загрузка...
« Попередня Наступна »

Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців

Індивідуально-виховна робота - це система цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу командира на свідомість, почуття і поведінку військовослужбовця з максимальним урахуванням вікових, соціальних, психологічних та інших особливостей особистості, умов служби, побуту та відпочинку.

Вона допомагає:

- виявити мотиви поведінки, ставлення кожного військовослужбовця до своїх обов'язків, товаришам по службі, до себе, рівень свідомості необхідності виконання вимог військової присяги, статутів, наказів командирів ;

- повніше і конкретніше аналізувати морально-психологічний стан особового складу;

- враховувати індивідуально-психологічні особливості, особистісні якості, духовне, фізичний розвиток, веропрінадлежность;

- постійно впливати на морально-психологічний клімат у колективі, виявляти неформальних лідерів у мікрогрупах, більш глибоко знати національні звичаї, звичаї і традиції;

- прогнозувати і попереджати конфліктні ситуації під взаєминах між військовослужбовцями;

- прогнозувати більш якісний відбір кандидатів на посади сержантів;

- знати обстановку в сім'ях військовослужбовців, особисті перспективні цілі та плани, критерії у виборі друзів, підходи до проблем зміцнення дисципліни і правопорядку;

- правильно вибирати найбільш ефективні форми, методи і засоби впливу на кожного військовослужбовця з метою формування у нього дисциплінованості, навичок статутних взаємовідносин з товаришами по службі;

- переконуватися в ефективності (неефективності) роботи щодо зміцнення військової дисципліни.

Психологічне вивчення особистості військовослужбовця та прогнозування її поведінки в різних умовах служби має спиратися на глибокі знання змісту і структури особистості, психології військового колективу.

Особистість військовослужбовця соціальна за своєю сутністю і походженням, її значимість оцінюється критеріями суспільних інтересів. Водночас особистість - це складний комплекс індивідуально-своєрідних психічних процесів, властивостей і станів.

Під змістом особистості слід розуміти духовний світ людини, його індивідуальне свідомість, яка є відображенням соціального і природного середовища. Елементами змісту особистості є: уявлення, знання, поняття, погляди і переконання.

Структуру особистості утворює упорядкована сукупність основних психічних властивостей: спрямованості, характеру, здібностей, темпераменту.

Вивчити внутрішній світ особистості військовослужбовця - значить встановити особливості спрямованості, характеру, здібностей і темпераменту, усвідомити закономірності прояву їх у поведінці людини.

Пізнання конкретної особистості багато в чому полегшується, якщо брати до уваги наступні положення:

- приналежність особи військовослужбовця до певної соціальної групи суспільства - класу, нації, професії, а також її ставлення до відповідної вікової, освітньої чи іншої категорії;

- поведінка людини визначається її спадковими задатками і у вирішальній мірі - умовами навколишнього середовища, умовами соціального виховання;

- визнання потреб початковою причиною вчинків військовослужбовця, відмова від погляду на мислення як на першоджерело та рушійну силу його діяльності.

Планомірне вивчення особистості військовослужбовця ведеться з використанням всього комплексу методів дослідження:

1. Вивчення документів

2. Тестування

3. Анкетування.

4. Педагогічне спостереження

5. Індивідуальна бесіда

6. Індивідуальні завдання та доручення

7. Індивідуальна допомога

8. Узагальнення незалежних характеристик

9. Діагностичний експеримент

10. Листування з батьками, колективами, навчальними закладами, де раніше працювали або вчилися військовослужбовці.
трусы женские хлопок


Особисті бесіди, спостереження, знайомства з анкетними даними - це лише перший крок до пізнання підлеглого. Найбільш правильним критерієм судження про підлеглого є його конкретні, повсякденні справи.

Вивчення особистості починається з вивчення документів. Інтерес представляють документи будь-якої форми: довідки, фотографії, характеристики, відгуки, конспекти, листи, анкети, щоденники, книги, тобто все, що може дати яку-небудь інформацію про військо-жащем. Основними документами в особистих справах виступають: обліково-Послужна карта (якщо така є), медична карта, карта професійно-психологічного відбору призовника, характеристики з місць навчання, служби чи роботи і т.п. Всю роботу з документами в інтересах соціально-психологічного вивчення особистості військовослужбовця можна умовно розділити на наступні етапи:

1-й етап: Вивчення особистих справ кандидатів на вступ до училища в період роботи з відбору особистих справ.

2-й етап: Вивчення та аналіз документів після прибуття молодого поповнення до підрозділу та складання вступних іспитів;

3-й етап: Вивчення та аналіз документів у процесі навчання військовослужбовця.

Тестування - це метод психодіагностики, що використовує стандартизовані питання, затвердження, схеми, завдання і т.д. Тестування дозволяє з відомою ймовірністю оцінювати рівень розвитку у військовослужбовця необхідних для тієї чи іншої діяльно-сти особистісних якостей. У роботі з молодим поповненням в нашому училищі використовуються тести комплексного професійно-психологічного відбору, тест «Прогноз» (для первинного виявлення осіб з низькою нервово-психічною стійкістю) і комплексний відбір за методикою «Сержант», що дозволяє виміряти рівень придатності кандидата на заміщення вакантних посад молодших командирів навчальних підрозділів.

Анкетування - це отримання письмових відповідей на поставлені запитання. При вивченні особистості використовуються анкети двох типів: одні з них пропонують опитуваному самостійно сформулювати свою відповідь на поставлене питання, інші - вимагають вибрати один з вже даних варіантів відповіді. Дані, отримані методом анкетування, доповнюються іншими даними, наприклад, даними тестування.

Педагогічне спостереження. Воно передбачає не пасивне споглядання, а повсякденне активну, цілеспрямовану діяльність, що допомагає побачити в загальній масі військовослужбовців окремої людини з усіма його позитивними і негативними якостями, з усіма його сильними і слабкими сторонами.

Індивідуальна бесіда. Вона була і залишається найбільш дієвою формою індивідуальної роботи. Але справа ця непроста, вимагає правильно визначити зміст, час і місце проведення бесіди, уміння створити доброзичливу обстановку відвертості і взаємної довіри.

Досвід показує, що для бесіди, що має виховні цілі, дуже важливо:

- добре знати індивідуальні особливості підлеглого, його сильні і слабкі сторони;

- на цій основі вирішити, на які сторони психіки військовослужбовця слід впливати, на які струни душі впливати, щоб забезпечити досягнення поставленої мети;

- ретельно продумати, якими ідеями, положеннями, факторами, прикладами, аргументами слід впливати на розум і почуття підлеглого, щоб переконати його в чомусь, домогтися виправлення його поведінки чи іншої мети.

Так само, як і спостереження, бесіда заздалегідь готуватися. Умовно її можна розділити на три етапи:

1-й етап - вступний. Головне завдання - зняти напругу і настороженість. Для цього можна застосувати кілька способів:

а) сказати кілька теплих слів на адресу військовослужбовця (що стосуються його особи або будь-яких успіхів у ході служби);

б) гарний жарт на початку бесіди також може зменшити відчуженість і зняти напругу;

в) розповісти трохи про себе.


2-й етап - основний. На початку даного етапу задається кілька нейтральних питань про особи військовослужбовця (інтересах, школі, дитинстві, ставлення до служби в армії). Потім задаються питання, що цікавлять проводить розмову як командира підрозділу (про стан справ у підрозділі і т.д.)

3-й етап - заключний. Головна мета цього етапу - створення гарного враження від проведеної розмови, яке необхідно, щоб військовослужбовець випробував позитивні емоції.

У всіх випадках бесіда повинна бути відвертою і принциповою.

Індивідуальні завдання і доручення. Бесіда зіграє свою роль, якщо її поєднувати з іншими формами і методами. Особливий вплив на військовослужбовця надають індивідуальні завдання і доручення. Вони формуються з урахуванням особливостей особистості кожного військовослужбовця з метою формування у нього певних рис характеру, волі, високих морально-психологічних і бойових ка-кість, організованості та дисциплінованості.

Індивідуальні завдання, що даються у виховних цілях, можуть мати форму наказів і розпоряджень командира або носити характер громадських доручень. Зміст цієї форми індивідуально-виховної роботи визначається конкретними завданнями впливу на того чи іншої людини.

Тому, виходячи з урахування індивідуальних особливостей окремих військовослужбовців, завдання можуть визначатися при їх призначенні для несення вартової служби та внутрішнього наряду, на заняттях і т.д.

Самостійні завдання, пов'язані з необхідністю прояву сміливості, рішучості і т.п., доцільно давати військовослужбовцям, які допускають боязкість, елементи нерішучості, а часом і боягузтво.

Виконання військовослужбовцями завдань і доручень дозволяє закріплювати у них позитивні якості, допомагає виправляти недоліки.

Індивідуальна допомогу. Вона застосовується дуже широко і у вихованні, і в навчанні, допомога надається тому, хто її потребує. Форми її різні: додаткові заняття, заохочення за успіхи (може бути, і не дуже значні), клопотання перед вищим командуванням за рішенням особистих і сімейних питань військовослужбовців і т.д. Підлеглі високо цінують тих командирів, які підтримають у важку хвилину, в тому числі морально.

Ефективність цієї форми індивідуальної роботи досягається конкретністю і доцільністю її застосування, коли кожен вид допомоги заснований на суворому обліку особливостей особистості, успіхів у службі. Індивідуальна допомога може виступати у вигляді порад, роз'яснень, переконань по окремих службових та особистих питань. Вона може бути надана у вигляді моральної підтримки під час якихось гострих переживань, при вирішенні конфліктної ситуації, психологічних труднощів спілкування у військовому колективі та інших питаннях. Однак допомога не повинна ні в якому разі перетворюватися на опіку над підлеглим, не повинна знижувати його особисту відповідальність за службу, навчання, військову дисципліну.

Метод узагальнення незалежних характеристик. Суть його - у зборі можливо більшої інформації про досліджуваному військовослужбовця. Дані збираються від начальників і старших, від рівних за службовим положенням, від підлеглих. Техніка отримання незалежних характеристик різноманітна: усні бесіди, експертні оцінки, письмові характеристики, анкети, запитальники.

Діагностичний експеримент. Він дозволяє виявити можливості військовослужбовця в сприйнятті психолого-педагогічних впливів. На початку і в кінці експерименту фіксуються вимірювання досліджуваних показників. Порівняння результатів початку і кінця експерименту дозволяє зробити висновок про успіх (або невдачі) індивідуального впливу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців "
 1. Завдання психологічної роботи у військовій частині
  Психологічна робота у військовій частині спрямована на вирішення наступних завдань: вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців; вивчення соціально-психологічних процесів і явищ у військових колективах та прогноз їх розвитку; психологічна експертиза професійної придатності військовослужбовців та надходить поповнення в цілях їх раціонального розміщення по
 2. Формовані знання, навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово- морських підрозділів. б) знати: - психологічні
 3. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил) , з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 4. ц
  Цілісність сприйняття - особливість сприйняття, що полягає у відображенні об'єктів в сукупності їх властивостей при безпосередньому впливі на органи чуття; Ц.в. формується в предметній діяльності людини. Цілісний підхід - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Ціннісні орієнтації - позитивні чи негативні значущості для
 5. Основні форми і методи вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців
    Основні форми і методи вивчення індивідуально-психологічних особливостей
 6.  Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок, 2010
    Теоретичну основу дослідження склали роботи Русалова В. М, Єгорової М. С., присвячені психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В. та ін, присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значущість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних і психологічних характеристик
 7.  Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології
    Військова психологія - це галузь науки, що вивчає закономірності прояву психіки військовослужбовця. Об'єкт воєн. псих. - Військовослужбовці (військові колективи) проходять військову службу за призовом і контрактом, а також ті. хто може бути притягнутий до військової служби у воєнний час. Предмет військової психології - особливості прояву психіки військовослужбовця в різних умовах
 8.  Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії, 2010
    Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией. Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета даної роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической
 9.  Оцінка ефективності психологічної роботи
    Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
 10.  Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
    Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...