Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Г. Караяном, І. В. Сиромятников. Прикладна військова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини

Проблема вдосконалення системи критеріїв оцінки професійної діяльності психолога обумовлена ??недостатнім використанням у повсякденній практиці адекватних засобів, що забезпечують об'єктивне виявлення ступеня відповідності його професійної компетентності та результатів праці нормам професії. Існуючі нормативні документи, що визначають основні параметри психологічної роботи, і практика їх оцінки часто орієнтовані на формальні показники, що не враховують специфіку праці та особистий внесок кожного із суб'єктів психологічної роботи.

Разом з тим критерії, які застосовуються для оцінки праці психолога, повинні відображати операціоналізіровать і наповнений психологічним змістом соціальне замовлення на діяльність цих фахівців у військах, сформульований у відповідних документах. Вони зобов'язані виступати своєрідним дифференцирующим інструментом, що дозволяє наступне:

- співвідносити рівні професійної компетентності та ефективності діяльності у різних психологів;

- визначати динаміку професійного вдосконалення фахівців *

- проводити розмежування сфер відповідальності і визначати особистий внесок суб'єктів психологічної роботи у вирішення спільних завдань;

- забезпечувати однозначність їх розуміння з боку різних посадових осіб.

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що об'єктивна оцінка рівня кваліфікації психологів є найважливіший елемент загальної системи державного регулювання їх діяльності. Так, у багатьох розвинених країнах ліцензування та сертифікація психолога є важливою і необхідною умовою для початку самостійної діяльності та розширення 'її сфери. Все це в кінцевому підсумку сприяє ефективній роботі психологів у багатьох сферах життєдіяльності суспільства.

Ефективність психологічної роботи визначається як ступінь відповідності результатів даної діяльності наміченим цілям і нормативним вимогам. Говорячи про цілі психологічної роботи, необхідно відзначити, що головним її функціональним призначенням є оптимізація функціонування праці всіх суб'єктів військової діяльності, що зумовлює виділення головного (інтегрального) критерію. На наш погляд, таким критерієм є відповідність функціонування психіки військовослужбовців основними показниками психічної норми, що забезпечує ефективне виконання ними завдань навчально-бойової та службової діяльності та оптимальне психологічне самопочуття.

Даний інтегральний критерій знаходить свою конкретизацію в системі приватних показників. Відображаючи ступінь відповідності процесуальної та результативної сторін нормативним вимогам, вони дозволяють давати об'єктивну оцінку якості праці всіх суб'єктів психологічної роботи. Разом з тим існують певні групи умов, що впливають на можливість досягнення високих результатів у цій роботі (рис. 1.11).

Стосовно до професійної діяльності військового психолога, необхідно відзначити основні умови, що забезпечують об'єктивність і всебічність її оцінки:

- в оцінці професійної діяльності психолога повинні брати участь не тільки посадові особи (командир, заступник з виховної роботи), а й кваліфіковані фахівці, що володіють критеріями та методиками оцінки професійної компетентності психолога;

- поряд з оцінкою експертів повинна враховуватися самооцінка своєї діяльності психологом, а також військовослужбовцями військової частини;

- дані, одержувані в ході діагностики фахівця, повинні співвідноситися з нормативними вимогами професії, результатами діяльності інших психологів, на предмет позитивної динаміки професіоналізму за певний період;

- використання не одного, а комплексу критеріїв і показників (суб'єктивних і об'єктивних), що дозволяють оцінити взаимосоответствие вимог професії і людини.

Суб'єктивні критерії характеризують ступінь відповідності професії вимогам спеціаліста (задоволеність фахівця обраною спеціальністю, умовами діяльності і досягнутими результатами, адекватність його професійного самовизначення).

Об'єктивні критерії характеризують відповідність фахівця вимогам професії. Виділяються дві групи об'єктивних критеріїв:

а) об'єктивні показники успішності здійснення діяльності (продуктивність, якість, надійність);

б) рівень професійної компетентності і відповідність процесу діяльності соціально прийнятним способам її здійснення (точність, швидкість, повнота виконання операцій, відсутність помилок, міра узагальнення і освоєння, ступінь впевненості фахівця, самостійність, наявність творчості).


Професійна компетентність психолога - це певний рівень знань, навичок і вмінь, що дозволяє психологу самостійно і в повному обсязі виконувати професійні обов'язки, забезпечуючи відповідність процесуальної та результативної сторін діяльності нормативним вимогам.

До числа основних показників професійної компетентності можу бути віднесені наступні:

- психологічні знання про об'єкт діяльності та практичних способах його вивчення та управління;

- знання вимог, що визначають порядок організації та проведення психологічної роботи у військовій частині;

- знання та дотримання етичних норм діяльності;

- самостійність у застосуванні різних методів і засобів діяльності (опора на власний професійний досвід, наявність / відсутність труднощів, помилок і т. п.);

- володіння навичками ефективної професійної комунікації;

- вміння планувати роботу, оптимально розподіляти трудовитрати службового часу;

- повнота відображення ознак професійної діяльності та ін Показниками ефективності психологічної роботи можуть виступати:

- задоволеність військовослужбовців умовами життєдіяльності у військовій частині , що забезпечують нормальне функціонування психіки;

- здатність командирів та посадових осіб спиратися у своїй роботі на психологічні знання;

- облік інформації психолога посадовими особами при прийнятті ними управлінських рішень і практичній роботі з людьми;

- задоволеність військовослужбовців, які зверталися за психологічною допомогою до психолога, результатами проведеної з ними роботи;

- об'єктивність і точність психологічної інформації, своєчасність і конкретність рекомендацій і пропозицій посадовим особам;

- систематичність проведення та дієвість заходів психологічного забезпечення завдань службової та навчально-бойової діяльності.

Нижче представлені показники, що лежать в основі оцінки професійної діяльності психолога з різних напрямків, які дозволяють виділити кілька критеріїв її ефективності.

1. Психологічне забезпечення завдань бойового чергування, вартової служби.

Високий рівень (3 бали) Середній рівень (2 бали) Низький рівень (1 бал)

Забезпечено об'єктивна Заходи, пов'язані Відсутня система в пла-

діагностика психологічної з психологічної підготов-нировании та проведенні

готовності військовослужбовців кой в ??/ с до виконання завдання, заходів психологічний-

до виконання навчально-ні повною мірою забезпечують-ського забезпечення завдань

бойових завдань, виключені вають вивчення та моделиро-караульної служби

випадки заступництва у варту вання її умов, носять (б / чергування ); допуск до несе-

(на чергування) осіб з низьким епізодичний характер; нию служби та Комплектова-

рівнем НПУ; посадові при оцінці морально-ня змін ( б / розрахунку) вироб-

особи володіють навичками і психологічного стану водяться без урахування даних

методиками оцінки функ-л / с використовується обмежений-про оцінку психологічних

ционального стану в / с ний коло методик, не завжди властивостей і станів в / с;

в процесі несення служби (виконання завдання); військовослужбовці навчені і володіють навичками психічної саморегуляції; проводяться заходи з відновлення психічних і фізичних сил в / с після варти

враховуються соціально-психологічні фактори (взаємини, сумісність, конфліктність), що впливають на спільну діяльність; в / с і посадові особи слабо володіють навичками психічної саморегуляції і дигностики психічних станів

спостереження за психологічними станами в / с в процесі несення служби не ведеться; посадові особи не навчені навичкам виявлення та оцінки негативних псих, явищ, особливостей реакцій і станів в / с; у л / с відсутні навички та вміння психічної саморегуляції

2. Психологічне забезпечення бойової підготовки військовослужбовців.

Високий рівень (3 бали)

Середній рівень (2 бали)

Низький рівень (1 бал)

Заходи психологічного забезпечення включені в методичний задум занять з бойової підготовки; вивчаються і прогнозуються рівні психічної напруженості л / с в ході застосування певних методичних прийомів і засобів; посадові особи та в / з навчені навичкам контролю та регуляції психічних станів; якість проведених заходів забезпечує високу психологічну готовність і психічну стійкість в / с

Заходи психологічної підготовки носять епізодичний характер, дії посадових осіб не узгоджені; проведені заходи не повною мірою забезпечують формування необхідних якостей в / с; відсутня банк важких ситуацій в навчально-бойової діяльності; пропозиції психолога з використання прийомів і засобів психологічної підготовки не завжди враховують прогнозований рівень психологічної напруженості і обсяг необхідної психологічної допомоги

Заходи психологічної підготовки не знаходять відображення в методичних задумах занять з бойової підготовки , заходи щодо навчання посадових осіб і військовослужбовців прийомам психічної саморегуляції, управління психічними станами, виявлення ознак бойових психічних травм і надання психологічної допомоги не проводяться; психологічна готовність і психологічна стійкість л / с не забезпечують ефективного виконання навчально-бойових завдань

3.
Готовність і здатність посадових осіб спиратися у своїй роботі з особовим складом на положення психологічної теорії та результати військово-психологічних досліджень як показник ефективності діяльності психолога.

Високий рівень (3 бали)

Офіцери постійно цікавляться питаннями психології, володіють навичками психологічної діагностики особистості в / с і колективу. Практичну роботу з військовослужбовцями проводять з опорою на власні психологічні знання, домагаючись високих і стійких результатів у роботі з підлеглими

Середній рівень (2 бали)

Офіцери іноді цікавляться питаннями психології навчання і виховання, знають окремі теоретичні положення психології, методики, але не можуть достатньо ефективно застосувати їх на практиці. Опора на психологічну науку носить обмежений і епізодичний характер

Низький рівень (1 бал)

У офіцерів є лише уривчасті відомості з психологічної галузі знання, відсутні чіткі уявлення про шляхи та способах їх практичного застосування, у своїй роботі вони не прагнуть і не можуть їх застосувати

4. Якість професійного психологічного відбору та розподілу в бовців ^ Воно визначається ступенем відповідності використовуваних ході проведення відбору методик і процедур виявляються психологічним особ

ностям особистості кандидата, а також ступенем взаимосоответствия тоебов конкретної військової спеціальності та військовослужбовця. У ролі емпірично * ознак даного взаимосоответствия виступають об'єктивні показники воен бовців у навчально-бойової та службової діяльності, а також ступінь їхньої задоволеності військовим колективом і військової спеціальністю.

При розгляді критеріїв ефективності психологічної допомоги, що надається психологом військовослужбовцям та членам їх сімей, необхідно враховувати щонайменше, три аспекти:

1) існування так званої психічної норми, характеризує основні тенденції половозрастного розвитку людини, її поведінки в соціумі, особливості та динаміку психічних процесів, станів. Це сукупність потенціалів особистості, що дозволяють їй успішно регулювати свою поведінку, здійснювати діяльність, інші соціальні функції;

2) наявність і характер суб'єктивно відчуваються і пережитих клієнтом змін в результаті психологічного впливу;

3) об'єктивно реєстровані і спостережувані зміни показників функціонування (поведінки, діяльності) індивіда в суспільстві, а також проявів його внутрішнього світу.

Виходячи зі ступеня взаимосоответствия кожного з зазначених вище аспектів, а також таких характеристик змін, як швидкість їх настання, стійкість після закінчення впливу і т. п., можна судити про ступінь ефективності психологічної допомоги (система критеріїв і показників оцінки психологічної роботи та професійної діяльності психолога представлені в додатках 10, І, 17).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Критерії ефективності психологічної роботи та професійної діяльності психолога військової частини "
 1.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 2. А
    АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 3.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4.  ВСТУП
    На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення. У зв'язку з
 5.  Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
    Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 6.  Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
    Період освоєння професії психолога у Військовому університеті - це важливий етап загального процесу професіоналізації особистості молодої людини. Саме в ході навчання у ВВНЗ у майбутнього фахівця формуються основні уявлення про зміст та особливості обраної професії, відбувається становлення первинних професійних навичок і вмінь, розвиток професійної спрямованості особистості.
 7.  Навчання психологічних знань як вид діяльності психологів
    Ще одним поширеним видом діяльності психологів є навчання людей психологічних знань. З початку XX століття університетські та інститутські кафедри були центрами психологічної думки, наукової психології. Професори керували науково-психологічними дослідженнями, а викладацька діяльність була спрямована на виклад своїх концепцій і психологічних поглядів. Мета
 8.  Морально-психологічний стан особового складу та його динаміка
    Навчальні питання: 1. Сутність морально-психологічного стану особового складу. 2. Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стану У сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану. Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В.П.Кашіріним:
 9.  ВСТУП
    Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 10.  Професійна суб'єктність як фактор саморозвитку військового психолога
    На сьогоднішній день однією з найбільш затребуваних професій є професія психолога. В даний час більше 150 вузів країни готують відповідних фахівців. Наявний досвід їх підготовки у вищій школі переконливо доводить, що образ майбутньої професії випускника повинен бути таким же об'єктом формування, як і професійні знання, уміння, навички та способи мислення.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека