ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
П. І. Образцов, В. М. Косухін. Дидактика вищої військової школи, 2004 - перейти до змісту підручника

Лабораторний практикум як різновид практичного заняття

Лабораторний практикум - істотний елемент навчального процесу у військовому вузі, в ході якого курсанти і слухачі фактично вперше стикаються з самостійною практичною діяльністю в конкретній області. Лабораторні заняття, як і інші види практичних занять, є ніби середньою ланкою між поглибленої теоретичної роботою навчаються на лекціях, семінарах і застосуванням знань на практиці. Ці заняття вдало поєднують елементи теоретичного дослідження та практичної роботи.

Виконуючи лабораторні роботи, курсанти та слухачі краще засвоюють програмний матеріал, так як багато розрахунки і формули, що здавалися абстрактними, стають цілком конкретними, відбувається зіткнення теорії з практикою, що в цілому сприяє з'ясуванню складних питань науки і становленню курсантів і слухачів як майбутніх професійних військових фахівців.

Саме значення слів "лабораторія", "лабораторний" (від латинського labor - праця, робота, труднощі, laboro - трудитися, намагатися, клопотати, долати труднощі) вказує на сформовані поняття, пов'язані із застосуванням розумових і фізичних зусиль до вишукування раніше невідомих шляхів і засобів для дозволу наукових і прикладних завдань.

Не випадково слово "практикум", що застосовується для позначення певної системи практичних (переважно лабораторних) навчальних робіт, висловлює ту ж основну думку (грецьке praktikos) діяльний, отже, передбачаються такі види навчальних занять, які вимагають від курсантів і слухачів посиленою розумової діяльності.

Жодна з форм навчальної роботи не вимагає від учнів такого прояву ініціативи, спостережливості і самостійності в прийнятих рішеннях, як робота в лабораторії. Тому у військових вузах всі кафедри, провідні загальнонаукові, загальноінженерні, технічні та спеціальні дисципліни, відводять у навчальних планах на лабораторні заняття до 20-30% навчального часу.

З метою інтеграції теорії і практики у військових вузах останнім часом набувають широкого поширення комплексні лабораторні роботи, що проводяться на широкому технічному тлі із застосуванням різноманітної апаратури в умовах, близьких до реальних, в яких працюватиме майбутній фахівець .

Лабораторні заняття - це один з видів самостійної практичної роботи курсантів і слухачів, на яких шляхом проведення експериментів відбувається поглиблення і закріплення теоретичних знань в інтересах їх військово-професійної підготовки.

Проведенням лабораторного практикуму з курсантами та слухачами досягаються наступні цілі:

- поглиблення та закріплення знання теоретичного курсу шляхом практичного вивчення викладених у лекції законів і положень в лабораторних умовах;

- набуття навичок у науковому експериментуванні, аналізі отриманих результатів;

- практичне ознайомлення з вимірювальною апаратурою та методами роботи на ній;

- формування первинних навичок організації, планування та проведення наукових досліджень.

У всіх документах, що стосуються вищої військової школи, містяться вказівки про необхідність подальшого вдосконалення та активізації лабораторного практикуму як найважливішого засобу підвищення професійної підготовки майбутнього військового фахівця. Воно повинно йти по шляху поліпшення змісту, організації, модернізації лабораторного обладнання та методичного забезпечення.

При постановці навчального курсу найбільшу складність завжди являє відбір змісту матеріалу, що підлягає практичному засвоєнню. Отже, формуючи програму лабораторних занять, важливо виділити ту частину практичного навчання у військовому вузі, яку можна вирішувати найбільш успішно в лабораторних умовах. Тому для лабораторних занять військовий викладач відбирає такий матеріал, на базі якого можна поставити навчальний експеримент, причому головним завданням всіх дослідів може бути вивчення істоти явищ (внутрішніх процесів, що протікають в досліджуваних технічних системах або безпосередньо в природі). У той же час цей матеріал у підсумку повинен розкривати методику сучасних наукових досліджень стосовно до спеціальної підготовки курсантів і слухачів.

Виділяючи питання програми, що підлягають ілюстрації в лабораторних роботах, слід перш за все виходити з того, яка роль кожного питання, що вивчається в рамках даної дисципліни, у формуванні її структури, наскільки важко для курсантів і слухачів освоїти ту чи іншу проблему без виконання експери-ментів.

У загальнонаукових і загальноінженерних навчальних дисциплінах на лабораторні заняття виносять матеріал, що дозволяє ілюструвати основні закономірності даної науки, застосовувати фізичні методи вимірювання для вивчення будови речовини та аналізу процесів, прищеплювати курсантам і слухачам вміння багатосторонньо описувати й пояснювати фізичні об'єкти і явища. Зі спеціальних дисциплін, у тому числі і з технічних, проводяться такі роботи, які майбутнім військовим фахівцям належить виконувати у своїй практичній і науковій діяльності.

Зрозуміло, організовуючи лабораторні заняття, загальнонаукові і общеіженерние кафедри беруть до уваги не тільки свої предметні завдання, а й навчальні завдання інших кафедр і в цілому діяльність курсантів і слухачів як фахівців певного профілю. Наступність у здійсненні експериментальної підготовки між кафедрами досягається насамперед суворої узгодженістю навчальних програм, і зокрема програм лабораторних занять. Встановлення міжпредметних зв'язків у галузі лабораторного практикуму ведеться за наступним шляхом: погодженням понять, визначенню і позначенню фізичних величин для того, щоб вони складали єдину систему у всіх дисциплінах; погодженням порядку введення цих понять за місцем і часом з тим, щоб забезпечити дисципліни і основний курс лекцій з предмету, що вивчається своєчасно готували свідомість курсантів і слухачів до сприйняття матеріалу, розглянутого в даній лабораторній роботі.

Таким чином, сама побудова лабораторного практикуму має сприяти встановленню логічних зв'язків профілюючого курсу з іншими навчальними дисциплінами з тим, щоб курсанти та слухачі засвоїли його як цілісну систему з усією структурою, що відбиває досліджувану науку.

Перед курсантами та слухачами при виконанні лабораторної роботи ставиться завдання оволодіти в ході навчання двома групами навичок: загальнонауковими і загальноінженерними.

Загальнонаукові навички (переважно емпіричні - спостереження, експеримент, вимірювання) включають постановку проблеми, висування гіпотези, вибір фізичної або математичної моделі, проведення експерименту, правильну запис результатів вимірювань, їх обробку та аналіз, оцінку можливих похибок і меж застосування використовуваної моделі.

Загальноінженерну навички - це навички правильного вибору приладів, необхідних для проведення експерименту, його планування, освоєння незнайомої апаратури, збірки установки, регулювання та калібрування приладів, зміни меж їх вимірювань, графічного і аналітичного представлення результатів експериментів. Їх формування здійснюється в ході виконання системи лабораторних робіт з усіх навчальних курсів.

При розробці програми лабораторного практикуму надзвичайно важливо врахувати те, що випускники військових вузів, добре засвоїли теоретичний матеріал, не завжди можуть застосовувати його у своїй професійній діяльності.

Отже, основна вимога до лабораторного практикуму у військовому вузі - вибір такого змісту навчального матеріалу і форми організації заняття, які б сприяли розвитку активної пізнавальної діяльності курсантів та слухачів, залученню їх до творчості та самостійності у вирішенні наукових і практичних завдань.

Успіх лабораторних занять залежить від багатьох складових: від теоретичної, практичної та методичної підготовки викладача, його організаторської роботи з підготовки заняття, стану лабораторної бази та методичного забезпечення, а також від ступеня підготовленості самих курсантів і слухачів, їх активності на занятті.

Форми організації лабораторного заняття залежать насамперед від кількості учнів, змісту та обсягу програмного матеріалу, числа лабораторних робіт, а також від місткості навчальних приміщень та наявності обладнання. Залежно від цих умов у військових вузах застосовують такі форми проведення лабораторних занять: фронтальну, по циклах, індивідуальну та змішану (комбіновану).

Фронтальна форма проведення лабораторних занять передбачає одночасне виконання однієї і тієї ж роботи усіма курсантами та слухачами. Її застосування сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, оскільки графік виконання лабораторних робіт поставлений в чітку відповідність з лекціями і вправами. При цьому забезпечується високий методичний рівень проведення робіт, так як на кожному занятті увагу викладача зосереджується лише на одній роботі. Однак дана форма вимагає великої кількості однотипного, іноді дорогого устаткування і універсальних стендів, а для їх розміщення - значних лабораторних площ.

Іноді у військових вузах використовується організація лабораторних робіт по циклах. При цьому роботи діляться на кілька циклів, відповідних певних розділів лекційного курсу. В один цикл об'єднуються 4-5 робіт, здійснюваних, як правило, на однотипних стендах. Курсанти та слухачі виконують роботи за графіком, переходячи від одного циклу до іншого. Стосовно до циклової формі організації створюються лабораторні практикуми з дисциплін, що мають в програмах чітко позначені розділи приблизно однакової тривалості за часом.

Військові вузи, що розташовують великими можливостями по лабораторній базі, впроваджують індивідуальну форму організації робіт, при якій кожен навчається виконує всі намічені програмою роботи в певній послідовності, яка встановлюється графіком. У цьому випадку курсанти та слухачі одночасно можуть працювати над різними темами. Послідовність лабораторних робіт для багатьох з них може не збігатися з послідовністю лекційного курсу, але зате краще можуть бути враховані визначилися наукові інтереси і схильності окремих учнів. Дана форма організації володіє тим перевагою, що дозволяє розширити тематику робіт і являє курсантам і слухачам великі можливості для наукових досліджень.

Найбільш часто у військових вузах використовується змішана (комбінована) форма організації лабораторних занять, що дозволяє використовувати переваги кожної з розглянутих вище форм. У курсах, що читаються на початку навчання, застосовують фронтальну форму, потім переходять до циклової та індивідуальної. У всіх випадках кафедри прагнуть до того, щоб кожна лабораторна робота виконувалася курсантами та слухачами індивідуально і самостійно.

Прагнучи забезпечити поступове наростання самостійності курсантів і слухачів у виконанні лабораторних робіт, кафедри використовують різну ступінь регламентації їх діяльності, що, природно, накладає свій відбиток на методику проведення занять.

При проведенні лабораторних робіт можливі три підходи до їх виконання:

- на базі рецептурних дій курсантів і слухачів, коли вони проявляють вміння працювати переважно в стандартних умовах, відображених у керівництві по лабораторному практикуму;

- частково пошукових дій навчаються, коли вони вже можуть діяти досить самостійно, вирішувати нескладні творчі завдання при підказці або безпосередньому керівництві викладача;

- активних творчих дій курсантів і слухачів, коли вони виявляють здатність діяти в умовах, близьких до реальних, використовуючи запас набутих знань.

Зрозуміло, в сучасних умовах інтенсифікації навчання повинен переважати третій підхід, але повністю відмовитися від першого і другого теж не можна.

У цьому зв'язку лабораторні роботи рекомендується планувати таким чином:

- для курсантів і слухачів перших курсів - з жорсткою регламентацією діяльності;

- для учнів других і третіх курсів - з ослабленою регламентацією діяльності, з використанням частково-пошукового методу;

- для курсантів і слухачів старших курсів - лабораторні роботи дослідницького характеру в умовах повної самостійності, лише при непрямому контролі викладача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лабораторний практикум як різновид практичного заняття "
 1. Особливості проведення лабораторної роботи у військовому вузі
  Лабораторні роботи виконуються курсантами та слухачами самостійно. Це означає, що викладач та інженерно-технічний склад навчальної лабораторії в ході заняття повинні не стільки контролювати, скільки здійснювати наукове та методичне керівництво діями навчаються. Керівництво діями ведеться так, щоб, з одного боку, забезпечити прояв ініціативи і самостійності
 2. И
  + + + голкотерапія, акупунктура, чжень-цзю-терапія, метод лікування уколами за допомогою голок. Сутність І. полягає в рефлекторному впливі на функції органів з лікувальною метою різними за силою, характером і тривалості уколами. Кожна точка уколу пов'язана каналами (лініями) з певним органом. У тварин таких каналів 14 (рис. 1). Для І. користуються спеціальними голками (рис. 2).
 3. Характеристика основних форм і засобів навчання
  Здійснення навчання вимагає знання і вмілого використання військовим педагогом різноманітних форм організації навчального процесу, їх постійного вдосконалення. На жаль, чіткого визначення поняття "організаційна форма навчання" у педагогічній літературі поки немає. Багато вчених попросту обходять це питання і обмежуються буденними уявленнями про сутність даної категорії. В
 4.  ЦИКЛ сон-неспання І ПОРУШЕННЯ СНУ
    Вільям Дж. Швартц, Джон В.Стейкс, Джозеф Б.Мартін (William J. Schwartz, John W. Stakes, Joseph B. Martin) Зовнішній прояв сну - пасивність, відносна нерухомість і зниження чутливості до зовнішніх подразників - дає невірне уявлення про основну організованою активності мозку, складною і різноманітною. Робочі характеристики і взаємини входять і виходять
 5.  Відомі синдроми
    Делірій. Клінічні ознаки. Найбільш повно клінічні прояви делірію описані у хворих з алкоголізмом. Симптоматика зазвичай розвивається протягом 2-3 діб. Першими проявами насувається нападу бувають неможливість зосередитися, неспокійна дратівливість, тремтіння, безсоння і поганий апетит. Приблизно в 30% випадків провідними початковими проявами бувають одна або кілька
 6.  Рикетсіозах
    Теодор Е. Вудворд (Theodore E. Woodward) Вступ. Рикетсіози людини викликаються мікроорганізмами, що відносяться до сімейства Rickettsiaceae. Рикетсії - це внутрішньоклітинні паразити, за розміром приблизно рівні бактеріям і зазвичай спостерігаються при мікроскопічному дослідженні у вигляді поліморфних кокових бактерій. Патогенні для людини рикетсії здатні розмножуватися в одному або
 7.  ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
    Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії та фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 8. Б
    + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 9. В
    + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 10. Г
    + + + Габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 11. К
    + + + Каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 12. М
    + + + Магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 13. Р
    + + + Рабдовіруси (Rhabdoviridae), пестівіруси, сімейства вірусів, що містять однонитчатим несегментірованной РНК лінійної форми; молекулярна маса 3,5-4,6 X 106 дальтон. Віріони пулевідной форми, їх діаметр близько 70 нм, довжиною від 140 до 230 нм, мають мембраноподобная оболонкою, формуються в цитоплазмі брунькуванням з клітинних мембран. Вірус чутливий до дії жірорастворітелей,
 14. С
    + + + Сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 15.  Лабораторне заняття № 4 (4 години)
    Тема: Загальні методи лікування тварин при запальних процесах. План. 1. Демонстрація викладачем техніки виконання лікувальних процедур, застосовуваних при запальних процесах. 2. Охолоджуючі процедури. 2.1. Охолоджуючий компрес. 2.2. Ножні ванни. 2.3. Лікування глиною. 3. Теплові процедури. 3.1. Зігріваючий компрес. 3.2. Спиртовий зігріваючий компрес. 3.3.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека