявлення, реєстрації та аналізу тих фактів, які можуть характеризувати спрямованість, характер, здібності та інші особистісні якості військовослужбовців.

  При індивідуальному спостереженні предметом обстеження є практичні дії (вчинки) окремої людини. При цьому виявляються ставлення до військової служби, сформованість моральних, індивідуально-психологічних та інших якостей військовослужбовця, що мають важливе значення для успішного проходження військової служби.

  Предметом спостереження можуть виступати міжособистісні контакти членів колективу, підрозділу, бойового розрахунку: їх кількість, тривалість, характер, активність, пристосування, ініціатива, домінування і інші показники внутрішньогрупової взаємодії. Крім цього спостереження допомагає вирішити і ряд питань вивчення індивідуальних особливостей військовослужбовців (спрямованості особистості, організаторських, педагогічних, комунікативних, лідерських, емоційних, вольових та інших якостей). До вивчення військовослужбовця методом спостереження необхідно залучати найрізноманітніші категорії осіб, які мають з ним прямий контакт.

  Для підвищення ефективності спостереження рекомендується створювати ситуації, в яких військовослужбовець міг би в максимальному ступені і в короткий термін проявити ті якості, які необхідно у нього оцінити. Наприклад, ставити завдання, вирішення яких вимагає технічних, організаторських, лідерських, емоційно-вольових та інших якостей.

  При визначенні відношення до військової служби слід звертати увагу на дотримання норм і правил поведінки, регламентованих статутами Збройних Сил Російської Федерації, чинним законодавством Російської Федерації, наказами та директивами Міністра оборони Російської Федерації, виконання розпорядку дня, функціональних обов'язків, дисциплінованість, старанність, взаємини з командирами . Інформацію про якості характеру, здібностях військовослужбовця та ступеня його нервово-психічної стійкості дають дії в складних і небезпечних ситуаціях, що вимагають витримки, самовладання і психологичес-кой гарту. Швидкість, точність і якість виконання різного роду нормативів і завдань з бойової та спеціальної підготовки дають можливість оцінити рівень сформованості індивідуально-психологічних якостей.

  Спостереження в ході бесіди або проведення психологічного обстеження також дає можливість виділити ряд ознак, які говорять про нервово-психічної нестійкості військовослужбовця. До таких ознак слід віднести розв'язна поведінка, легку дратівливість, запальність, нетерплячість і метушливість, театральність, демонстративність, сором'язливість, замкнутість, плаксивість, незручність, незграбність і різкість рухів, скутість пози, незручну посадку, невмотивовані рухи руками і ногами, часте моргання, сіпання повік і щік, закусиваніе губ, почервоніння шкірних покривів обличчя і шиї, підвищену пітливість. Недостатню кмітливість і тямущість характеризують питання не по суті, вираз розгубленості й переляку, часте звертання до товаришів за роз'ясненнями, запізнення, затримка з початком роботи або її припинення при тестуванні, примітивність висловлювань.

  Існує кілька різновидів методу спостереження в за-лежно від: ступеня формализованности - контрольоване і неконтрольоване; ступеня участі спостерігача в досліджуваній ситуації - включене і невключення; умов організації - відкрите і приховане; місця проведення - польове і лабораторне, регулярності проведення - систематичне і випадкове.

  Контрольоване спостереження заздалегідь передбачає ситуації спостереження і конкретні способи реєстрації фактів. Найчастіше воно застосовується в дослідженнях описового і експериментального плану, коли психолог знайомий з досліджуваним явищем і його цікавлять тільки описові характеристики. Наприклад, при вивченні відхиляється військовослужбовців з числа молодого поповнення може бути передбачене спостереження конкретних форм самораспределенія обов'язків між ними в процесі службової діяльності, а також взаємовідносин між ними.

  Неконтрольоване спостереження застосовується з метою поперед-тельного знайомства з проблемою. При його проведенні відсутня детальний план дій спостерігача, визначені лише найзагальніші риси ситуації. Цей різновид спостереження широко застосовується на початковому етапі вивчення особового складу і доповнюється іншими методами збору інформації.

  Відкрите спостереження передбачає оповіщення спостережуваних про те, що за ними ведеться спостереження. Таке спостереження особливо характерно при формуванні команд, що виконують завдання у відриві від частини. Особовий склад заздалегідь знає, що психологом та іншими офіцерами проводяться ряд заходів, в тому числі і спостереження, з метою вивчення психологічної сумісності команди, а також виявлення військовослужбовців з нервово-психічної нестійкістю.

  При прихованому спостереженні військовослужбовці не знають, що є об'єктом вивчення. Цей різновид спостереження найбільш ефективна, воно може застосовуватися при вивченні воїнів у вільний від служби час. У цій ситуації можна виявити інтереси та захоплення окремих військовослужбовців, систему відносин в підрозділі, наявність мікрогруп, їх спрямованість, неформальних лідерів, знедолених і т.д.

  Включене спостереження передбачає безпосередню участь психолога (спостерігача) в події, що. Дослідник може не виділятися, як спостерігач (приховане включене спостереження), здійснюючи вивчення групи військовослужбовців як би зсередини, що дозволяє йому спостерігати приховані соціальні явища. Так, при виявленні військовослужбовців з числа молодого поповнення з ознаками нервово-психічної нестійкості психологом може бути підготовлений досвідчений сержант або солдатів, призначений для роботи з таким поповненням. У разі попереднього інформування особового складу про проведеному спостереженні говорять про включений відкритому спостереженні (спільне з спостерігачем виконання навчально-бойових завдань, спортивні ігри і т.д.).

  Невключення спостереження здійснюється з боку. Спостерігач не є учасником подій, що відбуваються. Воно може бути як прихованим, так і відкритим.

  Польове спостереження - спостереження, здійснюване в природних для військовослужбовців умовах життєдіяльності (у полі, на полігоні, в поході, парку і т.д.).

  Лабораторне спостереження характеризується штучними умовами, які тільки моделюють природні. Умови, місце і час проведення спостереження визначаються психологом (іншим спостерігачем). Така організація спостереження дозволяє більш глибоко вивчити цікавлять сторони життєдіяльності військовослужбовців.

  Систематичне спостереження проводиться регулярно з заданою періодичністю. Зазвичай воно здійснюється за детально розробленою методикою з високим ступенем конкретизації роботи спостерігача.

  Випадкове спостереження зазвичай не планується, але є багатим джерелом інформації. У повсякденному житті часто виникають психологічно значимі і інформативні ситуації, які неможливо змоделювати в лабораторних умовах. Такі ситуації вимагають від психолога (спостерігача) високої готовності, оскільки трудність спостереження полягає в непередбачуваності та випадковості їх виникнення.

  Всі дані спостереження повинні записуватися, систематизироваться, оброблятися з урахуванням інформації, отриманої за допомогою інших методів.



  6. Опитування



  Опитування - метод збору первинної інформації за допомогою звернення з питаннями до опитуваним (респондентам). Він заснований на безпосередньому (інтерв'ю) або опосередкованому (анкета) соціально-психологічному взаємодії між дослідником і опитуваним. За допомогою опитування можна отримати як інформацію про факти, події, так і відомості про думки, оцінках і перевагах опитуваних, їх потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, життєвих планах і т.д. Причому цю інформацію можна отримати досить швидко і від великої кількості людей.

  Опитування має різні види та різновиди. Розрізняють опитування письмові (анкети, (дивись анкетування) і усні (інтерв'ю), очні та заочні (поштові, телефонні, пресові) експертні та масові, вибіркові та суцільні і т.п.

  Усне опитування (інтерв'ю) дозволяє в особистому спілкуванні отримати відповіді на питання, передбачені програмою вивчення, дослідження. У відмінності від інших видів опитування інтерв'ю сприяє виникненню невимушеного спілкування і підвищенню щирості відповідей, дозволяє стежити за реакцією респондента і змінювати відповідно хід опитування. Від розмови з якої-небудь темі інтерв'ю відрізняється наявністю заздалегідь підготовленого запитальника (бланка-інтерв'ю). Залежно від підготовленості дослідника і вибору типу інтерв'ю воно може бути вільним або формалізованим.

  Вільне інтерв'ю проводиться, як правило, в тих випадках коли треба уточнити уявлення дослідника з тих чи інших питань, перевірити висновки та пропозиції. У цих випадках складається тільки приблизний план бесіди і завдання дослідника (психолога) - як можна більш детально з'ясувати і записати позиції опитуваних.



  Формалізоване інтерв'ю проводиться за допомогою інтерв'ю-анкети, в якій заздалегідь підготовлені можливі відповіді на питання, з яких дослідник (психолог) хотів би уточнити уявлення досліджуваних.

  Особливе значення при використанні усного опитування (інтерв'ю), як методу отримання первинних даних, має підготовка інтерв'юерів (якщо опитування проводить не сам психолог), а також умови в яких проводиться інтерв'ю. Інтерв'юер повинен володіти навичками встановлення контакту з співрозмовниками, чіткого і ясного викладу питань, вміти провести бесіду в зацікавленому і доброзичливому тоні, незалежно від того, чи збігається його особиста думка з точкою зору співрозмовника, постійно стежачи за своїми виразами і інтонаціями, щоб не навіювати очікуваного відповіді. Для проведення інтерв'ю треба визначити місце і час так, щоб ніхто не заважав і респондентів не відволікали. Правила інтерв'ю викладаються при інструктажі осіб, обраних у якості інтерв'юерів. Пояснюється і техніка проведення конкретного інтерв'ю: його цілі, які повідомляються Респодентам на початку опитування, визначаються питання, які можуть викликати труднощі при відповіді, порядок фіксування відповідей (якщо вони не формалізовані).

  Метод експертного опитування дозволяє досліднику (психолога) отримати потрібну йому інформацію коротким і ефективним способом - від фахівців у певній галузі - експертів. У підрозділі експертами можуть бути командири, офіцери виховних структур, старослужащие (вони, як правило, обізнані з широкого кола питань служби і побуту).

  Існують методи заочного та очного експертного опитування.

  До методів заочного опитування відносять: письмове опитування (збір думок), анкетування (формалізований опитування), метод незалежних характеристик і дельфійська техніка.

  До очним методів належать інтерв'ю, анкетування, нарада, дослідницька бесіда, "мозкова атака".

  Найбільш простим видом заочного опитування експертів є збір думок. Метод полягає в тому, що експертам розсилаються (лунають) спеціально підготовлені опитувальні листи, в яких вони повинні викласти свою думку по суті поставлених питань. Часто в таких опитувальних документах переважають відкриті запитання. Збір думок подібний вільному інтерв'ю і відрізняється від нього лише письмовою формою опитування, яка дає можливість залучити велику кількість експертів. Однак заочний опитування пов'язане з організаційними труднощами, зумовленими низьким рівнем повернення анкет.



  Формалізований опитування експертів являє собою звичайне анкетування з питаннями, сформульованими як у відкритій, так і в закритій формі. По меті цей метод істотно відрізняється від збору думок. Якщо останній проводиться для виявлення продуктивних стосовно досліджуваної проблеми ідей, якими б несподіваними вони не були, то анкетування спрямоване на з'ясування оцінок фахівцями тих чи інших аспектів вирішення проблеми. Отримана таким чином інформація підлягає не тільки якісному, а й кількісному аналізу.

  Метод незалежних характеристик дозволяє вивчити громадську думку особового складу з будь показниками службової діяльності воїнів. Цей метод є засобом об'єктивного дослідження особистості в колективі. Він заснований на знанні військовослужбовцями один одного по їх різноманітної спільної діяльності і добре доповнює інші методи вивчення військового колективу.

  Суть методу незалежних характеристик полягає в оцінці за єдиною шкалою декількома опитуваними незалежно один від одного особистісних якостей і показників службової діяльності всіх військовослужбовців підрозділу і в подальшому узагальненні їх індивідуальних оцінок. В отриманих колективних оцінках взаїмопогашаются можливі суб'єктивні відхилення, що забезпечує об'єктивність результатів дослідження.

  Метод "Дельфи" спрямований на удосконалення процесу вироблення судження групою експертів. При цьому думку кожного фахівця порівнюється із загальним результатом, уникаючи спотворює впливу навіювання чи пристосування до думки більшості. Метод передбачає опитування експертів у кілька турів, обробку результатів кожного туру, інформування їх про ці результати і знову повторення такої ж процедури. На практиці зазвичай обмежуються 3-4 турами.

  У першому турі відповіді даються без аргументації. Після обробки виділяються крайні й середні судження й повідомляються експертам.

  У другому турі опитувані знову звертаються до своїх оцінок. Так як вони мали достатній час на роздуми і дізналися, що існує дещо інші думки на цей рахунок, то тепер їм надається можливість переглянути свої відповіді, дані в першому турі, або ж як можна обгрунтованіша подати свою точку зору. Отримані після другого туру нові крайні і середні думки узагальнюються і знову повідомляються експертам.

  Потім проводиться третій тур опитування, в ході якого опитувані знову повертаються до своїх оцінок. Подальші тури аналогічні.

  Практика показує, що після третього або четвертого туру думки експертів не міняються. Значить, опитування вже можна припиняти. Метод дозволяє зменшити вплив недостатньо компетентних експертів на групову оцінку, як це спостерігається при простому анкетуванні. Відбувається це за рахунок отриманої цінної інформації від більш компетентних експертів.

  Одним з методів очного опитування є вільне інтерв'ю. Найчастіше інтерв'ю має розвідувальну мета, допомагає більш повно і всебічно представити проблему, чіткіше усвідомити поняття і намітити основні напрямки подальшого дослідження. Число експертів не повинно перевищувати 10-15 чоловік. Вони повинні володіти широким кругозором у своїй галузі, бути здатними до аналітичного мислення, вирішувати творчі завдання і відстоювати власну думку.

  Очне анкетування.

  Суть методу полягає в тому, що заповнення анкет проводиться експертом у присутності анкетірующего. Недоліком цього методу є можливість здійснення впливу анкетірующего на відповіді експерта, яке може відбуватися майже мимоволі під впливом особистості психолога або іншого офіцера, який проводить опитування.

  Нарада компетентних фахівців також розглядається, як своєрідний опитування експертів. На нараді проводиться обмін інформацією, розробка та координація планів, отримання вказівок, прийняття рішень. На початку наради ставиться завдання, дається інформація для роздумів і виступів.

  Мета нарад - вислухати думку кожного, обмінятися міркуваннями, тобто отримати і узагальнити колективний досвід. Першими отримують слово молодші за посадою та званням. Це робиться для того, щоб починаючи розмову, вони не були зв'язані ніякими міркуваннями субординації, не відчували тиску авторитетів або впливу попередніх виступів начальників. За молодшими виступають більш досвідчені і старші товариші. У процесі виступів з'являються нові думки, ідеї, визрівають більш обгрунтовані пропозиції.

  На закінчення формулюється остаточне рішення, узагальнююче всі висловлені думки.

  "Мозкова атака" або "мозковий штурм" - метод генерування ідей, вирішення якої-небудь проблеми шляхом колективної творчості групи людей в ході засідання-сеансу, що проводиться за певними правилами.

  Принциповою особливістю методу є абсолютне виключення в ході самого засідання критики або який-небудь оцінки будь-яких висловлювань. Критичний аналіз пропозицій проводиться після засідання.

  До генерування ідей залучаються всі опитувані. Вони можуть бути не фахівцями з обговорюваної проблеми, але обов'язково повинні добре розуміти поставлене перед ними завдання. Склад експертів бажано мати якомога різноманітнішим. Під час обговорення всі повинні відчувати себе вільно, не соромлячись, тому групу треба підбирати з людей, що займають приблизно однакове службове становище.

  Основні правила проведення засідання:

  - Не допускається критика, будь-які зауваження або оцінки ідей, висловлених товаришами;

  - Повинно бути якомога більше ідей, думок, тому що ймовірність появи дійсно цінної ідеї пропорційна загальному числу висловлювань;

  - Необхідно стимулювати висловлювання самих незвичайних ідей, тому що серед них можуть виявитися надалі найпродуктивніші;

  - Ведучий, час від часу, висуває ідеї-підказки, які повинні підхоплюватися, розвиватися, комбінуватися. Учасники засідання мають як би "розгойдувати" один одного.

  Таким чином, на засіданні необхідно створити обстановку для вільної творчості, коли колективний розум генерує безліч різноманітних ідей.

  Сеанс триває до 40-50 хвилин і закінчується, коли потік пропозицій вичерпається. Час виступу кожного 1 - 2 хвилини, хоча брати слово можна кілька разів.

  Другий етап роботи - критичний аналіз висловлених пропозицій та відбір найбільш цінних з них. Аналіз проводиться групою з 3 - 5 фахівців, що обираються експертами наприкінці засідання. Це повинні бути найбільш авторитетні експерти, схильні до критичного аналізу.



  7. Психологічне тестування.



  Тест - це теоретично і практично обгрунтована система висловлювань, завдань, що дозволяє отримати вимірювання відповідних психологічних властивостей.

  Існує кілька підходів до класифікації тестів. По предмету дослідження виділяють три групи тестів:

  1. Общелічностного тести. З їх допомогою вивчають психічні властивості особистості, як цілісне утворення.

  2. Особистісні тести. Призначені для діагностики тієї чи іншої риси, характеристики, властивості (інтелектуальних і спеціальних здібностей, рівня загальної відповідальності, самоконтролю, властивостей особистості). Особливо широке застосування ця група тестів знайшла при вимірюванні психічних процесів (пам'ять, увага, мислення та ін).

  3. Групові тести. Застосовуються при діагностиці групових психічних процесів - рівня згуртованості груп і колективів, особливостей групового психологічного клімату, міжособистісних взаємин, сили "тиску" групи на її членів та ін

  За характеристикою методичного принципу, який покладено в основу даного прийому тестування виділяють 4 групи тестів:

  1. Об'єктивні тести. Це ті методики, в яких можливий правильну відповідь, правильне виконання завдання чи об'єктивна реєстрація яких показників апаратурними методами (шкірно-гальванічна реакція, поріг сприйняття аналізаторів і т.д.).

  2. Суб'єктивні тести або стандартизовані самозвіти. Які в свою чергу поділяються на:

  а) тести - опитувальники;

  б) відкриті опитувальники, що припускають подальший аналіз;

  в) шкальні техніки;

  г) індивідуально-орієнтовані методики.

  Загальним для всієї групи методик стандартизованого самозвіту є використання вербальних (мовних) здібностей випробуваного, а також звернення до його мислення, уяві, пам'яті.

  3. Проективні техніки. Проекція заснована на тому, що сприйняття та інтерпретація дійсності, пропонованих стимулів і пр. певною мірою залежить від потреб, мотивів, установок, психічного стану особистості.

  Методичний прийом проективних методів полягає в пред'явленні випробуваному недостатньо структурованого, невизначеного, незавершеного стимулу. Це породжує процеси фантазії, уяви, в яких розкриваються ті чи інші характеристики особистості військовослужбовця.

  Застосування проективних методик (тест вільної словесної асоціації, методика незакінчених пропозицій, тест Розенцвейга, тематичний апперцептівний тест, методика Роршаха та ін) вимагають високої професійної підготовки психолога, розвиненою інтуїції, що обмежує їх застосування.

  4. Діалогічні техніки. Передбачають вербальний (мовної) контакт психолога з досліджуваним. До них відносяться бесіда, інтерв'ю (див. вище).

  Тестування найбільш широке застосовується в практичній роботі військового психолога. Вибір конкретної методики залежить від мети, об'єкта та умов дослідження, професійної підготовленості психолога, матеріально-технічного оснащення.

  Відносна "простота" тестування таїть у собі можливість зробити помилки, що знижують достовірність отриманої інформації.

  З метою попередження помилок:

  - Не слід як-небудь міняти інструкції, матеріали, час, відведений для вирішення тесту, або вносити в стандартизовану процедуру якісь інші зміни, навіть природно "підказуються" конкретною ситуацією. Не можна робити ніяких пояснень або ставити навідні запитання, крім тих, можливість яких обумовлена ??в описі тесту. Буквальною точності відтворення стандартних інструкцій до тестів надається настільки велике значення, що початківцям психологам рекомендується зачитувати їх;

  - Під час тестування психологу забороняється висловлювати своє ставлення до обстежуваного. Критика, зауваження знижують інтерес до завдання, викликають зайву напруженість, що може призвести до помилки в роботі і навіть відмови від виконання тесту;

  - Обстеження проводити тільки при хорошому соматичному і психоемоційному стані. Тому тестування краще планувати на ранкові години, не слід допускати осіб після нарядів, робіт (якщо психолог не переслідує мети вивчити їх вплив на стан військовослужбовців), потрібно зняти емоційне напруження, пояснивши цілі і завдання обстеження. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методи соціально-психологічного вивчення особистості "
 1.  П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
    Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
 2.  Додаток № 5 Методи соціально-психологічного вивчення особистості
    до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Методи соціально-психологічного вивчення особистості. 1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця.
 3.  Методи соціально-психологічного вивчення особистості
    Методи соціально-психологічного вивчення
 4.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 5.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 6.  Альгодисменорея
    АРУШЕНІЯ менструального циклу є одвічною жіночою проблемою, однак детальне вивчення цих станів відкриває все нові і нові грані. На сьогодні найбільш поширеними є три форми розладів менструального циклу: аменорея - відсутність менструацій у жінок в репродуктивному віці (в період від менархе, тобто початку місячних, до менопаузи), маткові кровотечі - циклічні
 7.  СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У ПРАКТИЦІ гінеколога-ендокринолога
    Стеблюк В.В., Татарчук Т.Ф., Лобода Т.М. А КТУАЛЬНОЙ проблемою медицини техногенного суспільства 21 століття є-. ється проблема синдрому хронічної втоми (СХВ) як причини частих порушень фізичного і психічного здоров'я людей розвиненого техногенного суспільства. Зниження фізичної та розумової працездатності, психопатизация особистості, психосоматичні порушення мають не тільки
 8.  форми індивідуальної і групової роботи психотерапевта
    Психотерапевт може використовувати в цілях надання психологічної допомоги різні методи індивідуальної та групової роботи. При цьому вирішуються відповідні цілі та завдання: - вивчення особистості пацієнтки, її емоційного реагування, мотивації, системи відносин, виявлення причин, що сприяють як виникненню, так і збереженню особистісних проблем; - досягнення у пацієнтки усвідомлення і
 9.  ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
    Реймонд Мацієвич, Джозеф Б. Мартін (Raymond Maciewicz, Joseph В. Martin) Біль відноситься до найбільш поширених суб'єктивних ознаками хвороби. Хоча в кожному випадку природа, локалізація і етіологія болю різні, майже половину всіх хворих, які звертаються до лікаря, перш за все турбує біль. Правильне лікування хворих з очевидним обмеженим болючим процесом (наприклад, переломом
 10.  ЦИКЛ сон-неспання І ПОРУШЕННЯ СНУ
    Вільям Дж. Швартц, Джон В.Стейкс, Джозеф Б.Мартін (William J. Schwartz, John W. Stakes, Joseph B. Martin) Зовнішній прояв сну - пасивність, відносна нерухомість і зниження чутливості до зовнішніх подразників - дає невірне уявлення про основну організованою активності мозку, складною і різноманітною. Робочі характеристики і взаємини входять і виходять
 11.  ОСНОВИ неоплазією
    Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 12.  ЕПІЛЕПСІЯ І судомних станів
    М. А. Діхтер (М. A. Dichter) Епілепсії - це розлади, що характеризуються хронічними, рецидивуючими пароксизмальними порушеннями функцій ЦНС, обумовлені змінами електричної активності мозку. Це група поширених неврологічних розладів; хворіють особи будь-якого віку; за наявними даними, ними страждають 0,5 - 2% населення. Кожен епізод неврологічної дисфункції
 13.  ВЕЛИКІ афективний розлад
    Л.Л.Джадд, Л.Я.Хей (L. LJudd, LYHuey) Протягом багатьох століть зазначалося, що крайні коливання настрою у людини успадковуються, однак диференціювання патологічної ступеня цих коливань від нормальної до останнього часу залишалося ілюзорною проблемою. Розуміння, що виражені ментальні розлади є психобіологічний феноменом, що виникають в результаті
 14.  СТАНУ СТРАХУ
    К. Т. Бріттон, С. К. Ріш, Дж. К. Джіллін (К. Т. Button, S. С. Risch, J. С. Gillin) Стан тривоги - це нормальна відповідна реакція людини на мінливості життя. У нерізко вираженій формі такий стан є по суті адаптивної реакцією. Так, наприклад, студент не може добре здати іспиту, не відчуваючи ніякої тривоги перед ним. Однак у крайньому своєму вираженні стан
 15.  Основні поняття валеології
    Виниклий в процесі еволюції органічного світу феномен людини став предметом дослідження величезної безлічі природних (біологія, генетика, антропологія, хімія тощо) і суспільних (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка та ін) наук. Проте до цих пір людина не може дати остаточні відповіді на багато питань, що стосуються не тільки своєї сутності, а й буття. Повною
 16.  Класифікація валеології
    Незважаючи на свою очевидну молодість, валеологія розвивається досить динамічно. Перебуваючи на стику багатьох наук, валеологія своїми методологією, проблемами, даними змушує представників цих наук в окремих аспектах по-новому поглянути на їх власні проблеми. Не дивно тому, що в самій валеології відбувається помітна диференціація, що відображає специфіку інтересів вчених, що прийшли
 17.  Умови і спосіб життя
    Останнім часом, коли стало зрозуміло, що медицина не може не тільки запобігти, але і впоратися з обрушився на неї обвалом патології, інтерес до здорового способу життя привертає все більш пильну увагу і фахівців, і широких кіл населення. Це не в останню чергу зумовлено усвідомленням істинності і серйозності стародавнього вислову: мистецтво продовжити життя - це мистецтво
 18.  Валеологическое освіту і психічне здоров'я
    Високі темпи науково-технічного розвитку, лавина інформації, яка щодня обрушується на людину, збільшений рівень напруженості міжособистісних контактів роблять дуже потужний вплив, особливо на його психіку. Рівень психічного здоров'я сучасної людини і особливо дітей знизився, що загрожує украй неприємними наслідками нинішньому і наступним поколінням.
 19.  Лекція № 9
    Визначення та термінологія СНІДу та ВІЛ. 2. Короткі історичні відомості. 3. Збудник і епідеміологія. 4. Стадії протікання вірусу. 5. СНІД. 6. Лікування і профілактика. 7. Правець. 8. Інфекційні захворювання в Росії. 9. Санітарно-протиепідемічні заходи. 1.Визначення і термінологія. Інфекція, що викликається вірусом іммунногодефіціта людини (інфекція
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека