ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Реферат. Методологія військово-психологічного дослідження, 2009 - перейти до змісту підручника

Методологія військово-психологічного дослідження

Військовий психолог в своїй практичній діяльності користується певними методами для досягнення поставленої мети. Способи організації власної діяльності характерні для будь-якого фахівця, однак у повсякденному житті ми рідко замислюємося над тим, як вони виникають, наскільки і чому вони адекватні тому, що ми хочемо зробити, чи можна їх рекомендувати іншим. Науково обгрунтована практика тим і відрізняється від життєвої стихійності, що визначає ті принципи і прийоми, якими керується спеціаліст у своїй діяльності. Таке вчення про методи, способи, прийомах і принципах їх побудови отримало назву методології.

Т.к. до питань методології ставляться як самі загальні принципи пізнання так і цілком конкретні прийоми поводження з тим чи іншим предметом, то доцільно говорити про різні рівні методології: філософському, загальнонауковому і конкретно-науковому, нижче ми будемо розглядати конкретно-науковий рівень методології, т.к . він безпосередньо відноситься до практичної діяльності військового психолога. Ми розглянемо сформовану систему пізнання оточуючого нас світу, визначимо місце і роль в ній психолога як дослідника, висвітлимо зародження власне психологічних методів і зупинимося на прийнятої сьогодні технології військово-психологічного дослідження.

Військова психологія відноситься до прикладних наук і основним завданням її є дозвіл проблем військової практики. У процесі військової діяльності військовослужбовці можуть зустрічатися з утрудненнями, для вирішення яких потрібні психологічні знання. Якщо цих спеціальних знань на даний момент часу військова психологія не має, то виникає потреба в їх отриманні шляхом проведення дослідження. Для проведення психологічного дослідження потрібен певний фахівець. Які ж функції він має виконувати?

Спостережувані військовими практиками явища випадкові і ситуаційні. Їх різноманіття і випадковість вимагають насамперед узагальнення, систематизації. Зведення окремих явищ в систему є не що інше, як розробка теорії. Тому фахівця, що реалізує зазначену функцію, умовно назвемо теоретик. Завдання теоретика - трансформувати випадкові подання практиків про явища реальності в невипадкові.

З іншого боку, слід виділити взаємовідношення теоретиків конкретних наук з філософом. Філософ займається інтеграцією всіх знань про існуючу реальність і створюють загальну картину світу. Соціально-культурна цінність пізнання і інші передумови можуть привести теоретика не тільки до аналізу діяльності практика, але до обліку і керівництву філософської теорією.

Світоглядні установки, ціннісні орієнтації вченого неодмінно позначаються і в побудові ним наукової теорії, і в організації самого дослідження. Ідеалістичні погляди на психіку людини не тільки різко обмежують методи вивчення свідомості індивіда, а й перешкоджають взаємодії дослідника з природними і суспільними науками.

В результаті нами виділені основні суб'єкти суспільного процесу пізнання: практик, теоретик, філософ.

Спеціалізація в науковій діяльності виникла і розвивалася у зв'язку зі складністю і трудомісткістю отримання цінних результатів дослідження. Вченому залишається роль вузького спеціаліста і порівняно поверхнево знає інші галузі знань. Проте усвідомлення залежності результату від способів дослідження змушують теоретика звертатися до вчених інших наук. Необхідність успішної дослідницької діяльності викликає потребу в інформаційному обміні з теоретиками інших областей наукового знання.

Тому теоретик конкретної науки (в даному випадку - військової психології) для того, щоб відповідати сучасному рівню знань про методи і засоби дослідження, повинен знайомитися з досвідом дослідницької діяльності в інших наукових колективах, тобто з досвідом теоретиків інших наук. Наприклад: якщо на початку нашого століття методи факторного аналізу були створені для вирішення проблем психології, то тепер стає все більш очевидною універсальність цих методів. Зараз можна назвати сотні робіт, які повідомляють про застосування факторного аналізу для досліджень в галузі економіки, соціології, біології, медицини, геології та ін

Якщо ми до цих розглядали початок суспільного процесу пізнання від проблем практика і " обслуговування "його теоретиком, то тепер необхідно відповісти на питання, чи повинен практик попрацювати на теоретика, якщо у нього з'явиться теорія чи концепція не на основі емпіричного матеріалу, а на основі теоретичного конструювання. Очевидно не завжди в силу не тільки суб'єктивних причин, а й об'єктивних. Практик повністю залежить від того, виявить або не виявить він нове явище. До того ж критеріїв новизни у нього немає. У кращому випадку він знає теорію.

У зв'язку з цим з'являється новий вид пошуку - експериментальний. З'являється нове обличчя - експериментатор. Експериментатор або цілеспрямовано чекає нового емпіричного матеріалу, або створює ситуацію, або будує об'єкт, на якому можна відтворити те явище, яке передбачається теорією.

Співвідношення в науці теоретика і експериментатора залежить від можливості проводити експерименти. Наприклад, фізика нині ділиться на теоретичну і експериментальну. Експерименти у фізиці сприяли бурхливому розвитку цієї науки.
У той же час астрономія, історія та багато інших наук більше теоретичні, ніж експериментальні. Аналіз дисертаційних робіт з військової психології показує, що більшість з них будуються на експериментальному дослідженні. Тому ділити військових вчених-психологів на теоретиків і експериментаторів у нас немає підстав. Надалі для позначення цієї діяльності ми будемо користуватися терміном дослідник.

На підставі розглянутої вище динаміки взаємодії суб'єктів пізнавального процесу і характеру циркулюючої між ними інформації - наукової чи емпіричної, можна виділити наступні основні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога: "військової психології" і "наукової інформації" (см . рис.1.).

Виділення функціональних підсистем дозволяють нам по-новому поглянути на сукупність методів психолога-дослідника. Поряд з традиційно розглянутими методами: спостереження, аналіз документів, опитування, бесіда, аналіз діяльності, експеримент, ми відносимо і методи: інформаційного пошуку, зберігання і переробки даних, впровадження практичних рекомендацій.

Проведемо короткий екскурс в історію зародження методології і методів психологічного дослідження.

Рис.1.

Функціональні інформаційні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога

.Донаучний етап психології завершився наприкінці Х1Х століття з появою першої експериментальної лабораторії Вунда. До цього психіка або душа була скоріше не об'єктом наукового вивчення, а предметом філософських інтелектуальних роздумів. Тому в рамках філософського аналізу не могло виникнути конкретних методів дослідження психіки. Вони прийшли з інших наук, зокрема з фізіології.

У 1834 році вийшла в світ робота фізіолога Е.Г.Вебера про експериментальному вивченні шкірної і м'язової чутливості, в якій він математично формулює залежність між фізичними стимулами і сенсорними реакціями.

Суть цього класичного досвіду полягала в наступному: експериментатор торкається до різних ділянках шкіри досліджуваного зсунутими ніжками естезіометра (подоба штангенциркуля), і поступово розводить їх до появи у випробуваного відчуття двох дотиків, а потім зближує до появи одного дотику. Пороги розрізнення (чутливості) фіксувалися в одиницях відстані між ніжками естезіометра.

На основі цього було зроблено важливий методологічний висновок для майбутньої експериментальної психології про підпорядкованість числу і мірі всієї області психічних явищ в їх обумовленості фізичними.

Подальшу роботу в цьому напрямку, що отримав назву психофізики, проводив Г.Фехнер, який розробив одиницю виміру чутливості - ледь помітне розходження (е.з.р.) і вивів загальну формулу - інтенсивність відчуття пропорційна логарифму подразника (психофізичний закон Вебера-Фехнера). Надалі цей закон було уточнено і визначено межі його застосування.

У результаті цього психологія заговорила математичною мовою - спершу про відчуття, потім про час реакції.

Фізіологи в 60-х роках Х1Х століття для вимірювання часу реакції користувалися Хроноскоп Гиппа. Цей прилад складався з двох циферблатів: верхній показував тисячні долі секунди, нижній десятий. Разом з подразником експериментатор запускав хроноскоп. Випробуваний сприйнявши подразник, натискав на ключ і зупиняв стрілки, які фіксували час реакції (ВР).

Голландський фізіолог Ф.Дондерс розрізнив кілька типів реакцій. Реакцією А він назвав таку при якій випробуваний просто відповідає на подразник (проста психічна реакція). При реакції В випробуваний на різні подразники відповідав відповідними реакціями, в результаті чого ВР подовжується. Різниця між реакціями А і В, на думку Дондерса, показувала швидкість таких психічних процесів, як уявлення і вибір. При типі реакції З випробуваному необхідно було реагувати тільки на один з пропонованих подразників. Різниця С-А, показувала час розрізнення, а різниця В-С - час вибору.

Ці досліди стосувалися не тільки фізіологічних проблем. Вони мали безпосереднє відношення до психології. Стало можливим зробити висновок, що психічні процеси, будучи невіддільні від нервових, відбуваються в часі і просторі.

Наступний великий внесок у становлення методів експериментальної психології зробили логіки. У 1843 році в Англії вийшла книга "Логіка" Джона Стюарта Міля. У ній автор виводив пізнавальну роботу людського розуму із своєрідності логічних структур. Саме ці надіндівідуальний структури виступали як регулятора процесів пізнання в індивідуальній свідомості. Таким чином порядок і зв'язок ідей, мислення ставилися залежно від законів логіки. Вперше Д.С.Міль поставив питання як реалізується логічне в суб'єктивному світі індивіда і послідовно відстоював постулат про те, що єдиним джерелом пізнання служить досвід. З цього випливало, що психологія повинна стати дослідної наукою.

І нарешті, в 1879 році Вільгельм Вунд в Лейпцигу організував першу в світі лабораторію експериментальної психології, згодом перетворену в інститут. Досліди стали проводиться не на собаках або жабах, а на людині.
Випробовувані повідомляли про те, що вони відчувають при дії на них різних подразників. Для експериментаторів, вийшли в основному з фізіологів, ці повідомлення були незвичайними фактами. Вони звикли мати справу з тим що дано об'єктивно, що можна спостерігати, вимірювати і т.п. Проте зазначені факти були такими ж реальностями, як свідчення гальванометра або тахітоскопа. Таї в рамках експериментальної лабораторії відбувалося становлення власне психологічного методу - інтроспекції (самоспостереження). Незважаючи на те, що з часом інтроспекція виявилася абсолютно безперспективною для наукового психологічного дослідження, в силу своєї суб'єктивності, вона зіграла важливу історичну роль в розумінні предмета психології та становленні її як самостійної науки.

З іншого боку, осягнення предмета і розвиток власного категоріального апарату психології призводило до розвитку як конкретних методів, так і методологічного забезпечення психологічного дослідження.

З точки зору методології, дослідження містить у собі ряд етапів. Військові дослідники виділяють три основних етапи: вибір проблеми, вибір методів і проведення дослідження, впровадження отриманих результатів у практику.

Кожне психологічне дослідження на будь-якому етапі розвитку військової психології містить три типи моделей: концептуальну, процедурну, емпіричну (см.ріс.2.).Рис.2.

Взаємозв'язок дослідних моделей

.Концептуальна модель (КМ) - це цілісна система понять, категорій, законів і т.д., що розкриває сутність даного явища і дозволяє його описувати, пояснювати або безпосередньо керувати ним.

Процедурна модель (ПМ) - це певні правила, алгоритми, методики, методи конкретної науки з отримання та переробки інформації.

Емпірична модель (ЕМ) - це цілісна система кількісних і якісних характеристик даного нас явища в конкретних просторово-часових рамках.

Співвідношення моделей між собою добре видно в координатах "теорія-практика" і "час". Див рис.2.

Природно, що основою всього є концептуальні моделі, на них будуються процедурні та емпіричні. Тому затримка в розробці концептуальних, змістовних моделей відразу ж позначається на ефективності впровадження ЕОМ.

У конкретному ВПІ концептуальна модель це ті теоретичні положення, концепції (звідси концептуальна модель) в рамках яких висувається гіпотеза для дозволу поставленої наукової проблеми.

У ході психологічного дослідження реєструються різні факти, кількісні та якісні характеристики психологічних явищ. Все це складає емпіричну модель або в більш широкому сенсі інформаційну базу дослідження.

Для радикального підвищення ефективності використання інформаційної бази необхідно процес її створення та використання автоматизувати, тобто створити систему, яка здійснює автоматизований збір, зберігання, пошук і видачу інформації досліднику.

Процедурні моделі можуть бути двох типів:

  1. ПМ1 - це методики, правила збору первинної інформації.

  2. ПМ2 - це процедури, алгоритми для обробки емпіричної інформації.

  Слід зазначити, що такий розподіл умовно і призначене для кращого розуміння методів дослідження. Так як ЕМ може складатися (і в основному складається) не з первинної, а з вторинної, як правило стислій, тобто обробленої інформації, то ПМ1 включає методи обробки (стиснення). А на етапі ПМ2, особливо при пилотажном дослідженні, завжди може знадобитися додаткова інформація, тобто її збір.

  Процедурні моделі є за своєю суттю організація діалогу між дослідником і реальним світом. Якщо ПМ1 це організація діалогу між випробуваним і військовим психологом, то ПМ2 - діалог між емпіричної моделлю об'єкта і дослідником. Дослідник ставить питання і намагається знайти методи, які дадуть йому можливість отримати відповіді. У науковому пізнанні питання народжуються з результатів попереднього знання і на основі правильно поставлених питань про те, що потрібно вивчити в сфері ще непізнаного.

  Процедурні моделі другого типу (ПМ2) базуються на методи математичної статистики і повинні дати відповіді на наступні дослідницькі питання:

  1. Які числові характеристиці вибірки?

  2. Чи є взаємозв'язок між показниками (або об'єктами) вибірки?

  3. Яка форма (вид) цього взаємозв'язку?

  4. Чи достовірні висновки про результати дослідження?

  В цілому, відповіді на перераховані питання дозволяють нам на основі вихідних даних отримати емпіричний закон у вигляді математичний формули. Тут необхідно зробити наступні пояснення. Отримані закони відбивають закономірності емпіричної моделі. Потужність таких законів не велика. Вона достатня лише для вирішення тих повторних завдань, в ситуаціях яких стан об'єкта тотожний стану його в момент дослідження. Але в надрах цих емпіричних законів зароджуються знання нового типу - КМ1, та емпіричні закони перетворюються в абстрактно-аналітичні. Прикладом цьому може служити розглянутий раніше психофізичний закон Вебера-Фехнера. 
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методологія військово-психологічного дослідження"
 1.  Методологія і теорія військово-психологічних досліджень: сутність і зміст
    методологічних, історичних і т.п. - «Абстрактних і нічого не дають армійської практиці» основ. Однак, на практиці нехтування методологічної стороною військово-психологічних вишукувань, як правило, призводить до цілого ряду помилок, серед яких найбільш суттєвими і типовими є: ілюзія, що скрупульозна точність методів сучасної військової психології (наприклад,
 2.  Реферат. Методологія військово-психологічного дослідження, 2009
    методології психологічного дослідження. Військовий психолог. Теоретик, філософ чи практик? Основні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога: "військова психологія" та "наукова інформація". Взаємозв'язок дослідних
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    методологічну тенденцію зближення понять "діяльність" і "організації", яка вже намітилася в теорії управління. Він одночасно вказує і на завдання впорядкування всіх складових, усіх ланок діяльності, і на зв'язок прогнозирующего, проектує, тобто інтелектуального способу організації діяльності з практичним здійсненням. Вперше у психологічній науці було подолано
 4.  Військова акмеологія
    методологічні вимоги до пізнання, розвитку та реалізації творчого потенціалу військовослужбовців. Їх зміст розкривається через поняття інтегративності і цілісності; системної цілеспрямованості; особистісно-діяльнісного єдності та розвитку; інваріантності; оптимальності; конгруентності; акмеологический критерій - найбільш істотна ознака, правило визначення відповідності розвитку
 5.  Військова акмеологія
    методології вони описують важливі сторони військового праці і витікаючі з нього вимоги до військового професіонала як індивіду, особистості, суб'єкту військового праці та індивідуальності. У них відображені основні умови реалізації творчого потенціалу військовослужбовця через знання, уміння, навички, професійні позиції, особистісно-професійні якості та акмеологические інваріанти, які
 6. А
    методологічним, гуманістичним принципам і - одночасно - досягається практично заданим критеріям, визначеним системою функціонування особистості - в якості учасника та суб'єкта всіх сфер соціально та особистому житті, в тому числі - професійної (керівника, викладача і т. д.). Специфіка предмета полягає в знаходженні найбільш оптимального способу функціонування особистості та її
 7.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    методологічну тенденцію зближення понять "діяльність" і "організації", яка вже намітилася в теорії управління. Він одночасно вказує і на завдання впорядкування всіх складових, усіх ланок діяльності, і на зв'язок прогнозирующего, проектує, тобто інтелектуального способу організації діяльності з практичним здійсненням. Вперше у психологічній науці було подолано
 8.  Військова акмеологія
    методологічні вимоги до пізнання, розвитку та реалізації творчого потенціалу виоеннослужащіх. Їх зміст розкривається через поняття інтегративності і цілісності; системної цілеспрямованості; особистісно-діяльнісного єдності та розвитку; інваріантності; оптимальності; конгруентності; акмеологический критерій - найбільш істотна ознака, правило визначення відповідності
 9.  ВСТУП
    методологія, теорія, практика / Под ред. П. А. Корчемного. - М., 1998; Психологія і педагогіка професійної діяльності офіцера / Под ред. Б. П. Бархаева. - М, 1999; Військова психологія / Под ред. А. Г. Максакова, - СПб., 2004; Сучасна військова психологія: Хрестоматія. - Мінськ, 2003; та ін Проблеми ж практичного використання психологічного знання в діяльності військових
 10.  Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
    методологічних і теоретичних основ організації та проведення психологічної роботи, програм, рекомендацій, організаційно-методичних вказівок, форм, методів і засобів психологічної роботи, їх експертна оцінка; - проведення військово-психологічних досліджень з широкого кола проблем сучасної війни і бою в інтересах удосконалення бойової підготовки та управління військами
 11.  Засоби психологічного вивчення військовослужбовців та військового колективу
    методологія, теорія, практика: Навчально-методичний посібник. У 2-х ч. / За ред. П. А. Корчемного. - М., 1998. 3. Дружинін В. Н. Психологія загальних здібностей. - СПб., 1999. 4. Дьяченко М. І., Кандибовіч Л. А. Готовність до діяльності. - Мінськ, 1979. 5. Єлісєєв О. П. Практикум з психології особистості. - СПб., 2000. 6. Маркова А. К. Психологія професіоналізму. - М., 1996.
 12.  Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
    методологія, теорія, практика / Под ред. А. Г. Караючи-ні, П. А. Корчемного: У 2-х кн. - М., 1998. Кн. 2. 3. Головін М. М. Наука і війна. - Париж, 1928. 4. Дьяченко М. І. Психологічний аналіз бойової діяльності радянських воїнів. - М., 1972. 5. Зенченко М. В. Повідомлення на тему «Аналіз моральних сил бійця». - СПб., 1892. 6. Караяном А. Г. Психологічне забезпечення бойових дій
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека