ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Психологічні особливості суб'єктивних уявлень про життєві перспективи учасників локальних війн, 2004 - перейти до змісту підручника

Методи обробки та аналізу отриманих результатів

Для обробки та аналізу отриманих даних використовувалися методи математичної статистики (достовірність відмінностей за допомогою t-критерію Стьюдента, кореляційний та факторний аналізи), з використанням комп'ютерної програми «Statistica».

Кореляційний аналіз - комплекс методів статистичного дослідження взаємозалежності між змінними, пов'язаними кореляційними відносинами. Кореляційними (лат. correlatio-співвідношення, зв'язок, залежність) вважаються такі відносини між змінними, при яких виступає переважно їх нелінійна залежність, тобто значенням будь довільно взятої змінної одного ряду може відповідати деяка кількість значень змінної іншого ряду, що відхиляються в ту або іншу сторону від середнього.

Процедури кореляційного аналізу дозволяють визначити ступінь значущості зв'язку, встановити міру і «напрям впливу однієї з ознак на результуючий ознака, виявити ступінь і спрямованість зв'язку результуючого ознаки. Кореляційному аналізу підлягають як кількісні, гак і якісні ознаки.

Факторний аналіз і пов'язаний з ним метод головних компонент мають на меті такий опис об'єкта, яке дозволяє виявити в його структурі внутрішні організаційні «центри», більш загальні, ніж емпіричні (феноменологічні) ознаки, що описують той самий об'єкт «ззовні». Якщо дисперсійний аналіз будується на тому, що дослідник довільно призначає фактори, роль яких підлягає оцінці, то в процесі факторного аналізу здійснюється виявлення таких факторів (компонент) усередині системи. Факторний аналіз спрямований на перетворення вихідного набору ознак у більш просту і змістовну форму. Центральна завдання методу - перехід від сукупності безпосередньо вимірюваних ознак досліджуваного явища до комплексних узагальненим факторам, за якими стоять комбінації вихідних ознак, що виділяються на основі їх внутрішніх закономірностей, що відображають структуру досліджуваної області явищ.

Достовірність відмінності - аналітико-статистична процедура встановлення рівня значущості відмінностей або подібностей між вибірками по досліджуваним показниками.
Аналіз достовірності відмінностей має практичне значення при оцінці статистичної значущості вибіркових середніх величин в зіставляються розподілах. При оцінці статистичної значущості відмінностей вибіркових середніх арифметичних двох розподілів первинних величин застосовується t-критерію Стьюдента [46].

В експериментальному дослідженні брали участь чоловіки, які воювали на території Чеченської республіки (експериментальна група) і не брали участь у локальних військових конфліктах (контрольна група), які зверталися в центр з навчання охоронців (НОУ РЦПК) « Служу Батьківщині »або в Алтайський крайовий організацію загальноросійської громадської організації« Російський Союз ветеранів Афганістану »(загальна кількість 140 чоловік).

Соціальний портрет контингенту обстежуваних. У даному дослідженні з вивчення життєвих перспектив особистості взяли участь 140 чоловіків у віці від 20 до 50 років. З них 50% брали участь у бойових діях на території Чеченської республіки і 50% невоевавшій чоловіків. Всі випробовувані є непрофесійними військовими і були включені в дослідження випадковим чином при відвідуванні центру з навчання охоронців «Служу Батьківщині» або при зверненні в Алтайська крайова організація загальноросійської громадської організації «Російський Союз ветеранів Афганістану».

У групі випробуваних 55,9% мають середню освіту, 36,1%-середньо-спеціальна, 4,4% - незакінчена вища, 3,6% - вищу освіту (рис. 2.1.1 .).Рис.2.1.1.

Розподіл досліджуваних за рівнем освіти

.

За рівнем щомісячного доходу група піддослідних розподілилася таким чином: 21,8% мають дохід до 1000 рублів на місяць; 51,1% - від 1000 до 3000 рублів на місяць; 20,3% - від 3000 до 5000 рублів на місяць і 6,8% заробляють більше 5000 рублів на місяць (ріс.2.1.2.).Ріс.2.1.2.

Рівень щомісячного доходу респондентів

.


Якщо розглядати склад випробовуваних за сімейним станом, то розподіл виглядає таким чином, що 44,11% осіб одружені, а 55,81% - не одружені (рис. 2.1.З.).Ріс.2.1.3.

Сімейний стан випробовуваних

.

Отже, контингент випробовуваних являє собою непрофесійних військових, що мають у цілому середній рівень освіти, щомісячний дохід близько 3000 рублів, 50% яких брали участь у бойових діях на території Чеченської республіки і 50% - що не брали участь у війні. У ході експерименту для порівняльного аналізу випробовувані були поділені на дві групи відповідно воювали (експериментальна група) і не брали участь в локальних конфліктах (контрольна група).

В експериментальну групу ввійшли воювали, які перебували в зоні локального військового конфлікту в основному від 3-х місяців до 1 року (т аблица 2.1.1.) -

Таблиця 2.1.1.

Розподіл воювали за терміном перебування в районі бойових

дій

.Як видно з таблиці 2.1.1. 17% опитаних (12 осіб) перебували в зоні військових дій до трьох місяців, 48% - до шести місяців (33 людини) і 35% до року і більше (25 осіб).

Порівняння характеристик експериментальної та контрольної груп за віком учасників, часу перебування в зоні конфлікту, рівню щомісячного доходу, освіти, сімейним станом не дозволяють виявити між ними яких-небудь значущих відмінностей. Таким чином, порівнювані групи є вирівняними по виділених соціальними показниками, що збільшує ступінь репрезентативності та валідності результатів даного експериментального дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи обробки та аналізу отриманих результатів "
 1. імунологічна несумісність між матір'ю і плодом (на прикладі Rh-сенсибілізації та Rh-конфлікту
  ізоіммунізація називають освіта у матері антитіл (АТ) у відповідь на потрапляння в її кров'яне русло плодових еритроцитарних антигенів (АГ), успадкованих плодом від батька, або чужорідних АГ при гемотрансфузії. Ступінь імунізації залежить від сили АГ і кількості утворилися АТ. Гемолітична хвороба плода (ГБП) стан плода, викликане гемолізом еритроцитів, характеризується анемією,
 2. Ведення і лікування хворих на ЦД під час вагітності
  Ведення вагітних з ЦД в умовах жіночої консультації включає наступні заходи: Виявлення вагітних з підвищеним ступенем ризику розвитку СД. Імовірність виникнення визначається по ряду ознак: відомості, отримані при вивчення анамнезу: обтяжений відносно СД або інших ендокринопатій, обтяжене протягом попередньої вагітності, підвищена
 3. Передопераційна підготовка ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
  Підготовка гінекологічних хворих до операції здійснюється з моменту прийняття рішення про хірургічне втручання до його виконання. Цей період називається передопераційним. Дії медичного персоналу в цей період суттєво відрізняються при планових і екстрених операціях. Перед плановими операціями підготовка здійснюється в амбулаторних і стаціонарних умовах. При характеристиці
 4. Ситуаційні завдання з терапії з відповідями
  Ситуаційна задача по терапії 1 Чоловік 57 років, поступив в клініку зі скаргами на кашель з мокротою, наявність прожилок крові, біль у правому боці при вдиху, підвищену пітливість, слабкість, підвищення температури тіла до 37,40 С. З анамнезу: 10 років тому переніс вогнищевий туберкульоз легенів і був знятий з обліку. Стан задовільний. Шкірні покриви звичайного забарвлення. При аускультації
 5. Структура вірусу грипу
  П. В. ШОППІН І Р. В. КОМПАНС (PW CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВСТУП Вивчення вірусу грипу протягом тривалого часу перебувало «а передовому рубежі структурних досліджень у вірусології. Вірус грипу одним з перших був вивчений: допомогою електронної мікроскопії (Taylor et al., 1943), і при використанні саме цього об'єкта в якості моделі було "вчинено, що деякі віруси
 6. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін
  І. Т. ШУЛЬЦ (I. Т. SCHULZE) I. ВСТУП ТОЙ факт, що віруси грипу мають здатність агглютинировать еритроцити, відіграв велику роль у розвитку наших уявлень про ці інфекційних частинках. гемаглютинацію виявилася вкрай зручним методом для ідентифікації, очищення і визначення. концентрації вірусів. Крім того, з (моменту виявлення явища гемагглю-тінаціп 35 років тому
 7. Біологічно активні білки вірусу грипу. Активність транскриптази в клітинах і вирионах грипу
  Р. В. ОІМПСОН і В. Д. БІН (RW SIMPSON, WJ BEAN, JR.) I. ВСТУП Ця глава «освячена досить новому розділу в біології вірусу грипу, в зв'язку з чим більша частина інформації фрагментарна по-своєму складу сі включає велике число невирішених питань. Основне твердження, на якому грунтується дана глава, полягає в тому, що мікоовіруси є вірусами з негативним геномом
 8. Рибонуклеїнові кислоти вірусів грипу
  М. В. Лонсі (М. W. PONS) I. ВСТУП Вірус грипу має унікальний в порівнянні з іншими вірусами тварин спектр біологічних властивостей. Він має здатність. до множинної реактивації (Hoyle, Liu , 1951), утворення неповних вірусних частинок (von Magnus, 1954), чутливий до антіноміціну D (Barry et al., 1962), його нуклеїнова кислота неінфекційні-і він має здатність до
 9. Реплікація вірусу грипу
  К. ШОЛТІССЕК і Х.-Д. Кленк (пор. SCHOLTISSEK, H.-D. KLENK) I. ВСТУП З проблеми реплікації вірусу грипу існує ряд оглядів. Література до 1968 р. узагальнена в статтях Hoyle (1968) 'і Scholtissek (1969); пізнішими роботами є огляди White (1973), а також Compans і Choppin (1974). Більшість даних по реплікації отримано при' вивченні вірусу грипу типу А. Істотних
 10. Антигенна мінливість вірусу грипу
  Р. Г. Вебстера і У. Г. ЛЕІВЕР i (RG WEBSTER and WG LAYER) I. ВСТУП Вірус грипу типу А1 є унікальним серед 'збудників інфекційних захворювань людини внаслідок своєї здатності настільки сильно змінювати власну антигенну структуру, що специфічний імунітет, набутий у відповідь «а зараження одним штамом, дуже слабо або зовсім не захищає від наступного
 11. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів ». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 12. ЛІКУВАННЯ
  Для поліпшення стану здоров'я пацієнтам не обов'язково прагнути до ідеальної маси тіла. Вважається, що для клінічно значущого поліпшення стану і зниження частоти захворювань, супутніх очіку-ренію, досить знизити вагу на 5% від початкової маси тіла. Таке зменшення маси тіла у пацієнтів з ожирінням супроводжується: - зниженням концентрацій загального холестерину, ЛПНЩ і
 13. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство» поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю ( раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування «на вимогу» дитини та ін.) Однак дія
 14. Визначення реактивності серцево-судинної системи плода за даними кардіотокографії під час вагітності та в пологах
  В даний час невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода під час вагітності та в пологах є кардіотокографія (КТГ). Моніторні спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості анті-і интранатальной діагностики, дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики ведення вагітності та пологів і тим самим знижувати показники перинатальної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека