ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Методи теоретичного психологічного дослідження

Моделювання, реконструювання і ншпологізація - методи теоретичного дослідження різних психічних явищ. За допомогою моделювання можна відтворити деякі суттєві властивості системи-ориґіналу. Існування подібності дає змогу використовувати модель як замінник досліджуваної системи. Відносна простота моделі робить таку заміну досить наочною. Спрощені моделі системи - дієві засоби перевірки істинності й повноти теоретичних уявлень у військовій психології. Існують такі форми моделювання: за аналогією; відтворення змісту суттєвих ознак предмета дослідження; відтворення логіки пізнання, що використовується для теоретизації як сутності досліджуваного предмета, так і способів та засобів його пізнання й перетворення.

Реконструювання у військовій психології застосовується як метод теоретичного дослідження психічних явищ і полягає в змістовій та структурній перебудові явища, на яке спрямовані дослідницькі дії офіцера-дослідника. Відповідно виділяють змістове реконструювання (оперує змістовими ознаками явищ) та структурне (спрямоване на формально-логічні ознаки явищ). При цьому предметом реконструювання можуть бути як психічні явища, так і засоби їх пізнання (методи, прийоми пізнання, пояснювальні й методологічні положення тощо).

У військовій психологи ншпологізація є методом наукового дослідження, в основі якого лежать виявлення подібності та відмінностей серед сукупності предметів, пошук надійних засобів їх ідентифікації, стійких сполучень властивостей явищ*у системі змінних, їх групування за допомогою ідеалізованої узагальненої моделі. Результатом типологіза-ції є виділення визначених типів явищ, які відтворюють ідеалізовану модель реальних психічних явищ.

Є різні види типологій:

- закрита (сама виступає метою дослідження і демонструє загальну закономірність у вичерпному переліку їхніх виявів);

- відкрита, або конструктивна (відсутній повний набір визначення ознак, які вичерпно характеризують тили).


Послідовність типологізації:

1) вибір основ типізації та їх змістове визначення як характерних ознак явища;

2) вибір її моделі, яка, з одного боку, відтворює сутнісні та динамічні особливості психічного явища, що типізується, а з іншого - визначає логіку узагальнення ознак предмета за типом;

3) виділення типів та побудова типології досліджуваного психічного явища;

4) підтвердження істинності побудованої типології в результаті аналізу та змістового узагальнення даних емпіричного дослідження;

5) завершальна стадія - побудована типологія, а також закладена в ній модель типізації використовується як засоби аналізу і тлумачення результатів психологічного дослідження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи теоретичного психологічного дослідження"
 1. Етичні принципи у роботі психолога
  Сучасний рівень науки і практики та їх зростаючий вплив на соціальні та економічні процеси вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи
 2. Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
  Професійно-етичні норми - це вимоги, які висуваються до рівня професійної кваліфікації психолога, реалізації ним у своїй діяльності специфічних моральних норм поведінки як у взаємостосунках з колегами, науковим співтовариством, так і з досліджуваними (клієнтами). Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик стосуються діяльності трьох категорій
 3. Реферат (только для дипломов)
  Соблюдать все шрифты и отступы! Внимательно вычитать и сделать такие же блоки! ОБРАЗЕЦ РЕФЕРАТ Дипломна робота: 62 с., 7 табл., 3 рис., 64 джер., 4 дод. Перелік ключових слів: популярність вчителя, непопулярність вчителя, образ, образ ідеального вчителя, внутрішньоособистісні характеристики, сприйняття учнями ідеального вчителя, різні за віком школярі. Об'єкт
 4. Подробнее про введение
  Вообще-то, как правило, введение пишут в последний момент, когда вся работа уже готова. Ниже я опишу, из чего оно состоит, чтобы у вас не возникало вопросов, и вы правильно его оформили. Введение состоит из: определения актуальности исследуемой проблемы, цели работы, предмета и объекта исследования, гипотез, задач, используемых методов, теоретико-методологической основы исследования,
 5. Виникнення і розвиток військової психології
  Військова психологія як галузь психологічної науки розвивалася й розвивається з врахуванням конкретних особливостей військової діяльності, яка має екстремальний характер. Розвиткові військової психології притаманні ті самі тенденції розвитку і становлення, що й загальній психології в нашій країні. Розглянемо два головні етапи виникнення і розвитку військової психології - дореволюційний і
 6. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 7. Загальна характеристика особистості
  Проблема особистості у курсі психології є однією з центральних. Формування та діагностика особистості військовослужбовця, визначення найефективніших напрямів виховного впливу на неї неможливі без знання структури особистості та закономірностей її формування, розвитку і самовдосконалення. Водночас особистість є предметом дослідження багатьох інших дисциплін - філософії, соціології, педагогіки,
 8. Розвиток здібностей у військовослужбовців у ході військово-професійної діяльност
  Як відомо, центральним завданням, яке покликаний вирішувати офіцер спільно з іншими командирами, є підготовка воїна-професіонала, тобто військовослужбовця, готового і здатного виконувати бойове завдання. Успішність виконання цього завдання здебільшого залежить від певних властивостей воїна, що визначаються поняттям «здібності». У сучасній психології та протягом усієї історії її розвитку можна
 9. Методика психологічного дослідження
  В уніфікованому вигляді технічна методологія являє собою синтез методик психологічного дослідження. Поняття «.методика» визначає конкретні форми і способи використання методів дослідження, за допомогою яких відбувається глибоке пізнання різних психічних явищ. Порівняно з методологією, методика вирішує тактичні проблеми і має на меті розроблення певного алгоритму дослідницької діяльності в
 10. Методи психологічного дослідження
  Розрізняють універсальні та спеціальні методи психологічного дослідження. Універсальні методи - це такі, які використовуються не тільки в психології, айв інших галузях наукового знання: як у споріднених за змістом, так і в неспоріднених. До універсальних методів належать спостереження, експеримент, бесіда, анкетування тощо. Спеціальні метоли - це методи, які використовуються тільки в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека