Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Контрольна робота. Контрольна робота з валеології, 2010 - перейти до змісту підручника

Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.

Валеологія - комплекс знань в їх практичному доповненні про фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; про збереження і закріплення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактику захворювань, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорового життя.

Валеологію як науку про здоров'я індивідуума, суспільства і природи в цілому, можна поділити на індивідуальну і суспільну.

Індивідуальна - направлена на збереження, примноження і відновлення здоров'я окремої конкретної людини. Тут органічно переплітаються:

а) особиста гігієна;

б) психогігієна;

в) загартування;

г) фізичне навантаження;

д) раціональне харчування;

е) методики систем оздоровлення.

Іншими словами сюди входить все, що образно називається здоровим образом життя.

Суспільна - це збереження і підтримка здоров'я суспільства, як фізичного, так і психічного, духовного, економічного і соціального.

Предмет валеології - індивідуальне здоров'я людини. Здоров'я та хвороба - основні категорії наукового пізнання в медицині. Хвороба - це патологічний процес. Хвора людина втрачає активну самостійність у реалізації своєї життєвої установки, втрачає оптимальний зв'язок із середовищем.

Згідно з В.П. Куликовим, індивідуальне здоров'я - це відсутність хвороби, здоров'я як норма і здоров'я як успішне пристосування. Правомірно говорити про здоров'я як динамічний стан, що дозволяє проявитись якомога більшій кількості видоспецифічних функцій при економній витраті біологічного субстрату, тобто здоров'я - це здатність індивіда проявляти свої біологічні та соціальні функції.


За Б.Н. Чумаковим, здоров'я людини - процес збереження та розвитку її психічних та функціональних якостей, оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя.

За даними Ю.П. Лисицина, факторами, які визначають здоров'я, є:

- здоровий спосіб життя - 50-55%

- екологічні фактори - 15-20%

- спадковість - 15-20%

- медицина - 10-15%

Об'єктом уваги валеології є по-перше - здорова людина; по-друге - все її оточення і діючі фактори; по-третє - причини розвитку патологічного процесу, механізми повернення організму до стану здоров'я, захисно-пристосовні механізми, іншими словами - процеси виліковування, повернення до норми; по-четверте - профілактичні і оздоровчі заходи; і на кінець по-п'яте - причини, механізми і ознаки старіння і можливі шляхи профілактики як патології старіння, так і старіння в цілому.

Принципи валеології:

1. Розуміння, що здоров'я фізичного тіла залежить від енергетичної, емоційної, інтелектуальної та духовної сфер людини.

2. Людина є здоровою, якщо вона цілісна та гармонійна з Природою, живе у відповідності зі своїми духовними завданнями.

3. Хвороба не є великим злом, яке необхідно негайно викорінити будь-яким чином, хвороба є сигналом до трансформації, вказівкою повернути в потрібному напрямку.

4. Здоров'я, не просто відсутність хвороби, а внутрішня життєва динамічна сила, що протистоїть хворобі.

5. Дійсне здоров'я досяжне для кожного.
Людина може бути здоровою настільки, наскільки вважає це для себе можливим.

Методологічні основи валеології:

1. Здоров'я людини розглядається як самостійна соц.-біологічна категорія, яка може бути кількісно та якісно охарактеризована та якою можна керувати - формувати, зберігати та зміцнювати.

2. Між здоров'ям і хворобою існує перехідний «третій» стан.

3. Підхід до людини та її здоров'я є інтегральним (системним) та холістичним (цілісним). Методи валеології - переважно природні.

4. Теоретичні принципи валеології відповідають завданням теоретичної медицини.

Основні завдання валеології:

1. Розробка й реалізація уявлень про здоров'я, побудова діагностичних моделей і методів його оцінки та прогнозування.

2. Кількісна оцінка рівня здоров'я практично здорової людини, його прогнозування, характеристика образу та якості її життя, формування індивідуальних оздоровчих програм.

3. Формування «психології» здоров'я, мотивації до корекції образу життя індивідом із метою закріплення здоров'я.

4. Реалізація індивідуальних оздоровчих програм, первинної та вторинної профілактики захворювань, оцінка ефективності оздоровчих заходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку."
 1. Контрольна робота. Контрольна робота з валеології, 2010
  Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі, напрямки розвитку. Адаптація, реактивність організму. Концепція стресу за Г. Селье. Практичні додаткові теорії. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, розвитку захворювань серцево-судинної
 2. План
  Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології,задачі,напрямки розвитку. 2. Адаптація,реактивність організму. Концепція стресу за Г.Селье. Практичні додаткові теорії. 3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, розвитку захворювань серцево-судинної
 3. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 4. ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
  Стратегії, тактики та наукового прогнозу в питаннях здоров'я навчає наука валеологія. І як кожна наука, вона має свій предмет наукового пізнання, свій об'єкт досліджень, свою мету, свої концептуальні та методологічні основи і принципи побудови системи валеологічної освіти. Предметом валеології на сучасному етапі її розвитку є спосіб життя, що забезпечує оптимальне існування, онтогенез та
 5. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  Валеологія народжується сьогодні, викликана чистими ідеями й найсвітлішими сподіваннями, однак, як колись генетику та кібернетику, її іноді супроводжують недовіра, цинізм, шарлатанство, невігластво, дилетантство. Та все ж ця наука постає і розвивається. В Україні наукову школу валеології очолюють професори Г. Апанасенко, Л. Попова (м.Київ), М. Гончаренко (м. Харків), доц. В. Кулінченко (м. Київ),
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  Яким чином проблеми сьогодення впливають на стан здоров'я людини? 2. Які об'єктивні причини стали передумовою виникнення нової науки - валеології? 3. Хто є засновником валеології? 4. Що таке валеологія? Дати її визначення. 5. Предмет, мета, завдання та об'єкт валеології. 6. Які методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке
 7. Грибан В.Г.. Валеологія, 2011
  Зміст Від автора Поняття про валеологію. Об'єкт, Метед та методологічні основи, шсторія розвитку науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології Методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвитку валеології Дефініції та понятійний апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її Здоров'Я з
 8. Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу
  Кожна система має зовнішні та внутрішні аспекти функціонування. Зовнішнім аспектом для людини є навколишнє середовище, в якому вона виконує свої біологічні та соціальні функції. Внутрішній стан людини можливо оцінити за ступенем гармонійності системи, тобто внутрішньосистемного порядку. Цей порядок визначається інформаційним компонентом системи, для біологічного рівня це генетичний код,
 9. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ
  Людина - це біосистема, що живе у тісній взаємодії з Природою. Незважаючи на істотні особливості створеного нею життєвого середовища, людина продовжує залишатись невід'ємною частиною космосу, повністю підпорядкованою діючим у ньому законам. Саме в людині жива природа досягла ступеня еволюції, на якому в її існуванні та подальшому розвитку починають набирати панівного значення розум, воля та
 10. МІСЦЕ ВАЛЕОЛОГІЇ СЕРЕД ІНШИХ НАУК
  Становлення науки про здоров'я людини проходить склйдно. Виникає багато перешкод об'єктивного й суб'єктивного характеру. Почати хоча б із того, що досі не впорядковано спеціальну термінологію, навіть поняття "здоров'я" трактується неоднозначно. Не визначено чітко місце валеології серед інших наук. Є спроби ототожнити її з гігієною. Так, науковці Інституту екогігієни та токсикологи (м. Київ) Н.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека