ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час, 2011 - перейти до змісту підручника

Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини

Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога військової частини обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності професійної компетентності психолога і результатів його праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної роботи, і практика їх оцінки часто орієнтовані на формальні показники, що не враховують специфіку праці кожного із суб'єктів психологічної роботи, і в першу чергу психолога військової частини.

Разом з тим аналіз зарубіжного досвіду показує, що об'єктивна оцінка рівня кваліфікації психологів є найважливіший елемент загальної системи державного регулювання їх діяльності. Так, у багатьох розвинених країнах ліцензування та сертифікація психолога є важливою і необхідною умовою для початку самостійної діяльності та розширення її сфери. Правом наділяти повноваженнями і регулювати практичну діяльність психологів користуються спеціальні комісії або експертні ради, в які входять представники університетських кафедр, клінік, реабілітаційних центрів і т.д. Для комплексної перевірки кандидата на отримання ліцензії проводиться іспит, в ході якого оцінюються знання та вміння фахівця. Встановлюються і додаткові вимоги, що стосуються наявності певної освіти, досвіду самостійної практики, вікових обмежень. Все це в кінцевому підсумку сприяє ефективній роботі психологів у багатьох сферах життєдіяльності суспільства.

Ефективність психологічної роботи визначається як ступінь відповідності результатів даної діяльності наміченим цілям і нормативним вимогам. Говорячи про цілі психологічної роботи, необхідно відзначити, що головним її функціональним призначенням є оптимізація функціонування праці всіх суб'єктів військової діяльності, що зумовлює виділення головного (інтегрального) критерію. На наш погляд, таким критерієм є відповідність функціонування психіки військовослужбовців основними показниками психологічної норми, що забезпечує ефективне виконання ними завдань навчально-бойової та службової діяльності та оптимальне психологічне самопочуття.

Даний інтегральний критерій знаходить свою конкретизацію в системі приватних показників. Відображаючи ступінь відповідності процесуальної та результативної сторін нормативним вимогам, вони дозволяють давати об'єктивну оцінку якості праці всіх суб'єктів психологічної роботи. Разом з тим існують певні групи умов, що впливають на можливість досягнення високих результатів у цій роботі (див. рис. 4).

Стосовно до професійної діяльності військового психолога, необхідно відзначити основні умови, що забезпечують об'єктивність і всебічність її оцінки:

- в оцінці професійної діяльності психолога повинні брати участь не тільки посадові особи (командир, заступник з виховної роботи), а й кваліфіковані фахівці, що володіють критеріями та методиками оцінки професійної компетентності психолога;

- поряд з оцінкою експертів повинна враховуватися самооцінка своєї діяльності психологом, а також військовослужбовцями військової частини;

- дані, одержувані в ході діагностики фахівця, повинні співвідноситися з нормативними вимогами професії, результатами діяльності інших психологів, на предмет позитивної динаміки професіоналізму за певний період;

- використання не одного, а комплексу критеріїв і показників (об'єктивних і суб'єктивних), що дозволяють оцінити взаимосоответствие вимог професії і людини.Рис. 4.

Система оцінки ефективності психологічної роботи у військовій частині

.

Об'єктивні критерії характеризують відповідність фахівця вимогам професії. Виділяються дві групи об'єктивних критеріїв:

а) об'єктивні показники успішності здійснення діяльності (продуктивність, якість, надійність);

б) рівень професійної кваліфікації та відповідність самого процесу діяльності соціально прийнятним способам її здійснення (точність, швидкість, повнота виконання операцій, відсутність помилок, міра узагальнення і освоєння, ступінь впевненості фахівця, самостійність, наявність творчості).

Суб'єктивні критерії характеризують ступінь відповідності професії вимогам спеціаліста (задоволеність фахівця обраною спеціальністю, умовами діяльності і досягнутими результатами, адекватність його професійного самовизначення).

Зупинимося детальніше на описі деяких процедур і методів оцінки професійної діяльності психолога. Самі критерії, що лежать в основі оцінки професійної діяльності психолога військової частини, представлені в Додатку 11.

Так, повнота і комплексність оцінки професійної компетентності психолога залежать від того, які цілі носить діагностика і хто залучається до цієї процедури. Професійна компетентність психолога - це індивідуальна характеристика ступеня його відповідності вимогам професії; певний рівень знань, навичок і вмінь, що дозволяє психологу самостійно і в повному обсязі виконувати професійні обов'язки, забезпечуючи відповідність процесуальної та результативної сторін діяльності нормативним вимогам.


Очевидно, що найбільш об'єктивні результати можуть бути отримані при зіставленні самооцінки самого психолога, оцінки посадових осіб і кваліфікованих експертів. Залучення експертів, у ролі яких можуть виступати висококваліфіковані психологи вищестоящих організаційно-штатних структур, викладачі психології провідних ВНЗ, практичні психологи, що працюють в спеціалізованих установах, проводиться приблизно раз на два роки. Експертне оцінювання може носити характер комплексного іспиту, що дозволяє оцінити різні сторони общепрофессіональной та спеціальної підготовки психолога, і є основним елементом для виведення про рівень кваліфікації фахівця на даний момент і доцільних варіантах його подальшого використання (включаючи необхідність навчання, підвищення кваліфікації тощо) . При проведенні оцінювання використовуються різноманітні методи, призначені для виявлення та оцінки теоретичних знань і практичних умінь психолога.

Знання теорії і методів психологічного дослідження і впливу, психологічних характеристик та особливостей основних видів військової діяльності і військових спеціальностей, знання функціональних обов'язків і нормативних документів, що стосуються організації психологічної роботи в частині, може бути оцінено як професійно орієнтованим інтерв'ю, так і методом анкетування. У ході анкетування оцінці підлягають обирані з представлених варіантів відповіді на питання, що розкривають різні сторони спеціальною компетентності військового психолога. При цьому повинен бути встановлений "прохідний" бал, що характеризує мінімально необхідний рівень підготовки фахівця.

Інтерв'ю слід проводити в структурованої, стандартизованої формі, застосовуючи оціночні та прив'язані шкали. З цією метою необхідно включати в його структуру питання, відповіді на які можуть підлягати диференційованої оцінці. Наприклад ситуаційні питання. Їх суттю є створення "критичного інциденту", який може зустрітися фахівцеві в реальній діяльності. Відповіді психолога порівнюються в цьому випадку з заданими описами, службовцями своєрідними точками відліку.

Для діагностики дослідницько-діагностичних умінь психолога використовуються наступні завдання:

- відібрати, по необхідності змінити і використовувати психологічні методи оцінки (тести, прийоми спостереження, опитування, контент- аналіз і т.п.) для виконання конкретного завдання, пов'язаного з діагностикою об'єкта;

- провести експериментальні розрахунки, оцінити дослідження, включаючи розрахунок оснащення, збір даних, аналіз даних і пояснення результатів;

- розробити план виступу, заснований на розшифровці й оцінці результатів дослідження (обстеження);

- дати загальний огляд літератури з психології, в тому числі військово-психологічних досліджень;

Оцінка діяльності військового психолога в межах обмежень професійних та етичних норм проводиться з урахуванням знання фахівцем цих норм і практичного дотримання їх у повсякденному психологічній практиці (див. 2.5).

Оцінка навичок і умінь військового психолога в ситуації професійної взаємодії з клієнтом повинна також проводитися групою незалежних експертів і може включати наступні показники: вміння знімати психологічний бар'єр у спілкуванні; вміння встановлювати і підтримувати контакт з клієнтом, демонструвати постійну включеність і інтерес; доброзичливість, тактовність; гнучкість і продуктивність діалогу; свобода і самостійність клієнта; аргументованість пропозицій; вміння розуміти співрозмовника, схоплювати суть його проблем. У цих цілях доцільно використовувати спеціальний оцінний бланк, що включає готові біполярні судження, що відносяться до певного показника і оцінюються за 7-бальною шкалою (див. Додаток 10):

Слід зазначити, що для кожного з здійснюваних психологом видів професійної діяльності з того чи іншого напрямку психологічної роботи існують свої специфічні критерії та показники, що лежать в основі оцінки як професійної компетентності, так і успішності самої діяльності. Так, для оцінки психодиагностической роботи виділяються наступні групи вимог, які виступають в ролі критеріїв оцінки її якості та ефективності.

А) Вимоги до професійної компетентності психолога:

- знати теоретичні основи психодіагностики;

- мати уявлення про структуру об'єкта психодіагностики, типології психодіагностичних завдань і ситуацій, класифікації основних видів військової діяльності та їх вимоги до психологічних якостей військовослужбовців;

- представляти зміст і призначення використовуваних методик, їх теоретичне обгрунтування;

- володіти психодіагностичними методиками і методами постановки психологічного діагнозу;

- орієнтуватися в ситуації обстеження, знати норми своєї відповідальності за отримання, зберігання і використання отриманої інформації;

- усвідомлювати межі власної компетентності в застосуванні тих, чи інших методів і засобів діяльності;

- розуміти складність предмета (об'єкта) обстеження, прагнути творчо використовувати у своїй роботі безліч підходів і методів;

- володіти прийомами поведінки і спілкування з обстежуваним.


Б) Вимоги до вибору і застосування психодіагностичних методів і засобів:

- адекватність методик поставленої клієнтом (замовником психологічного обстеження) завдання;

- теоретична обгрунтованість, адекватність їх психологічної теорії, в рамках якої працює психодиагност;

- надійність, валідність та об'єктивність;

- відповідність застосовуваного тесту, методики обследуемой вибірці;

- інтерпретація отриманих результатів, заснована на передбачуваних багатофакторних відносинах між отриманими даними.

В) Дотримання професійно-етичних норм і вимог до організації та проведення процедури обстеження та використання його результатів, чітке розмежування у наданні отриманої інформації замовнику, клієнту (обстежуваному) і користувачеві (командири, представники колективу, родичі , інші фахівці).

Г) Вимоги до результату психодиагностической роботи - психологічному діагнозу. Правильність діагнозу увазі його адекватність реальному стану об'єкта вивчення, своєчасність (його швидкість і оперативність), комунікативну цінність (можливість передачі і використання інформації неспеціалістами), точність прогнозування перспективного стану об'єкта і розвитку ситуації, конкретність пропозицій і рекомендацій для здійснення подальшої корекційно-розвивальної роботи.

Д) Наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення психодиагностической роботи.

Нижче представлені показники, що лежать в основі оцінки професійної діяльності психолога з різних напрямків, які дозволяють виділити кілька рівнів її ефективності.

- Психологічне забезпечення завдань бойового чергування, вартової служби- Психологічне забезпечення бойової підготовки військовослужбовців:- Готовність і здатність посадових осіб спиратися у своїй роботі з особовим складом на положення психологічної теорії та результати військово-психологічних досліджень як показник ефективності діяльності психолога. Тут також є різні рівні.- Якість професійного психологічного відбору та розподілу військовослужбовців. Воно визначається ступенем відповідності використовуваних в ході проведення відбору методик і процедур досліджуваним (що виявляються) ознаками, в якості яких виступають психологічні особливості особистості кандидата, а також ступенем взаимосоответствия вимог конкретної військової спеціальності та військовослужбовця. У ролі емпіричних ознак даного взаимосоответствия виступають об'єктивні показники військовослужбовців у навчально-бойової та службової діяльності, а також ступінь їхньої задоволеності військовим колективом і військової спеціальністю.

При розгляді критеріїв ефективності психологічної допомоги, що надається психологом військовослужбовцям та членам їх сімей, необхідно враховувати щонайменше три аспекти:

  а) існування так званої психічної норми, що характеризує основні тенденції половозрастного розвитку людини, її поведінки в соціумі, особливості та динаміку психічних процесів, станів. Це сукупність потенціалів особистості, що дозволяють їй успішно регулювати свою поведінку, здійснювати діяльність, інші соціальні функції;

  б) наявність і характер суб'єктивно відчуваються і пережитих клієнтом змін в результаті психологічного впливу;

  в) об'єктивно реєстровані і спостережувані зміни показників функціонування (поведінки, діяльності) індивіда в суспільстві, а також проявів його внутрішнього світу.

  Виходячи зі ступеня взаимосоответствия кожного з зазначених вище аспектів, а також таких характеристик змін, як швидкість їх настання, стійкість після закінчення впливу і т.п., можна судити про ступінь ефективності психологічної допомоги.

  Загальна система оцінки психологічної роботи, що характеризує різні рівні ефективності її проведення, представлена ??в Додатку 12.

  Таким чином, можна зробити висновок, що діагностика професійної діяльності військових психологів є найважливішим елементом загальної системи професійного супроводу кадрів. Дані професійної діагностики можуть і повинні використовуватися різними суб'єктами процесу управління процесом професіоналізації психолога.

  Об'єктивність і всебічність оцінки ефективності психологічної роботи у військовій частині передбачає застосування комплексу різноманітних методів і прийомів. Важливою умовою при цьому виступає залучення до оцінки кваліфікованих фахівців-експертів, здатних оцінити не тільки формальні (результативні) характеристики праці суб'єктів психологічної роботи, але і ступінь їх професійної компетентності у виконанні тих чи інших видів діяльності. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини"
 1.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 2. А
    АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4.  ВСТУП
    На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення. У зв'язку з
 5.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 6.  Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
    Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
 7.  Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів
    Ще одним поширеним видом діяльності психологів є навчання людей психологічних знань. З початку XX століття університетські та інститутські кафедри були центрами психологічної думки, наукової психології. Професори керували науково-психологічними дослідженнями, а викладацька діяльність була спрямована на виклад своїх концепцій і психологічних поглядів. Мета
 8.  Морально-психологічний стан особового складу та його динаміка
    Навчальні питання: 1. Сутність морально-психологічного стану особового складу. 2. Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стану У сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану. Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В.П.Кашіріним:
 9.  ВСТУП
    Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 10.  Професійна суб'єктність як фактор саморозвитку військового психолога
    На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека