ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності

При оцінці наявності і характеру професійного "акме" у конкретного людини важливо враховувати психологічні показники професіоналізму та компетентності, що склалися в даній професії і в професійному співтоваристві, а також психологічні знання про професіоналізм. Виявлення та оцінювання професійного "акме" залежить від того, як розуміється професіоналізм, які показники професіоналізму та професійної компетентності, що склалися в даній професії і в конкретно-історичний час.

Професіоналізм - це інтегральна психологічна характеристика людини праці, що відображає рівень і характер оволодіння людиною професією, що означає, що людина виконує свою трудову діяльність на рівні високих зразків, що склалися в професії до теперішнього часу.

Професіоналізм включає забезпечення людиною високої результативності праці, ефективне виконання професійної діяльності у взаємодії з іншими людьми, наявність професійно важливих якостей особистості у людини праці. Тому поняття "професіоналізму" охоплює три сторони праці: професійну діяльність, професійне спілкування, особистість професіонала.

Професійна діяльність - це активність людини, спрямована на перетворення предмета праці з метою отримання результату, що відповідає суспільним і особистим, матеріальним і духовним потребам. Професійне спілкування - це активність людини, спрямована на встановлення взаємодії та співпраці з іншими людьми в процесі перетворення предмета праці; професійне спілкування може бути розглянуте як один із засобів підвищення ефективності професійної діяльності. Особистість професіонала - це сукупність психічних якостей, властивостей, станів людини праці, які створюють можливості виконання ним професійної діяльності і разом з тим змінюються і удосконалюються в ході праці.

Психологічна сутність професіоналізму може бути найбільш повно розкрита на основі аналізу співвідношення рівнів професійної діяльності, професійного спілкування та зрілості особистості професіонала. Особистість професіонала визначає ціннісні орієнтації, внутрішній зміст, професійний менталітет людини праці. Професійна діяльність відображає результат і процес праці, значимість її продукту для соціуму, використання сучасних технологій. Професійне спілкування характеризує клімат, атмосферу праці, багато в чому визначальну її ефективність. Професіоналізм конкретної людини може бути досягнутий за рахунок високого рівня розвитку у людини професійної діяльності, професійного спілкування та зрілості особистості (або їх усіх разом), що лежить в основі різних видів професійної компетентності.

Професійні "акме" можуть складатися в оволодінні людиною високими рівнями професійної діяльності, професійного спілкування та зрілості особистості. Тому показники зрілості діяльності, спілкування і особистості людини праці можуть бути розглянуті як критерії наявності видів і форм професійних "акме".

Показниками ефективності професійної діяльності є:

1. Результативні показники:

- ефективність, доцільність, відповідність результату поставленим цілям;

- результативність - наявність результатів у вигляді змін в предметі праці, відповідають ГОСТу в професії, стабільність високих результатів;

- економічність, мінімізація витрат ресурсів, часу і сил учасників;

- продуктивність, кількість продукції в одиницю часу;

- оптимальність, досягнення найкращого результату в даних умовах при мінімальних витратах часу і сил;

- отримання результатів і володіння прийомами діяльності на рівні високих зразків, еталонів професії (професійна майстерність);

- постановка нових завдань, знаходження нестандартних технологій, отримання принципово нового продукту, вихід за межі сформованого професійного досвіду (професійне творчість).

2. Процесуальні показники:

- різноманітність завдань професійної діяльності;

- використання соціально прийнятних і гнучких технологій;

- сформованість суб'єкта професійної діяльності ( здатність людини ставити цілі, усвідомлювати, регулювати діяльність);

- відсутність деформацій у професійній діяльності (перепусток цілей, ланок і операцій);

- опора на минулий досвід, накопичений у професії і особисто людиною;

- володіння конкретними видами діяльності (спеціалізація);

- володіння кількома суміжними видами діяльності (універсалізація);

- володіння знаннями, вміннями, навичками в професії на рівні вимог до рівнів кваліфікації, розрядам і категоріям, виробленим в професії (кваліфікація).


Критеріями наявності суспільно значущого "акме" у професійній діяльності є досягнення результатів у професії, що звернули на себе увагу колег-професіоналів. Критеріями суб'єктивно значимого "акме" у професійній діяльності є індивідуальні успіхи людини, що позначають для нього особисто перевищення своїх попередніх результатів і досягнення максимально можливого для даного моменту результату.

В однієї групи працівників професійні "акме" складаються в діяльності і виявляються у результативності, доцільності, технологічності праці, відповідно результату соціальному замовленню, що забезпечує діяльнісну професійну компетентність людини.

У іншої групи працівників професійні досягнення і відповідно професійні "акме" помітніші у сфері соціальних відносин у професійній сфері, в умінні отримувати високі результати в праці на основі високих рівнів професійного спілкування, що визначає общенческую компетентність цих фахівців.

Показниками розвиненості професійного спілкування є:

- зростання результативності професійної діяльності при її спільному, колективному виконанні;

- наявність високопродуктивної професійної діяльності в професійному співтоваристві, володіння прийомами роботи "в команді";

- проектування нової професійного середовища, створення нових форм ділового та творчого спілкування;

- забезпечення взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємокоррекцію у спільній трудовій діяльності;

- створення умов для мобілізації резервів психічного розвитку учасників спільної діяльності;

- раціональний розподіл функцій і ролей у спільній трудовій діяльності;

- використання широкого спектру комунікативних технік, що виключають маніпулювання іншими особами;

- безконфліктне співпрацю з колегами;

- вивчення в ході праці іншої людини, співпереживання йому;

- аналіз накопичених у професійному досвіді інших людей способів ефективного отримання результату;

- врахування інтересів споживачів результатів професійної діяльності та формування нових потреб споживача в результатах праці ( маркетинг);

- забезпечення позитивного психологічного клімату у професійній діяльності, створення психологічного благополуччя, взаємозадовільнення учасників спільної діяльності;

- конкурентоспроможність як вміння виділити кращі зразки трудової діяльності і прагнення перевершити їх, представлення результатів своєї діяльності (або результатів діяльності організації) на ринку праці;

- дотримання професійної етики, норм і мови спілкування, прийнятих в даній професійному середовищі.

"Акме" в професійному спілкуванні може складатися в описаних здібностях, а також в уміннях об'єднувати колег-професіоналів для вирішення нового кола завдань професійної діяльності, у створенні різного роду ефективних професійних співтовариств.

Показниками зрілості особистості професіонала можуть виступати:

- розуміння системи моральних цінностей, менталітету даної професії;

- здатність до накопичення та аналізу власного професійного досвіду;

- проектування себе як професіонала, вміння побудувати оптимальний сценарій свого професійного розвитку і слідувати йому;

- максимальне використання людиною своїх можливостей і їх компенсація;

- вироблення індивідуального стилю професійної діяльності як поєднання професійних завдань і способів діяльності, який відповідає можливостям людини;

- адекватність і економічність поведінкових професійних дій, блокування трудової діяльності у випадках перевищення людиною своїх можливостей, при загрозі самозбереження;

- здатність максимально мобілізувати свої можливості, сконцентрувати зусилля;

- вміння поєднувати високу мобилизованность і концентрацію зусиль у праці з урахуванням наявних можливостей, попереджати перевантаження;

- здатність підтримувати задоволеність працею, позитивне ставлення до себе як професіонала;

- використання кожної нової можливості для професійного вдосконалення, висока чутливість до нових можливостей, відповідальність особистості за невикористану шанс;

- здатність до вироблення індивідуального професійного оптимуму;

- обізнаність про світ професій та необхідних якостях особистості;

- усвідомлення многовершинная свого професійного розвитку, можливості досягнення успіху на різних рівнях і в різних формах діяльності та спілкування;

- близькість до професійного типу особистості і поєднанню професійно важливих якостей, найбільш адекватному для даної трудової діяльності;

- відсутність особистісних деформацій;

- володіння прийомами побудови індивідуальної програми руху до вершин професіоналізму, складання акмеограмми.


Критерієм наявності здатності досягати індивідуально значимі акме у розвитку особистості професіонала є вміння людини забезпечити наявність прогресивного, висхідного вектора в своєму розвитку, переважання його над регресивним вектором.

Високі рівні сформованості у людини праці професійної діяльності, професійного спілкування, особистості професіонала створюють основу для розвитку різних сфер та видів професійної компетентності.

Професійна компетентність - це здатність людини вирішувати певне коло професійних завдань. Професіоналізм складається із багатьох видів професійної компетентності. Усередині компетентності іноді виділяють компетенції як здатності до чого-небудь, залежні як від знань, умінь, так і від ступеня переконаності і потреби користуватися цією здатністю (Ю.Скжіпчак) 1.

Можуть бути виділені групи професійної компетентності (компетентність у професійній діяльності, компетентність в професійному спілкуванні і компетентність в реалізації особистості професіонала) і види професійної компетентності всередині кожної з груп.

Компетентність у професійній діяльності та її види:

- спеціальна (знання своєї справи);

- технологічна;

- суб'єктна;

- профессіологіческая (поінформованість у світі професій);

- правова;

- економічна та т. д.

Компетентність у професійному спілкуванні та її види:

- комунікативна, общенческая (здатність до співпраці);

- соціально-перцептивна (здатність до сприйняття іншої людини);

- диференційно-психологічна;

- діагностична (здатність до вивчення іншої людини);

- етична;

- емпатійни;

- міжкультурна, соціокультурна (терпимість до інших культур);

- конфліктна і ін

Компетентність у розвитку особистості професіонала і її види:

- психологічна (вміння вивчати іншої людини);

- індивідуальна, аутопсихологічна (вміння вивчати себе);

- культурна (здатність до засвоєння культурних норм, прийнятих у даному суспільстві як еталонів для розвитку своєї особистості),

- рефлексивна і др .

Професійні "акме" виникають спочатку в межах професіоналізму та компетентності, що склалися в професії в даний історичний час. Пізніше можуть досягатися більш високі рівні професійного акме, які означають професійна творчість, вихід за межі досвіду професії, збагачення її новими завданнями, способами і результатами.

У ході професіоналізації людина може досягати різноманітних професійних "акме". Важливим засобом оцінювання та стимулювання професійних акме є професіограма і акмеограмма. При цьому професійні досягнення, які проявляються в професійній майстерності і творчості, зручно аналізувати і оцінювати за допомогою професіограми, а професійні досягнення, які означають творчість людини по відношенню до самого себе - за допомогою акмеограмми.

Професіограма - це документ, в якому зафіксовані вимоги до професійної діяльності і до особистості фахівця, необхідні для досягнення людиною суспільно заданого результату, соціально прийнятної якості продукту праці. У професіограмі розкриваються необхідні професійні завдання, засоби, прийоми і технології, результат праці, а також бажані якості особистості працівника.

  Акмеограмма - це документ, в якому відображені вимоги до діяльності і до особистості успішного фахівця. У ній зазначаються види професійної діяльності та якості особистості, що призводять не просто до отримання людиною соціально необхідного результату, але і забезпечують поступальний розвиток і професійне вдосконалення самого фахівця, його просування до високих рівнів професіоналізму.

  Акмеограмма може включати: цілі (кінцеві і проміжні); вибір моделі розвитку; визначення акмеологічних технологій; можливі індивідуальні показники професіоналізму, плановані як результати розвитку. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Критерії професійного" акме " у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності "
 1.  "Акме" в професійному розвитку людини
    План 1. Сутність феномена "акме" в професійному розвитку. 2. Види професійного "акме1 '. 3. Критерії професійного" акме "у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності. 4. Умови досягнення професійного" акме ". Ключові слова: професійне" акме ", професіоналізм, професійна компетентність, професіонал, професійне
 2.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3.  Психологічна готовність до політичної діяльності
    Категорія готовності в цілому відображає співвіднесеність якостей суб'єкта діяльності з її вимогами. Враховуючи багатомірність діяльності, готовність необхідно розглядати як складне, багатостороннє і багаторівневе утворення. Так, можна говорити як про готовність до політичної діяльності в широкому сенсі, так і про готовність до роботи в конкретній політичній ролі (депутата, лідера
 4.  ВИВЧЕННЯ ЗРІЛОГО ЛЮДИНИ-ВАЖЛИВА ЗАВДАННЯ НАУКИ
    Щоб вивести Росію з кризи, що охопила всі сторони її буття, і дати потужний поштовх для розвитку її економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, необхідні добре обгрунтована і, значить, веде до успіху програма дій, висококваліфіковане керівництво її здійсненням і, звичайно, самовіддану і творчу працю народу. Витасківаніестрани з трясовини кризи і рух
 5.  Акмеологические критерії та показники
    Застосування акмеологічних методів у акмеологічних дослідженнях і при вирішенні практичних завдань буде результативним, якщо воно спирається на заможну і інформативну критеріальну основу. Дійсно, якими мірками оцінити акмеологический потенціал особистості, динаміку його особистісно-професійного розвитку або рівень професіоналізму? Це дуже складні й багатогранні характеристики,
 6.  Загальні та особливі акмеологические чинники розвитку професіоналізму
    У розділі, присвяченому теоретико-методологічним підставах акмеології, було показано, наскільки складними і багатогранними з наукової точки зору є базові акмеологические категорії, такі як «особистісно-професійний розвиток», «професіоналізм особистості та діяльності», «професіонал», «професійна компетентність» . Ця складність ускладнює їх аналітичні описи, адекватні
 7. А
    АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 8. М
    МАЙСТЕРНІСТЬ - вищий рівень розвитку особистості, сукупності здібностей і узагальненого позитивного досвіду, вищий рівень професійних умінь у певній діяльності, досягнутий на основі рефлексії та творчого підходу. Поняття М. близько до категорії професіоналізму діяльності. Щоб досягти професійної М., необхідно володіти «стартовими можливостями» - здібностями,
 9. С
    Самоактуалізація (від лат. Дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманістичної психології. За поглядами А. Маслоу, С. - це бажання стати бoльшим, ніж являєшся; це потреба у самовдосконаленні, у реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінної, внутрішньо багатого життя.
 10.  Общеметодологические принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
    Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека