ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

Методологічна основа дослідження

загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості спортсмена. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов), екстремальної психології (А.М.Столяренко, В.Л.Маріщук, К.К.Платонов), спортивної психології і адаптивної фізичної культури (А.А.Горелов, Ю.Ф.Подліпняк), а також методологічні принципи диференціальної і акмеологической психодіагностики (К.М.Гуревіч, В.А.Бодров, А.А.Деркач, В.Л.Маріщук , В.Н.Машков).

Теоретичну базу дослідження склали концептуальні положення системного аналізу психолого-акмеологічних процесів в управлінні (О.С.Анісімов, С.А.Анісімов, А.А.Деркач, Е.М.Іванова, В. Г.Зазикін, Е.Е.Сапоговой та ін), розвитку колективного та індивідуального суб'єкта в умовах цілеспрямованого супроводу такого розвитку. Дослідження базувалося на роботах, які розкривають основні положення психолого-акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А . Ю.Панасюк, І.Н.Семе-нів), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А.І.Пріго-жін, Й. Шумпетер).

Крім того, теоретичну основу дослідження склали:

- принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в системі наук про людину і про комплексний підхід до його вивчення ( Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Н. В. Кузьміна, Б.Ф.Ломов, Е.Ф.Рибалко, С.Д.Смирнов, В.А.Якунін);

- уявлення про діяльність як основі загального психічного та професійного розвитку людини (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьєв, С.Л Рубінштейн);

- акмеологічний підхід до аналізу професіоналізму та професійної діяльності (Б.Г.Ананьєв, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, А. А. Реан, Е.І.Степанова, Ісаєва Н.І., Сапогова Е.Е.);

- принципи і теоретичні основи адаптивної фізичної тренування та екстреної психологічної корекції (А.А.Горелов, А.В. Лотоненко, В.Ю.Рибніков, Собянін Ф.І., В.А.Таймазов, Уварова Є. А.).Методологічною основою дослідження також з'явилися ідеї про джерела і механізмах зміни психіки, фундаментальні положення акмеології, загальної, соціальної, спортивної та педагогічної психології та педагогіки, психології праці, теорії управління, виражені в принципах розвитку, єдності особистості та діяльності, відображення, детермінізму, системного, індивідуального та диференційованого підходів, відповідно до яких формулювалися теоретичні висновки та інтерпретація емпіричних даних і процесів характеризують сутність, зміст та особливості психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств вищої кваліфікації.


Достовірність і обгрунтованість отриманих результатів забезпечена грунтовним теоретичним аналізом проблеми, чітким визначенням предметної області, цілей і завдань дослідження, строгістю концептуа-льного апарату, застосуванням різноманітних психолого-акмеологічних методів, методів математичного аналізу і моделювання, широкої емпіричної базою дослідження, яку складають експериментальні дані, отримані при обстеженні різних категорій спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, загальна чисельність яких становить 786 осіб.

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів також забезпечувалися реалізацією в дослідженні фундаментальних принципів психології та педагогіки: детермінізму, відображення, розвитку, єдності свідомості та діяльності; застосуванням різних наукових методів, адекватних конкретним завданням дослідження і перевірених на надійність і валідність; можливістю повторного проведення конкретних досліджень на різних репрезентативних вибірках; применимостью та ефективністю отриманих результатів у практиці підготовки спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств; особистим, більш ніж 20-річним досвідом тренерської роботи, реалізованої у підготовці 35 спортсменів вищої кваліфікації.

На захист виносяться наступні положення:

1. Психолого-акмеологічна концепція комплексної оцінки, прогнозування, екстреної корекції та формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, що включає принципи, методики, критерії, психодіагностичні алгоритми оцінки і прогнозування оперативної і довготривалої психологічної готовності спортсменів; технології екстреної аудіовізуальної корекції та психолого-педагогічні способи формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

2. У рамках зазначеної концепції психологічна готовність розглядається як психодинамическое психолого-акмеологическое освіту і оперативне психічний стан, що має багатокомпонентну структуру, яка може бути визначена за допомогою багатовимірних психодіагностичних технологій, що передбачають психолого-акмеологічної кваліметрію рівнів вираженості, а також детермінують її симптомокомплексов особистісних якостей.

3. Успішність змагальної діяльності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств тісно пов'язана з рівнем і особливостями структури їх психологічної готовності, які мають специфічність у спортсменів з різним досвідом участі в міжнародних змаганнях і результативністю спортивних досягнень.
Ведучими психолого-акмеологічних компонентами психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств є мотиваційний, вольовий, когнітивний, регуляторний та типологічний, а також симптомокомплекси індивідуально-психологічних (характерологічних) особистісних властивостей.

4. Багатовимірна математико-статистична (регресійна) технологія оцінки внеску основних компонентів психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств в успішність їх змагальної діяльності дозволяє встановити психолого-акмеології-етичні особливості структури і значимість кожного компонента, їх задіяність та визначити напрями вдосконалення професіоналізму спортсменів з різною успішністю змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

5. Психологічна готовність спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях як психолого-акмеологічний феномен детермінована індивідуально-психологічними властивостями особистості, що характеризують стратегії копінг-поведінки, ціннісні орієнтації, нервово-психічну і емоційно-вольову стійкість, поведінкову регуляцію, сміливість, самоконтроль, інтелектуальні здібності, особистісний адаптаційний потенціал.

6. Багатовимірні регресивні психодиагностические моделі, що включають комплекс валідних показників психодіагностичних тестів («SACS», МЛО «Адаптивність», «Якорі кар'єри», КОТ, 16 ФЛО; РДО, діагностика ФС ЦНС, колірний тест, шкала реактивної тривожності) дозволяють з високою точністю і достовірністю здійснювати прогноз довгострокової і оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

7. Ефективним способом екстреної психофізіологічної корекції психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств є застосування аудіовізуального впливу за допомогою програмно-апарат-ного комплексу «Міраж», психолого-акмеологические механізми впливу якого включають активацію функціональних резервів ЦНС, функцій уваги, саморегуляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологічна основа дослідження "
 1. ВСТУП
  Характерною особливістю наукового життя сучасної Росії є не тільки стан інтелектуального вакууму, викликане втратою інтересу держави до науки як пріоритетному фактору розвитку суспільства, зниження обсягу фінансування фундаментальних і пошукових досліджень, «витік мізків» за кордон. У науці має місце ряд позитивних явищ, пов'язаних з її ідеологічним розкріпаченням:
 2. Введення
  теоретико-методологічні основи дослідження теорії акмеологічного підходу заклали А.А. Бодальов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, В.Н. Максимова, А.А. Реан, В.Н. Тарасова, С.Н. Толстов та ін Акмеологія - міждисциплінарна область наукових знань, відкрита в результаті узагальнення багаторічних досліджень у вітчизняній науці, проведених кращими фахівцями освіти з самих різних областей
 3. Актуальність дослідження
  Любов - це одне з понять, визначення якого викликає безліч труднощів у дослідників, починаючи з психоаналізу (інстинкт, афект і т.д.), до сучасної соціальної психології (Kelley і Berscheid, 1999; Regan і Berscheid, 2004). Психологічна сутність даного феномена не розкрита дотепер. У вітчизняній академічній психології феномену любові до недавнього часу
 4. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А . Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
 6. Введення
  Актуальність дослідження. Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 7. Актуальність проблеми
  Найважливішим чинником створення інноваційної системи країни стає вищу професійну освіту, яке готує фахівців, здатних створити цю систему (В.Г. Марача, 2002). У концептуальному плані поворот до інноваційної моделі означає «нову діяльність, спрямовану на виробництво нового типу продукту» (Й. Шумпетер, 1982; П.Г. Щедровицький, 1993), що в проекті освіту
 8. Методологічна основа дослідження
  загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості підлітка. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов); методологічні принципи диференціальної і акмеологической психодіагностики (К.М.Гуревіч, В.А.Бодров,
 9. Завдання дослідження
  1. Розглянути генезис дослідження розвитку професійного (у тому числі индивидного і психічного) здоров'я. 2. Обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку професійного здоров'я. 3. Визначити критерії, показники, рівні розвитку професійного здоров'я. 4. Розробити психолого-акмеологічної концепцію розвитку професійного здоров'я фахівця
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання; висуваються гіпотези, розкриваються методологічні основи дослідження, наводяться концептуальні положення, що виносяться на захист, розкриваються наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження, описуються апробація роботи та впровадження результатів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека