Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Грибан В.Г.. Валеологія, 2011 - перейти до змісту підручника

Методологічні основи валеології

Методологія науки - учення про її структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності. Методологічний підхід у науці - це в кожному конкретному випадку виявляти матеріальну основу причинно-наслідкових зв'язків між окремими явищами.

Живі організми нашої планети (біосфера) мають здатність до самобудови (формування біосистеми) і репродукції. В основі цієї здатності - типові спеціалізовані структури.

На молекулярному рівні - це амінокислоти, ліпіди, вуглеводи та інші органічні сполуки, зокрема такі, що здатні до депонування енергії, тобто макроерги, єдиний спосіб зберігання спадковості, тобто молекули ДНК та РНК.

На клітинному рівні - специфічні утворення, тобто органели клітин.

На тканинному й органному рівні - однорідні популяції клітин, що утворюють тканини та формують органи.

На рівні організму - різноманітність індивідів та видів. Сукупності окремих індивідів одного виду утворюють популяції, а з популяцій різних видів на спільних територіях формуються біогеоценози.

Реалізація життя як основної функції структури визначається діяльністю всіх її елементів. А ця діяльність забезпечується постійною циркуляцією потоків пластичних речовин, енергії та інформації, з одного боку, у самій біосистемі, а з іншого - між біосистемою та середовищем, в якому вона існує. Саме ці потоки і визначають наявність феномена життя, є основою самовідновлення, саморегуляції і репродукції живих систем.

Ступінь упорядкування, удосконаленість біосистеми визначається як значеннями показників гомеостазу, так і можливістю їх відновлення при дії зовнішніх і внутрішніх факторів надмірної сили.

Розглядаючи людину як вищу форму реалізації феномена життя, слід пам'ятати про її здатність пізнавати світ, відчувати своє місце в колективі, сім'ї, самопроявлятись через соціальну активність. Ця здатність характеризує психічні (емоційно-інтелектуальні) і духовні аспекти здоров'я людини як вищі прояви її цілісності.


Саме з усього цього і випливають методологічні основи валеології:

1. Здоров'я людини розглядається як самостійна соціально-біологічна категорія, яка може бути кількісно та якісно охарактеризована певними показниками та якою можна керувати - формувати, зберігати та зміцнювати.

2. Між здоров'ям і хворобою існує перехідний "третій" стан.3. Підхід до людини та її здоров'я є інтегральним (системним) та холістичним (від holos - цілісний). Методи валеології - переважно природні, без використання медикаментів.

4. Теоретичні принципи валеології відповідають завданням загальної теорії медицини, що поєднує філософські погляди на суть здоров'я, хворобу та перехідний стан.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методологічні основи валеології"
 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
  методологічні основи і принципи побудови системи валеологічної освіти. Предметом валеології на сучасному етапі її розвитку є спосіб життя, що забезпечує оптимальне існування, онтогенез та діяльність людини; це індивідуальне здоров'я людини та його механізми. Отже, найближчим завданням валеології є не статистичне нормування, а розроблення системи індивідуальної класифікації всіх чинників, що
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке екогігієна екстремальних умов життєдіяльності? 9. Як оцінюється стан здоров'я людей за п'ятикомпонентною системою? 10. У чому полягає сутність комплексної первинної профілактики? 11. Яким є місце валеології серед інших наук? 12. У чому полягає відмінність валеології від санології,
 3. Грибан В.Г.. Валеологія, 2011
  методологічні основи, шсторія розвитку науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології Методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвитку валеології Дефініції та понятійний апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її Здоров'Я з
 4. Контрольна робота. Контрольна робота з валеології, 2010
  основи валеології. Об'єкти валеології, задачі, напрямки розвитку. Адаптація, реактивність організму. Концепція стресу за Г. Селье. Практичні додаткові теорії. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, розвитку захворювань серцево-судинної
 5. План
  основи валеології. Об'єкти валеології,задачі,напрямки розвитку. 2. Адаптація,реактивність організму. Концепція стресу за Г.Селье. Практичні додаткові теорії. 3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, розвитку захворювань серцево-судинної
 6. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
  основні категорії наукового пізнання в медицині. Хвороба - це патологічний процес. Хвора людина втрачає активну самостійність у реалізації своєї життєвої установки, втрачає оптимальний зв'язок із середовищем. Згідно з В.П. Куликовим, індивідуальне здоров'я - це відсутність хвороби, здоров'я як норма і здоров'я як успішне пристосування. Правомірно говорити про здоров'я як динамічний стан, що
 7. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  методологічні засади. 5. Валеологія не може й не повинна підміняти санологію, гігієну чи практичну медицину, так само як і кожна з них не в змозі вирішити питання валеології. Можлива й доцільна лише їхня спільна діяльність у вирішенні проблем, що стосуються збереження і зміцнення здоров'я людини. 6. Як навчальна дисципліна валеологія є пропедевтичним (вступним) курсом, призначеним, за
 8. Валеологія як наука
  методологічні основи. Курс має виконувати такі функції: - гностично-дослідницьку - забезпечувати мінімальне накопичення наукових знань, необхідних для формування студентом власного здоров'я та індивідуальної програми здорового способу життя; - компенсаторну - ліквідувати прогалини в базовій освіті щодо збереження і зміцнення здоров'я; - прогностичну - попереджувати негативні прояви
 9. Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003
  валеології, обговорено шляхи та способи реалізації системи валеологічної освіти, здорового способу життя. Особлива увага приділяється валеологічній ролі харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, лекторів, а також фахівців з питань індивідуального здоров'я та здорового способу
 10. ПЕРЕДМОВА
  основні чинники, що впливають на стан здоров'я людини, та засоби практичної реалізації здорового способу життя. Головну увагу в підтриманні, збереженні та відновленні здоров'я, досягненні активного творчого довголіття зосереджено на здоровому способі життя, в основі якого є раціональне харчування, оскільки сьогодні вже не лише у фахівців, а й у пересічних громадян не викликає сумніву той факт, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека