Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В. Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Механізми оцінки якості медичної допомоги, розроблені та застосовуються в 301 Окружному військовому клінічному госпіталі

Для оцінки КМП в 301 ОВКГ були розроблені основні механізми, що включають метод експертних оцінок, що застосовуються для аналізу кожного закінченого випадку лікування. Для оцінки КМП лікувально-діагностичного процесу в цілому і його підрозділів окремо застосовувалися показники (індикатори) якості лікувально-діагностичного процесу. Загальний алгоритм функціонування процесу контролю якості в підрозділах 301 ОВКГ, розроблений нами на підставі результатів системного аналізу та впроваджений в роботу, представлений на рис. 9.7.

Алгоритм представлений 10 етапами (ступенями):

На першому етапі визначаються відповідальні за забезпечення КМП в кожному підрозділі. Загальне керівництво і відповідальність лежить на керівнику підрозділу, який має право перерозподілити відповідальність серед інших співробітників підрозділу за певні розділи забезпечення КМП (наприклад, визначення індикаторів, порядок збору даних і т.д.)

На другому етапі визначаються , уточнюються обсяги виконуваної у відділенні лікувально-діагностичної роботи: характеристика обслуговуваних пацієнтів, основні нозологічні форми захворювань, схеми лікування, кількість персоналу, що є в розпорядженні обладнання і лікарські засоби і терміни, в які проводиться лікування.

На третьому етапі визначаються найбільш важливі для даного підрозділу аспекти в роботі (наприклад, для пульмонологічного відділення 301 ОВКГ це може бути лікування позалікарняної пневмонії у осіб з дефіцитом маси тіла і своєчасна діагностика та лікування ускладнень у пацієнтів цієї групи, для відділення гнійної хірургії - гнійно-септичні захворювання шкіри і підшкірної клітковини).

На четвертому етапі визначаються індикатори (показники), які повинні відображати структуру, процес та результати лікування. Індикатори структури допомагають визначити можливості підрозділу надати високоякісну медичну допомогу. Індикатори процесу є, як правило, стандартами лікування. Індикатори результату відбивають кінцеву результативність медичної допомоги. Причому, останню групу індикаторів можна розділити на показники, що відображають медичну, економічну і соціальну результативність. Крім того, можна виділити: індикатори якості роботи багатопрофільного стаціонару, індикатори якості для підрозділу багатопрофільного стаціонару, індикатори якості роботи діагностичного підрозділу.Рис. 9.7.

Схема функціонування процесу контролю якості в 301 ОВКГНа п'ятому етапі визначаються критичні пороги МКР (показників), досягнення яких вимагає глибокого аналізу причин і вжиття заходів щодо їх усунення. Ці показники МКР повинні визначатися для кожного конкретного підрозділу або ЛПУ в цілому і враховувати специфіку обслуговується контингенту і т.д.

Деякі показники та контрольні пороги (межі) для 301 ОВКГ, відображають роботу ЛПЗ в цілому, наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2.

Контрольні межі МКР якості лікувально-діагностичного процесу 301 ОВКГ та його відділень

На підставі проведеного аналізу було встановлено, що деякі з цих МКР одночасно відображають як медичну, так і економічну результативність лікувально-діагностичного процесу (хірургічна активність, частота регоспіталізацій і т.д.).

Адміністрація 301 ОВКГ встановлює порогові ведічіни МКР (показників) на певний період часу (квартал, півріччя, рік) як для ЛПУ в цілому, так і для його підрозділів окремо. МКР відображають медичну, економічну і соціальну результативність.

При формуванні контрольних меж МКР на певний період за основу беруться не середньостатистичні (загальноросійські) показники, а показники, що склалися в рамках аналізу динамічних рядів і прогнозних моделей показників для даної установи.

Для аналізу роботи відділень і кабінетів додатково до МКР, відбиваючим лікувально-діагностичний процес багатопрофільного стаціонару в цілому, можуть використовуватися такі МКР (табл. 9.3).

Таблиця 9.3.

Додаткові МКР якості для відділень і кабінетів 301 ОВКГ

.У таблиці 9.4. представлені МКР, які, на наш погляд, можуть застосовуватися для оцінки роботи діагностичних відділень.

Таблиця 9.4.

МКР якості роботи діагностичного підрозділу

Для клінічних відділень госпіталю щоквартально проводився порівняльний аналіз показників, що відображають медичну, економічну і соціальну результативність із складанням загального рейтингу для всіх клінічних відділень, з виявленням відділень, які поліпшили своє рейтингове місце в порівнянні з попереднім кварталом і включенням системи матеріальної стимуляції цих відділень.

На шостому етапі визначається порядок збору даних для розрахунку індикаторів і їх систематизація: визначаються особи, що здійснюють збір даних, джерела даних, метод збору даних, частота збору, порядок порівняння зведених даних з порогами для оцінки. У табл. 9.5 показаний загальний порядок проведення оцінок різних індикаторів (показників) в 301 ОВКГ.

На сьомому етапі проводиться оцінка діагностики та лікування за допомогою порівняння отриманих даних з пороговими показниками МКР. Якщо порогові показники МКР досягнуті, рівень надання медичної допомоги визнається прийнятним (задовільним).

Таблиця 9.5.

Зведена таблиця порядку проведення збору інформації для оцінки КМП в 301 ОВКГ

.Якщо протягом досить тривалого періоду часу порогові показники досягаються (зберігається задовільний рівень надання медичної допомоги), відповідна комісія за якістю може прийняти одне з таких рішень: проводити реєстрацію цих індикаторів рідше за частотою, змінити самі пороги цих МКР у бік поліпшення, провести аналіз об'єктивності збору та розрахунку цих показників. Якщо задані пороги МКР не досягнуті, необхідно визначити основні причини цього і можливості для поліпшення.

Моніторинг цих показників протягом місяця, кварталу, півріччя дозволяє своєчасно виявляти причини погіршення цих показників, розробляти заходи, спрямовані на усунення таких причин.

На восьмому етапі розробляються дії (заходи), спрямовані на поліпшення і усунення недоліків лікування.

Далі на дев'ятому етапі проводиться оцінка досягнення поліпшення через визначення тих же порогових показників МКР за певний період часу. Якщо поліпшення зафіксовано, рівень надання медичної допомоги визнається прийнятним. Якщо не вдається знову досягти поліпшення, відповідна комісія із забезпечення якості в розширеному складі проводить поглиблений аналіз причин (оцінка структури, процесу і результату) з прийняттям заходів щодо поліпшення і подальшою оцінкою доти, поки не буде зафіксовано поліпшення.

На десятому етапі вся отримувана інформація про якості (як досягнутих порогах МКР, так і не досягнутих, розроблених заходах і спрямованих на усунення основних причин) доводиться до відповідних осіб, відповідальних за забезпечення якості у всьому ЛПУ в цілому. Крім того, такою інформацією між собою з метою обміну досвідом обмінюються та керівники відділень і кабінетів.

Іншим напрямком аналізу КМП в 301 ОВКГ є оцінка закінчених випадків лікування. На рис. 9.8 представлена ??схема процесу системи контролю якості в 301 ОВКГ по закінченим випадків (історіям хвороби), яка може також проводитися як для всього ЛПУ в цілому, так і для аналізу та оцінки якості роботи його підрозділів і окремих лікарів окремо.

Все закінчені випадки (виписки з історій хвороби та історії хвороби) надходять для аналізу у відділення збору і обробки інформації (Осої), оцінюються медичним статистиком на відповідність певним критеріям. При виявленні в історіях хвороби відхилень (перевищення середніх термінів лікування на певну величину, невідповідність діагнозу класифікації, тривалий передопераційний період, наявність ускладнень і т.д.), ці історії хвороби направляються для аналізу лікаря-експерта (фахівця із забезпечення якості: терапевта, хірурга , невролога і т.д. в залежності від профілю). Для експертизи закінченого випадку лікування використовується «Карта оцінки якості медичної допомоги», що заповнюється лікарем-експертом і включає наступні розділи: обгрунтованість госпіталізації, повнота і своєчасність постановки діагнозу, повнота і своєчасність обстеження і лікування (відповідно до стандарту) і причини відхилення від стандарту, якість оформлення документів.

Аналізуються причини виниклих ускладнень, відповідність середнім для даної нозологічної форми термінами лікування і причини можливих відхилень від цих термінів, досягнення позитивного результату лікування, для хірургічних пацієнтів додатково середні терміни до операції і після операції, характер анестезіологічної допомоги і реанімаційних заходів. У подальшому по таких картах може проводитися аналіз роботи кожного лікаря, відділення.Рис. 9.8.

Процес (функціонування) системи контролю закінчених випадків лікуванняПісля аналізу при виявленні недоліків і проблем дані випадки розглядаються відповідними комісіями з якості (терапевтичної, хірургічної, неврологічної і т. д.). Комісією виявляються основні причини недоліків, які умовно можна розділити на три основні групи: недоліки професійної підготовки і знань медичного персоналу; недоліки структури і дефекти системи; неадекватне виконання і поведінку; суб'єктивні причини (неуважне ставлення і т.д.)

Недоліки знань можна компенсувати додатковими заняттями, навчанням, підвищенням кваліфікації, перебудовою існуючого освітнього процесу. Дефекти системи усуваються перерозподілом кадрів, більш ефективним використанням обладнання та медикаментів, зміною політики в ЛПУ та іншими заходами. У системі забезпечення якості медичної допомоги необхідна розробка стандартних алгоритмів керування КМП за основними напрямками виявлених дефектів. Приклади таких алгоритмів наведено на рис. 9.9 і 9.10.Рис. 9.9.

Алгоритм контролю випадків післяопераційної летальності

Рис. 9.10.

Алгоритм контролю випадку внутрішньолікарняної інфекціїДля 301 ОВКГ найбільш типовими напрямками розробки алгоритмів є:

- внутрішньолікарняних інфекцій.

- Випадки розбіжності клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

- Випадки досуточной летальності.

- Випадки післяопераційної летальності та ускладнень.

- Дефекти оформлення документації.

Якщо причиною післяопераційної летальності є пізня госпіталізація пацієнта з вини служби швидкої медичної допомоги або поліклінічної ланки, відповідна інформація направляється адміністрації цих ЛПУ. Якщо причиною післяопераційної летальності з'явилися дефекти передопераційного, операційного, післяопераційного періодів, аналізуються основні причини і направляються пропозиції адміністрації та комісії із забезпечення якості в ЛПУ.

В системі управління якістю особливу роль набуває якісна робота відділення та збору інформації із створенням локальної мережі в госпіталі і розробкою програмного забезпечення. Для отримання достовірної інформації з тих джерел, які містять дані нечислової природи, необхідно:

? При анкетуванні пацієнта про задоволеність якістю медичної допомоги складання питань в анкеті, доступних для розуміння пацієнтам з різним рівнем інтелектуального розвитку з метою об'єктивізації анкетування.

? При аналізі якості медичної допомоги кожного закінченого випадку, проведеному при внутрішньовідомчої експертизі експертами з числа лікарів госпіталю, необхідно розробка механізмів, що підвищують об'єктивність відомчої експертизи.

Застосування системного аналізу, нових підходів і технологій оцінки і контролю КМП дозволили підвищити економічну ефективність лікувально-діагностичного процесу в 301 ОВКГ, що виразилося в зниженні середніх термінів лікування тільки в 2004 році з 18,47 до 15 , 24 койкодней без зниження показників, що відображають медичну та соціальну результативність.

Нова модель системи управління якістю та ефективністю медичної допомоги, що здійснює планування, збір, аналіз результатів (МКР), що відображають якість лікувально-діагностичного процесу дозволяє 301 ОВКГ з найбільшою оптимальністю функціонувати в нових економічних умовах. Пропонована модель включає: структуру управління якістю; технології, що використовуються для оцінки якості медичної допомоги; оцінку результативності медичної допомоги. Загальна структура пропонованої моделі управління якістю та ефективністю медичної допомогою в 301 ОВКГ представлена ??на рис. 9.11.

Система управління КМП представлена ??3 рівнями з конкретними функціями для кожного рівня і принципами зворотного зв'язку між цими рівнями. Для процесу управління нами пропонуються до використання технології у вигляді експертних оцінок закінчених випадків лікування лікарями-експертами з використанням «Карти експертизи якості закінченого випадку» і 10-етапна система оцінок досягнення порогових показників.  Рис. 9.11.

 Модель системи управління якістю та ефективністю МП в 301 ОВКГ  Пропонована структура системи управління КМП дозволяє адміністрації 301 ОВКГ формувати прийняття управлінських рішень на підставі наявності проблеми і пропозицій щодо її вирішення, що надходять від керівників відділень і кабінетів.

  Надалі моніторинг показників, що відображають КМП в кожному відділенні, дозволяє провести визначення рейтингу відділень у досягненні покращення КМП за певний період. З урахуванням рейтингового показника кожного відділення (лікаря і т.д.) реалізується система мотиваційних механізмів, в першу чергу матеріального стимулювання, за кінцеві результати роботи в кожному відділенні.

  Для всебічної оцінки якості медичної допомоги в багатопрофільному стаціонарі необхідно в рівній мірі оцінка всіх основних груп показників, що відображають медичну, економічну і соціальну результативність і прагнення в досягненні високого КМП як оптимального поєднання сукупності різних показників, що відображають різні характеристики КМП. Особливе місце в цій системі повинна зайняти структура, що займається збором і обробкою інформації про основні показники для всього стаціонару в цілому, і його підрозділах зокрема. Отже, необхідна достатня оснащеність обчислювальною технікою і програмним забезпеченням ЛПУ, створення локальної мережі ЛПУ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Механізми оцінки якості медичної допомоги, розроблені та застосовуються в 301 Окружному військовому клінічному госпіталі"
 1.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 2.  Синдром полікістозних яєчників
    Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 3.  II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
    6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 4.  КАТЕТЕРИЗАЦІЯ порожнин серця та ангіографії
    Кірк Л. Петерсон, Джон Росс, молодший (Kirk L. Peterson, John Ross, JR.) Катетеризація правих і лівих відділів серця і селективне введення контрастної речовини в коронарні артерії і порожнини серця під час швидкісної реєстрації рентгенівських зображень (кіноангіографія) залишаються найбільш достовірними методами вивчення анатомії і фізіології серця у здорових людей і при кардіологічних
 5. А
    список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 6. Б
    + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 7. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 8. Т
    + + + Таблетки (Tabulettae), тверді дозовані Лікарське форми, одержувані пресуванням. Мають вигляд круглих, овальних чи іншої форми пластинок або дисків. До складу Т. входять Лікарське та допоміжні речовини. В якості останніх (їх кількість не повинна перевищувати 20% від маси ліків, речовин) застосовують цукор, крохмаль, глюкозу, гідрокарбонат натрію, хлорид натрію, каолін, тальк і
 9.  Практична реалізація аналізу якості та ефективності в ЛПУ
    Як приклади практичної реалізації деяких підходів до аналізу економічних аспектів виробництва медичних послуг наводимо дані, отримані в рамках виконання плану НДР науково-дослідної лабораторії громадського здоров'я та організації охорони здоров'я ДВГМУ з проблеми «Якість і доступність медичної допомоги населенню Далекого Сходу». В умовах переходу
 10.  Досвід впровадження системи TQM в багатопрофільному стаціонарі
    Клінічною базою проведення НДДКР був 301 Окружний військовий клінічний госпіталь ДВО (м. Хабаровськ). 301 ОВКГ розгорнутий на 1000 ліжок, у ньому функціонують 34 лікувальних відділення, діагностичні та параклінічні відділення. У 2001-2004 роках в 301 ОВКГ були піддані системному аналізу основні показники, що відображають результативність медичної допомоги (медичні, соціальні,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека