ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Методи системно-ситуативного аналізу діяльності

Системно-ситуаційний аналіз бойової діяльності здійснюється за допомогою методу послідовної динамічної оцінки діяльності (МПДО) .

МПДО структурно складається з шести взаємопов'язаних блоків. Ці блоки представлені на рис. 2.12.Примітка. На малюнку 2.12. позначені: Су - ситуація у вузькому сенсі слова; СД-ситуативна діяльність.

Автор методу вводить поняття «ситуація у вузькому сенсі слова», розуміючи під нею психологічну модель умов, яка складається на основі оперативної узагальненої оцінки завдання, об'єктивних умов залежно від особливостей суб'єкта діяльності (наприклад, стандартність -нестандартність ситуації).

Розглянемо складові частини методу МПДО.

I блок - «Завдання» передбачає визначення виду завдання, виконуваної військовослужбовцями. По двох підставах (мирний або воєнний час і вид діяльності) Б. Я. Шведін виділяє 4 види завдань:

1) бойове завдання військового часу;

2) бойова задача мирного часу;

3) навчально-бойове завдання військового часу;

4) навчально-бойове завдання мирного часу. Нумерація завдань відповідає ступеню їх значущості.

II блок - «Суб'єкт діяльності». Тут аналізуються всі можливі характеристики, що впливають на діяльність при вирішенні даної задачі в даних умови. Виділяються дві групи характеристик, що підлягають розгляду:

а) соціально-демографічні: звання, посада, вік, освіта, досвід і т. д.;

б) психологічні : рівень професійної підготовленості; рівень емоційної стійкості; здатність приймати нестандартні рішення, швидко орієнтуватися в нестандартній обстановці; здатність до ризику; вміння організовувати колективну роботу, вступати в правильну взаємодію з підлеглими і т.
д.

III блок - «Об'єктивні умови» включає: узагальнена назва ситуації; сюжет (динаміка, послідовність розвитку подій і т. д.); час розвитку ситуації.

IV блок - «Ситуація, що розуміється у вузькому сенсі слова», передбачає оцінку ступеня її стандартності; психологічні фактори ситуації (небезпека, невизначеність, раптовість, новизна і т. д.).

V блок - «Ситуативна діяльність» містить характеристики конкретного виду діяльності, якою займається військовослужбовець (наприклад, діяльність командира - особи, що приймає рішення, або діяльність командира - особи, ведучого виховну роботу); спосіб залученості в систему зовнішніх впливів; інформаційне поле ситуації; схеми орієнтовної основи по даному виду діяльності; операційна структура діяльності; ризикованість; ситуаційний мотив; психічний стан і т. д.

VI блок - «Результат» включає:

а) групу непсихологічних характеристик: ступінь виконання завдання; типологія помилок та ін;

б) групу психологічних помилок: задоволеність своїми діями; задоволеність діями підлеглих, товаришів по службі і др .

Повноцінний ССАД можливий лише на основі безлічі описаних ситуацій, тобто банку ситуацій для даного виду діяльності. Мінімальне число ситуацій, пов'язаних з аналізом одного завдання, має бути рівним 100. Якщо більшість з аналізованих ситуацій - нестандартні, то їх аналізоване кількість повинна перевищувати 350.

Б. Я. Шведін на підставі суб'єкта діяльності та виду аналізу діяльності виділяє 8 модифікацій МПДО (табл. 2.9).


Таблиця 2.9

Модифікації МПДОТаким чином, системно-ситуаційний аналіз діяльності є технологією вивчення конкретних видів діяльності на основі виділення їх одиниці - ситуації. Його основним методом виступає метод послідовної динамічної оцінки діяльності. Аналіз діяльності здійснюється на основі створення і дослідження статистично достатнього банку ситуацій з конкретного виду діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке системно-ситуаційний аналіз військової діяльності?

2. Які завдання вирішуються за допомогою застосування системно-ситуативного аналізу військової діяльності?

3. Які вимоги пред'являються до системно-ситуативного аналізу військової діяльності?

4. Що являє собою метод послідовної динамічної оцінки діяльності (МПДО)?

Додаткова література для самостійної роботи за темою

1. Військова психологія: методологія, теорія, практика / Под ред. А. Г. Караючи-ні, П. А. Корчемного. У 2-х ч. - М., 1998.

2. Караяном Л. Г. Психологічне забезпечення бойових дій особового складу частин Сухопутних військ у локальних військових конфліктах. - М., 1998.

3. Шведін Б. Я. Людський фактор в управлінні військами: проблеми і пошуки. - М., 1989.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи системно-ситуативного аналізу діяльності "
 1. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 2. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операционально -технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3. Психологічна готовність до політичної діяльності
  Категорія готовності в цілому відображає співвіднесеність якостей суб'єкта діяльності з її вимогами. Враховуючи багатомірність діяльності, готовність необхідно розглядати як складне, багатостороннє і багаторівневе утворення. Так, можна говорити як про готовність до політичної діяльності в широкому сенсі, так і про готовність до роботи в конкретній політичній ролі (депутата, лідера
 4. Військова акмеологія
  План 1 . Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б в себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 6. Акмеологические методи
  Насамперед хотілося б звернутися до методів, що застосовуються у акмеології, і, звичайно ж, до власне акмеологічних методів, тому що від них залежить результативність акмеологічних досліджень і ефективність вирішення практичних завдань. На ранніх етапах становлення акмеології і по теперішній час акмеології цікавили питання правомочності застосування загальнонаукових методів і методів деяких
 7. К
  КАР'ЄРА - процес самореалізації особистості, своїх можливостей у професійній діяльності, сутнісної характеристикою якого є просування, що розглядається в широкому сенсі у вигляді загальної послідовності етапів розвитку людини в основних сферах життя: сімейної, трудової; а у вузькому - пов'язується з динамікою соціального стану, статусу та активності особистості. К. - посадова
 8. С
  самоактуалізації (від лат. дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманістичної психології. За поглядами А. Маслоу, С. - це бажання стати бoльшим, ніж являєшся; це потреба у самовдосконаленні, у реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінної, внутрішньо багатого життя.
 9. Гуманістична психологія в контексті еволюції психологічних ідей ХХ століття.
  Теорія самоактуалізації була розроблена в США в середині ХХ століття і стала ключовою складовою для « гуманістичної »психології, що оголосила себе« третьою гілкою »психології на противагу біхевіоризму і психоаналізу. До цього часу після перемоги у другій світовій війні, США стали економічній, військовій« наддержавою », багато в чому визначає розвиток світової політики та економіки. У першій
 10. Самоактуалізація в контексті життєвого шляху людини
  Розглянувши історію розробки, структуру та основні елементи теорії самоактуалізації, а так само деякі теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з цією теорією і її практикою, необхідно зупинитися на питанні про місце процесу самоактуалізації в життєвому шляху людини. Нас цікавитиме загальна характеристика життєвого шляху людини і значення понять, що застосовуються для його
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека