ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Методи формування культури спілкування

Для формування культури спілкування керівника та формування його власного стилю можна запропонувати такі методи: соціально-психологічний тренінг (СПТ), групову дискусію, рольові ігри, тренінг соціальної перцепції тощо.

Найпоширенішою формою такої підготовки є СПТ-специфічна психологічна технологія, зорієнтована на використання активних методів групової роботи для розвитку і підвищення компетентності особистості у спілкуванні та коригування взаємин у групі.

Залежно від конкретних завдань можна говорити про різновиди СПТ: перцентивний, рольовий, тренінг ділового спілкування, поведінковий тощо. Під час тренінгових занять провідним є один з учасників групової взаємодії, яка будується на використанні групової дискусії та рольової гри. Усі форми СПТ обов'язково розраховані на формування і розвиток емпатії та рефлексії, що дає змогу учасникам тренінгових груп (Т-груп) усвідомити н оцінити деякі звичні стереотипи сприймання самого себе та інших людей. Цс, у свою чергу, допомагає прогнозувати можливі вчинки людей у ситуаціях міжособистісного спілкування.

Поки що в нашій країні СПТ більше базується на емпіричній практиці, ніж на теоретично обгрунтованих концепціях. Для оцінки його ефективності найчастіше використовуються різного роду шкали суб'єктивних оцінок. Але, як наголошують дослідники та розробники цієї практичної галузі психології, саме вони дають ефект, який і є мстою СПТ.

Оволодіння кожним воїном знаннями, навичками та вміннями у сфері спілкування зменшує напруженість у екіпажах, військових колективах, підвищує їхню сумісність, попереджує конфліктні ситуації та їхні негативні наслідки - порушення статутних правил стосунків, сприяє взаєморозумінню, зміцнює дружбу та морально-психологічний клімат у цілому.


Методи СПТ поділяються на дві великі групи: дискусійні методи (групові дискусії, розбір помилок з практики спілкування, аналіз ситуації морального вибору) та ігрові (рольові ігри, тренінг соціальної перцепції, поведінковий тренінг, невербальна психогімнастика, контргра тощо). Усі методи базуються на використанні навчального ефекту групової взаємодії, реалізують принцип активності того, хто навчається, та передбачають своєрідний варіант навчання на воїнах.

Метод групової дискусії- складова майже всіх інших методів, що дає змогу вважати його базовим. Як самостійний він використовується у формі аналізу конкретних ситуацій та формі групового самоаналізу. Під час групової дискусії від психолога-ведучого вимагається велика майстерність, а також додержання таких вимог:

- розпочинаючи дискусію, ведучому потрібно не тільки назвати тему, а й пояснити її - зацікавити військовослужбовців;

- необхідно стежити за ходом дискусії, не допускати багатослів'я та відхилення від теми, повторення вже сказаного;

- у ході обговорення слід підбивати часткові підсумки, а при формулюванні кінцевого висновку обов'язково порівняти його з поставленою метою;

- щодо кожного учасника ведучий мас виділити головну думку у висловлюваннях, уважно вислуховувати, передчасно нікого не перепиняти;

- ведучий має звертати увагу учасників на необхідність аргументувати свої висловлювання, стежити, щоб бездоказові тези не бралися до уваги;

- ведучому необхідно активізувати пасивних учасників, втручаючись у дискусію, коли виникають непорозуміння між ними, аби допомогти їх подолати;

- щодо групи в цілому ведучий мас створювати ділову обстановку, скеровуючи дискусію в конструктивне річище, залучаючи до обговорення всіх учасників;

- під час обговорення завдання ведучого виділяти, запам'ятовувати та використовувати для розв'язання проблеми всі пропозиції, докази, зауваження воїнів;

- виявляючи погляди учасників, ведучий мас розмовляти мало та по суті справи, зупиняти суперечки, в яких від теми розмови переходять на особистості.


Серед ігрових методів найбільшого поширення набули рольові ігри. Вони та групові дискусії частіше використовуються для тренінгу комунікативної та інтерактивної сторін спілкування, частково для набуття навичок конструктивної бесіди в конфліктній ситуації.

Існує кілька способів організації тренінгу. Один із них передбачає такі етапи: мета тренінгу формулюється на основі збігу вимог до особистості з її психологічними характеристиками, завчасно визначається, яка характеристика (наприклад, замкнутість, гарячковість, нетерплячість до незбігу думок, невміння аргументувати свою позицію тощо) та на основі якого регулятивного механізму ця характеристика має поліпшуватися по закінченні курсу тренінгу. Необхідно пам'ятати, що позиція ведучого багато в чому визначає успіх тренінгу. Завданням військового психолога в будь-яких ситуаціях є організація вільного демократичного обговорення проблеми, зупинення ситуацій, образливих для кого-небудь з учасників, які викликали б стрес.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи формування культури спілкування"
 1. Статевий цикл людини та статева поведінка
  Менструальний цикл - це сукупність морфологічних і фізіологічних змін в організмі жінки від однієї менструації до наступної. Менархе (перша менструація) виявляється у період статевого дозрівання, переважно у віці 12-14 років, інколи значно раніше (у 9-10 років) або пізніше (15-16 років). Незалежно від національності, середня тривалість менструального циклу (від першого дня попередньої до першого
 2. Предмет валеології
  Валеологія (лат. valeo - бути здоровим і грец. logos - учення, наука) - наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному плані. Наука валеологія виникла на стику низки наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогіки, соціології тощо. На сьогоднішній день основні положення науки про індивідуальне здоров'я можна представити
 3. Внесок в розвиток валеології українських вчених
  Засновником науки про здоров'я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають І.І.Брехмана, який працював у Владивостоку. Саме він сформулював методологічні основи збереження та зміцнення здоров'я практично здорових осіб. Під час своїх досліджень ролі адаптогенів, наслідком чого став запропонований ним новий науковий напрям - фармакосанація ("ліки" для здорових), він дійшов висновку про
 4. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 5. Спілкування як царина людської моральності та соціально-психологічний процес. Парадигма спілкування у сучасній культурі
  Єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері) Спілкування у його людинотворчій функції - одна з центральних тем філософії ХХ ст., за своїм походженням і змістом воно - продукт вітчизняної психології та філософії. Різноманітний світ людських відносин виступає сферою безпосередньої реалізації моральності, насамперед у тому своєму аспекті, в якому він
 6. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 7. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»
  Пояснювальна записка Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в
 8. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 9. Педагогічне спілкування
  Відомо, що всі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб'єкт-суб'єктних взаємин у педагогічному процесі. В.Г. Кремень визначає роль спілкування у діяльності педагога так: «Спілкування з дітьми для нього - особистісно значуща цінність,
 10. ПРО ПРИРОДУ І ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ
  На підставі встановлених фактів про фізичну структуру, хімічний склад, механізми репродукції вірусів з'явилася можливість освітити питання про природу і походження їх. Ясно, що в міру подальшого заглибленого вивчення вірусів розуміння, що нижче приводяться, неминуче деякою мірою будуть змінюватися й уточнюватися. Представлення про природу вірусів і їх походження перетерпіли значні зміни протягом
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека