Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання

Методику проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання з особовим складом військової частини (підрозділу) доцільно здійснювати поетапно. Як правило, заступник командира з виховної роботи організує його у три етапи:

під час підготовки до командно-штабного тактичного навчання;

у ході проведення командно-штабного тактичного навчання;

на етапі завершення командно-штабного тактичного навчання.

МПЗ підготовки навчань включає:

1) планування заходів МПЗ під час підготовки та проведення навчань (розробка тактичних та організаційно-методичних документів);

2) підготовку керівництва та посередницького апарату з проблем МПЗ.

3) підготовку відділення виховної роботи, офіцерів структур виховної роботи, особового складу частини до виконання поставлених завдань.

З метою якісної організації МПЗ у період підготовки та проведення командно-штабного тактичного навчання заступник командира з виховної роботи планує його у відповідності до календарного плану підготовки навчань та організаційних вказівок командира

Організація МПЗ командно-штабного навчання починається завчасно, але не пізніше як: бригадного за один місяць, батальйонного за 20 діб до початку навчання.

На етапі підготовки до проведення командно-штабного навчання заступник командира з виховної роботи вивчає задум командира щодо проведення навчань, організаційно-методичні вказівки командира. На основі вивчення цих документів він:

складає та затверджує у командира "План виховних та організаційних заходів на період підготовки до командно-штабного тактичного навчання" (план охоплює весь період у залежності від масштабу запланованих навчань);

організує роботу відділення виховної роботи по підготовці до навчання, визначає завдання щодо розробки документів та встановлює термін їх опрацювання;

направляє у військові підрозділи розпорядження про МПЗ, яке необхідно провести у період підготовки до навчань.

У ході планування МПЗ проведення командно-штабного тактичного навчання відділенням виховної роботи розробляється:

частковий план заступника керівника командно-штабних тактичних навчань з виховної роботи, який може розроблятися на карті або текстуальне;

розпорядження щодо організації МПЗ (на кожен етап навчання);

довідкові дані про морально-психологічну, економічну, етнічну, релігійну, криміногенну обстановку в районі навчань на період їх проведення, сили та засоби психологічної боротьби умовного противника;

план нарощування обстановки (три-чотири ввідних на кожний етап навчання з питань МПЗ).

Важливим етапом підготовки командно-штабного тактичного навчання є підготовка керівництва та посередницького апарату з питань МПЗ. Вона здійснюється під керівництвом заступника командира з виховної роботи та включає:

доведення до керівного складу та посередницького апарату, який залучається для організації та проведення КШН, керівних документів з питань організації МПЗ;

демонстрацію для посередницького апарату навчальних кінофільмів за тематикою навчань;

доведення до керівництва навчанням та посередницького апарату довідкових даних про морально-психологічну, економічну, релігійну, криміногенну обстановку, яка змодельована на період проведення навчання;

перевірку готовності посередницького апарату до проведення навчань.

З метою підготовки структурних ланок виховної роботи частини, офіцерів виховної роботи підрозділів та особового складу до командно-штабного тактичного навчання заступник командира частини організує:

1) вивчення загальної та часткової обстановки, основних завдань та мети навчань, вказівок заступника командира органу управління, якому підпорядкований з питань МПЗ;

2) складає план підготовки відділення виховної роботи до командно-штабного тактичного навчання, який затверджує у командира;

3) на основі тактичного завдання, довідкових даних, карти вихідної обстановки заступник командира частини з виховної роботи розробляє "План МПЗ навчально-бойових дій" (на карті), який включає:

вихідну обстановку навчання;

сили та засоби психологічних операцій умовного противника, можливості його засобів стосовно інформаційно-психологічного впливу на підрозділи;

зони стійкого прослуховування радіостанцій і прийому сигналів телецентрів умовного противника;

розташування сил та засобів психологічної боротьби старшого начальника;

місцеві ЗМІ та їх можливості, історичні пам'ятки та іншу інфраструктуру, яка може бути використана в інтересах МПЗ;

райони компактного проживання національних меншин та їх склад, райони підвищеної криміногенної та нестабільної соціально-психологічної обстановки;

райони значного суспільного впливу окремих конфесій, політичних партій та суспільних організацій;

потенційно небезпечні об'єкти (АЕС, АТЕЦ, хімічні підприємства, сховища отруйних та радіаційних речовин, нафтоаміакопроводи) та їх характеристику;

об'єкти виконання покарань;

4) з підпорядкованими йому офіцерами виховної роботи проводить наради, інструктивно-методичні заняття, у ході яких доводить вимоги керівних документів щодо організації МПЗ під час навчань, визначає основні форми та методи роботи офіцерів структури виховної роботи на всіх етапах навчання;

5) підготовку бланків формалізованих документів відділенням виховної роботи частини, перевірку екіпіровки офіцерів виховної роботи, їх підготовку для роботи в польових умовах;

6) перевірку стану, укомплектованості готовності до роботи в польових умовах похідного автоклубу, технічних засобів виховання, наявності інформаційно-довідкових матеріалів, у тому числі похідних бібліотечок в підрозділах.


Під час проведення суспільно-політичного інформування, культурно-виховної та просвітницької роботи до усього особового складу доводяться заходи безпеки під час проведення тактичних навчань, організується вивчення організації та бойової техніки умовного противника.

У підрозділах під керівництвом заступників з виховної роботи визначається бойовий актив та організується його навчання щодо проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи під час проведення тактичного навчання. У підрозділах організуються зустрічі з військовослужбовцями, що брали участь у проведенні таких навчань, узагальнюється, розповсюджується та вивчається передовий досвід виконання навчально-бойових завдань, проводяться зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками сучасних бойових дій і миротворчих операцій тощо.

Під керівництвом керівника навчань організується перевірка забезпечення особового складу продовольчим та речовим майном, обладнання місць відпочинку особового складу та прийому їжі. Якщо навчання проводяться взимку, то обов'язково здійснюється перевірка обладнання місць обігріву особового складу, а також їх забезпеченість теплим взуттям та одягом.

Проводяться також інші організаційно-виховні заходи, метою яких є досягнення духовної (моральної), психологічної (пізнавальна, мотиваційна та емоційна) і фізичної готовності особового складу до виконання навчально-бойових завдань.

Початок проведення командно-штабного тактичного навчання, як правило, визначається подачею відповідного сигналу, розпорядженням на приведення у вищу ступінь бойової готовності. Якщо це не передбачено планом, то навчання починаються врученням відповідного розпорядження безпосередньо по командно-штабному тактичному навчанню.

На етапі приведення військової частини (підрозділу), що залучається на навчання, у вищу ступінь бойової готовності заступник керівника навчання з виховної роботи оцінює:

1. Якість відпрацювання документів з бойової та мобілізаційної готовності відділення виховної роботи частини, офіцерів виховної роботи підрозділів.

2. Роботу відділення виховної роботи щодо організації прийому мобілізаційних ресурсів, матеріальну базу для організації інформаційно-пропагандистського, психологічного забезпечення, культурно-виховної й воєнно-соціальної робіт.

3. Уміння офіцерів виховної роботи аналізувати та оцінювати морально-психологічну обстановку, її можливий вплив на виконання завдань частиною та підрозділами.

4. Проведення та організацію воєнно-соціальної роботи з особовим складом частини (підрозділу).

5. Організацію загальної, спеціальної та цільової психологічної підготовки особового складу в період проведення бойового злагодження військової частини (підрозділу, підрозділів).

6. Систему навчання офіцерів виховної роботи запасу, бойового активу підрозділів практиці організації й проведення МПЗ.

7. Стан та якість збереження техніки виховної роботи, технічних засобів виховання та культурно-виховного майна "НЗ".

8. Якість приписки та вивчення офіцерів виховної роботи запасу та відповідність їх визначеним вимогам.

9. Дії командирів та офіцерів виховної роботи по ввідних та їх уміння швидко приймати обґрунтовані рішення.

На етапі планування навчального бою заступник керівника навчання з виховної роботи оцінює роботу командира, штабу й офіцерів виховної роботи, начальників родів військ і служб, навчає правильній організації і виконанню в повному обсязі заходів МПЗ.

Заступник керівника кавчання з виховної роботи оцінює відпрацювання відділенням виховної роботи частини:

графіка та розрахунку роботи відділення виховної роботи на період планування навчального бою;

пропозицій командиру частини щодо задуму навчально-бойових дій, МПЗ;

направлення в підрозділи попереднього розпорядження щодо організації МПЗ навчально-бойових дій (в залежності від методу роботи командира);

якість відпрацювання "Плану МПЗ навчально-бойових дій", його графічної та текстової частини;

організацію взаємодії з місцевими органами влади, МВС, СБУ, МНС, Прикордонними військами з проблем МПЗ;

направлення в частини, підрозділи розпорядження та вказівок;

відпрацювання довідки-доповіді заступника командира частини з виховної роботи з висновками з оцінки морально-психологічної обстановки в районі навчально-бойових дій, МПС-у "противника" та особового складу частини;

заявок у відділ виховної роботи з'єднання;

донесень про рівень МПС особового складу та проведені заходи МПЗ у відділ виховної роботи з'єднання (бригади).

Крім того заступником керівника навчань з виховної роботи оцінюється практична робота командування, штабу, відділення виховної роботи щодо організації та проведення заходів МПЗ у ході практичної роботи в підрозділах під час всебічної підготовки до навчально-бойових дій. Він оцінює:

ступінь доведення до особового складу навчально-бойових завдань;

ефективність роботи у доведенні до особового складу заходів безпеки в ході навчань;

організацію вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду кращих військових спеціалістів з метою якісного виконання поставлених завдань;

організацію всебічного забезпечення особового складу до ведення навчально-бойових дій;

роботу по доведенню до особового складу сильних та слабких сторін умовного противника;

стан роботи щодо протидії інформаційно-психологічному впливу "противника".

На етапі практичного виконання тактичних завдань заступник керівника навчання з виховної роботи вивчає:

особистий приклад командирів, офіцерів виховної роботи при виконанні тактичних завдань;

організацію управління МПЗ у ході виконання навчально-бойових тактичних завдань (своєчасну постановку завдань щодо МПЗ, оперативне інструктування командирів, офіцерів виховної роботи тощо);

застосування різноманітних форм і методів морально-психологічного впливу на особовий склад, творче їх використання у відповідності до умов навчально-бойової обстановки;

уміння командирів, офіцерів виховної роботи підтримувати високий МПС особового складу при різких змінах навчально-бойової обстановки;

всебічне забезпечення особового складу всіма нормами постачання;

дотримання особовим складом заходів безпеки при виконанні поставлених тактичних завдань.


Після виконання поставлених тактичних завдань заступник керівника навчань з виховної роботи перевіряє та оцінює відпрацювання відділенням виховної роботи комплекту навчально-бойових документів, які обґрунтовуються при плануванні конкретного виду навчального бою. Крім якості відпрацювання документів він додатково оцінює:

спрямованість заходів МПЗ;

організацію його заходів в підрозділах другого ешелону і бойової охорони та інші заходи.

На етапі завершення тактичного навчання заступник керівника навчань з виховної роботи повинен визначити заходи МПЗ на період пересування особового складу та бойової техніки, які брали участь у навчаннях, в пункт постійної дислокації щодо недопущення порушень військової дисципліни, дотримання заходів безпеки. Проводить з цього приводу інструктаж офіцерів виховної роботи частини (підрозділу) та посередників. Організує урочисту зустріч учасників навчань в пункті постійної дислокації.

У постійному пункті дислокації він організує і здійснює такі заходи:

аналізує результати проведених командно-штабних тактичних навчань;

дає розпорядження щодо підготовки наочних посібників та демонстраційних матеріалів для проведення підбиття підсумків командно-штабних тактичних навчань;

проводить частковий розбір виконання тактичних завдань з офіцерами виховної роботи.

визначає персональну оцінку кожному офіцеру виховної роботи, який брав участь у навчаннях.

відзначає позитивне в роботі відділення виховної роботи, вказує на недоліки в організації та проведенні МПЗ.

ставить завдання щодо покращення стану справ щодо майбутніх КШН;

бере участь у підбитті підсумків КШН, яке здійснює керівник навчання (відповідний командир), де виступає з оцінкою діяльності особового складу, аналізує роботу командирів і начальників щодо організації МПЗ, оцінює роботу відділення виховної роботи.Перелік документів,

які підлягають відпрацюванню під час проведення КШН:

У_чергового відділу (відділення) виховної роботи:

функціональні обов'язки чергового;

витяг з таблиці позивних посадових осіб;

документи потайного управління;

номера телефонів посадових осіб;

журнал отриманих та відданих розпоряджень,

витяг з табелю термінових донесень;

робочий зошит;

дошка документації чергового;

часи з відображенням астрономічного та оперативного часу.На етапі відмобілізування і приведення військової частини в бойову готовність:

робоча карта;

план МПЗ відмобілізування і приведення в бойову готовність;

довідка-доповідь заступника командира з виховної роботи;

розрахунок забезпечення частини (підрозділів) газетами та журналами;

розрахунок забезпечення до повної штатно-табельної потреби технічними засобами виховання і поліграфії;

графік контролю прибуття мобілізаційних ресурсів;

доповідь старшому начальнику про приведення військової частини в бойову готовність та проведені заходи МПЗ.

Примітка: всі документи цього етапу, крім двох останніх готуються напередодні КШН. Термін готовності ___На етапі підготовки до ведення бойових дій:

графік-розрахунок часу відділення на період прийняття рішення командиром;

карти:

а) для відділу виховної роботи військової частини:

робоча карта;

план МПЗ бойових дій.

б) для відділення виховної роботи відпрацьовується текстуально:

пропозиції до рішення командира щодо МПЗ бойових дій (операцій);

розпорядження щодо організації МПЗ бойових дій (операцій) у підрозділах, які діють на напрямку головного удару;

вказівки щодо організації МПЗ бойових дій підрозділах, які діють на напрямку головного удару;

довідка-доповідь заступника командира з висновками із оцінки обстановки, МПС-у особового окладу;

розпорядження редактору газети на початок випуску газети;

донесення про МПС особового складу, проведені заходи за кожний день.На етапі ведення бойових дій:

уточнення плану МПЗ бойових дій з урахуванням бойової обстановки, яка склалася;

пропозиції до рішення командира щодо МПЗ бойових дій (робота за ввідними);

заявки на покриття некомплекту та втрат офіцерів виховної роботи;

заявки на відновлення ТЗВ і поліграфії;

одна листівка інформаційного характеру про бойову обстановку.

ПРИМІТКА: всі посадові особи повинні мати функціональні обов'язки на особливий період;

відділення виховної роботи до початку третьої доби навчань повинне мати фотогазету;

у кожної посадової особи повинна бути бейдж з надписом відповідної посади, яку вона займає на навчаннях;

всі посадові особи повинні підготувати зразки формалізованих документів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання"
 1. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  Основними напрямками виховної роботи згідно Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України є: МПЗ бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань; МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень; інформаційно-пропагандистське
 2. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 3. Зміст і організація МПЗ бойової підготовки особового складу Військово-Морських Сил
  Військово-Морські Сили - це вид Збройних сил, який призначений для рішення стратегічних і оперативних задач на океанському і морському ТВД. Вони спроможні наносити удари по важливим наземним об'єктам противника, знищувати його сили на море і в базах, порушувати океанські і морські перевезення, завойовувати перевагу в море, допомогти сухопутним військам у проведенні операцій на континентальному
 4. Концепція виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України про виховну роботу і МПЗ
  З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, визначення напрямів і засад її перебудови відповідно до сучасних вимог Президент України затвердив Концепцію виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Згідно цього Указу Міністрові оборони, Командувачу Національної гвардії, Голові Державного комітету у справах охорони
 5. Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення в сучасних зарубіжних країнах
  Однією з головних особливостей сучасних бойових дій у сучасній війни є широкомасштабне використання методів психологічного приголомшення противника, зміни думок, переконань, ціннісних орієнтацій, почуттів населення і військ дружніх і нейтральних держав. З цією метою використовуються як сучасна бойова зброя (у тому числі й психотропна), так і прості прийоми впливу на почуття, волю, свідомість і
 6. Особливості МПЗ бойової підготовки Військ Протиповітряної оборони
  Війська ППО Збройних сил України виконують особливу роль у захисті державних інтересів України. Підрозділи цих військ і в мирний час виконують відповідальну бойову задачу - несуть бойове чергування по охороні повітряних рубежів Батьківщини. Отже, вони призначені для захисту від ударів з повітря та із космосу адміністративних, промислово-економічних центрів і районів держави, важливих військових і
 7. Основні напрямки роботи заступника (помічника) керівника навчання з виховної роботи
  Командно-штабні навчання (КШН) є найважливішою формою спільного навчання командирів, штабів, органів виховної роботи, начальників родів військ, спеціальних військ і служб управлінню військами. Їх сутність полягає у тому, що посадові особи мають можливість в умовах конкретної навчально-бойової обстановки, яка динамічно розвивається і розгортається, виконувати весь комплекс функціональних
 8. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
  МПЗ виконання завдань бойового чергування планується та проводиться в три етапи: перший етап: проводиться вивчення та відбір серед військовослужбовців, які прибули до підрозділу, тих, хто за своїм індивідуальними морально-психічними якостями та станом здоров'я можуть бути допущені до виконання завдань бойового чергування; другий етап - це створення збалансованих за психічними показниками
 9. Обладнання будинку чергових сил, майданчика для проведення ритуалу заступлення на бойове чергування
  Обладнання будинку чергових сил. В будинках чергових сил, приміщеннях чергових розрахунків командних пунктів, чергових змін військ зв'язку для проведення виховної роботи з особовим складом має бути: кімната морально-психологічного розвантаження; табло з оцінками за бойове чергування; стенд "Ми захищаємо Батьківщину"; карта України з задачами чергових сил, описом випадків порушення
 10. Система роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України. Вона ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі. Необхідність
 11. Морально-психологічне забезпечення оборони
  МПЗ оборони має свої особливості, які витікають із її мети та основного завдання. Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних утрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу. Досягнення такої мети можливе за умов удалого застосування під час оборони її сильних сторін; інженерного устаткування, зниження за
 12. Особливості морально-психологічного забезпечення наступу
  Досвід свідчить про те, що найкращим рішенням завдань оборонного бою є організація та здійснення наступу на противника. Але наступ є дуже складним і тому до його проведення потрібна ретельна і всебічна підготовка. Необхідність ретельної, всебічної, планомірної роботи щодо організації наступу обумовлена сукупністю відповідних чинників МПС-у. До них слід віднести те, що наступ: позитивно впливає
 13. Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу
  Ефективність дій особового складу в бойовій обстановці, характер отримання ним бойових психічних травм, надання йому оперативної психологічної допомоги та проведення психологічних реабілітаційних робіт суттєво залежать від надійності методики прогнозування і розрахунку бойових психічних втрат. Для її здійснення у бойовій обстановці необхідно визначитися ключовими поняттями, до яких належать
 14. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
  Многообразие воинских профессий и специальностей, вызванное бурным развитием военной науки и техники, а также изменившимися социально-экономическими условиями в стране, обусловливает острую необходимость в систематизации имеющихся сведений о профессиях. Основную роль в этом должна сыграть классификация профессий. В современных условиях военная профессия представляет собой совокупность
 15. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВЕ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
  Кожна людина повинна самостійно творити себе. Для того, щоб "робити себе", спочатку треба зрозуміти себе в головному, потім брати курс на поступове нарощування своїх можливостей. Ривки й "великі стрибки" швидше за все призведуть до ще більшої непевності й розчарування. Але ж будь-яку людину природа наділила величезними резервами. Відомий льотчик М. Громов писав: "Мої успіхи в авіації часто
 16. Характеристика розділів етичного кодексу психолога
  На І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери інтересів [1]. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному
 17. Органи психологічних операцій в армії США
  Для організації і ведення «психологічних операцій» у мирний І воєнний час у збройних силах США є відповідний апарат. Рішення з основних питань розвитку потенціалу військових «психологічних операцій», застосування їхніх сил і засобів для досягнення мети воєнно-політичного курсу США ухвалює Президент держави на підґрунті рекомендацій Ради національної безпеки, Міністерства оборони, Комітету
 18. Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу
  Ефективність дій особового складу в бойовій обстановці, характер отримання ним бойових психічних травм, надання йому оперативної психологічної допомоги та здійснення психологічних реабілітаційних робіт суттєво залежать від надійності методики прогнозування і розрахунку бойових психічних втрат. Для її здійснення у бойовій обстановці необхідно визначитися з ключовими поняттями, до яких належать:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека