ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Соловйов В.В.. Зміст і організація психолого-педагогічної підготовки курсантів військово-інженерного вузу, 2004 - перейти до змісту підручника

Методика організації дослідно-експериментального дослідження

Загальною вимогою до організації дослідно-експериментальної роботи є визначення логіки, методичного інструментарію проведення констатуючого, формуючого та контрольного експерименту для перевірки висунутої гіпотези.

Базою дослідження став Ставропольський філія Ростовського військового інституту РВСП, Ростовський військовий інститут РВСН, Ставропольський філія військового авіаційного технічного університету. Всього було охоплено 420 курсантів, 27 викладачів, 26 офіцерів-вихователів, 18 працівників допоміжного персоналу. Для проведення формуючого та контрольного експерименту в Ставропольському філії були визначені контрольна і експериментальна групи. Контрольна група (КГ) - курсанти II факультету (100 чол.). Експериментальну групу (ЕГ) склали курсанти I факультету (108 чол.). Експеримент проводився на першому і другому факультетах в період з 1998 по 2002 рр..

Цілі і завдання констатуючого експерименту: виявити реальний рівень готовності курсантів до проведення психолого-педагогічної роботи з підлеглими; розробка та апробація методик вивчення індивідуальних особливостей курсантів, процесу адаптації до умов військового вузу; визначити ступінь мотивації до вивчення педагогіки і психології, до виховної роботи з підлеглими; виявлення ступеня ефективності психолого-педагогічної підготовки курсантів в умовах військово-інженерного вузу.

Цілі і завдання формуючого експерименту: виявлення ступеня ефективності авторської методики організації та управління процесом психолого-педагогічної підготовки курсантів в ході вивчення соціальних і гуманітарних дисциплін, самостійної роботи, стажування у військах; визначення педагогічних можливостей спецкурсу, а також розроблених методик проведення позанавчальних організаційних форм психолого-педагогічної підготовки.

Метою і завданнями контрольного експерименту є виявлення динаміки змін психолого-педагогічних знань курсантів, зміни їх мотивації до оволодіння психолого-педагогічними знаннями, характеру їх застосування у практичній діяльності.

При розробці методики вимірювання знань використовувалися науково-методичні положення про сутність знань, умінь (І.П. Підласий, М.Н. Скаткін, Н.Ф. Харламов), а також способи їх кількісної оцінки , критерії та показники (Б.Ц. Бадмаев, А.В. Барабанщиків, Ю.Н. Гур'янов, С.І. С'едін, Б.І. Хозіев).

Знання - це сукупність засвоєних відомостей, понять, уявлень про предмети і явища об'єктивної дійсності.

Знання теоретичні розкривають сутність досліджуваних предметів і явищ. Знання практичні - відомості про використання тих чи інших предметів у конкретних цілях.

Скільки потрібно курсанту знань про його професійній діяльності? Чи не менше, ніж це визначено у кваліфікаційній характеристиці фахівця.

В основу розробки кількісних критеріїв оцінки достатності знань для успішної професійної діяльності можуть бути покладені:

- глибина знань - наскільки курсанти повно засвоюють сутність, внутрішні зв'язки, закономірності складних явищ , що відбуваються подій і т.д.;

- гнучкість знань - відображення здатності курсантів творчо використовувати їх у мінливих умовах професійної діяльності;

- міцність знань - збереження і стійкість знань у складних умовах військової діяльності;

- дієвість знань - здатність реалізувати знання в конкретних професійних діях.

Уміння - це високий рівень включеності образної та понятійної системи відомостей (знань) в контекст усвідомленої діяльності воїна з інтеграції інтелектуального, перцептивного і моторного компонентів дії в конкретній ситуації для досягнення певного результату, що відповідає специфічним професійним вимогам. Іншими словами вміння - це високий рівень оволодіння знаннями, що дозволяє використовувати їх на практиці.

Основними показниками сформованості умінь є:

- стійкість;

- швидкість;

- безпомилкове виконання дій;

- якість виконуваних дій;

- результативність - досягнення поставленої мети.

Відповідно до критеріально-рівневим підходом ступінь сформованості знань, умінь можна класифікувати на чотири рівні: еталонний, високий, середній і низький (табл. 6).

При проведенні різних видів опитування (анкетування, інтерв'ювання, тестування) у зміст включаються питання відповідно до зазначених показниками. Рівень оволодіння психолого-педагогічними знаннями обчислюється як середньостатистичне значення величин відповідних показників з урахуванням їх «вагових» коефіцієнтів. Якщо за основу взяти 100-бальну шкалу, то рівень знань можна оцінювати в наступних кількісних співвідношеннях: високий рівень - не менше 70 балів; середній - 69-40 балів; низький - менше 40 балів.

Для оцінки рівня вихованості курсантів застосовувалися критерії, показники та ознаки, представлені в «Вказівках з організації та проведення виховної роботи у вузах РВСН»: світоглядний (знання, погляди, переконання, спрямованості) і діяльнісний (поведінка , навчання, роботи з особовим складом, оволодіння спеціальністю) (Додаток 3).

Для оцінки ступеня адаптивної готовності до навчання у вузі використовувався опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова і С.Г. Чермяніна [124, 549; 63]. Опитувальник має наступні шкали: достовірність; адаптивні здібності; нервово-психічна стійкість; комунікативні схильності; моральна нормативність.

Шкала достовірності використовуються для оцінки щирості випробуваного.

Шкала «Адаптивні здібності» має три градації:

- група високої і нормальної адаптивності (1-а і 2-я категорії професійної психічної придатності);

- група задовільною адаптивності (3-а категорія професійної психічної придатності);

- група низькою адаптивності (4-я категорія професійної психічної придатності).

Шкала нервово-психічної стійкості: низькі значення за шкалою мають особи з високим рівнем нервово-психічної стійкості і поведінкової регуляції, у них висока адекватна самооцінка, адекватне сприйняття дійсності; високі значення за шкалою характерні для осіб з низьким рівнем поведінкової регуляції, що мають певну схильність до нервово-психічних зривів, відсутність адекватної самооцінки та адекватного сприйняття, дійсності.

Шкала «комунікативні схильності»: низькі значення за шкалою мають особи з високим рівнем комунікативних здібностей, легко встановлюють, контакти з оточуючими, не конфліктні; високі значення характерні для осіб з низьким рівнем комунікативних здібностей, що мають труднощі в побудові контактів з оточуючими, що виявляють агресивність і підвищену конфліктність.

Шкала «моральна нормативність»: низькі значення, характерні для людей адекватно оцінюють свою роль в колективі, що орієнтуються на дотримання загальноприйнятих норм поведінки; високі значення мають особи, які не можуть адекватно оцінити своє місце і роль в колективі, не прагнуть дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки.

Для виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю використовувалася методика «Прогноз 2» В.Ю. Рибникова. Нервово-психічна нестійкість - це схильність до зривів нервової системи при значних нервових і фізичних навантаженнях, які проявляються у вигляді підвищеної конфліктності, неуспішності, порушень дисципліни, а у важких випадках - психічних розладів.

Методика має дві шкали: достовірності, яка вказує на ступінь щирості при відповідях на питання тесту, і, власне, шкала нервово-психічної стійкості, яка має три градації:

високий рівень - нервово-психічної стійкості (1-а і 2-я категорії професійної психологічної придатності) - нервово-психічні зриви малоймовірні;

середній рівень нервово-психічної стійкості (3-а категорія професійної психологічної придатності) - нервово-психічно стійкий, однак існує ймовірність нервово-психічних зривів в напружених екстремальних ситуаціях;

низький рівень нервово-психічної стійкості (4-я, категорія професійної психологічної придатності) - високий рівень нервово- психічної нестійкості, висока ймовірність нервово-психічних зривів, необхідна консультація психіатра (психоневролога).

При проведенні бесід (наприклад, ознайомчої) використовується перелік питань, наведених в «Педагогічному щоденнику офіцера.

Рекомендації офіцерам »(Додаток 1).

Морально-психологічний стан особового складу також можна оцінювати по дихотомічної шкалою: «сталий» і «нестійке». Для цього застосовується два варіанти тестів-опитувальників [103, 58-59].

Перший тест-опитувальник призначений для опитування кожного курсанта та виведення кількісної (у балах) підсумкової оцінки на рівні самооцінки.

Другий тест-опитувальник служить для визначення стану цього ж особового складу на рівні експертної оцінки.

У сукупності кількісні оцінки, отримані при відповідях на кожен блок першого і другого опитувальників, дозволяють зробити підсумкове судження про рівень стійкості морально-психологічного стану особового складу (середньоарифметичне з оцінок кожного загального показника).

Один з варіантів кількісно-якісного вираження морально-психологічного стану (МПС) за допомогою узагальненості критерію представлений в таблиці 7.Для отримання якісних та кількісних результатів застосовувався метод узагальнення незалежних характеристик. Дані збиралися від начальника і старшин, від рівних за службовим положенням, від підлеглих. Поряд з бесідами, застосовувалися експертні оцінки, письмові характеристики, анкети.

Для аналізу особистості курсанта і внутрішнього життя військового колективу, морально-психологічного клімату в ньому, взаємин, настроїв, що переважають думок необхідна різноманітна інформація, яка може бути отримана за допомогою анкетування (метод незалежних характеристик).

Як приклад наведемо анкету такого змісту:

Анкета №

Ми пропонуємо на ваш розгляд набори суджень про військовослужбовців. Для того щоб представити думку про себе і виразити його про всіх членів колективу підрозділу, вибирайте з кожного набору лише одне судження - те, яке найбільш характеризує даної людини.

Підрахунок робиться по кожному з параметрів (надання допомоги, дисциплінованість, чесність, пильність, ставлення до навчання і військову службу, ставлення до воїнів інших національностей). У свою чергу кожен параметр розбивається на чотири позиції (3,2,1,0), та при підрахунку кожен курсант набирає різну кількість балів.

Особливу увагу повинні викликати курсанти, які набрали три і більш «нулів».

Також при вивченні особистісних особливостей застосовувалися такі засоби узагальнення результатів, як «Схема вивчення військовослужбовця» і «Схема-характеристика на військовослужбовця» (Додатки 4, 5).

Кількісний та якісний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи, висновки та рекомендації представлені у заключному параграфі дисертації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика організації дослідно-експериментального дослідження "
 1. СИФІЛІС
  Кінг К. Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження, пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
 2. тромбоемболія легеневої артерії
  Кеннет М. Мозер (Kenneth M. Moser) Відповідно до проведених в США епідеміологічним дослідженням, щороку понад 50 000 чоловік вмирають безпосередньо від тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). Проте вважається, що лише близько 10% від числа всіх випадків ТЕЛА виявляються фатальними. У цьому зв'язку загальне число легеневих тромбоемболії (як фатальних, так і нефатальних), діагностованих протягом
 3. ОБМІН кальцію, фосфору і кісткової тканини: кальційрегулюючих ГОРМОНИ
  Майкл Ф. Холік, Стефеп М. Крепі, Джої Т. Поттс, молодший (Michael F. Holick, Stephen M. Krone, John T. Potts, Jr.) Структура і метаболізм кісткової тканини (див. гл. 337) Кость - це динамічна тканину, постійно перебудовували протягом життя людини. Кістки скелета добре васкулярізована і отримують приблизно 10% хвилинного об'єму крові. Будова щільною і губчастої кісток
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. З
  + + + захворюваність у ветеринарії, показник поширення хвороб тварин; обчислюється за певний період часу ставленням (у%) кількості хворих тварин до загального поголів'ю або до 1 тис., 10 тис., 100 тис. голів. Розрізняють З. приватну (за окремими видами хвороб, наприклад ящуром, туберкульозом), групову (наприклад, з інфекційних хвороб) і загальну (по всіх хвороб). Рівень і
 6. С
    + + + Сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 7. Э
    + + + Евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 8.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 9.  Гігієнічна оцінка електромагнітних випромінювань у навколишньому середовищі
    Розвиток телебачення, радіозв'язку, радіолокації, розширення мережі високовольтних ліній електропередач, застосування високочастотної енергії в різних сферах народного господарства і в побуті призвело до значного зростання рівня електромагнітних випромінювань в містах і населених пунктах. Електромагнітні хвилі різних діапазонів, в тому числі радіочастотні, існують в природі, утворюючи природний
 10.  Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
    Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 11.  Акмеології як суб'єкт діяльності в акмеологической службі
    Розгляд акмеології як суб'єкта діяльності в рамках акмеологічної служби передбачає звернення до його обов'язків, відповідальності, прав, а також особистісно-професійними характеристиками. У своїй професійній діяльності акмеології зобов'язаний: - керуватися Конституцією РФ, урядовими та нормативними документами, регулюючими діяльність відповідних структур,
 12.  Розвиток творчого потенціалу керівників, активація саморегуляціонной діяльності, цільові програми оптимізації психічної стійкості
    В цілому сучасний досвід показує, що здійснення психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності дозволяє більш ефективно вирішувати багатопланові практичні завдання, що відображають інтереси суспільства, колективу та конкретної людини. Його реально склалася основа - соціально-психологічний супровід праці та життя людини і групи ефективно використовується в
 13.  Акмеологические закономірності розвитку аутопсихологической компетентності
    Акмеологические закономірності розвитку АК включають: диференційно-типологічні, соціально-психологічні, соціально-перцептівие, психологічні та організаційно-психологічні закономірності розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовця. У ході експертної роботи держслужбовців у навчальних групах за орієнтовними схемами та вивчення порівняльних характеристик аутопсихологической
 14.  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ СМИСЛУ ЖИТТЯ І АКМЕ
    Чудновcкій Б.Е. (Москва) Проблема оптимального сенсу життя * В псіхолошческой літературі сенс життя зазвичай характеризують як феномен, що забезпечує нормальну і продуктивну життя людини, втрата якого може мати трагічні наслідки. К. Обухівський зауважує: «Як властивістю птиці є потреба літати, так властивістю дорослої людини є потреба знайти сенс свого
 15.  СТАТИСТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ НАДІЙНОСТІ І валідність тесту І тестові батареї
    Метод тестів полягає в діагностиці (псіхопрогностіке) особистості, її психічних станів, функцій, якостей на основі виконання якого-небудь стандартизованого завдання із заздалегідь визначеною валідність і надійністю. Нами вже розглянуто поняття надійність і валідність. Зупинимося детальніше на аналізі валідності тесту, статистичних основ її обчислення.
 16.  Стратегія акмеологічного дослідження
    Стратегія акмеологічного дослідження вибудовується залежно від спеціальної області, в якій виділяється предмет даного дослідження. У нашому випадку - це організаційно-педагогічно орієнтоване дослідження в системі вищої професійної освіти. Найбільш перспективні питання вищої школи - закономірності способів зв'язку особистості та професії відповідного профілю,
 17.  «Навчально-науково-виробнича інтеграція, як фактор розвитку професійної компетентності»
    У п'ятому розділі наведено результати дослідження особливостей формування професійної компетентності в системі навчально-науково-виробничої інтеграції. Виділено акмеологические фактори, що сприяють формуванню професійної компетентності в системі неперервної професійної освіти. Створено систему методів і КТ для формування професійної компетентності та
 18.  Акметехнологіческое забезпечення особистісно-професійного розвитку людини акмеологической службою
    План 1. Акмеологическая служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. 2. Структура цілей і завдань акмеологічної служби. 3. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби. 4. Технологічне оснащення акмеологической служби. 5. Акмеології як суб'єкт діяльності в акмеологической службі. Ключові слова: акметехнологіческое забезпечення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека