ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Методи дослідження в психології розвитку та вікової психології

Комплекс методів дослідження, якими користуються вчені, досліджуючи процес вікового розвитку , складається з декількох блоків методик. Одна частина методик запозичена із загальної психології, інша з диференціальної психології, третя з соціальної психології.

Методи, що використовуються в генетичних дослідженнях (спостереження, тести, експеримент), тісно пов'язані з методами загальної психології, але мають специфіку, зумовлену вивченням процесу розвитку, зміни того чи іншого психічного процесу або якостей. Спостереження з боку, так само як і щоденникові спостереження, стали, особливо на перших порах, основними методами психології розвитку. Пізніше з'явилися тести, аналіз продуктів творчої діяльності (малюнків, оповідань і т.д.), а також експеримент.

Із загальної психології в психологію розвитку та вікову психологію прийшли всі методи, які використовуються для вивчення когнітивних процесів і особистості дитини. Ці методи в більшості своїй адаптовані до віку дитини та спрямовані на вивчення сприйняття, уваги, пам'яті, уяви, мислення й мови. За допомогою даних методів у віковій психології вирішуються ті ж завдання, що і в загальній психології: витягується інформація про вікові особливості пізнавальних процесів і про перетвореннях цих процесів, що відбуваються при переході дитини з однієї вікової групи в іншу.

Диференціальна психологія забезпечує психологію вікового розвитку такими методами, які використовуються для вивчення індивідуальних і вікових відмінностей дітей. Особливе місце серед цієї групи методів займає метод близнюків, що отримав широке застосування у віковій психології. За допомогою даного методу досліджуються схожість і відмінність між гомозиготними і гетерозиготними близнюками і робляться висновки, що дозволяють наблизитися до вирішення однієї з найважливіших проблем вікової психології - про органічної і середовищної зумовленості психіки та поведінки дитини.

З соціальної психології в психологію розвитку та вікову психологію прийшла група методів, за допомогою яких вивчаються міжособистісні відносини в різних дитячих групах, а також взаємовідносини між дітьми і дорослими людьми. Це - спостереження, опитування, інтерв'ю, соціометричні методи, соціально-психологічний експеримент.

Розглянемо особливості застосування таких різних методів дослідження, як спостереження, опитування, експеримент і тестування в психології розвитку та вікової психології.

Метод спостереження - навмисне, систематичне і цілеспрямоване сприйняття зовнішньої поведінки людини з метою його подальшого аналізу і пояснення. У віковій психології це один з перших і доступних методів, особливо необхідний при дослідженні дітей на ранніх етапах розвитку, коли у випробовуваних неможливо взяти словесний звіт і проведення будь експериментальної процедури утруднено.
Спостереження має багато різних варіантів, які

в сукупності дозволяють отримати достатньо різноманітну та достовірну інформацію. Усяке

спостереження необхідно вести цілеспрямовано, за певною програмою і планом. Перш ніж почати спостерігати за тим, що і як роблять діти, необхідно встановити мету спостереження, відповісти на питання про те, заради чого воно здійснюється і які результати в кінцевому рахунку має буде дати. Потім необхідно скласти програму спостереження, розробити план, розрахований на те, щоб привести дослідника до бажаної мети.

Різновидом спостереження є самоспостереження у формі словесного звіту про те, що бачить, відчуває, переживає, проробляє людина - його краще застосовувати тільки до піддослідним, вже здатним аналізувати свій внутрішній світ, розуміти свої переживання, оцінювати свої дії. Іншим варіантом спостереження є психологічний аналіз продуктів діяльності, успішно застосовуваний на всіх вікових щаблях. У цьому випадку вивчається не процес діяльності, а її результат (дитячі малюнки і вироби, щоденники та вірші підлітків, рукописи, конструкції, художні твори дорослих і пр.)

Найчастіше спостереження входить складовою частиною в експериментальні методи, що припускають активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких виявляється шуканий психологічний факт. У науково-дослідній роботі з дітьми експеримент часто є одним з найбільш надійних методів отримання достовірної інформації про психологію і поведінку дитини, особливо тоді, коли спостереження утруднено, а результати опитування можуть виявитися сумнівними. Включення дитини в експериментальну ігрову ситуацію дозволяє отримати безпосередні реакції дитини на впливають стимули і на основі цих реакцій судити про те, що дитина приховує від

спостереження або не в змозі вербалізувати при опитуванні. Безпосередність дитячого поведінки в грі, нездатність дітей тривалий час свідомо грати певну соціальну роль, їх емоційна откликаемость і увлекаемость дають можливість досліднику побачити те, що він не в змозі отримати за допомогою інших методів.

Як різновидів об'єктивних експериментальних методів виступають анкетування та тестування з метою діагностики або прогнозу. Значні труднощі можуть виникати тоді, коли в роботі з дітьми застосовується метод опитування в його різних формах: усній і письмовій. Ці труднощі можуть бути викликані тим, що дитина не завжди правильно розуміє адресовані йому запитання. Використовуючи в бесіді з дітьми або в змісті адресованих їм письмових питань свої поняття, дорослий може зіткнутися з ілюзією повного розуміння, яка полягає в тому, що дитина розумно відповідає на поставлені перед ним питання, але насправді вкладає в них дещо інший сенс, ніж дорослий людина, що задає йому питання.
З цієї причини в психологічних дослідженнях, пов'язаних із застосуванням опитування дітей, рекомендується передусім переконатися в правильності розуміння дитиною адресованих йому запитань і тільки після цього інтерпретувати й обговорювати даються їм відповіді.

Те, що було сказано про експеримент, має відношення і до психологічного тестування дітей. Свої інтелектуальні здібності та особистісні якості діти демонструють під час тестування лише тоді, коли їх участь у тестуванні безпосередньо стимулюється привабливими для дитини способами, наприклад отриманням заохочення або який-небудь нагороди. Для психодіагностики дітей зазвичай використовують тести, аналогічні дорослим, але більш прості і адаптовані.

Крім лабораторного та природного експериментів велике поширення в психології розвитку отримали лонгітюдние і зрізовий дослідження. Лонгітюдний експеримент застосовується в тому випадку, коли є можливість вивчити певну групу протягом тривалого періоду часу, наприклад, досліджувати розвиток пам'яті, або самооцінки, або якого-то іншого параметра у дітей з п'ятирічного віку до 10 або 15 років. Зрізовий експеримент використовується для тієї ж мети, але дозволяє заощадити час, так як можна одночасно вивчати динаміку становлення певної функції у дітей різного віку.

Застосовується в психології розвитку та вікової психології і формуючий експеримент, який дозволяє зрозуміти, який параметр робить найбільший вплив на становлення того чи іншого психічного процесу чи психічного якості. При цьому піддослідних поділяють на контрольну та експериментальну. Групи, а робота проводиться тільки з експериментальною групою. Рівень розвитку досліджуваного параметра змиритися в обох групах до початку експерименту і в кінці, а потім аналізується різниця між ними. На основі цього аналізу і

робиться висновок про ефективність формуючого впливу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи дослідження в психології розвитку та вікової психології "
 1. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 2. Література
  Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці. М., 1980. Крайг Г. Психологія розвитку. СПб., 2000. Мухіна B.C. Вікова психологія. М., 1998. Психологія людини від народження до смерті / Під ред. А. А. Реан. СПб., 2001. Фельдштейн Д.І. Психологія дорослішання. М., 1999. Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці: У 2 т. М., 1980. Бернc Р. Розвиток Я-концепції і виховання.
 3. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 4. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 5. Психологія у сфері соц. відносин
  Найважливішими областями наукових досліджень у соціальній психології є 1) соціальна психологія особистості, 2) соціальна психологія відносин та взаємодії, 3) соціальна психологія малих і 4) великих соціальних груп. Концепції та методи соціальної психології мають велике прикладне значення. Соціальна психологія в різноманітних прикладних питаннях стає однією з найбільш популярних
 6. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 7. А.Н. Занковский. Введення в професію, 2009
  Зміст. Психологія як наукова дисципліна Світ психологічних знань. Життєва психологія. Наукова психологія. Практична психологія. Історія становлення психології як науки Психологічні знання в античності і середньовіччі. Психологічні знання в XV - XIX століттях. Формування психології як окремої науки. Історія психології XX століття. Видатні російські психологи
 8. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 9. Русліна А.О.. Вікові, статеві та професійні відмінності в розумінні маніпуляції, 2008
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Знаків Віктор Володимирович . Робота виконана в лабораторії психологія розвитку Інституту психології
 10. Типи психологічних експериментів. Квазіексперимент в психології
  Типи експериментів у психології. Підстави типологій. Експериментування в школі К. Левіна. Квазіекспериментального схеми досліджень в психології: відмінності у змісті перевіряються гіпотез, формах контролю і логіці висновків. Квазіекспериментального метод з точки зору обмежень у формах експериментального контролю. Відмінність міжгрупових експериментів і квазіекспериментом за принципами підбору в
 11. Різні підстави для класифікації методів практичної психології
  Методи практичної психології являють собою способи практичного впливу і на окремо взятих людей (індивідуальні методи практичної психології), і на групи людей (групові методи практичної психології). Індивідуальні методи практичної психології розраховані на конфіденційну роботу психолога тільки з однією людиною, а групові методи - на роботу відразу з групою людей. Як
 12. Принцип кваліфікованої пропаганди психології
  -У будь-яких повідомленнях, призначених для людей, що не мають психологічної освіти, слід уникати інформації про спеціальних діагностичних методах. Інформація про такі методи можлива тільки в повідомленнях для фахівців. -У всіх повідомленнях психолог повинен відображати можливості методів практичної психології відповідно з реальним станом справ. Слід утримуватися від будь-яких
 13. Теоретична значимість дослідження
  Систематизовано та проаналізовано накопичений в психології та суміжних областях наукового знання практичний досвід вивчення МПО. Здійснено моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів через виділення й обгрунтування основних параметрів цих відносин на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин і МПО. Розроблено теорію межпоколенних відносин в
 14.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    Основна література: 1. Вікова та педагогічна психологія (під ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхіна, Т.С.Міхальчік). - М., 1984. 2. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд. УРАО, 1997. - 176 с. 3. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М.: Изд. Академія, 1998. - 456 с. 5. Немов Р.С. Психологія: У 2 кн. - М., 1994.
 15.  Як ставали психологами перші з знаменитих
    Історія психології завжди була досить важка для вивчення студентам-психологам. Нелегко увійти в коло понять і теорій, які в даний час вважаються вже несучасними і представляють тільки історичний інтерес. Сучасна психологія зазвичай ближче і зрозуміліше. Що таке професія психолога, яка психологія психолога? Це стає ясніше, коли вивчаєш біографії, життєвий шлях
 16.  Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1, 2011
    Види психологічних знань. Класифікація наук. Критерії психології як науки. Місце психології в системі наук. Наука. Основні функції науки. Основні етапи становлення психології як науки. Особливості психологічної науки. Відмінність наукового пізнання від інших видів пізнання. Галузі психології. Співвідношення наукової і життєвої психології. Порівняння наукової і життєвої психології.
 17.  Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога, 2011
    Особистість практичного психолога як суб'єкта професійної діяльності: - поняття «особистість». Особистість і її професійні характеристики. - Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії. - «Психолог - це не людина, а професія». - «Психолог - це насамперед людина». - Синдром емоційного вигоряння психолога: її причини, стадії і способи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека