ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»

Пояснювальна записка

Сучасний рівень психологічної науки і практики, така, що зростає міра їх впливу на соціальні та економічні процеси, вимагають спеціального регламентування дій психологів, як у процесі дослідницької, консультативної, профілактичної роботи, так і в ході реалізації їх рекомендацій. Неправильні дії психологів можуть не покращити, а навпаки, погіршити психологічний клімат в колективі, поглибити стан та положення клієнта, скомпрометувати, в кінці-кінців, психолога та психологічну науку в цілому.

Підвищення ефективності роботи психологів у різних галузях, виключення випадків дискредитації психології вимагають введення в практику етичних принципів і правил роботи психолога. Це означає, що сьогодні рівень професіоналізму психолога визначається не тільки його теоретичними знанням, методологічною та методичною підготовкою, але і здатністю будувати свою діяльність з врахуванням етичних норм.

Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення студентами основних законів, норм, правил, стандартів та цінностей, яких повинен дотримуватися психолог (користувач, психометрист, консультант, спеціаліст-непсихолог) у ході своєї професійної діяльності.

Мета і завдання дисципліни

Курс «Етичний кодекс практичного психолога» є факультативною дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.040100 «Психологія», спеціалізація «Соціальна психологія». Дисципліна вивчається у І семестрі І курсу.

У відповідності з навчальним планом для вивчення курсу виділяється 54 години, з них: на лекції - 18 годин; на семінарські заняття - 16 годин; на самостійну роботу - 20 годин. Кількість кредитів - 1,5. Кількість годин на тиждень - 2 год. Формою підсумкового контролю є іспит.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.


Програма курсу включає: змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни; питання для модулів-контролю; список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються. Семінарські заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях та у процесі самостійної роботи.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається.

Дисципліна «Етичний кодекс психолога» пов'язана з такими дисципліннами навчального плану як «Психологія», «Психодіагностика», «Основи психоконсультування», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Етика», «Правознавство», «Соціальна психологія», «Практикум з психології», «Соціально-психологічний тренінг» та ін.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються активні методи навчання, комп'ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.

Основною метою курсу є створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості майбутніх психологів, їх моральної культури та культури поведінки у відповідності з загальнолюдськими базовими цінностями і положеннями етичного кодексу психолога.

Загальну мету дають змогу реалізувати такі завдання:

- ознайомлення студентів з психологічними поглядами на проблему етики та зв'язок етики та психології; методологічними і теоретичними основами дисципліни; етичним кодексом психолога в Україні та етичними кодексами провідних психологічних асоціацій світу; проблемами у розробці етичних норм, принципів, стандартів у сучасній психологічній науці та практиці;

- засвоєння студентами основних понять дисципліни, загальнолюдських та професійних етичних принципів, норм, цінностей, стандартів, правил і їх використання у вирішенні професійних завдань;

- формування у студентів позитивного ставлення й мотивації до застосування моделей поведінки, орієнтованих на моральні цінності та етичні норми;

- збагачення досвіду етичних взаємин з досліджуваними, клієнтами, пацієнтами, колегами;

- стимулювання пізнавального інтересу студентів до етичного знання, до основ моральної культури;

На основі курсу «Етичний кодекс психолога» студент повинен:

Знати основні поняття курсу, історію виникнення етичних кодексів, стандартів, методологічні основи дисципліни, зв'язок дисципліни з іншими науками та дисциплінами, основні вимоги до професійної етики практичного психолога, до його особистісних характеристик, загальнолюдські та професійні етичні норми, стандарти, принципи, правила, проблеми, «спокуси», етичний кодекс психолога, прийнятий в Україні та кодекси, прийняті світовими асоціаціями психологів та ін.


Вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її з системою моральних цінностей демократичного суспільства та положеннями етичного кодексу психолога; робити свідомий вибір моделей поведінки, орієнтуючись на систему індивідуальних, національних і загальнолюдських моральних цінностей, насамперед на доброчинність, гідність, чуйність, товариськість, доброзичливість, делікатність, благородство й сучасні норми етикету та керуючись положеннями етичного кодексу психолога; оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції добра та зла, моральних норм та правил етикету, вимог міжкультурного спілкування та демократичної толерантності; користуватися розмаїттям засобів мовного етикету, дотримуватися мовної культури та етикету спілкування; застосовувати моделі неконфліктної поведінки й досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.

Структура модулів навчальної дисципліни« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА»"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Проблема етики та етичності у психології. 2. Поняття «професійної етики психолога». 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 2. НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога»
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс
 3. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
 4. Професійний кодекс етики для психологів
  (Бонн, ФРН, 1986 р.) [2, с.148-153] Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, наприклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Американською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну
 5. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 6. МОДУЛЬ 2 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА
  НЕ 2.2. Етичні стандарти у роботі психолога План: 1. Поняття етичного стандарту. 2 Етичні стандарти психолога, прийняті Американською психологічною асоціацією у січні 1963 року. 3. Етичні стандарти для психолога, прийняті у Мадриді, Іспанія. 4. Порівняльна характеристика «європейських» та «американських» стандартів. 5. Проблема впровадження подібного роду стандартів психолога в
 7. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА
  На І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному
 8. Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007
  У виданні висвітлено основні етичні проблеми, їх рівні, принципи, протиріччя, зваби, які трапляються у роботі психолога, подано зразки етичних стандартів, норм, правил та кодексів інших країн, етичний кодекс психолога, прийнятий Товариством психологів України. Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності
 9. ВСТУП ДО КУРСУ
  Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення студентами основних законів, норм, правил, стандартів та цінностей, яких повинен дотримуватися психолог (користувач, консультант, психометрист, спеціаліст-непсихолог) у ході своєї професійної діяльності. Успішність діяльності психолога залежить не тільки від рівня його фахової освіти, а й від особистісних якостей: високої духовної
 10. Зв'язок етики та психології. Проблема моральності у психології
  Теоретичний фундамент дисципліни «Етичний кодекс психолога» складають: філософія, психологія, етика, юриспруденція, аксіологія та ін. Якщо говорити про міждисциплінарні зв'язки, то вони очевидні та багатогранні. Дисципліна «Етичний кодекс психолога» черпає відомості з різноманітних галузей психологічних, загальногуманітарних, соціологічних знань, збагачуючи водночас і їх своїми відкриттями.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека