ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології, 2010 - перейти до змісту підручника

Методологічна основа дослідження

загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості підлітка. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов); методологічні принципи диференціальної і акмеологической психодіагностики (К.М.Гуревіч, В.А.Бодров, А.А.Деркач , В.Л.Маріщук, В.Н.Машков). Вчення про цілісність і взаємозумовленості соціальних та культурно-педагогічних явищ в процесі виховання підлітка (Л.С.Виготський, И.С.Кон, С.Л.Рубинштейн); положення теорії та методології виховання про цілеспрямоване формування особистості підлітка в умовах спеціально організованої виховної системи (Ю.К.Бабанский, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, І.П.Подласий, В. І. Смирнов, В. О. Сухомлинський); дані психолого-педагогічних досліджень про індивідуальності підлітків та її розвиток в діяльності (Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, Е.А.Клімов, Е.М.Орлов); наукові дослідження, присвячені вивченню питань відхиляється у підлітків (С. А.Белічева, А.Ю. Єгоров, Е.В.Змановская, С.А.Ігумнов, Ю.А.Клейберг, В.Т.Кондрашенко, В.Ю.Рибніков, В.Г.Степанов, Г.С. Тагірова, Д.І.Фельдштейн, А.Б.Фоміна). Теоретичну базу дослідження склали концептуальні положення системного аналізу психолого-акмеологічних процесів в Девиантология (О.С.Анісімов, С.А.Анісімов, А.А.Деркач, Е.М.Іванова, В. Г. Зазикін, Е.Е.Сапогова та ін), розвитку колективного та індивідуального суб'єкта в умовах цілеспрямованого супроводу такого розвитку. Дослідження базувалося на роботах, які розкривають основні положення психолого-акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А.С.Гусева, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А . Ю.Панасюк, І.Н.Семенов), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А.И.Пригожин, Й. Шумпетер).

Крім того, теоретичну основу дослідження склали:

- принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в системі наук про людину і про комплексний підхід до його вивчення ( Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Н. В. Кузьміна, Б.
Ф.Ломов, Е.Ф.Рибалко, С.Д.Смирнов, В.А.Якунін );

- уявлення про діяльність як основі загального психічного та професійного розвитку людини (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьєв, С.Л Рубінштейн);

- акмеологічний підхід до аналізу професіоналізму та професійної діяльності (Б.Г.Ананьєв, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, А. А. Реан, Е.І.Степанова, Ісаєва Н.І., Сапогова Е. Е.).

Методологічною основою дослідження також з'явилися ідеї про джерела і механізмах зміни психіки, фундаментальні положення акмеології, загальної, соціальної та педагогічної психології та педагогіки, Девиантология, теорії управління, виражені в принципах розвитку, єдності особистості і діяльності, відображення, детермінізму, системного, індивідуального та диференційованого підходів, відповідно до яких формулювалися теоретичні висновки та інтерпретація емпіричних даних і процесів, що характеризують сутність, зміст та особливості процесів розвитку та соціалізації особистості підлітка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологічна основа дослідження "
 1. ВСТУП
  Характерною особливістю наукового життя сучасної Росії є не тільки стан інтелектуального вакууму, викликане втратою інтересу держави до науки як пріоритетному фактору розвитку суспільства, зниження обсягу фінансування фундаментальних і пошукових досліджень, «витік мізків» за кордон. У науці має місце ряд позитивних явищ, пов'язаних з її ідеологічним розкріпаченням:
 2. Введення
  теоретико-методологічні основи дослідження теорії акмеологічного підходу заклали А.А. Бодальов, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, В.Н. Максимова, А.А. Реан, В.Н. Тарасова, С.Н. Толстов та ін Акмеологія - міждисциплінарна область наукових знань, відкрита в результаті узагальнення багаторічних досліджень у вітчизняній науці, проведених кращими фахівцями освіти з самих різних областей
 3. Актуальність дослідження
  Любов - це одне з понять, визначення якого викликає безліч труднощів у дослідників, починаючи з психоаналізу (інстинкт, афект і т.д.), до сучасної соціальної психології (Kelley і Berscheid, 1999; Regan і Berscheid, 2004). Психологічна сутність даного феномена не розкрита дотепер. У вітчизняній академічній психології феномену любові до недавнього часу
 4. Стан розробленості проблеми дослідження
  Представники російського космізму (В.І. Вернадський, М.М. Бахтін, Н.А . Бердяєв) обгрунтували самореалізацію духовних сил особистості і соціальних спільнот в середовищі, що забезпечує відтворення культурного потенціалу; показали відносність рівноваги з середовищем, що доводить організаційна онтологія на рівні організаційної трансформації (А.А. Богданов). Окремі аспекти середовищної
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  1. В якості методологічної основи дослідження в дисертації розроблений і послідовно реалізований інтегративний акмесредовой підхід, що поєднує: а) унікальність розвивається особистості професіонала, відмінною в культурному різноманітті (культурологічний аспект), б) формування цінності самотворення (антропологічний аспект), значення особистісних цінностей як стрижня
 6. Введення
  Актуальність дослідження. Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 7. Актуальність проблеми
  Найважливішим чинником створення інноваційної системи країни стає вищу професійну освіту, яке готує фахівців, здатних створити цю систему (В.Г. Марача, 2002). У концептуальному плані поворот до інноваційної моделі означає «нову діяльність, спрямовану на виробництво нового типу продукту» (Й. Шумпетер, 1982; П.Г. Щедровицький, 1993), що в проекті освіту
 8. Завдання дослідження
  1. Розглянути генезис дослідження розвитку професійного (у тому числі индивидного і психічного) здоров'я. 2. Обгрунтувати сутнісну характеристику розвитку професійного здоров'я. 3. Визначити критерії, показники, рівні розвитку професійного здоров'я. 4. Розробити психолого-акмеологічної концепцію розвитку професійного здоров'я фахівця
 9. Рибонуклеїнові кислоти вірусів грипу
  М. В. Лонсі (М. W. PONS) I. ВСТУП Вірус грипу має унікальний в порівнянні з іншими вірусами тварин спектр біологічних властивостей. Він має здатність. До множинної реактивації (Hoyle, Liu, 1951), утворення неповних вірусних частинок (von Magnus, 1954), чутливий до антіноміціну D (Barry et al., 1962), його нуклеїнова кислота неінфекційні-і він має здатність до
 10. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека