Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня
Железникова Л.І. , коляда В.Б. Коляда Є.В., Слухай Є.Ю.. Історія медицини, 2010 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

Курсова робота складається з вступу (обгрунтування актуальності теми), основної частини ( узагальнене і систематизоване виклад теми на основі літературних джерел, а також власної думки з даного питання), укладення або висновків та переліку використаних літературних джерел. Курсова робота може бути більш об'ємною і докладної, ніж усний виступ з даного питання.

Обсяг курсової роботи - 8-10 сторінок машинописного тексту (план-зміст - 1 сторінка, спеціальна частина - 6-8 сторінок, список літератури - 1 сторінка).

Текст повинен бути надрукований або написаний тільки на одній стороні аркуша з полями: зліва - 3 см, зверху, знизу і справа - 2 см).

Кожен лист, таблиця, малюнок повинні бути пронумеровані арабськими цифрами (без знаків №).

Назва таблиці і написи до малюнків повинні розташовуватися на тій же сторінці, де розташована основна частина таблиці (або діаграми).

Покажчик літератури повинен містити 5-7 джерел (підручники, посібники, довідники, монографії, періодичні видання). Джерела літератури розташовуються в алфавітному порядку (за початковими літерами прізвища першого автора). Опис кожного джерела літератури має наступну послідовність:

Прізвище, ініціали автора;

назва статті з великої літери, після назви ставиться крапка і тире;

назва журналу з великої літери, перед назвою журналу ставиться / /, якщо джерело - книга, то пишеться: - В кн. : (Назв. книги);

після крапки і тире - місто, де джерело видавався, потім через двокрапку назва видавництва з великої літери, через кому рік видання, і сторінка від ... до (для журналів - рік, номер сторінки).

У покажчик джерел включати тільки ті, які згадуються в роботі (тексті, таблиці). Може бути використаний список літератури, не використаний в повідомленні.

Наводячи в тексті літературні дані, необхідно зробити виноску, в якій необхідно вказати ініціали, прізвище автора, назва джерела, рік публікації, сторінку наведеного тексту.

Робота повинна бути зброшуровані і підписана автором. На титульному аркуші слід вказати повну назву інституту, кафедри, тему курсової роботи, прізвище, ім'я, по батькові викладача і студента, номер групи, курс, факультет, рік.

Доповіді на семінарі мають бути короткими (7-10 хв.). Його доцільно ілюструвати схемами, таблицями, цифровими даними та іншими формами наочного подання матеріалу. Цифри в усному мовленні, як правило, слід приводити в округленому вигляді.

Примітка. Крім оформлення курсової роботи і тексту доповіді, який складається за загальною схемою, в практиці використовуються й інші форми письмового оформлення майбутнього виступу, наприклад, у вигляді презентації.

Конспект доповіді - будується за тією ж схемою, але дає лише короткий, схематичне виклад матеріалу.


Розгорнутий план доповіді - представляє собою назву основних розділів виступу (вступ, основна частина і висновок або висновки) з виділенням в кожному розділі основних підрозділів.

Анотація виступу - являє собою коротку (0,5-1 стор) характеристику змісту виступу з обов'язковим зазначенням значущості та актуальності питань, що розглядаються.

Тези доповіді - основні положення виступу. У першому тезі повинна бути обгрунтована актуальність розглянутого питання, у другому - представлена ??методика отримання даних, що використовуються у виступі (для доповідей, побудованих на літературних матеріалах - коротка характеристика використаних джерел); потім слідують 3-4 тези, що відображають основні положення доповіді, у останньому тезі дається загальний висновок з розглянутого питання.

Студенти повинні володіти даною формою письмового оформлення матеріалів виступу, так як при складанні програм різних наукових конференцій, в тому числі і студентських, від доповідача потрібно подача тез виступу.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  методикою заморожування деякої кількості яйцеклітин. У 30-річному віці, вже будучи заміжньою протягом 9 років, вона захотіла перервати кар'єру заради народження дітей ... »« Ми перервали контрацепцію і стали чекати вагітності, - розповідає Селлі. - Однак вона не наступала. Ми завжди хотіли мати дітей, тільки лише відкладали їх появу. Тепер я відчуваю лише почуття провини за те, що не
 2. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  підготовки до пологів, маніпуляційний, головного лікаря і старшої медичної сестри, функціональної діагностики, фізіотерапевтичний. У консультаціях на 8 ділянок і більше є кабінети: соціально-правовий, для прийому терапевтом, венерологом, стоматологом. Якщо жіночі консультації входять до складу поліклініки або МСЧ, то три останні кабінету є загальними для всього населення. У містах (в
 3. Нейрофізіологічні основи родового болю
  методики дослідження больової чутливості. У літературі опубліковано велику кількість робіт з вивчення електричного опору шкіри, яке знижується в осередках гипералгезии. Але згодом цей метод дослідження не отримав широкого розповсюдження, так як зміна електричного опору шкіри не є типовим для різних категорій жінок. Ряд вчених використовували для оцінки
 4. Б
  методика взяття проб, спосіб пересилання матеріалу при різних інфекційних хворобах неоднакові, але існують загальні положення, які необхідно враховувати незалежно від об'єкта дослідження і властивостей матеріалу. Досліджуваний матеріал по можливості збирають в асептичних умовах у стерильний посуд і доставляють найближчим часом із супровідним документом в лабораторію (в ньому зазначені дата
 5. Г
  методики дозволить вводити в організм нові "корисні" гени або замінювати дефектні гени нормальними. Р. і. відкриває нові шляхи для вирішення деяких проблем генетики, медицини, ветеринарії, мікробіологічної промисловості, сільського господарства. Практичне значення Р. і. для ветеринарії пов'язано з перспективами виправлення генетичних дефектів обміну речовин, створення мікроорганізмів,
 6. З
  методика робіт з породою - розведення по лініях. Застосовуються різноманітні форми схрещування. Розроблено єдина державна система оцінки (бонітування) всіх видів тварин. Розвиток отримали багато теоретичні проблеми розведення: відбору і підбору; застосування інбридингу і гетерозису; зв'язку екстер'єру і конституції тварин з їх продуктивністю і життєздатністю; росту і розвитку
 7. К
  методикою, яка визначається відповідним державним стандартом. При оцінці якості готових К. проводять також фізико -хімічні аналізи і визначають їх органолептичні властивості (запах, смак, консистенція та ін.) За сукупністю органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників, а також за зовнішнім виглядом банок оцінюють якість К. і вирішують питання про їх реалізацію. Чи не
 8. Л
  методикою піддають десятки, сотні і навіть тисячі тварин. При промисловому веденні тваринництва велике значення набуває групове Л. Необхідні умови результативності та економічної ефективності лікувальних заходів - своєчасне виявлення хворих тварин, постановка достовірного діагнозу і дотримання сучасних принципів терапії: фізіологічного, комплексного і активного.
 9. С
  методика підрахунку клітин, тілець вказані в інструкції, що додається до приладу. Сфігмограма: с - систолічний зубець; d - Дикротичний хвиля. Схема електронного лічильника для формених елементів крові: 1 - мікроотвір; 2 - апертурная труба (внутрішня камера); 3 - зовнішній електрод, 4 - дозирующая частина манометра; 5 - суспензія клітин (зовнішня камера). + + + сироватка лошат кобил,
 10. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧЕКСІЙ НАГЛЯД І санітарно-епідеміологічна ЗАКОНОДАВСТВО
  методикам досліджень (випробувань) продукції та оцінки отриманих результатів. 13. Проведення досліджень (випробувань) продукції та інших матеріалів здійснюється в лабораторіях (випробувальних центрах) органів державного нагляду і контролю, а при необхідності в інших лабораторіях (випробувальних центрах), акредитованих у встановленому порядку. 14. Результати проведених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека