ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Курсова робота . Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008 - перейти до змісту підручника

Методи, методичні прийоми і заходи медико-психологічної підготовки

Вони включають в себе:

- теоретичну підготовку з основ космічної психології;

- ознайомлення космонавтів з їх індивідуальними особливостями особистісної структури, емоційно-вольової сфери, пізнавально-творчими здібностями і методичними прийомами їх вдосконалення;

- метод роз'яснювальної психокорекції з елементами раціональної психотерапії;

- метод проблемного навчання;

- навчання навичкам свідомої саморегуляції;

- гермокамерний експеримент;

- метод стендового моделювання;

- натурні тренування і випробування;

- льотну, парашутну, фізичну (спортивну) та інші види підготовок.Теоретична підготовка з космічної психології сприяє оволодінню знаннями, необхідними для освоєння принципів психологічної підготовки та успішного її застосування на практиці.

Програма теоретичної підготовки включає в себе ряд тематичних занять, відображають предмет космічної психології, психологію особистості космонавта, питання психологічної підготовки, «психологічної підтримки», інженерно-психологічні аспекти космічної психології, соціально-психологічні, психолого- педагогічні аспекти та питання безпеки космічних польотів, пов'язані з психологічним статусом космонавтів.

Програма психологічної підготовки реалізується за типом лекційних занять, бесід з демонстрацією відповідних схем, плакатів, малюнків і розрахована на 14 - 20 ч.

Ознайомлення космонавтів з їх індивідуально- психологічними особливостями формує у них адекватну систему самооцінки, самокритичності і правильного уявлення про свої готівки і потенційних можливостях. Матеріали для ознайомлення підбираються і групуються за результатами психологічних обстежень. Істотну роль у доведенні до космонавтів цієї інформації мають наочні форми подання достовірних даних про динаміку зміни тих чи інших показників. Видача конкретних рекомендацій з саморозвитку і подальшого вдосконалення певних психологічних функцій, властивостей і якостей є обов'язковою умовою використання методу.

Метод роз'яснювальної психокорекції заснований на широко відомому у вітчизняній клінічної психології методі раціональної психотерапії.

Роз'яснювальна психокорекція в основному побудована на логічній аргументації заходи відповідності тих чи інших властивостей і якостей космонавта умов професійної діяльності. Разом з тим даний метод включає в себе емоційні впливи, елементи навіювання і педагогічні прийоми. Використання даного методу націлене на формування оптимістичного фону настрою і впевненості в подоланні тих чи інших недоліків.

На першому етапі психокорекції розглядаються основні передумови (особистісні особливості) виникнення неправильних установок, інтерпретаційних спотворень і конфліктів між особистістю і середовищем. Завершальним етапом є розробка і здійснення плану корекції самооцінок, дозвіл внутрішнього конфлікту і закріплення отриманих результатів.

Метод проблемного навчання націлений на активне подолання самим космонавтом виявлених недоліків у функціонуванні основних психічних процесів (увага, пам'ять, мислення, уява). Метод заснований на теоретичних розробках педагогічної психології з проблеми розумового розвитку та активізації розумових дій.

Для ефективного використання проблемного навчання необхідно ретельне вивчення індивідуальних особливостей інтелектуальної діяльності та обгрунтований вибір пропонованих завдань для вдосконалення тих чи інших функцій. Цим завданням можуть служити проби на сприйняття, увагу, уяву, пам'ять, мислення і т. д.

Новим методичним прийомом проблемного навчання, що сприяє оперативної активізації розумових дій та інтеріоризації позитивних навичок інтелектуальної обробки є модель групової взаємодії космонавтів при спільній роботі з інформаційно-невизначеними стимулами.

Даний метод при цілеспрямованому підборі партнерів, що розрізняються стилями пізнавального поведінки, забезпечує істотну результативність свого застосування.

В оцінці ефективності використання методу проблемного навчання аналізуються такі показники: ступінь самостійності у виконанні і оперуванні ознаками нових закономірностей або правил; повноти виділення істотних ознак; ступеня узагальнення формулювань; чутливості до підказок; стійкості досягнутих узагальнень.

Метою навчання космонавтів навичкам свідомої саморегуляції є активне формування і розвиток навичок управління мимовільними функціями свого організму в інтересах підвищення надійності та ефективності професійної діяльності. Метод свідомої регуляції (саморегуляції) заснований на принципах проведення аутогенного тренування.

Програма підготовки розрахована на 4-годинне теоретичне заняття і 46-годинну практичне відпрацювання. На теоретичних заняттях роз'яснюється сутність аутогенним тренування, психологічні та фізіологічні основи, історія розвитку та область її застосування.

На практичних заняттях відпрацьовуються навички в управлінні м'язовим тонусом верхніх і нижніх кінцівок, судинними реакціями кінцівок, ритмом дихання, серцебиття, тонусом внутрішніх органів і фазам засипання і неспання. Обов'язковою умовою аутогенного тренування є індивідуальний підхід, добровільність участі та періодичне закріплення досягнутих результатів. Показання до проведення тренування визначаються мірою вираженості вегетативних компонентів при станах психічної напруженості і ступенем пережитих станів тривожності в різних експериментах і випробуваннях.

Одним з найбільш важливих методів медико-психологічної підготовки є сурдокамерний експеримент в режимі безперервної діяльності і тривалим неспанням протягом 64 - 72 ч. Метою даного експерименту є практичне ознайомлення кандидатів у космонавти і космонавтів з самостійною роботою в екологічно замкнутій системі «людина - машина», що моделює умови професійної діяльності.

Експеримент проводиться на спеціально обладнаному стенді інформаційно-регульованих відносин. Тривалість експерименту становить від 7 до 10 діб.

У ході експерименту вирішуються такі завдання медико-психологічної підготовки:

- навчання навичкам ефективного виконання ряду психофізіологічних, психологічних, операторських та інших професійно-імітують завдань;

- навчання навичкам раціонального пристосування до складних умов життєдіяльності;

- навчання навичкам використання штатних засобів живлення, водозабезпечення, дотримання гігієни, роботи з медичною апаратурою та іншими засобами життєзабезпечення;

- отримання достовірних матеріалів комплексного медико-психологічного вивчення індивідуальних особливостей космонавтів для подальшої розробки обгрунтованих рекомендацій з саморозвитку, професійної орієнтації та подальшого вдосконалення професійно-значущих особистісних властивостей і якостей.Ефективність вирішення цих завдань багато в чому залежить від якості підготовки (постановки) експерименту, підготовленості чергового персоналу, експериментаторів; різноманітності методичної оснащеності та оперативності обробки матеріалів, необхідних для видачі конкретних рекомендацій екіпажам до майбутніх космічних польотів.

Метод стендового моделювання націлений на виборче, диференційоване вдосконалення яких властивостей і якостей космонавтів при роботі над певними класами завдань (психофізіологічні проби, операторські завдання, компенсаторне стеження, реакції на рухомий об'єкт, виділення корисного сигналу з шумового фону перешкод, отсчітиваніе тимчасових інтервалів, гомеостатическое взаємодія, асоціативно-вербальне взаємодія та ін.)

Обов'язковою умовою застосування методів стендового моделювання є забезпечення космонавтів при роботі їх на стендах наочної інформацією, яка відбиває результативність їхньої діяльності. Якісне рішення цієї задачі надає цьому виду підготовки ігровий, змагальний ефект, підвищує навчально-тренувальне значення і можливості даного методу.

Метод натурних експериментів (випробувань) включає в себе тренування космонавтів по засвоєнню дій життєзабезпечення при автономному існуванні в різних кліматично-географічних умовах. Будучи одним з методів загальної професійної підготовки, тренування в різних кліматичних умовах істотно відображає стан нервово-психічної стійкості космонавтів до різних стресових впливів і досягає вдосконалення адаптаційних здібностей організму. Ефективність використання даного методу підготовки багато в чому залежить від якісності консультативно-методичного та психологічного їх забезпечення. Заходи, спрямовані на психологічне забезпечення, включають в себе: відбір контингенту тренуються з розподілом їх по екіпажах і визначення позиційних ролей в екіпажі; диференційоване визначення майбутніх навантажень, пов'язаних з тренуванням; планування взаємодії з екіпажами в ході тренувань; медико-психологічний контроль.

Критеріями оцінки успішності проведення тренування є: висока результативність практичних дій космонавтів із життєзабезпечення; позитивна динаміка групових взаємин в екіпажі; стабільно позитивний фон настрою; стабілізація сприятливих особистісних властивостей і якостей за матеріалами методичних досліджень та динамічного спостереження.

Відсутність цих показників або негативне їх значення може служити підставою для повторного використання даного методу підготовки. У цьому випадку необхідно ретельно вивчити причини несприятливої ??динаміки особистісних властивостей для попередження їх виникнення в повторних тренуваннях.

Значення льотної підготовки у вдосконаленні психологічних і психофізіологічних якостей космонавтів обумовлено спільністю багатьох сторін льотної та космічної діяльності з середовищі існування, умов праці та психофізіологічних характеристиках елементів трудової діяльності. У формуванні психофізіологічної стійкості льотна підготовка відіграє істотну роль.

Це обумовлено рішенням широкого кола завдань комплексної психологічної підготовки, в яку входять: тренування безпосереднього і опосередкованого просторового орієнтування в умовах швидко мінливого тривимірного просторового положення; відпрацювання адекватної глазомерно-рухової реакції, формування адекватної системи автоматизовано-координаційно -рухових навичок; відпрацювання професійних дій в умовах дефіциту часу, інформаційно змінюється обстановки; підвищення нервово-психічної стійкості в процесі екстремального впливу зовнішнього середовища.

Суттєвою завданням в льотній підготовці є також вдосконалення пристосувальних фізіологічних механізмів при комплексному впливі факторів польоту, тобто досягнення сталого функціонального стану.

Програма льотної підготовки визначається рівнем розвитку льотних навичок, стабільністю льотної майстерності і мірою вираженості позитивної психофізіологічної напруженості в польотах. Рівень розвиненості льотних навичок і стабільність льотної майстерності оцінюються відповідними показниками льотної діяльності. Рівень психофізіологічної напруженості оцінюється показником адекватності, впорядкованості поведінкових реакцій і варіативністю зміни частоти серцевих скорочень і дихання. Оцінка останніх показників особливо важлива при виконанні складних і відповідальних елементів польоту: зльоту, набору висоти, розворотів, пілотування, розрахунку на посадку та ін

Комплексний облік показників техніки пілотування, поведінкових реакцій і причин психофізіологічної напруженості є неодмінною умовою загального психофізіологічного контролю за льотною підготовкою космонавтів, засвоєнням змісту підготовки та визначення конкретних програм.

У процесі льотної підготовки вирішуються такі завдання:

- навчання, підтримки і вдосконалення техніки пілотування;

- формування та вдосконалення професійно- значущих якостей космонавтів;

- підтримки загальної психофізіологічної стійкості.Методами, що реалізують рішення цих завдань, є:

- польоти за програмою підготовки льотчика на конкретному виді літального апарату;

- польоти для виконання окремих елементів, що моделюють умови і чинники, що виникають в майбутньому космічному польоті;

- польоти для виконання окремих елементів, найбільш повно імітують умови професійної діяльності космонавтів.Парашутна підготовка також є одним з істотних методів підвищення нервово-психічної стійкості космонавтів. Даний метод підготовки особливо цінний можливостями комплексного психологічного контролю за нервово-психічним станом космонавтів у процесі виконання програми парашутних стрибків з оперативним коригуванням змісту, послідовності та обсягу стрибків. Диференційована оцінка динаміки загальної нервово-психічної стійкості та окремих функціонально-психологічних властивостей здійснюється з урахуванням реальних результатів виконання парашутних стрибків, результатів спостереження за поведінкою космонавтів та аналізу результатів психологічного, особистісного, психофізіологічного і операторського методів досліджень.

  Критеріями успішної реалізації даного методу підготовки є: прогресивне вдосконалення навичок якісного виконання парашутних стрибків; позитивна налаштованість до виконання стрибків; адекватність поведінкових реакцій; сприятлива динаміка показників, виявлених в ході психофізіологічних і психологічних досліджень.

  Основною умовою психологічного контролю під час парашутної підготовки є дотримання правил максимальної безпеки стрибка з парашутом і організація сприятливої ??психологічної обстановки.

  Фізична (спортивна) підготовка має різнобічну спрямованість і переслідує розвиток широкого діапазону фізичних і психологічних якостей. Різні види фізичної підготовки (у тому числі спортивні ігри) вирішують задачі, що забезпечують вироблення витривалості, сили, швидкості, спритності, координації, швидкості реакцій, стійкості до перевантажень, вестибулярним подразнень, емоційним чинникам, в основі яких лежать адекватні реакції реалізованих дій і системи самооцінки і вольового самоврядування.

  В ігрових видах спортивної підготовки, в умовах взаємодії одного космонавта з іншим і з групою особливо чітко реалізується дуже важливий принцип психологічної підготовки, як єдність тренування, навчання і виховання в загальному комплексі вдосконалення фізичних, індивідуально-психологічних і морально-психологічних якостей. У даному виді підготовки важливе значення має метод динамічного спостереження, який може виявити коррегіруемих і свідомо приховувані особливості характеру взаємин у групі і в екіпажі. Результати спостережень можуть служити підставою для методичного видозміни умов ігрового взаємодії з перспективним розподілом рольових позицій між взаємодіючими космонавтами. Для успішного використання методів фізичної підготовки з метою вдосконалення психологічних властивостей і якостей космонавтів важливу роль відіграє тісна взаємодія фахівців-психологів і інструкторів-методистів фізичної підготовки. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методи, методичні прийоми і заходи медико-психологічної підготовки"
 1.  Курсова робота. Медико-психологічна підготовка космонавтів, 2008
    Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і
 2.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 3.  Додаток
    Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 4.  Система організації медичної допомоги
    Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 5.  Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
    Зростаюче значення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 6.  Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
    Здоров'я є одним з феноменів, найбільш гостро визначають специфіку сучасного стану суспільства в його русі до історично нового стану. Проблеми здоров'я досліджують вчені багатьох спеціальностей: лікарі, організатори охорони здоров'я, педагоги, філософи, гігієністи, екологи, соціологи, генетики, фізіологи і т.д. (Р.І. Айзман, Г.Л. Апанасенко, І.І. Брехман, Е.Н. Вайнер, П.П.
 7.  Сфери і види діяльності психологів
    Організаційно-структурне оформлення практичних психологів у нашій країні зв'язується з початком 70-х років двадцятого століття, позначених розробкою теоретичних і організаційних основ психологічного забезпечення професійної діяльності, надання психологічної допомоги населенню, а також досвідом організації перших підрозділів цієї служби. Саме в цей час (спочатку в
 8.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються їм для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військово-професійного середовища та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження психічного здоров'я
 9.  Психотерапія та психокорекція як методи психологічної допомоги
    Психокорекція - спрямоване психологічний вплив на певні психічні структури з метою оптимізації розвитку і функціонування індивіда в конкретних умовах життєдіяльності. Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Таким чином, це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психіки чи поведінки людини за допомогою спеціальних засобів
 10.  Зміст і особливості професійної діяльності психолога військової частини
    Під професійною діяльністю психолога військової частини розуміється система взаємопов'язаних методів, способів і засобів, що застосовуються психологом для вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і цивільного персоналу, військових колективів, психологічних факторів військової діяльності та їх вдосконалення з метою підвищення ефективності військової діяльності та збереження
 11.  ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙСЬК
    Первинна реабілітація військовослужбовців, які отримали психічні травми, здійснюється безпосередньо у військовій частині. Виходячи з цього, на командирів та інших посадових осіб частин і підрозділів покладається відповідальність за організацію та практичне здійснення реабілітаційних заходів. Основними завданнями на цьому етапі реабілітації будуть: відновлення фізичної та
 12.  Загальні умови медико-психологічної підготовки
    Медико-психологічна підготовка є складовою частиною всієї системи (програми) підготовки космонавтів до космічних польотів. Основні компоненти медико-психологічної підготовки пронизують всі види професійної підготовки. Кінцевим результатом медико-психологічної підготовки космонавтів є формування сильної, активної, цілеспрямованої особистості, стійкої в моральному і
 13.  Етапи медико-психологічної підготовки
    Медико-психологічна підготовка являє собою єдиний динамічний процес, що охоплює всі етапи загальнокосмічної підготовки кандидатів у космонавти; підготовки космонавтів до космічних польотів в групах і екіпажах. Медико-психологічна підготовка на етапі загальнокосмічної підготовки починається з первинного відбору і закінчується після включення космонавтів до складу груп підготовки
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека