Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
Наступна »
Навчально-методичний посібник. Керівництво до практичних занять по громадському здоров'ю та охорони здоров'я, 2007 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомити студентів з послідовністю проведення статистичного дослідження, навчити самостійного складання плану і програми статистичного дослідження, правильному визначенню одиниці спостереження та облікових ознак, ознайомити з методикою збору матеріалу його обробки та аналізу.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ На початку заняття викладач дає визначення санітарної статистики, підкреслюючи значення статистичних досліджень для вивчення суспільного здоров'я і охорони здоров'я, медичної науки та практичної діяльності лікарів. Далі розбирається методика проведення статистичного дослідження його основні етапи. На конкретних прикладах викладач показує, що, перш за все, необхідно чітко сформулювати мету дослідження, його завдання, скласти план і програму статистичного дослідження. Дається визначення одиниці спостереження, облікових ознак, що підлягають реєстрації, демонструються зразки статистичних реєстраційних документів. Після цього розбираються умови угруповання і зведення статистичного матеріалу в таблиці: прості, групові, комбінаційні. При викладі другого етапу статистичного дослідження студентів знайомлять з методами збору статистичного матеріалу, особливу увагу, приділяючи вимогам, що пред'являються до вибіркового статистичному спостереженню. Розробку та зведення статистичного матеріалу студенти виконують самостійно, на основі вже підготовлених облікових документів: карта вибулого із стаціонару, талон амбулаторного пацієнта, історія стоматологічного хворого. Отримані дані зображуються графічно і аналізуються. Наприкінці заняття проводиться контроль виконаних індивідуальних завдань з розбором допущених студентами помилок.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

1. Що вивчає санітарна статистика?

2. Назвіть основні етапи статистичного дослідження.

3. Які питання включають план статистичного дослідження?

4. Як скласти програму статистичного дослідження?

5. Що являє собою одиниця спостереження?

6. Чим відрізняються прості, групові та комбінаційні таблиці.

7. Який порядок проведення розробки та зведення статистичного матеріалу?

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

Статистика - суспільна наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісними особливостями. Аналіз кількісних показників дозволяє виявити найважливіші закономірності різних процесів в житті суспільства і таким чином пізнати якісну природу явищ в їх взаємозв'язок. Статистичний метод знайшов застосування у всіх областях діяльності людини, в науці і в тому числі в медицині та охороні здоров'я. Медична (санітарна) статистика вивчає стан громадського здоров'я та охорони здоров'я, встановлює достовірність результатів досліджень, проведених у клініках і лабораторіях, ефективність нових препаратів, методів діагностики та профілактики, якість роботи лікаря. Виділяють наступні розділи медичної статистики: 1) статистика громадського здоров'я; 2) статистика охорони здоров'я; 3) статистика наукових досліджень, або теоретична медична статистика.

Медико-статистичні дослідження виконуються в певній послідовності. На початку визначається мета і завдання роботи. Мета встановлює напрямок усього дослідження в цілому і відповідає на питання "навіщо" воно буде проводитись. Метою медико-соціальних досліджень може бути вивчення різних сторін здоров'я населення, діяльності системи охорони здоров'я і т.д. Завдання визначають конкретні шляхи досягнення мети, дозволяють розділити всю роботу на щаблі, подолання яких сприяє отриманню кінцевого результату, Надалі статистичне дослідження проводиться поетапно, сувора послідовність у виконанні яких забезпечує повноту і достовірність медико-статистичної інформації.

ОСНОВНІ ЕТАПИ статистичного дослідження:

1. Підготовчий (організаційний) етап: складання плану і програми дослідження;

2. Збір статистичного матеріалу;

3. Розробка і зведення матеріалу,

4. Аналіз отриманих даних, висновки, пропозиції.

ПЛАН СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ включає перелік організаційних питань:

1. Визначення місця (території), де проводитиметься дослідження - адміністративна територія, місто, район, лікувально-профілактичний заклад, промислове підприємство

2. Визначення часу проведення дослідження - конкретні терміни роботи, з урахуванням часу, необхідного для збору, статистичної обробки та аналізу матеріалу. Терміни роботи можуть коливатися від декількох років до року, місяця, кварталу, що залежать від мети дослідження, циклічності досліджуваних явищ, тенденцій розвитку, сезонності.

3. Визначення виду статистичного спостереження - одноразова, поточне.

Одночасна спостереження подібно фотографії реєструє явище на певний момент часу. Прикладом одноразової спостереження може служити перепис населення, яка проводиться по всій країні на один день; результати обстеження учнів на профілактичному огляді. До одноразовим відносяться більшість лабораторних та інструментальних досліджень.

Поточне спостереження - нагадує кінозйомку і характеризує явище шляхом реєстрації ознак протягом певного періоду часу. Прикладом може бути реєстрація в органах РАГСу народжень, смертей, шлюбів, розлучень, а також реєстрація захворювань в лікувально-профілактичних установах. Ці процеси протікають безупинно, розміри їх різні для різних відрізків часу і тому вивчення народжуваності, смертності, захворюваності і т.
п. вимагає безперервного спостереження. Це досягається організацією безперервної поточної реєстрації, і тільки згодом при статистичній обробці весь матеріал може бути розподілений за певними часовими періодами (рік, квартал, місяць).

4. Визначення методу статистичного спостереження - суцільне, вибіркове. Суцільне спостереження - обстежуються і реєструються всі без винятку одиниці, складові явище. Суцільне спостереження дасть вичерпну інформацію про досліджуваному явище і застосовується в тих випадках, коли потрібно точне відтворення дійсності або необхідно знати загальний розмір всього явища (облік інфекційних захворюванні, перепис населення). Організація суцільного дослідження надзвичайно складна і громіздка, вимагає великих матеріальних витрат і участі великої кількості виконавців, а розробка матеріалів суцільного спостереження - тривалого часу. Тому в тих випадках, коли потрібно отримати дані у відносно короткий термін і при невеликих витратах сил і засобів, вдаються до вибіркового методу, Вибірковий метод дозволяє охопити дослідженням частина досліджуваної сукупності. При правильно організованій вибірці, результати, отримані на відібраної частини, практично повністю можуть бути перенесені на все явище, тобто володіють достатньою репрезентативністю. Проведення вибіркового дослідження вимагає розрахунку необхідного числа спостережень за спеціальними формулами, які грунтуються на теорії ймовірності (додаток 2).

5. Визначення організаторів та учасників дослідження, у невеликих за обсягом дослідженнях всю роботу по збору і обробки матеріалу дослідник виконує сам, а при великих дослідженнях заздалегідь передбачається число і кваліфікація виконавців, поділ їх праці

6. Визначення засобів, необхідних для проведення роботи. Складається кошторис витрат, купуються необхідні прилади, реактиви, обладнання.

ПРОГРАМА СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Визначення одиниці спостереження - складова частина, первинний елемент статистичної сукупності, наділений всіма ознаками, що підлягають реєстрації та вивченню. При вивченні народжуваності, це буде кожен випадок народження на певній території протягом певного відрізка часу, при вивченні захворюваності - кожен випадок захворювання або хвора людина. Вибір одиниці спостереження обумовлюється метою та завданнями дослідження.

2. Визначення облікових ознак, що підлягають реєстрації щодо кожної одиниці спостереження. Облікові ознаки можуть бути кількісними - мають цифровий вираз (вік, тривалість лікування, стаж роботи, кратність харчування) і атрибутивними - носять описовий характер (стать, професія, результат лікування, сезон). По ролі ознак у сукупності вони можуть бути факторними (впливають) - вік, стать, освіта, заняття спортом; і результативними (котрі відчувають вплив) - зростання, маса тіла, одужання, смерть.

3. Визначення реєстраційних бланків, що підлягають обліку. У лікувальних установах реєстраційними бланками часто служать оперативні медичні документи. Наприклад, для обліку складу госпіталізованих хворих застосовують "Карту вибулого зі стаціонару", куди в схематичною формі заносять відомості про пацієнтів і исходах їх лікування, а для вивчення захворюваності - "Талон амбулаторного пацієнта". Ці документи можуть бути використані для статистичних цілей після того, як вони зіграли свою основну роль. Інші документи, що застосовуються в медичних установах (історія хвороби, медична карта амбулаторного хворого, історія розвитку дитини, історія хвороби стоматологічного хворого), строго кажучи, не є статистичними документами. Для статистичної розробки цих документів необхідні відомості з лікарських записів, які викопіровиваются на спеціально підготовлені статистичні картки і надалі піддають обробці. Реєстраційним бланком також може служити анкета, що дозволяє отримати об'єктивні відомості про особисті, інтимні сторони життя (взаємини в сім'ї, на роботі, наявність шкідливих звичок і т.д.)

4. Складання макетів статистичних таблиць. За своїм побудови таблиці розділяють на прості, групові та комбінаційні. Кожна таблиця повинна мати короткий заголовок, що говорить про її зміст. У нижній горизонтальній рядку і в останньому вертикальному стовпці підводяться підсумки роботи за графами і рядками. У таблиці не повинно бути порожніх клітин (якщо немає ознаки - ставиться прочерк). У статистичних таблицях розрізняють підлягають - основна ознака досліджуваного явища, і присудок - облікові ознаки, що характеризують підмет. Проста таблиця (табл. № 1) має підмет і одне присудок, використовується для загальної характеристики рівня і структури явища без урахування причинно-наслідкових залежностей.Таблиця № 1.

Розподіл хворих, які звернулися до лікаря, за нозологічними формами захворювань

Групова таблиця (табл. № 2) підлягають характеризується кількома присудками, але ознаки, що характеризують підмет не пов'язані між собою.

Таблиця № 2.

Розподіл хворих, які звернулися до лікаря, за нозологічними формами захворювань, статтю, віком, соціальним групам

Комбінаційна таблиця (табл. № 3) дає більш широкі можливості для аналізу , має підлягають і кілька взаємопов'язаних між собою присудків. З даних комбінаційної таблиці завжди можна побудувати групову і просту таблиці, зворотну дію неможливо.

Таблиця № 3.


Розподіл хворих, які звернулися до лікаря, за нозологічними формами захворювань, статтю, віком

Другий етап статистичного дослідження - збір матеріалу. Завданням цього етапу є реєстрація кожної одиниці спостереження, її облікових ознак в суворій відповідності з програмою спостереження і заповнення облікових документів.

Третій етап - розробка і зведення даних. На цьому етапі проводиться контроль якості заповнених облікових документів (всі дефекти заповнення статистичних карт повинні бути виправлені, а при неможливості цього, документи виключаються з подальшої розробки), проводиться угруповання і зведення зібраного матеріалу. Під угрупованням розуміють розподіл статистичного матеріалу на однорідні групи за одним або кількома ознаками. У медико-соціальних дослідженнях використовуються різноманітні угруповання за соціально-демографічними ознаками (вік, стать, сімейний стан), по климатогеографического ознаками (сезон, місце проживання), з соціально-економічними ознаками (професія, посада, освіта, дохід), за станом здоров'я (класи МКБ, групи ризику, групи здоров'я) і т.д. Зведення матеріалу в статистичні таблиці дозволяє систематизувати первинно зібрані дані, перетворити поодинокі факти в кількісну характеристику статистичної сукупності в цілому і за основними ознаками.

Четвертий етап - аналіз отриманих даних, висновки, пропозиції. Завданням четвертого етапу статистичного дослідження є обчислення похідних величин (відносних, середніх) на підставі абсолютних цифр, отриманих в результаті їх зведення в таблиці, і графічне зображення показників. Статистичному аналізу в ряді випадків можуть бути піддані і абсолютні величини. Результати зведення даних підлягають кількісному і якісному аналізу, оцінюється їх достовірність, формулюються висновки та пропозиції.

  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1. Провести розробку і зведення підготовленого статистичного матеріалу, відповідно до поставленої мети і програми дослідження.

  Кожен студент отримує індивідуальне завдання, що включає опис мети і програми дослідження, а також вже зібраний статистичний матеріал (карти вибулого із стаціонару, талони амбулаторного пацієнта та ін.) Для проведення роботи необхідно: оцінити якість заповнення облікових документів, провести угруповання матеріалу (розподілити одиниці спостереження за однорідними групами), заповнити просту, групову та комбінаційну таблиці, графічно зобразити отримані дані, проаналізувати статистичний матеріал.

  2. На підставі поставленої мети скласти план і програму дослідження, розробити макети статистичних таблиць, що включають 5-6 облікових ознак.

  МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

  1. Вивчити захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на заводі "Ізумруд" для розробки плану профілактичних заходів.

  2. Знайти причини виробничого травматизму у робітників заводу "автопричіп" для проведення профілактичних заходів.

  3. Вивчити поширеність хвороб системи кровообігу серед міського населення в фактори, що впливають на рівень захворюваності.

  4. Провести соціально-гігієнічне дослідження смертності при панкреатитах.

  5. Визначити плановане число дітей залежно від умов життя молодої сім'ї.

  6. Виявити причини ранньої неонатальної (на першому тижні життя) смертності дітей з метою розробки заходів щодо її зниження.

  7. Встановити стан здоров'я студентів медичної академії для розробки заходів щодо його зміцнення.

  8. Вивчити поширеність і фактори ризику ранньої алкоголізації молоді.

  9. Дослідити медико-соціальні проблеми травм, отруєнь та інших зовнішніх причин смертності населення Ставропольського краю.

  10. Встановити поширеність туберкульозу серед населення Ставропольського краю і фактори, що впливають на захворюваність.

  11. Розглянути медико-соціальні аспекти поширеності алкоголізму та наркоманії в сучасних умовах.

  12. Вивчити поширеність стоматологічних захворювань серед різних груп населення і намітити шляхи профілактики.

  13. Визначити частоту мертвонароджень у міських і сільських жінок з урахуванням віку, сімейного стану, умов праці та побуту.

  14. Дослідити поширеність і причини абортів у молодих жінок для розробки заходів щодо їх профілактики.

  Рекомендована література

  - Лісіцин Ю.П. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. М, 2002.

  - Лісіцин Ю.П. Соціальна гігієна (медицина) і організація охорони здоров'я. Казань, 1999, с. 260 - 287

  - Серенко А.Ф., Єрмаков В.В. Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я, М, 1984, с.102 - 113, 168-184.

  - Юр'єв В.К., Куценко Г.І. Громадське здоров'я та охорону здоров'я. С-П, 2000, с. 164 - 185.

  - Зайцев В.М. і співавт. Прикладна медична статистика. З.-П., 2003.

  - А.М.Мерков, Л.Е.Поляков. Санітарна статистика. «Медицина», 1974.

  - Керівництво з соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. Під редакцією Ю. П. Лісіцина. М.1987.

  - Е.В.Гублер, А.А.Генкін. Застосування непараметричних критеріїв статистики в медико-біологічних дослідженнях. Л. «Медицина», 1973.

  - Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Под ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова М. «Вища школа»., 2002. 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ статистичних досліджень"
 1.  Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
    Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2.  Імунологія грипу
    Дж. Л. ШУЛЬМАН (J. L. SCHULMAN) I. ВСТУП Незважаючи на 40-річний період інтенсивного лабораторного вивчення і майже такий же період,: впродовж якого розробляються вакцини проти трііпа людей, існують величезні прогалини в нашому. Розумінні імунних механізмів при грипі. Ця неповнота наших знань значною мірою є наслідком унікальною і приголомшливою здатності
 3.  Лейоміома матки
    Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 4.  Остеопороз
    Визначення поняття. Особливе місце серед патологічних станів, що супроводжують вікове вимикання функції репродуктивної системи, належить порушень в кістковій системі. Клінічно це виражається в зниженні щільності кісток внаслідок зменшення їх маси або недостатнього звапніння. Це явище носить назву остеопорозу. Інтерес численних дослідників і лікарів до проблеми
 5.  ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
    Остання чверть XX в. характеризувалася зміною структури захворюваності, пов'язаної зі збільшенням тривалості життя (головним чином у розвинених країнах Європи та Америки). На перший план в структурі смертності вийшли серцево-судинні та пухлинні захворювання, частіше зустрічаються у людей старшого віку, пов'язані з обмінними і ендокринними розладами. Особливу заклопотаність у
 6.  ЕКСТРЕНА КОНТРАЦЕПЦІЯ (ЕК)
    Ще в давні часи жінки після статевого контакту викорис-зовано ті чи інші препарати і пристосування, намагаючись запобігти настання вагітності. Фізичні вправи для виведення сперми з статевих шляхів, зілля, насіння або трави, що приймаються орально або вводяться в піхву, а також посткоїтальний спринцювання - ось неповний перелік засобів, які відомі ще з 1500 р. до н.е.
 7.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 8.  Перинатальна смертність
    Об'єктивна інформація про рівень і структуру перинатальної патології та її динаміці є основою для порівняльного аналізу стану здоров'я новонароджених, а також планування матеріальних і кадрових ресурсів при здійсненні необхідних лікувально-оздоровчих заходів. До перинатальної патології прийнято відносити патологічні стану плода та новонародженого, виявлені в
 9.  ОСНОВИ неоплазією
    Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 10.  ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
    Вінсент Т. де Віта (Vincent Т. De Vita, JR.) Біологія пухлинного росту Основи протипухлинної терапії базуються на наших знаннях про біології пухлинного росту. Два десятиліття тому уявлення про те, що навіть невеликі за розмірами первинні ракові пухлини відривають життєздатні пухлинні клітини в систему циркуляції і ці клітини здатні рости так само, як і в первинній
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека