Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Тищенко О.М., Заборовський Г.І.. Громадське здоров'я та охорона здоров'я: Навчальний посібник для студентів факультету медичних сестер з вищою освітою., 2004 - перейти до змісту підручника

МЕДИКО-гігієнічного навчання НАСЕЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ)

Медико-гігієнічне виховання, цілі, завдання, принципи.

Основоположним принципом охорони здоров'я є його профілактична спрямованість. Найважливішим розділом профілактичної роботи є формування здорового способу життя.

Медико-гігієнічне виховання - частина державної системи охорони здоров'я, що включає поширення медичних і гігієнічних знань, формування ЗСЖ та прищеплення населенню гігієнічних навичок з метою збереження та зміцнення здоров'я, підвищення працездатності і активного довголіття.

Основною метою медико-гігієнічного виховання населення є формування знань і умінь самостійно приймати рішення з питань збереження і зміцнення здоров'я.

В даний час є розрив між гігієнічними знаннями і поведінкою людей. Тому назріла необхідність перетворювати знання в навички. Визначаючи напрям цієї роботи, треба говорити не про санітарному освіті, а про гігієнічному навчанні і вихованні.

Найважливіші завдання установ охорони здоров'я по гігієнічного навчання і виховання населення:

1) Формування ЗСЖ у населення.

2) Пропаганда гігієнічних і мед. знань

3) Популяризація досягнень мед. науки

4) Виховання свідомого ставлення населення до охорони і зміцнення здоров'я.

Робота з гігієнічного навчання і виховання та ФЗОЖ обов'язкова в кожному ЛПУ. Це складова частина професійних обов'язків усіх медичних працівників незалежно від спеціальності та займаної посади.

В основі роботи з гігієнічного навчання та виховання лежать такі принципи:

1. Державний характер - держава фінансує діяльність установ з гігієнічного навчання і виховання населення, забезпечує розвиток матеріально-технічної бази, підготовку кадрів, правову основу діяльності установ служби.

2. Науковість - відповідність медичних та гігієнічних знань сучасному стану науки і практики.

3. Масовість - участь усіх мед. працівників, залучення фахівців інших відомств і громадських організацій.

4. Доступність - при викладі матеріалу потрібно уникати незрозумілих медичних термінів, мова повинна бути доступна для розуміння.

5. Цілеспрямованість - роботу слід проводити за обраним напрямом диференційовано з урахуванням різних груп населення.

6. Оптимістичність - для досягнення ефекту важливо підкреслювати можливість успішної боротьби із захворюваннями.

7. Актуальність - вибір напрямку роботи повинен бути актуальним в даний момент часу.

II. Історичні типи закладів служби ФЗОЖ.

Виділяють такі історичні типи закладів служби формування ЗСЖ:

1) Будинки санітарної освіти.

2) Центри здоров'я.

3) Центри гігієни, епідеміології і громадського здоров'я.

У 1918-1920рр. санітарну освіту в Білорусі розвивалося у вкрай важких умовах громадянської війни, розрухи, голоду і високої епідемічної захворюваності, що визначало його зміст і форми.

Великим кроків в організаційному зміцненні санітарної освіти стало створення в губернських, а потім у повітових містах Будинків санітарної освіти (ДСП). Першим таким будинком в нашій республіці був Гомельський міський ДСП імені М. І. Пирогова, відкритий в 1920р. У 1921р. - Відкритий Вітебський рік ДСП ім. Н.А.. Семашко, і Мінський ДСП. У Мінському ДСП працювали 7 відділів: відділ охорони материнства і дитинства, соціальних та заразних хвороб, гігієни та санітарної статистики та ін У 1949р. ДСП були відкриті в Бресті та Гродно.

У другій половині XX століття була осмислена необхідність формування ЗСЖ як комплексної проблеми, що включає колективну та індивідуальну профілактику інфекційних та неінфекційних хвороб, гігієнічне виховання населення. У 1989 р. для координації всієї діяльності різних органів, установ та громадських організацій з гігієнічного навчання і виховання населення служба санітарної освіти була реорганізована в службу формування здорового способу життя, а вдома санітарної освіти в Центри здоров'я (ЦЗ). У РБ функціонувало 18 центрів здоров'я (республіканський, обласні, міські).

Служба ФЗОЖ здійснює свою роботу через:

1. Систему закладів охорони здоров'я

2. Систему освіти

3. Молодіжні організації

4. Канали комунікації (ТВ, радіо, друк)

5. Факультативні форми навчання (школи здоров'я, школи молодої матері і літньої людини і т.д.)

6. Масові форми пропаганди ЗСЖ (кіновідеолекторіі, ярмарки, свята, марафони здоров'я і т.д.)

Одним з перших наказів регламентує роботу служби був Наказ МОЗ РБ від 7 липня 1992р. № 129 «Про підвищення ролі гігієнічного навчання і виховання, формування ЗСЖ населення Республіки Білорусь».

Цим Наказом затверджено: приблизна штатно-організаційна структура центрів здоров'я; типовий табель оснащення центрів здоров'я і кабінетів ФЗОЖ при поліклініках; приблизні нормативи часу на окремі види робіт з гігієнічного виховання населення. Положення наказу зобов'язували:

1. Проводити фінансування Центрів здоров'я з розрахунку не менше 1% місцевого бюджету охорони здоров'я

2. Дозволити ЦЗ відкриття платних консультативно-оздоровчих підрозділів.

3. Створити при поліклініках, центральних, районних та міських лікарнях кабінети ФЗОЖ на чолі з лікарями,

4. Включити в обов'язки головних лікарів ЦЗ функції головних спеціалістів з ФЗОЖ.

5. Включити питання пропаганди ЗСЖ у програми всіх циклів підвищення кваліфікації та удосконалення лікарів усіх спеціальностей

6. У програми навчання студентів і учнів ввести курс основ ФЗОЖ

7. Включити в номенклатуру медичних спеціальностей і посад спеціальність лікар - валеолог і фельдшер-валеолог.

8. Затвердити штатну структуру кабінету ФЗОЖ залежно від чисельності населення, що обслуговується: до 60 тис.
- фельдшер-валеолог 1,0; понад 60 тис. - лікар-валеолог 1,0.

9. У посадові інструкції кожного мед. працівника включити 4:00 службового часу щомісяця на пропаганду ЗСЖ.

Наказ МОЗ РБ від 26.12.2001г. № 729-А «Про інформаційну роботі з населенням РБ» про проведення Єдиних Днів здоров'я:

1 березня - міжнародний день боротьби з наркоманією.

24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

7 квітня - Всесвітній день здоров'я.

15 травня - День сім'ї.

31 травня - Всесвітній день без тютюну.

1 червня - День захисту дітей.

1 жовтня - Всесвітній день людей похилого віку.

10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я.

14 жовтня - Республіканський день матері.

14 листопада - Всесвітній день боротьби з діабетом.

1 грудня - Всесвітній день профілактики СНІДу.

Наказ МОЗ РБ від 29 березня 2002р. № 181-А «Про вдосконалення роботи з формування здорового способу життя».

1. Включити в плани роботи всіх ЛПУ розділ пропаганди гігієнічних знань серед населення як обов'язкова.

2. Включити до функціональних обов'язків - 4години на пропаганду 30чл.

3. Вжити заходів щодо зміцнення машинно-технічної бази кабінетів ЗСЖ.

4. Враховувати роботу по ФЗОЖ при оцінці роботи медичних працівників, у тому числі при визначенні розміру премій.

5. Не рідше 1 разу на рік розглядати питання ФЗОЖ на засіданнях медико-санітарних рад.

6. Установи мають у розпорядженні позабюджетні кошти, передбачати виділення не менше 3% прибутку на організацію та проведення заходів по ФЗОЖ.

Наказ МОЗ РБ від 25 жовтня 2002р. № 145 «Про впорядкування діючої системи закладів санітарно-епідеміологічного профілю». Про реорганізацію з 01.01.2003р. держ. установ «Обласних центрів гігієни та епідеміології» шляхом приєднання до них в якості структурних підрозділів «Обласних центрів здоров'я» і «Обласних центрів профілактики СНІД», позбавивши їх статусу юридичної особи. Перейменувати їх в «Обласний центр гігієни, епідеміології і громадського здоров'я».III. Відділ громадського здоров'я ЦГЕіОЗ

Відділ громадського здоров'я (ОЗ) є організаційним, координуючим, методичною установою з проблем ФЗОЖ населення.

Основні завдання:

1. Організаційно-методична

2. Пропагандистська

3. Видавнича

4. Консультативно-оздоровча

5. Проведення соціологічних досліджень

6. Моніторинг громадської здоров'я

Відділ ОЗ є організатором навчання ФЗОЖ як серед мед. працівників, так і серед інших спеціалістів (підготовка працівників культури, заг. організацій), аналізує роботу по ФЗОЖ, організовує і проводить семінари, конференції, наради, поширює передовий досвід з пропаганди ЗСЖ серед населення. Видавнича діяльність - це розробка і видання методичних посібників, інформаційних матеріалів, науково-популярної літератури, що пропагують ЗСЖ.

Функції:

1. Розробляє спільно з УОЗ, а також іншими відомствами, програми по зміцненню та збереженню здоров'я населення, бере участь у їх реалізації.

2. Бере участь в організації та проведенні масових заходів серед населення, спрямованих на пропаганду ЗСЖ, зміцнення здоров'я, підвищення працездатності, досягнення активного довголіття.

3. Впроваджує нові форми і методи роботи: свята здоров'я, Дні здоров'я, акції здоров'я, марафони здоров'я та ін

4. Широко використовує факультативні форми навчання населення (школи здоров'я).

5. Організовує заходи щодо формування громадської думки, що піднімає престиж здоров'я через ЗМІ (ТБ, радіо, друк, кіно).

6. Проводить соціологічні дослідження і виконує функції прес-центру УОЗ.

V. Актуальні аспекти формування здорового способу життя.

Концентрованим виразом взаємозв'язку і взаємного впливу способу життя і здоров'я населення є поняття «здоровий спосіб життя».

Здоровий спосіб життя (за ВООЗ) - це оптимальне якість життя, яке визначається мотивованим поведінкою людини, спрямованим на збереження і зміцнення здоров'я, в умовах впливу на нього природних і соціальних факторів навколишнього середовища.

Компоненти здорового способу життя:

1. Раціональне харчування

2. Правильна рухова активність

3. Свідома відмова від шкідливих звичок

4. Психологічне здоров'я

5. Здорова сексуальність

ЗСЖ передбачає позитивне ставлення до здоров'я як окремої людини, так і суспільства в цілому і забезпечує активне довголіття при високому рівні здоров'я і працездатності. Формування ЗСЖ - це комплекс загальнодержавних заходів, спрямованих, з одного боку, на формування позитивного і відповідального щодо здоров'я поведінки, з іншого боку, на створення умов, які надають рівні можливості його реалізації всім громадянам в усіх сферах діяльності.

Дані соціологічних досліджень виявили вкрай негативну картину: при абсолютно позитивному ставленні людей до ЗСЖ практично використовують керівництва та рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров'я лише 10-15% населення, а в ранзі найбільш актуальних визнаних цінностей (достаток , освіта, становище в суспільстві) здоров'я варто лише на 8-9 місці.

Сформовані негативні тенденції в стані здоров'я населення свідчать про необхідність цілеспрямованої профілактичної роботи, виховання у населення особистої відповідальності за власне здоров'я, формування потреб у дотриманні правил ЗСЖ і свідомому відмову від шкідливих звичок.

При планомірної, цілеспрямованої і систематичної роботи щодо гігієнічного виховання та формування ЗСЖ населення можна домогтися підвищення рівня гігієнічних знань, збільшення медико-соціальної активності, стабілізації і зниження показників захворюваності та смертності. Так, профілактичні компанії проти тютюнопаління («Кинь курити і виграй!") Знижують його поширеність на 20%, і як наслідок, на 5% зменшується захворюваність, тимчасова непрацездатність і смертність від основних хронічних неінфекційних захворювань.
Антиалкогольні і антинаркотичні програми дозволяють знизити поширеність алкоголізму на 15%, втрати від тимчасової непрацездатності та інвалідності на 5%, захворюваність соматичними хворобами на 25%, ризик травматизму на 10-15%.

  Проблеми збереження та зміцнення здоров'я населення можуть бути вирішені тільки при системному, комплексному підході, реалізованому в Державних програмах (програмно-цільовий метод роботи).

  В даний час охорона здоров'я Гродненської області працює над реалізацією 32 програм: «Державна програма з формування ЗСЖ населення РБ на 2002-2006 роки», «Цукровий діабет», Туберкульоз »,« Профілактика карієсу і захворювань періодонта »,« Охорона материнства та дитинства », "Діти Білорусі", «Онкологія» і т.д.

  Але вирішити проблему ЗСЖ тільки зовнішніми перетвореннями - соціально-економічними, гігієнічними, технічними, законодавчими - неможливо. Проблема ЗСЖ - це проблема і етична. Внутрішнім фактором є моральність людини, її ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих людей.

  У пропаганді ЗСЖ серед населення поки превалюють питання фізичної культури, раціонального харчування, викорінення шкідливих звичок. Тим часом, формування ЗСЖ повинно розглядатися як елементи загальної культури, виховання певних якостей особистості, до яких відносяться: - моральні орієнтири і цінності;

  - Виробнича та економічна культура;

  - Культура побуту і відпочинку;

  - Раціонального використання вільного часу;

  - Культура споживання;

  - Культура міжособистісних відносин;

  - Нормальний клімат у сім'ї;

  - Сексуальна культура;

  - Етика сімейного життя.

  Тому гармонійний розвиток особистості можливо тільки лише при оптимальному співвідношенні провідних компонентів ЗСЖ.

  IV. Методи і засоби гігієнічного навчання і виховання.

  Основними передумовами ефективної роботи з гігієнічного навчання та виховання населення є знання і правильне використання відповідних методів і засобів.

  Методи гігієнічного навчання і виховання по впливу на населення можна розділити таким чином:

  1. індивідуального впливу;

  2. впливу на групу осіб;

  3. масової комунікації.

  Крім того, методи гігієнічного навчання і виховання можна розділити так:

  1. метод усної пропаганди;

  2. метод друкованої пропаганди;

  3. метод образотворчої пропаганди (наочної);

  4. комбінований метод.

  Методи індивідуального впливу:

  1. індивідуальна бесіда (у поліклініці, стаціонарі, в сім'ї);

  2. індивідуальний санітарно-гігієнічний інструктаж;

  3. особиста санітарно-гігієнічна кореспонденція (відповіді по прямій лінії на радіо; телефон-здоров'я).

  Методи впливу на групу осіб:

  1. лекція, доповідь;

  2. групова бесіда;

  3. групова дискусія;

  4. групове практичне навчання;

  5. курсове навчання (школа здоров'я, відеолекторії тощо)  Методи масової комунікації:

  1. телебачення (телепередачі);

  2. кінофільм;

  3. радіо (радіопередачі, прямі лінії);

  4. преса (обласна, республіканська, районна, відомча; прессконференции для журналістів);

  5. виставки і музеї.

  Засоби усної пропаганди:

  1. лекції;

  2. бесіди (групова, індивідуальна);

  3. виступи;

  4. вечір запитань і відповідей;

  5. дискусія;

  6. вікторина;

  7. конференція;

  8. заняття;

  9. інструктаж.

  Засоби друкованої пропаганди:

  1. брошури;

  2. листівки;

  3. буклети;

  4. бюлетені;

  5. книга;

  6. журнал;

  7. гасло;

  8. стінна газета;

  9. методичні керівництва.

  Основні вимоги до друкованої продукції: актуальність тематики, оперативність.

  Листівки незамінні в тих випадках, коли треба швидко попередити населення про необхідність проведення термінових заходів з охорони здоров'я. Вони адресуються широкому колу населення, носячи агітаційний характер.

  Пам'ятки мають конкретного адресат (школярі, майбутні мами, хворі з різними захворюваннями). Даються поради здоровим і хворим.

  Санітарний бюлетень присвячується окремій вузькій темі, має назву. Інформаційний матеріал повинен носити профілактичний характер співвідношення, текст малюнок 1:2.

  Засоби наглядної агітації:

  1. площинні (плакат, малюнок, діаграма, малюнок і т.д.);

  2. об'ємні (муляж, макет, модель, скульптура і т.д.);

  3. натуральні (микропрепарат, макропрепарат, зразок рослинного і тваринного походження і т.д.)

  Зростає значення в сучасних умовах ТВ, радіо, пресі, кіно. Доцільно комбінувати методи і засоби пропаганди.

  Комбіновані засоби пропаганди:

  1. свято здоров'я (конкурс дитячого малюнка, творів);

  2. марафон здоров'я;

  3. тиждень здоров'я (здоров'я жінок);

  4. ярмарок здоров'я;

  5. акція.

  Таким чином, робота з гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганда ЗСЖ є основними інструментами профілактики, важливими факторами, безпосередньо впливають на ефективність лікувальної та профілактичної діяльності медичних установ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "МЕДИКО-гігієнічного навчання НАСЕЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ)"
 1.  ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
    При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / у ); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 2. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 3. О
    + + + Обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 4.  ВСТУП
    В історично сформованій сукупності окремих дисциплін є галузі фундаментальних наук, таких, як математика, фізика, хімія, біологія та ін У кожній області є окремі дисципліни зі специфічним об'єктом вивчення. Наприклад, у такій фундаментальній області, як біологія, є специфічні дисципліни: ботаніка, зоологія, екологія, гідробіологія, грунтознавство, медицина та ін
 5.  ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
    Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 6.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 7.  Передумови виникнення валеології
    Ставлення людини до свого здоров'я зазвичай визначалося здатністю до збереження життя, до виконання свого біологічного і соціального призначення. Зрозуміло, таке ставлення відповідало рівню знань про особливості анатомії та фізіології людини, про фактори, що викликають порушення нормального функціонування організму, і т.д. У допологовому періоді, коли людина була беззахисна перед
 8.  РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
    1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М., 1980. С. 180-186. Ляхтер В.М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 9.  Введення
    Актуальність проблеми навчання майбутніх педагогів предмету «Основи медичних знань та здорового способу життя» продиктована значним зниженням рівня здоров'я населення Росії, в тому числі і дитячого. Збереження здоров'я дітей, гармонійний розвиток їх фізичних і розумових здібностей є найвищою державною задачею, пов'язаної з формуванням свідомого ставлення до свого
 10.  Профілактика захворювань і роль педагогів у зміцненні здоров'я школярів
    У сучасному суспільстві складність досягнення основних цілей охорони здоров'я обумовлена ??процесами перебудови технологій у промисловості та сільському господарстві, автоматизацією і інтенсифікацією праці, застосуванням нових джерел енергії, хімічних речовин, що відбивається на зміні патології населення, виникненні важких захворювань. Все це ставить перед охороною здоров'я та медичної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека