Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію « Психолог »
« Попередня Наступна »
Кругова С.А. (Сост.). Введення в психологію методичний посібник, 1998 - перейти до змісту підручника

Методи психології

Існує діалектичний підхід до методів досліджень в психології. Він характеризується тим, що психічні явища досліджуються в розвитку. Він припускає, що:

а) Будь-яке рух пов'язано з кількісними і якісними явищами.

Б) Психічні явища, будучи своєрідними, безпосередньому спостереженню не піддаються (наприклад думки, спостереження). Психічна діяльність пов'язана з поведінкою і може бути пізнана через аналіз зовнішніх дій. Діяльність людини є ключем до розуміння його внутрішнього духовного життя.

1. Одним з методів психології є спостереження.

Метод спостережень характеризується наявністю декількох етапів: а) спостерігач ставить перед собою мету, б) веде підготовку до спостереження; в) складає план спостереження, визначає його обсяг; г) всі спостережувані факти чітко фіксуються, обов'язково ведеться запис промови (використовується магнітофон, кіно-фотозйомка); д) зібраний матеріал аналізується кількісно і якісно за допомогою статистичних і математичних методів; е) зібраний матеріал завершується висновком, який потім знову перевіряється на практиці. Ж) у главу ставиться об'єктивне спостереження, в якому одна людина спостерігає за іншим. Суб'єктивне ж спостереження, коли людина спостерігає сам за собою (інтроспекція) не використовують. Метод інтроспекції дуже суб'єктивний і є ненауковим. Вважається, що спостерігаючи за собою людина роздвоюється, уподібнюється людині, смотрящему у вікно і бажаючому побачити себе виходить з під'їзду. Інтроспекція наукових результатів не дає, але дані її враховуються при обговоренні.

Крім стандартизованого спостереження існує ще один вид цього методу - включене спостереження. У включеному спостереженні дослідник є безпосереднім учасником того процесу, який вивчається, наприклад, вивчаючи взаємини в групі людей він може бути сам включений в цю групу і бути учасником всіх процесів що проходять в групі, спостерігаючи і аналізуючи їх. Крім цього існує ще й вільне спостереження.
Ця модифікація методу використовується в тих випадках, коли

неможливо точно визначити що слід спостерігати, тобто ще не відомі ознаки досліджуваного психічного явища.2. Експеримент. Головною рисою експерименту є моделювання якоїсь діяльності. Для цього в штучних умовах створюється обстановка для вивчення того чи іншого психічного явища. Експеримент дозволяє швидко накопичувати цікавлять експериментатора дані.

Вперше в психології застосував експеримент фізіолог Вільгельм Вундт. У 1879 році, в Лейпцігу, він створив лабораторію експериментальної психології (яка в подальшому стала інститутом). У його лабораторію приїжджали вчені й з Росії: І. П. Павлов, В.М. Бехтерєв, Боткін, Н.Н. Ланге, Г. І. Челпанов. Надалі вони багато чого зробили для поширення експериментальної психології в нашій країні. У 1885 році В. М. Бехтерєв створив першу лабораторію експериментальної психології при казанському університеті. Г. І. Челпанов - яскравий пропагандист психологічних знань, ідеаліст за своєю природою, професор Московського університету, створив цілу школу експериментальної психології, побудував і створив перший інститут експериментальної психології в країні.

Метод експерименту в психології застосовується у двох модифікаціях:

1) у вигляді лабораторного експерименту;

2) у вигляді природного експерименту ( дуже широке використовується при вивченні діяльності школярів).

Лабораторний експеримент дозволяє вивчати будь-яке явище в штучно створених для нього умовах. У ситуації, коли явище не піддається вивченню в лабораторному експерименті, ставлять природний експеримент, де досліджуване явище проявляється у звичайних для нього умовах.3.Метод бесіди. Це складний метод, що вимагає особливих навичок. Однією з умов ефективності методу є повний довірчий контакт з випробуваним. Цей метод вимагає ретельної розробки, в чому полягає його особлива складність, особливою тактики.
Метод бесіди широко використовується в медичній, педагогічній, судової та ін галузях психології, застосовується і як додатковий до інших методів досліджень.4.Метод анкетування. Це певна модифікація бесіди, тільки письмовій. Часто психологи стикаються з тим, що цей метод використовується ненауково. Анкета повинна мати мету: що вивчати? Питання повинні бути продуманими і коректними. Результати - піддаватися математичній обробці.5.Метод аналізу продуктів діяльності. Це може бути мова, письмова і усна, креслення, модель, ігри, малюнки, конспекти і т.д.6.Методи тестів. Сучасний тест - це спеціально розроблена, багаторазово перевірена, статистично вивірена система завдань. (Яка дозволяє скласти діагноз, але має обмежене прогностичне значення). Випробуваному дається завдання, і на підставі відповіді виноситься судження про якусь функції. Використовується для визначення рівня розвитку, обдарованості, здібностей і т.д.7.Еслі дослідження проводиться з одним і тим же випробуваним кілька років поспіль, то це називається лонгитюда.8.Якщо дослідження проводиться з випробуваними одного віку, то загальна картина показників іменується як поперечний зріз.

Перераховані методи психології використовуються для збору первинної інформації, яку необхідно обробити, тобто отримати результат проведеного дослідження, визначити на скільки достовірні отримані дані, інтерпретувати отриманий результат, зробити висновки і дати рекомендації по досліджуваному явищу. Для цієї мети використовуються різні способи математичної обробки отриманих результатів.

Наприклад, на основі отриманих показників, що характеризують якусь функцію, будуються шкали. Цей спосіб називається шкалювання. Шкалирование базується на основі використання статистичного аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи психології "
 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ (ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я)
  Менеджмент - це наука управління. Менеджмент - це вміння (наукове обгрунтування уміння) домагатися цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших. Менеджмент (П. Друкер) - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідних для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації. Це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в
 2. Акмеологическая експертиза
  В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 3. ВСТУП
  Характерною особливістю наукового життя сучасної Росії є не тільки стан інтелектуального вакууму, викликане втратою інтересу держави до науки як пріоритетному фактору розвитку суспільства, зниження обсягу фінансування фундаментальних і пошукових досліджень, «витік мізків» за кордон. У науці має місце ряд позитивних явищ, пов'язаних з її ідеологічним розкріпаченням:
 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ
  Існують десятки різних варіантів біографічного методу. Тут буде представлений один з них, на наш погляд, найбільш перспективний при створенні експертних систем в психології, акмеології. У всякому разі, ця методика покладена в основу експертної системи PSY. При створенні даної методики ми виходили з того, що в силу внутрішньої активності особистості, її самосвідомості
 5. Акмеологическая експертиза
  В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 6. Історія психологічних знань у рамках інших наук
  Витоки наукової психології треба шукати, перш за все, в надрах філософії. Стародавні філософи висловлювали поняттям "душа" причину життя, подиху, пізнання. Наукова психологія в той час не була особливою професійною діяльністю, не було і професійних психологів. Науково-психологічні знання накопичувалася у філософських, медичних, юридичних працях, в результаті роботи філософів, лікарів,
 7. Психологія в клінічній практиці
  Клінічна психологія орієнтована на вирішення діагностичних завдань клінічної практики (психіатричної, неврологічної, соматичної) є клінічна психологія. До складових розділів клінічної психології відносяться патопсихологія, нейропсихологія, соматопсіхол Огія. У патопсихології вивчаються хворобливі зміни в психіці, закономірності порушення психічної діяльності та
 8. Історія психології праці
  Вивчення психології праці та застосування цих знань для вдосконалення трудової діяльності почалося в перші роки XX століття. В Америці ініціатором психологічного вивчення праці став інженер Фредерік Тейлор. Він пропонував аналізувати працю, тобто виділяти його елементи, нормувати і раціоналізувати його, а також підбирати найбільш придатних до професії робітників. У роботах Тейлора були закладені
 9. Прикладні галузі психології праці
  До психології праці відноситься цілий ряд інших галузей, що вивчають окремі види трудової діяльності. Психологія управління займається різноманітними психологічними проблемами управлінської діяльності: вивченням особистісних якостей, стилю і методів роботи керівника, дослідженням факторів, що підвищують ефективність керівної діяльності. Авіаційна психологія досліджує
 10. Історія юридичної психології
  Юридична психологія - порівняно молода галузь психологічної науки. Спроби систематичного вирішення деяких завдань юриспруденції методами психології ставляться ще до XVIII і XIX століть. Однак формування юридичної психології як самостійної галузі психології та сфери практичної діяльності відбулося тільки на початку XX століття. Багато уваги тоді приділялася вивченню психології
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека